EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1809

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1809 2021 m. spalio 13 d. kuriuo dėl priemonių, kuriomis siekiama neleisti pomidorų vaisiaus rudųjų raukšlių virusui (ToBRFV) patekti į Sąjungą ir joje išplisti, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1191

C/2021/7338

OL L 365, 2021 10 14, p. 41–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1809/oj

2021 10 14   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 365/41


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/1809

2021 m. spalio 13 d.

kuriuo dėl priemonių, kuriomis siekiama neleisti pomidorų vaisiaus rudųjų raukšlių virusui (ToBRFV) patekti į Sąjungą ir joje išplisti, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1191

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (1), ypač į jo 30 straipsnį,

atsižvelgdama į 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialiosios kontrolės reglamentas) (2), ypač į jo 22 straipsnio 3 dalį ir 52 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/1191 (3) nustatomos priemonės, kuriomis reguliuojamas sodinti skirtų augalų Solanum lycopersicum L. ir Capsicum spp. įvežimas į Sąjungą ir vežimas joje. Kaip matyti iš to Reglamento įgyvendinimo patirties, į tų priemonių taikymo sritį reikėtų įtraukti ir Solanum lycopersicum L., nes tie hibridai taip pat imlūs pomidorų vaisiaus rudųjų raukšlių virusui (ToBRFV) (toliau – nurodytasis kenkėjas);

(2)

siekiant tinkamai valdyti fitosanitarinę riziką ir imtis būtinų priemonių dėl augalinės medžiagos, kuri kelia didžiausią riziką, nurodytųjų sodinti skirtų augalų apibrėžtį tikslinga pakeisti nurodytųjų augalų apibrėžtimi, į kurią būtų įtraukti visi Solanum lycopersicum L. augalai bei jų hibridai ir Capsicum spp augalai, taip pat neskirti atsodinti augalai, jei nenurodyta kitaip. Į tą apibrėžtį neturėtų būti įtrauktos nurodytosios sėklos ir nurodytieji vaisiai, dėl kurių yra pateiktos konkrečios apibrėžtys. Tačiau tos apibrėžtys turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos siekiant įtraukti Solanum lycopersicum L. hibridus;

(3)

priėmus Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/1191, 2020 m. ir 2021 m. Komisija atliko ne vieną auditą ir nustatė, kad likvidavimo priemonės buvo įgyvendinamos nenuosekliai. Todėl būtina nustatyti konkrečias nustatytų ribų vietovių nustatymo taisykles ir priemones, kurių jose reikia imtis. Dėl keliamos skirtingos fitosanitarinės rizikos tose taisyklėse fiziškai apsaugotos gamybos vietos dalys taip pat turėtų būti atskirtos nuo kitų gamybos vietos dalių;

(4)

reikėtų patikslinti, kad motininiai augalai turėtų būti ištirti kuo anksčiau iki vaisių derliaus nuėmimo, nes priėmus Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/1191 įgyta patirtis parodė, jog tai būtina tam, kad vaisiai, iš kurių išgaunamos sėklos, nebūtų užkrėsti nurodytuoju kenkėju;

(5)

pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/1191 atlikusios fitosanitarinius patikrinimus, valstybės narės nustatė didelį užkrėstų siuntų, kurių kilmės šalys yra Kinija ir Izraelis, skaičių. Dėl šios priežasties, atsižvelgiant į skirtingą nuo 2020 m. sulaikytų siuntų, užregistruotų Prekybos kontrolės ir ekspertizių sistemoje (TRACES) (4), skaičių, importuojamų Izraelio kilmės sėklų ar sodinti skirtų augalų siuntų patikrinimų dažnumas turėtų būti padidintas iki 50 %, o Kinijos kilmės sėklų arba sodinti skirtų augalų – iki 100 %;

(6)

siekiant pasirūpinti, kad būtų laiko patikrinti, kaip įgyvendinamos naujos priemonės, ir užtikrinti nuolatinę Sąjungos teritorijos apsaugą nuo nurodytojo kenkėjo įvežimo ir išplitimo, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/1191 taikymo laikotarpis turėtų būti pratęstas iki 2023 m. gegužės 31 d.;

(7)

nurodytųjų sodinti skirtų augalų apibrėžtį pakeitus nurodytųjų augalų apibrėžtimi, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/1191 priede reikia padaryti keletą susijusių pakeitimų;

(8)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1191 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/1191 pakeitimas

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1191 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio b, c ir d punktai pakeičiami taip:

