EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1900

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1900 2021 m. spalio 27 d. kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1793 dėl laikino oficialios kontrolės sustiprinimo ir neatidėliotinų priemonių taikymo tam tikroms į Sąjungą iš tam tikrų trečiųjų šalių įvežamoms prekėms, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) 2017/625 ir (EB) Nr. 178/2002 (Tekstas svarbus EEE)

C/2021/7580

OJ L 387, 3.11.2021, p. 78–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1900/oj

2021 11 3   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 387/78


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/1900

2021 m. spalio 27 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1793 dėl laikino oficialios kontrolės sustiprinimo ir neatidėliotinų priemonių taikymo tam tikroms į Sąjungą iš tam tikrų trečiųjų šalių įvežamoms prekėms, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) 2017/625 ir (EB) Nr. 178/2002

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (1), ypač į jo 53 straipsnio 1 dalies b punktą,

atsižvelgdama į 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (2), ypač į jo 47 straipsnio 2 dalies b punktą, 54 straipsnio 4 dalies a ir b punktus ir 90 straipsnio a, b ir c punktus,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/1793 (3) nustatytos taisyklės dėl iš tam tikrų trečiųjų šalių į Sąjungą įvežamų į to įgyvendinimo reglamento I priedą įtrauktų tam tikrų negyvūninių maisto produktų ir pašarų oficialios kontrolės laikino sustiprinimo, dėl specialių sąlygų taikymo iš tam tikrų trečiųjų šalių į Sąjungą įvežamiems į to įgyvendinimo reglamento II priedą įtrauktiems tam tikriems maisto produktams ir pašarams dėl taršos mikotoksinais, įskaitant aflatoksinus, pesticidų liekanomis, pentachlorfenoliu ir dioksinais rizikos ir mikrobiologinės taršos rizikos ir dėl į to įgyvendinimo reglamento IIa priedą įtrauktų tam tikrų maisto produktų ir pašarų įvežimo į Sąjungą iš tam tikrų trečiųjų šalių sustabdymo;

(2)

kadangi Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 1 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje, 8 straipsnyje, II priedo 2 lentelėje ir IV priede terminas „sudėtiniai maisto produktai“ vartojamas kitaip nei kituose Sąjungos teisės aktuose, šį terminą tikslinga pakeisti terminu „maisto produktai, sudaryti iš dviejų ar daugiau sudedamųjų dalių“;

(3)

siekiant užtikrinti vienodą Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 supratimą ir taikymą, tikslinga to įgyvendinimo reglamento 2 straipsnį papildyti termino „kilmės šalis“ apibrėžtimi;

(4)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 12 straipsnyje nustatyta, kad jo I ir II prieduose pateikti sąrašai turi būti reguliariai, bet ne rečiau kaip kas šešis mėnesius, peržiūrimi, kad būtų atsižvelgiama į naują informaciją, susijusią su rizika ir Sąjungos teisės aktų nesilaikymo atvejais;

(5)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 IIa priede išvardyti maisto produktai ir pašarai iš tam tikrų trečiųjų šalių, kurių įvežimas į Sąjungą sustabdomas, kaip nurodyta to reglamento 11a straipsnyje;

(6)

kadangi Įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/1793 nėra aiškiai numatytas neatidėliotinų priemonių taikymo IIa priede išvardytiems produktams laikotarpis ir atsižvelgiant į tai, kad gavus naujos informacijos, susijusios su rizika ir Sąjungos teisės aktų nesilaikymo atvejais, šios priemonės turi būti panaikintos arba pakeistos, šio reglamento IIa priede pateiktas sąrašas taip pat turėtų būti reguliariai peržiūrimas. Todėl tikslinga iš dalies pakeisti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 12 straipsnį;

(7)

atsižvelgiant į pastarojo meto su maisto produktais susijusių incidentų, apie kuriuos pranešta naudojantis Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema (RASFF), nustatyta Reglamentu (EB) Nr. 178/2002, skaičių ir svarbą bei informaciją apie 2020 m. antrą pusmetį valstybių narių vykdytą negyvūninių maisto produktų ir pašarų oficialią kontrolę, matyti, kad Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 I ir II prieduose pateiktus sąrašus reikėtų iš dalies pakeisti siekiant apsaugoti žmonių sveikatą Sąjungoje;

(8)

visų pirma, RASFF pranešimų duomenys apie citrinų siuntas iš Turkijos ir informacija apie valstybių narių vykdytą oficialią kontrolę rodo, kad dėl galimos taršos pesticidų liekanomis žmonių sveikatai kilo naujų pavojų, todėl reikia sustiprinti oficialią kontrolę. Be to, informacija apie valstybių narių vykdytą žemės riešutų siuntų iš Brazilijos oficialią kontrolę rodo, kad dėl galimos taršos pesticidų liekanomis žmonių sveikatai kilo naujų pavojų, todėl reikia sustiprinti oficialią kontrolę. Taigi abiem šioms prekėms skirti įrašai turėtų būti įtraukti į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 I priedą ir nustatytas 20 % tapatumo ir fizinių patikrinimų dažnumas;

(9)

kadangi vykdydamos oficialią kontrolę pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/1793 valstybės narės nustatė, kad dažnai nebuvo laikomasi Sąjungos teisės aktuose nustatytų atitinkamų reikalavimų dėl taršos pesticidų liekanomis, ir dėl didelio skaičiaus pranešimų, perduotų per RASFF, apelsinų, mandarinų, klementinų, vilkingų ir panašių citrusinių hibridų, taip pat saldžiųjų paprikų ir Capsicum genties paprikų (išskyrus saldžiąsias) iš Turkijos tapatumo ir fizinių patikrinimų dažnumą tikslinga padidinti iki 20 %;

(10)

kadangi vykdydamos oficialią kontrolę pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/1793 valstybės narės nustatė, kad labai dažnai nebuvo laikomasi Sąjungos teisės aktuose nustatytų atitinkamų reikalavimų dėl taršos pesticidų liekanomis, duonvaisių iš Malaizijos ir Capsicum genties paprikų (išskyrus saldžiąsias) iš Ugandos tapatumo ir fizinių patikrinimų dažnumą tikslinga padidinti iki 50 %;

(11)

atsižvelgiant į RASFF pranešimus apie tam tikrų valgomųjų ybiškių siuntų iš Indijos taršą etileno oksido liekanomis, etileno oksidas turėtų būti įtrauktas į šios prekės analizę, o valgomųjų ybiškių iš Indijos fizinių ir tapatumo patikrinimų, prie Sąjungos sienų atliktinų dėl pesticidų, įskaitant etileno oksidą, liekanų, dažnumas turėtų būti padidintas iki 20 %;

(12)

kadangi vykdydamos oficialią kontrolę pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/1793 valstybės narės nustatė, kad dažnai nebuvo laikomasi Sąjungos teisės aktuose nustatytų atitinkamų reikalavimų dėl taršos aflatoksinais, ir dėl didelio skaičiaus pranešimų, perduotų per RASFF, žemės riešutų iš Jungtinių Valstijų tapatumo ir fizinių patikrinimų dažnumą tikslinga padidinti iki 20 %;

