EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2158

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2158 2021 m. gruodžio 6 d. kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/934, kuriuo nustatomos specialios klasikinio kiaulių maro kontrolės priemonės, I priedas (Tekstas svarbus EEE)

C/2021/8713

OL L 436, 2021 12 7, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2158/oj

2021 12 7   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 436/35


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/2158

2021 m. gruodžio 6 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/934, kuriuo nustatomos specialios klasikinio kiaulių maro kontrolės priemonės, I priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) (1), ypač į jo 71 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

klasikinis kiaulių maras yra infekcinė virusinė liga, kuria serga laikomos ir laukinės kiaulės ir kuri gali turėti didelį poveikį atitinkamų gyvūnų populiacijai ir ūkininkavimo pelningumui, dėl to gali būti sutrikdomas tų gyvūnų ir jų produktų siuntų vežimas Sąjungoje ir eksportas į trečiąsias šalis;

(2)

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/934 (2) buvo priimtas remiantis Reglamentu (ES) 2016/429 ir jame nustatytos specialios su klasikiniu kiaulių maru susijusios ligų kontrolės priemonės, kurias į to reglamento I priedą įtrauktos valstybės narės ribotą laikotarpį turi taikyti tame priede išvardytose apribojimų taikymo zonose;

(3)

atsižvelgiant į Bulgarijoje pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2020/687 (3) ir Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2021/934 taikomų priežiūros ir kontrolės priemonių,, pristatytų Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniam komitetui, veiksmingumą ir atsižvelgiant į palankią klasikinio kiaulių maro epizootinę padėtį toje valstybėje narėje, visa Bulgarijos teritorija, šiuo metu įtraukta į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/934 I priedą kaip apribojimų taikymo zona, turėtų būti išbraukta iš to priedo;

(4)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/934 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

atsižvelgiant į klasikinio kiaulių maro epizootinę padėtį Bulgarijoje ir siekiant užtikrinti, kad nebūtų nederamų apribojimų dėl šios ligos, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/934 pakeitimai, kurie turi būti padaryti šiuo reglamentu, turėtų įsigalioti kuo greičiau;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/934 I priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateikiamu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. gruodžio 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 84, 2016 3 31, p. 1.

(2)  2021 m. birželio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/934, kuriuo nustatomos specialios afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonės (OL L 204, 2021 6 10, p. 18).

(3)  2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/687, kuriuo dėl tam tikrų į sąrašą įtrauktų ligų prevencijos ir kontrolės taisyklių papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 (OL L 174, 2020 6 3, p. 64).


PRIEDAS

„I PRIEDAS

APRIBOJIMŲ TAIKYMO ZONOS

Rumunija

Visa Rumunijos teritorija.


Top