„b)

nurodytieji augalai – Solanum lycopersicum L. augalai bei jų hibridai ir Capsicum spp. augalai, išskyrus nurodytąsias sėklas ir nurodytuosius vaisius;

c)

nurodytosios sėklos – Solanum lycopersicum L. augalų bei jų hibridų ir Capsicum spp. augalų sėklos;

d)

nurodytieji vaisiai – Solanum lycopersicum L. augalų bei jų hibridų ir Capsicum spp. augalų vaisiai.“;

2)

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Priemonės, taikomos patvirtinus nurodytojo kenkėjo buvimą

1.   Jei valstybės narės teritorijoje oficialiai patvirtinamas arba įtariamas nurodytojo kenkėjo buvimas, atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija užtikrina, kad būtų imtasi tinkamų priemonių nurodytajam kenkėjui sunaikinti pagal Reglamento (ES) 2016/2031 17 straipsnį.

Be to, ta kompetentinga institucija imasi šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytų priemonių, nebent nurodytasis kenkėjas atitinka Reglamento (ES) 2016/2031 18 straipsnio 4 dalyje nustatytas sąlygas.

2.   Kompetentinga institucija nedelsdama nustato šią nustatytų ribų vietovę:

a)

jei nurodytasis kenkėjas aptinkamas fiziškai apsaugotose gamybos vietos dalyse, į nustatytų ribų vietovę įtraukiama bent gamybos vietos dalis, kurioje buvo aptiktas nurodytasis kenkėjas;

b)

jei nurodytasis kenkėjas aptinkamas gamybos vietos dalyse, nenurodytose a punkte, į nustatytų ribų vietovę įtraukiama:

i)

užkrėsta zona, įskaitant bent gamybos vietos dalį, kurioje buvo aptiktas nurodytasis kenkėjas;

ii)

bent 30 m spinduliu aplink užkrėstą zoną esanti buferinė zona.

3.   Oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, nustatytų ribų vietovėje kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas:

a)

gamybos vietos dalyse, kuriose auginami nurodytieji sodinti skirti augalai arba nurodytosios sėklos:

i)

nedelsiant pašalina ir sunaikina visas užkrėstas nurodytųjų sodinti skirtų augalų partijas ir, kai taikytina, iš tų partijų gautas nurodytąsias sėklas. Jos pašalinamos ir sunaikinamos taip, jog nekiltų rizika, kad nurodytasis kenkėjas išplis;

ii)

gamybos vietos dalyse darbuotojams, naudojamai infrastruktūrai, įrankiams ir mašinoms, medžiagoms ir transporto priemonėms taiko specialiąsias higienos priemones, kad nurodytasis kenkėjas neplistų į kitus gamybos vietos dalyse esančius pasėlius ir tarp paeiliui auginamų nurodytųjų augalų pasėlių arba į kitas gamybos vietos dalis;

iii)

bent derliaus nuėmimo pabaigoje sunaikina arba apdoroja auginimo terpę taip, jog nekiltų atpažintina rizika, kad nurodytasis kenkėjas išplis;

b)

gamybos vietos dalyse, kuriose auginami nurodytieji vaisiai:

i)

bent derliaus nuėmimo pabaigoje pašalina iš gamybos vietos dalių ir sunaikina visus nurodytuosius augalus. Jie pašalinami taip, jog nekiltų atpažintina rizika, kad nurodytasis kenkėjas išplis;

ii)

taiko specialiąsias higienos priemones darbuotojams, gamybos vietos dalyse naudojamai infrastruktūrai, įrankiams ir mašinoms, vaisiams pakuoti ir vežti naudojamoms medžiagoms ir transporto priemonėms, kad nurodytasis kenkėjas neplistų tarp paeiliui auginamų nurodytųjų augalų pasėlių arba į kitas gamybos vietos dalis;

iii)

bent derliaus nuėmimo pabaigoje sunaikina arba apdoroja auginimo terpę taip, jog nekiltų atpažintina rizika, kad nurodytasis kenkėjas išplis;

4.   Kompetentingos institucijos gali panaikinti nustatytų ribų vietovę ir nutraukti atitinkamų likvidavimo priemonių taikymą, jeigu po to, kai tie augalai buvo pasodinti, paėmus iš paeiliui auginamų pasėlių nurodytųjų augalų mėginius ir juos ištyrus, toje vietoje nurodytojo kenkėjo nerandama bent 6 mėnesius.“;

3)

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas pakeičiamas taip:

„b)

kompetentinga institucija paėmė jų arba jų motininių augalų mėginius ir juos ištyrė dėl nurodytojo kenkėjo arba profesionalūs veiklos vykdytojai oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai paėmė jų mėginius ir atliko tyrimus, kuriais nustatyta, kad jie neužkrėsti nurodytuoju kenkėju. Kai tiriami motininiai augalai, mėginiai imami kuo anksčiau iki pirmojo vaisių derliaus nuėmimo.