(13)

kadangi vykdydamos oficialią kontrolę pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/1793 valstybės narės nustatė, kad labai dažnai nebuvo laikomasi Sąjungos teisės aktuose nustatytų atitinkamų reikalavimų dėl taršos salmonelėmis, sezamų sėklų iš Sudano tapatumo ir fizinių patikrinimų dažnumą tikslinga padidinti iki 50 %;

(14)

kadangi vykdydamos oficialią kontrolę pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/1793 valstybės narės nustatė, kad labai dažnai nebuvo laikomasi Sąjungos teisės aktuose nustatytų atitinkamų reikalavimų dėl taršos pesticidų liekanomis, vynmedžių lapų iš Turkijos tapatumo ir fizinių patikrinimų dažnumą tikslinga padidinti iki 50 %;

(15)

turima informacija apie lazdyno riešutus ir iš lazdyno riešutų pagamintus produktus iš Gruzijos rodo, kad labiau laikomasi Sąjungos teisės aktuose nustatytų atitinkamų reikalavimų dėl taršos aflatoksinais ir kad ši tendencija yra teigiama. Lazdyno riešutų ir iš lazdyno riešutų pagamintų produktų iš Gruzijos tapatumo ir fizinių patikrinimų dažnumą tikslinga sumažinti iki 20 %. Lazdyno riešutai ir iš lazdyno riešutų pagaminti produktai iš Turkijos ir Azerbaidžano yra įtraukti į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 II priedo sąrašą dėl taršos aflatoksinais rizikos. Siekiant užtikrinti rizikos mažinimo nuoseklumą, tikslinga iš dalies pakeisti lazdyno riešutams ir iš lazdyno riešutų pagamintiems produktams iš Gruzijos skirtą įrašą, kad jis apimtų tuos pačius produktus kaip tie, kurių kilmės šalys yra Turkija ir Azerbaidžanas;

(16)

dėl taršos salmonelėmis rizikos nuo 2019 m. sausio mėn. sezamų sėkloms iš Etiopijos taikoma sustiprinta oficiali kontrolė. Valstybių narių vykdoma tų maisto produktų oficiali kontrolė rodo, kad nustačius sustiprintą oficialią kontrolę reikalavimų nesilaikymo atvejų tebėra daug. Tokie rezultatai įrodo, kad šie į Sąjungą įvežami maisto produktai kelia didelį pavojų žmonių sveikatai;

(17)

todėl būtina ne tik sustiprinti oficialią kontrolę, bet ir nustatyti specialias sąlygas, taikomas sezamų sėkloms iš Etiopijos. Visų pirma prie visų sezamų sėklų siuntų iš Etiopijos turėtų būti pridėtas oficialus sertifikatas, kuriame turi būti nurodyta, kad visi ėminių ėmimo ir analizės rezultatai rodo, kad 25 g ėminyje nėra salmonelių, kaip nustatyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 10 straipsnio 2 dalies d punkte. Prie to sertifikato turėtų būti pridėti ėminių ėmimo ir analizės rezultatai. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 I priedo įrašas, skirtas sezamų sėkloms iš Etiopijos, turėtų būti išbrauktas ir šioms sėkloms skirtas įrašas turėtų būti įtrauktas į to įgyvendinimo reglamento II priedą;

(18)

dėl taršos aflatoksinais nuo 2017 m. liepos mėn. Capsicum genties paprikoms (saldžiosioms arba kitoms) iš Šri Lankos taikoma sustiprinta oficiali kontrolė. Valstybių narių vykdoma šių maisto produktų oficiali kontrolė rodo, kad nustačius sustiprintą oficialią kontrolę reikalavimų nesilaikymo atvejų tebėra daug. Tokie rezultatai įrodo, kad šie į Sąjungą įvežami maisto produktai kelia didelį pavojų žmonių sveikatai;

(19)

todėl būtina ne tik sustiprinti oficialią kontrolę, bet ir nustatyti specialias sąlygas, taikomas Capsicum genties paprikoms (saldžiosioms arba kitoms) iš Šri Lankos. Visų pirma prie visų šios prekės siuntų iš Šri Lankos turėtų būti pridėtas oficialus sertifikatas, kuriame būtų nurodyta, kad produktų ėminiai paimti ir ištirti dėl aflatoksinų, o visi rezultatai rodo, kad atitinkama didžiausia leidžiamoji aflatoksinų koncentracija nebuvo viršyta. Prie to sertifikato turėtų būti pridėti ėminių ėmimo ir analizės rezultatai. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 I priedo įrašas, skirtas Capsicum genties paprikoms (saldžiosioms arba kitoms) iš Šri Lankos, turėtų būti išbrauktas ir šioms paprikoms skirtas įrašas turėtų būti įtrauktas į to įgyvendinimo reglamento II priedą;

(20)

turima informacija apie pistacijas iš Jungtinių Valstijų, į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 I priedą įtrauktas dėl taršos aflatoksinais rizikos, rodo, kad iš esmės pakankamai laikomasi Sąjungos teisės aktuose nustatytų atitinkamų reikalavimų. Todėl sustiprinta šios prekės oficiali kontrolė nebėra pagrįsta ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 I priedo įrašas, skirtas šiai prekei, turėtų būti išbrauktas;

(21)

siekiant užtikrinti veiksmingą apsaugą nuo galimos rizikos sveikatai, kurią kelia žemės riešutų tarša aflatoksinais, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 II priedo 1 lentelės skilčių „Maisto produktai ir pašarai (numatoma paskirtis)“ ir „KN kodas“ eilutėse, skirtose žemės riešutams, paruoštiems arba konservuotiems kitais būdais, turėtų būti įrašyti žodžiai „įskaitant mišinius“ ir mišiniams skirti KN kodai;

(22)

tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, taikomą sezamų sėklų siuntoms iš Etiopijos ir Capsicum genties paprikų (saldžiųjų arba kitų) siuntoms iš Šri Lankos, prie kurių nėra pridėtas oficialus sertifikatas, tačiau kurioms pasienio kontrolės poste jau taikyta oficiali kontrolė laikantis Įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/1793 iki dalinio pakeitimo šiuo reglamentu nustatytų suderintų tapatumo ir fizinių patikrinimų dažnumo normų;

(23)

Įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/1793 nustatomi reikalavimai, susiję su to įgyvendinimo reglamento II priede išvardytų maisto produktų ir pašarų siuntų įvežimo į Sąjungą oficialaus sertifikato pavyzdžiu;

(24)

siekiant suderinti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2020/2235 (4) nustatytus įvairių kategorijų prekių įvežimo į Sąjungą oficialius sertifikatus ir užtikrinti nuoseklumą su naujais sertifikavimo reikalavimais dėl oficialių sertifikatų, tikslinga iš dalies pakeisti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 IV priede pateiktą oficialaus sertifikato pavyzdį ir to sertifikato pildymo pastabas;

(25)

siekiant užtikrinti nuoseklumą ir aiškumą, tikslinga visiškai pakeisti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 I, II, IIa ir IV priedus;

(26)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1793 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(27)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1793 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 1 punkto b papunkčio ii skirsnis pakeičiamas taip:

„ii)

maisto produktų, sudarytų iš dviejų ar daugiau sudedamųjų dalių, kurių daugiau kaip 20 % sudaro vienas iš į II priedo 1 lentelę dėl taršos aflatoksinais rizikos įtrauktų maisto produktų arba tų produktų bendras kiekis ir kurių KN kodai nurodyti to priedo 2 lentelėje, siuntos;“;

2)

2 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo c punktu:

„c)

kilmės šalis:

i)

šalis, iš kurios prekės yra kilusios, kurioje jos buvo išaugintos, surinktos arba pagamintos, kai maisto produktai ir pašarai į priedus yra įtraukti dėl galimos taršos mikotoksinais, įskaitant aflatoksinus, ar augalų toksinais rizikos arba dėl galimo didžiausios leidžiamosios pesticidų liekanų koncentracijos reikalavimų nesilaikymo;

ii)

šalis, kurioje prekės buvo gautos, pagamintos arba supakuotos, kai maisto produktai ir pašarai į priedus yra įtraukti dėl to, kad juose gali būti salmonelių, arba dėl kitų nei i papunktyje nurodytų pavojų.“;

3)

8 straipsnio 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

„3.   II priedo 2 lentelėje nurodytiems maisto produktams, sudarytiems iš dviejų ar daugiau sudedamųjų dalių, kurių sudėtyje yra produktų, kuriems taikomas tik vienas II priedo 1 lentelės įrašas, taikomas bendras tapatumo ir fizinių patikrinimų dažnumas, nustatytas tam įrašui II priedo 1 lentelėje.

4.   II priedo 2 lentelėje nurodytiems maisto produktams, sudarytiems iš dviejų ar daugiau sudedamųjų dalių, kurių sudėtyje yra produktų, kuriems taikomi keli II priedo 1 lentelės su tuo pačiu pavojumi susiję įrašai, taikomas didžiausias bendras tapatumo ir fizinių patikrinimų dažnumas, nustatytas tiems įrašams II priedo 1 lentelėje.“;

4)

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Priedų atnaujinimai

Komisija reguliariai, bet ne rečiau kaip kas šešis mėnesius, peržiūri I, II ir IIa prieduose pateiktus sąrašus, kad būtų atsižvelgiama į naują informaciją, susijusią su rizika ir reikalavimų nesilaikymo atvejais.“;

5)

14 straipsnis pakeičiamas taip:

„14 straipsnis

Pereinamasis laikotarpis

Sezamų sėklų siuntas iš Etiopijos ir Capsicum genties paprikų (saldžiųjų arba kitų) siuntas iš Šri Lankos, prie kurių nepridėtas oficialus sertifikatas ir ėminių ėmimo bei analizės rezultatai pagal šį reglamentą, leidžiama įvežti į Sąjungą iki 2022 m. sausio 13 d.“;

6)

I, II, IIa ir IV priedai pakeičiami šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. spalio 27 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(2)  OL L 95, 2017 4 7, p. 1.

(3)  2019 m. spalio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1793 dėl laikino oficialios kontrolės sustiprinimo ir neatidėliotinų priemonių taikymo tam tikroms į Sąjungą iš tam tikrų trečiųjų šalių įvežamoms prekėms, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) 2017/625 ir (EB) Nr. 178/2002 ir kuriuo panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 669/2009, (ES) Nr. 884/2014, (ES) 2015/175, (ES) 2017/186 ir (ES) 2018/1660 (OL L 277, 2019 10 29, p. 89).

(4)  2020 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2235, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) 2016/429 ir (ES) 2017/625 taikymo taisyklės, susijusios su tam tikrų kategorijų gyvūnų ir prekių siuntų įvežimo į Sąjungą ir vežimo joje veterinarijos sertifikatų pavyzdžiais, oficialių sertifikatų pavyzdžiais ir veterinarijos arba oficialių sertifikatų pavyzdžiais ir su tais sertifikatais susijusiu oficialiu sertifikavimu, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 599/2004, įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 636/2014 ir (ES) 2019/628, Direktyva 98/68/EB ir sprendimai 2000/572/EB, 2003/779/EB ir 2007/240/EB (OL L 442, 2020 12 30, p. 1).


PRIEDAS

„I PRIEDAS

Negyvūniniai maisto produktai ir pašarai iš tam tikrų trečiųjų šalių, kuriems laikinai taikoma sustiprinta oficiali kontrolė pasienio kontrolės postuose ir kontrolės punktuose

Eilutė

Maisto produktai ir pašarai (numatoma paskirtis)

KN kodas  (1)

TARIC subpozicija

Kilmės šalis

Pavojus

Tapatumo ir fizinių patikrinimų dažnumas (%)

1

Žemės riešutai, su kevalais

1202 41 00

 

Bolivija (BO)

Aflatoksinai

50

Žemės riešutai, be kevalų

1202 42 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Išspaudos ir kitos kietos žemės riešutų aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

2305 00 00

Žemės riešutų miltai ir rupiniai

(Maisto produktai ir pašarai)

ex 1208 90 00

20

2

Juodieji pipirai (Piper nigrum)

(Maisto produktai – negrūsti ir nemalti)

ex 0904 11 00

10

Brazilija (BR)

Salmonelės  (2)

50

3

Žemės riešutai, su kevalais

1202 41 00

 

Brazilija (BR)

Aflatoksinai

10

Žemės riešutai, be kevalų

1202 42 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

Pesticidų liekanos (3)

20

Išspaudos ir kitos kietos žemės riešutų aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

2305 00 00

Žemės riešutų miltai ir rupiniai

(Maisto produktai ir pašarai)

ex 1208 90 00

20

4

Žemės riešutai, su kevalais

1202 41 00

 

Kinija (CN)

Aflatoksinai

10

Žemės riešutai, be kevalų

1202 42 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Išspaudos ir kitos kietos žemės riešutų aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

2305 00 00

Žemės riešutų miltai ir rupiniai

(Maisto produktai ir pašarai)

ex 1208 90 00

20

5

Saldžiosios paprikos (Capsicum annuum)

(Maisto produktai – grūsti arba malti)

ex 0904 22 00

11

Kinija (CN)

Salmonelės  (6)

20

6

Arbata, aromatinta arba nearomatinta

(Maisto produktai)

0902

 

Kinija (CN)

Pesticidų liekanos (3)  (7)

20

7

Baklažanai (Solanum melongena)

(Maisto produktai – švieži arba atšaldyti)

0709 30 00

 

Dominikos Respublika (DO)

Pesticidų liekanos (3)