Įtarus nurodytojo kenkėjo buvimą, tuos mėginius ima ir tyrimus atlieka tik kompetentingos institucijos pagal Reglamento (ES) 2016/2031 87 straipsnio 3 dalies c punktą;“;

4)

9 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis pakeičiamas taip:

„ii)

buvo oficialiai paimti atitinkamų nurodytųjų sėklų arba atitinkamų nurodytųjų sėklų motininių augalų mėginiai ir, siekiant aptikti nurodytąjį kenkėją, atlikti tyrimai, kaip nurodyta priede, kuriais nustatyta, kad jie neužkrėsti nurodytuoju kenkėju.

Kai tiriami motininiai augalai, mėginiai imami kuo anksčiau iki pirmojo vaisių derliaus nuėmimo;“;

5)

10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Oficialios patikros įvežant į Sąjungą

Kompetentinga institucija pirmojo įvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės poste arba Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2019/2123 (*1) nurodytame kontrolės punkte šio reglamento priede nustatyta tvarka paima ir ištiria ne mažiau kaip 20 % nurodytųjų sėklų ir nurodytųjų sodinti skirtų augalų krovinių mėginius.

Paimtų Izraelio kilmės nurodytųjų sėklų ir nurodytųjų sodinti skirtų augalų siuntų mėginių ir atliktų tyrimų rodiklis yra 50 %, o nurodytųjų Kinijos kilmės sėklų siuntų – 100 %

(*1)  2019 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2123, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas atvejų, kuriais tam tikrų prekių tapatumo ir fiziniai patikrinimai gali būti atliekami kontrolės punktuose, o dokumentų patikrinimai – toliau nuo pasienio kontrolės postų esančiose vietose, ir sąlygų, kuriomis jie gali būti atliekami, taisyklėmis (OL L 321, 2019 12 12, p. 64).“;"

6.

12 straipsnyje data „2022 m. gegužės 31 d.“ pakeičiama data „2023 m. gegužės 31 d.“;

7.

priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. spalio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 317, 2016 11 23, p. 4.

(2)  OL L 95, 2017 4 7, p. 1.

(3)  2020 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1191, kuriuo nustatomos priemonės, kuriomis siekiama neleisti pomidorų vaisiaus rudųjų raukšlių virusui (ToBRFV) patekti į Sąjungą ir joje išplisti, ir panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1615 (OL L 262, 2020 8 12, p. 6).

(4)  https://ec.europa.eu/food/animals/traces_en


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/1191 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

2 punktas pakeičiamas taip:

2.

Nurodytųjų augalų, išskyrus Capsicum spp. veislių, kurios, kaip žinoma yra atsparios nurodytajam kenkėjui, augalus, mėginių ėmimo schemos

Nurodytųjų augalų, išskyrus Capsicum spp. veislių, kurios, kaip žinoma, yra atsparios nurodytajam kenkėjui, augalus, atveju iš kiekvienos gamybos vietos dalies surenkama po 200 visų veislių augalų lapų, pageidautina jaunų lapų nuo augalų viršaus.

Užkrėtimo požymių turinčių augalų atveju mėginiai tyrimams atlikti imami ne mažiau kaip iš 3 užkrėtimo požymių turinčių lapų.“;

2)

4 punkte antraštė ir įvadinis sakinys pakeičiami taip:

4.

Tyrimų metodai, taikomi siekiant aptikti nurodytąjį kenkėją ant nurodytųjų augalų, išskyrus Capsicum spp. veislių, kurios, kaip žinoma yra atsparios nurodytajam kenkėjui, augalus, ir ant nurodytųjų vaisių ir jį identifikuoti

Nurodytasis kenkėjas ant nurodytųjų augalų, išskyrus nurodytuosius Capsicum spp. veislių, kurios, kaip žinoma yra atsparios nurodytajam kenkėjui, augalus, ir ant nurodytųjų vaisių aptinkamas taikant vieną iš šių tyrimų metodų:“.


Top