20

8

Saldžiosios paprikos (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Dominikos Respublika (DO)

Pesticidų liekanos (3)  (8)

50

Capsicum genties paprikos (išskyrus saldžiąsias)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

Smidrinio porūšio kininės pupuolės (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Maisto produktai – švieži, atšaldyti arba užšaldyti)

ex 0708 20 00 ;

10

ex 0710 22 00

10

9

Saldžiosios paprikos (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egiptas (EG)

Pesticidų liekanos (3)  (9)

20

Capsicum genties paprikos (išskyrus saldžiąsias)

(Maisto produktai – švieži, atšaldyti arba užšaldyti)

ex 0709 60 99 ;

20

 

ex 0710 80 59

20

10

Lazdyno riešutai (Corylus sp.), su kevalais

0802 21 00

 

Gruzija (GE)

Aflatoksinai

20

Lazdyno riešutai (Corylus sp.), be kevalų

0802 22 00

Riešutų arba džiovintų vaisių mišiniai su lazdyno riešutais

ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Lazdyno riešutų pasta

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Lazdyno riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais, įskaitant mišinius

ex 2008 19 12 ;

30

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

ex 2008 97 14 ;

15

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

ex 2008 97 98 ;

15

Lazdyno riešutų miltai, rupiniai ir milteliai

ex 1106 30 90

40

Lazdyno riešutų aliejus

(Maisto produktai)

ex 1515 90 99

20

11

Alyvpalmių aliejus

(Maisto produktai)

 

1511 10 90 ;

 

Gana (GH)

Sudano dažai (10)

50

 

1511 90 11 ;

 

ex 1511 90 19 ;

90

 

1511 90 99

12

Kvapiosios murėjos lapai (Bergera/Murraya koenigii)

(Maisto produktai – švieži, atšaldyti, sušaldyti arba džiovinti)

ex 1211 90 86

10

Indija (IN)

Pesticidų liekanos (3)  (11)

50

13

Valgomosios ybiškės

(Maisto produktai – švieži, atšaldyti arba užšaldyti)

 

ex 0709 99 90 ;

20

Indija (IN)

Pesticidų liekanos (3)  (12)  (22)

20

 

ex 0710 80 95

30

14

Pupelės (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Maisto produktai – švieži arba atšaldyti)

0708 20

 

Kenija (KE)

Pesticidų liekanos (3)

10

15

Lapkotiniai salierai (Apium graveolens)

(Maisto produktai – švieži ar atšaldyti prieskoniniai augalai)

ex 0709 40 00

20

Kambodža (KH)

Pesticidų liekanos (3)  (13)

50

16

Smidrinio porūšio kininės pupuolės (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Maisto produktai – šviežios, atšaldytos arba užšaldytos daržovės)

 

ex 0708 20 00 ;

10

Kambodža (KH)

Pesticidų liekanos (3)  (14)

50

 

ex 0710 22 00

10

17

Ropės (Brassica rapa ssp. rapa)

(Maisto produktai – paruošti arba konservuoti su actu arba acto rūgštimi)

ex 2001 90 97

11; 19

Libanas (LB)

Rodaminas B

50

18

Ropės (Brassica rapa ssp. rapa)

(Maisto produktai – paruošti arba konservuoti sūrymu arba citrinų rūgštimi, nesušaldyti)

ex 2005 99 80

93

Libanas (LB)

Rodaminas B

50

19

Žemės riešutai, su kevalais

1202 41 00

 

Madagaskaras (MG)

Aflatoksinai

50

Žemės riešutai, be kevalų

1202 42 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Išspaudos ir kitos kietos žemės riešutų aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

2305 00 00

Žemės riešutų miltai ir rupiniai

(Maisto produktai ir pašarai)

ex 1208 90 00

20

20

Duonvaisiai (Artocarpus heterophyllus)

(Maisto produktai – švieži)

ex 0810 90 20

20

Malaizija (MY)

Pesticidų liekanos (3)

50

21

Sezamų sėklos

(Maisto produktai)

1207 40 90

 

Nigerija (NG)

Salmonelės  (2)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

22

Prieskonių mišiniai

(Maisto produktai)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Pakistanas (PK)

Aflatoksinai

50

23

Arbūzų (Egusi, Citrullus spp.) sėklos ir jų produktai

(Maisto produktai)

 

ex 1207 70 00 ;

10

Siera Leonė (SL)

Aflatoksinai

50

 

ex 1208 90 00 ;

10

 

ex 2008 99 99

50

24

Žemės riešutai, su kevalais

1202 41 00

 

Senegalas (SN)

Aflatoksinai

50

Žemės riešutai, be kevalų

1202 42 00

 

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

 

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

Išspaudos ir kitos kietos žemės riešutų aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

2305 00 00

 

 

Žemės riešutų miltai ir rupiniai

(Maisto produktai ir pašarai)

ex 1208 90 00

20

25

Ropės (Brassica rapa ssp. rapa)

(Maisto produktai – paruošti arba konservuoti su actu arba acto rūgštimi)

ex 2001 90 97

11; 19

Sirija (SY)

Rodaminas B

50

26

Ropės (Brassica rapa ssp. rapa)

(Maisto produktai – paruošti arba konservuoti sūrymu arba citrinų rūgštimi, nesušaldyti)

ex 2005 99 80

93

Sirija (SY)

Rodaminas B

50

27

Capsicum genties paprikos (išskyrus saldžiąsias)

(Maisto produktai – švieži, atšaldyti arba užšaldyti)

ex 0709 60 99 ;

20

Tailandas (TH)

Pesticidų liekanos (3)  (15)

20

ex 0710 80 59

20

28

Lazdyno riešutai (Corylus sp.), su kevalais

0802 21 00

 

Turkija (TR)

Aflatoksinai

5

Lazdyno riešutai (Corylus sp.), be kevalų

0802 22 00

Riešutų arba džiovintų vaisių mišiniai su lazdyno riešutais

ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Lazdyno riešutų pasta

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Lazdyno riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais, įskaitant mišinius

ex 2008 19 12 ;

30

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

ex 2008 97 14 ;

15

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

ex 2008 97 98 ;

15

Lazdyno riešutų miltai, rupiniai ir milteliai

ex 1106 30 90

40

Lazdyno riešutų aliejus

(Maisto produktai)

ex 1515 90 99

20

29

Citrinos (Citrus limon, Citrus limonum)

(Maisto produktai – švieži, atšaldyti arba džiovinti)

 

0805 50 10

 

Turkija (TR)

Pesticidų liekanos (3)

20

30

Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus ir likerinius mandarinus); klementinai, vilkingai ir panašūs citrusinių hibridai

(Maisto produktai – švieži arba džiovinti)

0805 21 ;

0805 22 ;

0805 29

 

Turkija (TR)

Pesticidų liekanos (3)

20

31

Apelsinai

(Maisto produktai – švieži arba džiovinti)

0805 10

 

Turkija (TR)

Pesticidų liekanos (3)

20

32

Granatai

(Maisto produktai – švieži arba atšaldyti)

ex 0810 90 75

30

Turkija (TR)

Pesticidų liekanos (3)  (16)

20

33

Saldžiosios paprikos (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51 ;

 

Turkija (TR)

Pesticidų liekanos (3)  (17)

20

Capsicum genties paprikos (išskyrus saldžiąsias)

(Maisto produktai – švieži, atšaldyti arba užšaldyti)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

34

Rinkai pateikti galutiniam vartotojui skirti neperdirbti, sveiki, smulkinti, malti, skaldyti, kapoti abrikosų branduoliai (18)  (19)

(Maisto produktai)

ex 1212 99 95

20

Turkija (TR)

Cianidas

50

35

Capsicum genties paprikos (išskyrus saldžiąsias)

(Maisto produktai – švieži, atšaldyti arba užšaldyti)

 

ex 0709 60 99 ;

20

Uganda (UG)

Pesticidų liekanos (3)

50

 

ex 0710 80 59

20

36

Žemės riešutai, su kevalais

1202 41 00

 

Jungtinės Valstijos (US)

Aflatoksinai

20

Žemės riešutai, be kevalų

1202 42 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Išspaudos ir kitos kietos žemės riešutų aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

2305 00 00

Žemės riešutų miltai ir rupiniai

(Maisto produktai ir pašarai)

ex 1208 90 00

20

37

Džiovinti abrikosai

0813 10 00

 

Uzbekistanas (UZ)

Sulfitai (20)

50

Abrikosai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

(Maisto produktai)

2008 50

38

Kalendrų lapai

ex 0709 99 90

72

Vietnamas (VN)

Pesticidų liekanos (3)  (21)

50

Bazilikas (siauralapis, kvapusis)

ex 1211 90 86

20

Mėtos

ex 1211 90 86

30

Petražolės

(Maisto produktai – švieži arba atšaldyti prieskoniniai augalai)

ex 0709 99 90

40

39

Valgomosios ybiškės

(Maisto produktai – švieži, atšaldyti arba užšaldyti)

 

ex 0709 99 90 ;

20

Vietnamas (VN)

Pesticidų liekanos (3)  (21)

50

 

ex 0710 80 95

30

40

Capsicum genties paprikos (išskyrus saldžiąsias)

(Maisto produktai – švieži, atšaldyti arba užšaldyti)

 

ex 0709 60 99 ;

20

Vietnamas (VN)

Pesticidų liekanos (3)  (21)

50

 

ex 0710 80 59

20

II PRIEDAS

Maisto produktai ir pašarai iš tam tikrų trečiųjų šalių, kuriems dėl taršos mikotoksinais, įskaitant aflatoksinus, pesticidų liekanomis, pentachlorfenoliu ir dioksinais rizikos ir mikrobiologinės taršos rizikos taikomos specialios įvežimo į Sąjungą sąlygos

1.   1 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nurodyti negyvūniniai maisto produktai ir pašarai

Eilutė

Maisto produktai ir pašarai (numatoma paskirtis)

KN kodas  (23)

TARIC subpozicija

Kilmės šalis

Pavojus

Tapatumo ir fizinių patikrinimų dažnumas (%)

1

Žemės riešutai, su kevalais

1202 41 00

 

Argentina (AR)

Aflatoksinai

5

Žemės riešutai, be kevalų

1202 42 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais, įskaitant mišinius

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Išspaudos ir kitos kietos žemės riešutų aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

2305 00 00

 

Žemės riešutų miltai ir rupiniai

(Maisto produktai ir pašarai)

ex 1208 90 00

20

2

Lazdyno riešutai (Corylus sp.), su kevalais

0802 21 00

 

Azerbaidžanas (AZ)

Aflatoksinai

20

Lazdyno riešutai (Corylus sp.), be kevalų

0802 22 00

Riešutų arba džiovintų vaisių mišiniai su lazdyno riešutais

ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Lazdyno riešutų pasta

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Lazdyno riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais, įskaitant mišinius

ex 2008 19 12 ;

30

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

ex 2008 97 14 ;

15

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

ex 2008 97 98 ;

15

Lazdyno riešutų miltai, rupiniai ir milteliai

ex 1106 30 90

40

Lazdyno riešutų aliejus

(Maisto produktai)

ex 1515 90 99

20

3

Maisto produktai, kurių sudėtyje yra betelinio pipiro lapų (Piper betle) arba kurie iš jų sudaryti

(Maisto produktai)

ex 1404 90 00  (32)

10

Bangladešas (BD)

Salmonelės  (28)

50

4

Bertoletijos, su kevalais

0801 21 00

 

Brazilija (BR)

Aflatoksinai

50

Riešutų arba džiovintų vaisių mišiniai, kurių sudėtyje yra bertoletijų su kevalais

(Maisto produktai)

ex 0813 50 31 ;

20

 

ex 0813 50 39 ;

20

 

ex 0813 50 91 ;

20

 

ex 0813 50 99

20

5

Žemės riešutai, su kevalais

1202 41 00

 

Egiptas (EG)

Aflatoksinai

20

Žemės riešutai, be kevalų

1202 42 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais, įskaitant mišinius

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Išspaudos ir kitos kietos žemės riešutų aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

2305 00 00

 

Žemės riešutų miltai ir rupiniai

(Maisto produktai ir pašarai)

ex 1208 90 00

20

6

Pipirai (Piper genties); džiovinti, grūsti arba malti Capsicum genties arba Pimenta genties vaisiai

0904

 

Etiopija (ET)

Aflatoksinai

50

Imbieras, šafranas, ciberžolė, čiobreliai, lauro lapai, karis ir kiti prieskoniai

(Maisto produktai – džiovinti prieskoniai)

0910

7

Sezamų sėklos

(Maisto produktai)

1207 40 90

 

Etiopija (ET)

Salmonelės  (28)

50

ex 2008 19 19

40

 

ex 2008 19 99

40

8

Žemės riešutai, su kevalais

1202 41 00

 

Gana (GH)

Aflatoksinai

50

Žemės riešutai, be kevalų

1202 42 00

 

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

 

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais, įskaitant mišinius

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Išspaudos ir kitos kietos žemės riešutų aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

2305 00 00

 

Žemės riešutų miltai ir rupiniai

(Maisto produktai ir pašarai)

ex 1208 90 00

20

9

Žemės riešutai, su kevalais

1202 41 00

 

Gambija (GM)

Aflatoksinai

50

Žemės riešutai, be kevalų

1202 42 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais, įskaitant mišinius

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Išspaudos ir kitos kietos žemės riešutų aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

2305 00 00

 

Žemės riešutų miltai ir rupiniai

(Maisto produktai ir pašarai)

ex 1208 90 00

20

10

Muskatai (Myristica fragrans)

(Maisto produktai – džiovinti prieskoniai)

 

0908 11 00 ;

 

0908 12 00

 

Indonezija (ID)

Aflatoksinai

20

11

Betelinio pipiro lapai (Piper betle L.)

(Maisto produktai)

ex 1404 90 00

10

Indija (IN)

Salmonelės  (24)

10

12

Capsicum genties paprikos (saldžiosios arba kitos)

(Maisto produktai – džiovinti, skrudinti, grūsti arba malti)

 

0904 21 10 ;

 

Indija (IN)

Aflatoksinai

20

 

ex 0904 22 00 ;

11; 19

 

ex 0904 21 90 ;

20

 

ex 2005 99 10 ;

10; 90

 

ex 2005 99 80

94

13

Muskatai (Myristica fragrans)

(Maisto produktai – džiovinti prieskoniai)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Indija (IN)

Aflatoksinai

20

14

Žemės riešutai, su kevalais

1202 41 00

 

Indija (IN)

Aflatoksinai

50

Žemės riešutai, be kevalų

1202 42 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais, įskaitant mišinius

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Išspaudos ir kitos kietos žemės riešutų aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

2305 00 00

 

Žemės riešutų miltai ir rupiniai

(Maisto produktai ir pašarai)

ex 1208 90 00

20

15

Pupenių derva

(Maisto produktai ir pašarai)

ex 1302 32 90

10

Indija (IN)

Pentachlorfenolis ir dioksinai (25)

5

16

Capsicum genties paprikos (išskyrus saldžiąsias)

(Maisto produktai – švieži, atšaldyti arba užšaldyti)

 

ex 0709 60 99 ;

20

Indija (IN)

Pesticidų liekanos (26)  (27)

10

 

ex 0710 80 59

20

17

Sezamų sėklos

(Maisto produktai ir pašarai)

1207 40 90

 

Indija (IN)

Salmonelės  (28)

Pesticidų liekanos (26)  (33)

20

50

ex 2008 19 19

40

 

ex 2008 19 99

40

18

Pistacijos, su kevalais

0802 51 00

 

Iranas (IR)

Aflatoksinai

50

Pistacijos, be kevalų

0802 52 00

Riešutų arba džiovintų vaisių mišiniai, kurių sudėtyje yra pistacijų

ex 0813 50 39 ;

60

 

ex 0813 50 91 ;

60

 

ex 0813 50 99

60

Pistacijų pasta

ex 2007 10 10 ;

60

 

ex 2007 10 99 ;

30

 

ex 2007 99 39 ;

03; 04

 

ex 2007 99 50 ;

32

 

ex 2007 99 97

22

Paruoštos arba konservuotos pistacijos, įskaitant mišinius

ex 2008 19 13 ;

20

 

ex 2008 19 93 ;

20

 

ex 2008 97 12 ;

19

 

ex 2008 97 14 ;

19

 

ex 2008 97 16 ;

19

 

ex 2008 97 18 ;

19

 

ex 2008 97 32 ;

19

 

ex 2008 97 34 ;

19

 

ex 2008 97 36 ;

19

 

ex 2008 97 38 ;

19

 

ex 2008 97 51 ;

19

 

ex 2008 97 59 ;

19

 

ex 2008 97 72 ;

19

 

ex 2008 97 74 ;

19

 

ex 2008 97 76 ;

19

 

ex 2008 97 78 ;

19

 

ex 2008 97 92 ;

19

 

ex 2008 97 93 ;

19

 

ex 2008 97 94 ;

19

 

ex 2008 97 96 ;

19

 

ex 2008 97 97 ;

19

 

ex 2008 97 98

19

Pistacijų miltai, rupiniai ir milteliai

(Maisto produktai)

ex 1106 30 90

50

19

Capsicum genties paprikos

(saldžiosios arba kitos)

(Maisto produktai – džiovinti, skrudinti, grūsti arba malti)

 

0904 21 10 ;

 

Šri Lanka (LK)

Aflatoksinai

50

 

ex 0904 21 90 ;

20

 

ex 0904 22 00 ;

11; 19

 

ex 2005 99 10 ;

10; 90

 

ex 2005 99 80

94

20

Arbūzų (Egusi, Citrullus spp.) sėklos ir jų produktai

(Maisto produktai)

 

ex 1207 70 00 ;

10

Nigerija (NG)

Aflatoksinai

50

 

ex 1208 90 00 ;

10

 

ex 2008 99 99

50

21

Capsicum genties paprikos (išskyrus saldžiąsias)

(Maisto produktai – švieži, atšaldyti arba užšaldyti)

 

ex 0709 60 99 ;

20

Pakistanas (PK)

Pesticidų liekanos (26)

20

 

ex 0710 80 59

20

22

Žemės riešutai, su kevalais

1202 41 00

 

Sudanas (SD)

Aflatoksinai

50

Žemės riešutai, be kevalų

1202 42 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais, įskaitant mišinius

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Išspaudos ir kitos kietos žemės riešutų aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

2305 00 00

 

Žemės riešutų miltai ir rupiniai

(Maisto produktai ir pašarai)

ex 1208 90 00

20

23

Sezamų sėklos

(Maisto produktai)

1207 40 90

 

Sudanas (SD)

Salmonelės  (28)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

24

Džiovintos figos

0804 20 90

 

Turkija (TR)

Aflatoksinai

20

Riešutų arba džiovintų vaisių mišiniai su figomis

ex 0813 50 99

50

Džiovintų figų pasta

ex 2007 10 10 ;

50

 

ex 2007 10 99 ;

20

 

ex 2007 99 39 ;

01; 02

 

ex 2007 99 50 ;

31

 

ex 2007 99 97

21

Paruoštos arba konservuotos džiovintos figos, įskaitant mišinius

ex 2008 19 12 ;

11

 

ex 2008 19 14 ;

11

 

ex 2008 97 16 ;

11

 

ex 2008 97 18 ;

11

 

ex 2008 97 32 ;

11

 

ex 2008 97 34 ;

11

 

ex 2008 97 36 ;

11

 

ex 2008 97 38 ;

11

 

ex 2008 97 51 ;

11

 

ex 2008 97 59 ;

11

 

ex 2008 97 72 ;

11

 

ex 2008 97 74 ;

11

 

ex 2008 97 76 ;

11

 

ex 2008 97 78 ;

11

 

ex 2008 97 92 ;

11

 

ex 2008 97 93 ;

11

 

ex 2008 97 94 ;

11

 

ex 2008 97 96 ;

11

 

ex 2008 97 97 ;

11

 

ex 2008 97 98 ;

11

 

ex 2008 99 28 ;

10

 

ex 2008 99 34 ;

10

 

ex 2008 99 37 ;

10

 

ex 2008 99 40 ;

10

 

ex 2008 99 49 ;

60

 

ex 2008 99 67 ;

95

 

ex 2008 99 99

60

Džiovintų figų miltai, rupiniai ir milteliai

(Maisto produktai)

ex 1106 30 90

60

25

Pistacijos, su kevalais

0802 51 00

 

Turkija (TR)

Aflatoksinai

50

Pistacijos, be kevalų

0802 52 00

Riešutų arba džiovintų vaisių mišiniai, kurių sudėtyje yra pistacijų

ex 0813 50 39 ;

60

 

ex 0813 50 91 ;

60

 

ex 0813 50 99

60

Pistacijų pasta

ex 2007 10 10 ;

60

 

ex 2007 10 99 ;

30

 

ex 2007 99 39 ;

03; 04

 

ex 2007 99 50 ;

32

 

ex 2007 99 97

22

Paruoštos arba konservuotos pistacijos, įskaitant mišinius

ex 2008 19 13 ;

20

 

ex 2008 19 93 ;

20

 

ex 2008 97 12 ;

19

 

ex 2008 97 14 ;

19

 

ex 2008 97 16 ;

19

 

ex 2008 97 18 ;

19

 

ex 2008 97 32 ;

19

 

ex 2008 97 34 ;

19

 

ex 2008 97 36 ;

19

 

ex 2008 97 38 ;

19

 

ex 2008 97 51 ;

19

 

ex 2008 97 59 ;

19

 

ex 2008 97 72 ;

19

 

ex 2008 97 74 ;

19

 

ex 2008 97 76 ;

19

 

ex 2008 97 78 ;

19

 

ex 2008 97 92 ;

19

 

ex 2008 97 93 ;

19

 

ex 2008 97 94 ;

19

 

ex 2008 97 96 ;

19

 

ex 2008 97 97 ;

19

 

ex 2008 97 98

19

Pistacijų miltai, rupiniai ir milteliai

(Maisto produktai)

ex 1106 30 90

50

26

Vynmedžių lapai

(Maisto produktai)

ex 2008 99 99

11; 19

Turkija (TR)

Pesticidų liekanos (26)  (29)

50

27

Sezamų sėklos

(Maisto produktai)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonelės  (28)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

28

Banguotasis kertuotis

(Maisto produktai – švieži arba atšaldyti)

ex 0810 90 20

10

Vietnamas (VN)

Pesticidų liekanos (26)  (30)

10

2.   Maisto produktai, nurodyti 1 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje

Eilutė

Maisto produktai, sudaryti iš dviejų ar daugiau sudedamųjų dalių, kurių daugiau kaip 20 % sudaro vienas iš į šio priedo 1 punkte pateiktą lentelę dėl taršos aflatoksinais rizikos įtrauktų atskirų produktų arba tokių nurodytų produktų bendras kiekis

 

KN kodas (34)

Aprašymas  (35)

1

ex 1704 90

Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), neturintys kakavos, išskyrus kramtomąją gumą, su cukraus apvalkalu arba be jo

2

ex 1806

Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos

3

ex 1905

Duona, pyragai, bandelės, pyragaičiai, sausainiai ir kiti kepiniai, su kakava arba be kakavos, ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai

IIa PRIEDAS

Maisto produktai ir pašarai iš tam tikrų trečiųjų šalių, kurių įvežimas į Sąjungą sustabdomas, kaip nurodyta 11a straipsnyje

Eilutė

Maisto produktai ir pašarai

(numatoma paskirtis)

KN kodas

TARIC subpozicija

Kilmės šalis

Pavojus

1

Maisto produktai, sudaryti iš džiovintų pupelių

(Maisto produktai)

0713 35 00

0713 39 00

0713 90 00

 

Nigerija (NG)

Pesticidų liekanos

IV PRIEDAS

OFICIALAUS SERTIFIKATO, NURODYTO KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTO (ES) 2019/1793 DĖL TAM TIKRŲ MAISTO PRODUKTŲ AR PAŠARŲ ĮVEŽIMO Į SĄJUNGĄ 11 STRAIPSNYJE, PAVYZDYS

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

OFICIALAUS SERTIFIKATO, NURODYTO KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTO (ES) 2019/1793 DĖL TAM TIKRŲ MAISTO PRODUKTŲ AR PAŠARŲ ĮVEŽIMO Į SĄJUNGĄ 11 STRAIPSNYJE, PAVYZDŽIO PILDYMO PAAIŠKINIMAI

Bendrieji nurodymai

Jei norite pasirinkti tinkamą variantą, pažymėkite tinkamą langelį kryželiu (X).

I.18, I.20 langeliuose galima pasirinkti tik vieną variantą.

Iš II.2.1, II.2.2, II.2.3 ir II.2.4 punktų pasirinkite punktą (-us), atitinkantį (-ius) produkto kategoriją ir pavojų (-us), dėl kurio (-ių) atliekamas sertifikavimas.

Jei nenurodyta kitaip, visi langeliai yra privalomi.

Jei išdavus sertifikatą pasikeičia gavėjas, įvežimo pasienio kontrolės postas (PKP) arba vežimo duomenys (t. y. priemonės ir data), už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas turi apie tai pranešti įvežimo valstybės narės kompetentingai institucijai. Dėl tokio pasikeitimo nereikalaujama pateikti pakaitinio sertifikato.

Jei sertifikatas pateikiamas per oficialios kontrolės informacijos valdymo sistemą (IMSOC), taikomos šios nuostatos:

teiginiai, kurie nėra svarbūs, perbraukiami,

I dalyje nurodyti įrašai ar langeliai yra oficialaus sertifikato elektroninės versijos duomenų žodynai,

oficialaus sertifikato pavyzdžio I dalies langelių seka ir šių langelių dydis ir forma yra orientaciniai,

jei reikalaujama antspaudo, jo elektroninis atitikmuo yra elektroninis spaudas.

Jei oficialus sertifikatas nėra pateiktas per IMSOC, nebūtini teiginiai turi būti perbraukti, paženklinti sertifikuojančiojo pareigūno inicialais ir antspaudu, arba gali būti visiškai išbraukti iš sertifikato.

I DALIS. SIUNTOS APRAŠYMAS

Langelis

Aprašymas

 

Šalis

 

Nurodyti sertifikatą išduodančios trečiosios šalies pavadinimą.

I.1

Siuntėjas / eksportuotojas

 

Nurodyti siuntą išsiunčiančio fizinio arba juridinio asmens vardą, pavardę arba pavadinimą ir adresą, šalį ir šalies ISO kodą (36). Šis asmuo turi būti įsisteigęs trečiojoje šalyje, išskyrus pakartotinį Sąjungos kilmės siuntų įvežimą.

I.2

Sertifikato Nr.

 

Nurodyti unikalų raidinį skaitmeninį kodą, priskirtą trečiosios šalies kompetentingos institucijos. Šis langelis neprivalomas sertifikatams, kurie pateikiami per IMSOC. Pakartota II.a langelyje.

I.2a

IMSOC Nr.

 

Tai unikalus raidinis skaitmeninis kodas, kurį suteikia IMSOC. Pakartota II.b langelyje.

Šis langelis nepildomas, jei sertifikatas pateikiamas per IMSOC.

I.3

Centrinė kompetentinga institucija

 

Nurodyti sertifikatą išduodančios trečiosios šalies centrinės institucijos pavadinimą.

I.4

Vietos kompetentinga institucija

 

Nurodyti, jei taikoma, sertifikatą išduodančios trečiosios šalies vietos institucijos pavadinimą.

I.5

Gavėjas / importuotojas

 

Nurodyti fizinio arba juridinio asmens, kuriam skirta siunta paskirties valstybėje narėje, vardą, pavardę arba pavadinimą ir adresą.

I.6

Už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas

 

Nurodyti valstybėje narėje įsikūrusio fizinio arba juridinio asmens, kuris atsako už siuntą, kai ji pristatoma į pasienio kontrolės postą (PKP), ir kuris kaip importuotojas arba importuotojo vardu kompetentingoms institucijoms pateikia būtinas deklaracijas, vardą ir pavardę arba pavadinimą, adresą, šalį ir šalies ISO kodą. Šis veiklos vykdytojas gali būti tas pats, kaip nurodyta I.5 langelyje.

Šio langelio pildyti neprivaloma.

I.7

Kilmės šalis

 

Nurodyti maisto produktų ir pašarų, į priedus įtrauktų dėl galimos taršos mikotoksinais, įskaitant aflatoksinus, ar augalų toksinais rizikos arba dėl galimo didžiausios leidžiamosios pesticidų liekanų koncentracijos reikalavimų nesilaikymo, šalies, iš kurios šios prekės yra kilusios, kurioje jos buvo išaugintos, surinktos arba pagamintos, pavadinimą ir šalies ISO kodą.

Nurodyti maisto produktų ir pašarų, į priedus įtrauktų dėl to, kad juose gali būti salmonelių, arba dėl kitų nei pirmoje pastraipoje nurodytų pavojų, šalies, kurioje šios prekės buvo gautos, pagamintos arba supakuotos, pavadinimą ir šalies ISO kodą.

I.8

Kilmės regionas

 

Netaikoma.

I.9

Paskirties šalis

 

Nurodyti produktų paskirties valstybės narės pavadinimą ir šalies ISO kodą.

I.10

Paskirties regionas

 

Netaikoma.

I.11

Išsiuntimo vieta

 

Nurodyti ūkio (-ių), iš kurios (-ių) produktai yra kilę (gauti), pavadinimą, adresą, šalį ir šalies ISO kodą. Jei to reikalaujama pagal Sąjungos teisės aktus, nurodykite jo registracijos arba patvirtinimo numerį.

Kitiems produktams: bet kuris maisto produktų ar pašarų sektoriaus įmonės vienetas. Turi būti nurodytas tik prekes vežančios įmonės pavadinimas.

Jeigu su prekyba susijusi daugiau kaip viena trečioji šalis (trišalė prekyba), išsiuntimo vieta yra paskutinė eksporto grandinės trečiosios šalies įmonė, iš kurios galutinė siunta vežama į Sąjungą.

I.12

Paskirties vieta

 

Nurodyti vietos, į kurią siunta gabenama galutinai iškrauti, pavadinimą, adresą, šalį ir šalies ISO kodą. Jei taikoma, taip pat nurodyti paskirties ūkio registracijos arba patvirtinimo numerį.

I.13

Pakrovimo vieta

 

Netaikoma.

I.14

Išvežimo data ir laikas

 

Nurodyti transporto priemonės (orlaivio, laivo, traukinio vagono arba kelių transporto priemonės) išvykimo datą.

I.15

Transporto priemonė

 

Jei prekės išvežamos iš išsiuntimo šalies, pasirinkite vieną ar kelias toliau nurodytas transporto priemones ir nurodykite jų identifikavimo duomenis:

orlaivis (nurodyti skrydžio numerį),

laivas (nurodyti laivo pavadinimą ir numerį),

traukinio vagonas (nurodyti traukinio identifikacinį numerį ir vagono numerį),

kelių transporto priemonė (nurodyti registracijos numerį ir, jei taikoma, priekabos numerį).

Jei gabenama keltu, varnele pažymėti „laivas“ ir, be numatyto kelto pavadinimo ir numerio, pateikti kelių transporto priemonės (-ių) identifikavimo duomenis ir nurodyti jos (jų) registracijos numerį (-ius) (taip pat, jei taikoma, priekabos numerį (-ius).

I.16

Įvežimo pasienio kontrolės postas

 

Nurodyti įvežimo į Sąjungą PKP pavadinimą, jei sertifikatai nepateikti IMSOC, arba pasirinkite įvežimo į Sąjungą PKP pavadinimą ir jo unikalų raidinį skaitmeninį kodą, kurį priskyrė IMSOC.

I.17

Lydimieji dokumentai

 

Nurodyti reikalaujamo dokumento tipą: analizės ataskaita / ėminių ėmimo ir analizių rezultatai, nurodyti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 10 straipsnyje, ir nurodyti reikalaujamų lydimųjų dokumentų unikalų kodą ir išdavimo šalį.

Kiti dokumentai: kai su siunta vežami kiti dokumentai, kaip antai komerciniai dokumentai, nurodyti dokumento tipą ir numerį (pavyzdžiui, orlaivio važtaraščio numerį, konosamento numerį, traukinio ar kelių transporto priemonės komercinį numerį).

I.18

Vežimo sąlygos

 

Nurodyti reikalaujamos temperatūros kategoriją vežant produktus (aplinkos, atšaldyta, užšaldyta).

I.19

Konteinerio Nr. / Plombos Nr.

 

Jei taikoma, nurodyti konteinerio ir plombos numerius (jų gali būti daugiau kaip vienas).

Jei prekės vežamos uždaruose konteineriuose, reikia nurodyti konteinerio numerį.

Nurodomas tik oficialus plombos numeris. Oficiali plomba – plomba, tvirtinama prie konteinerio, sunkvežimio ar traukinio vagono prižiūrint sertifikatą išduodančiai kompetentingai institucijai.

I.20

Sertifikato pobūdis arba gyvūno paskirtis

 

Pasirinkti numatomą prekių paskirtį, kaip nurodyta atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose:

Pašarams: tik pašarams skirti produktai.

Žmonėms vartoti skirti produktai: taikoma tik žmonėms vartoti skirtiems produktams, kuriems pagal Sąjungos teisės aktus privalomas oficialus sertifikatas.

I.21

Vežti tranzitu

 

Netaikoma.

I.22

Vidaus rinkai

 

Varnele pažymėti šį langelį, jei siuntą numatoma pateikti Sąjungos rinkai.

I.23

Pakartotiniam įvežimui

 

Netaikoma.

I.24

Bendras pakuočių skaičius

 

Jei taikoma, nurodyti bendrą pakuočių skaičių siuntoje:

Jei vežamos nesupakuotos siuntos, šio langelio pildyti neprivaloma.

I.25

Bendras kiekis

 

Netaikoma.

I.26

Bendras grynasis svoris / bendrasis svoris (kg)