EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1532

Komisijos reglamentas (ES) 2021/1532 2021 m. rugsėjo 17 d. kuriuo dėl 3-(1-((3,5-dimetilizoksazol-4-il)metil)-1H-pirazol-4-il)-1-(3-hidroksibenzil)imidazolidin-2,4-diono įtraukimo į Sąjungos kvapiųjų medžiagų sąrašą iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas (Tekstas svarbus EEE)

C/2021/6671

OJ L 330, 20.9.2021, p. 69–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1532/oj

2021 9 20   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 330/69


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2021/1532

2021 m. rugsėjo 17 d.

kuriuo dėl 3-(1-((3,5-dimetilizoksazol-4-il)metil)-1H-pirazol-4-il)-1-(3-hidroksibenzil)imidazolidin-2,4-diono įtraukimo į Sąjungos kvapiųjų medžiagų sąrašą iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų ir aromatinių savybių turinčių tam tikrų maisto ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/91, reglamentus (EB) Nr. 2232/96 ir (EB) Nr. 110/2008 bei Direktyvą 2000/13/EB (1), ypač į jo 11 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1331/2008, nustatantį maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (2), ypač į jo 7 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priede pateiktas Sąjungos kvapiųjų medžiagų ir žaliavų, patvirtintų naudoti maisto produktuose ir ant jų, sąrašas ir nurodytos jų naudojimo sąlygos;

(2)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 872/2012 (3) patvirtintas kvapiųjų medžiagų sąrašas ir tas sąrašas įtrauktas į Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo A dalį;

(3)

šis sąrašas gali būti atnaujintas pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą bendrą procedūrą Komisijos iniciatyva arba gavus valstybės narės ar suinteresuotosios šalies paraišką;

(4)

2012 m. rugpjūčio 10 d. Komisijai buvo pateikta paraiška leisti naudoti 3-(1-((3,5-dimetilizoksazol-4-il)metil)-1H-pirazol-4-il)-1-(3-hidroksibenzil)imidazolidin-2,4-dioną (FL Nr. 16.127) kaip kvapiąją medžiagą įvairiuose maisto produktuose, kurie iš esmės priskiriami prie kelių Sąjungos kvapiųjų medžiagų ir žaliavų sąraše nurodytų maisto kategorijų; Komisija pranešė apie paraišką Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba) ir paprašė jos pateikti nuomonę. Komisija taip pat pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 4 straipsnį su paraiška supažindino valstybes nares;

(5)

2016 m. birželio 21 d. priimtoje nuomonėje (4) Tarnyba įvertino medžiagos FL Nr. 16.127 saugumą ir padarė išvadą, kad jos naudojimas nekelia saugumo problemų neviršijant įvairiems skirtingų kategorijų maisto produktams nustatyto kiekio. Tarnyba taip pat pažymėjo, kad ši medžiaga keičia kvapiąsias savybes;

(6)

kadangi medžiagos FL Nr. 16.127 kaip kvapiosios medžiagos naudojimas nekelia saugumo problemų nurodytomis naudojimo sąlygomis ir tikėtina, kad jos naudojimas neklaidins vartotojų, tikslinga leisti naudoti šią medžiagą kaip kvapiąją medžiagą, atsižvelgiant į Tarnybos nuomonę;

(7)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo A dalis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo A dalis iš dalies keičiama pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. rugsėjo 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 34.

(2)  OL L 354, 2008 12 31, p. 1.

(3)  2012 m. spalio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 872/2012, kuriuo patvirtinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2232/96 numatytas kvapiųjų medžiagų sąrašas, jis įtraukiamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedą, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1565/2000 ir Komisijos sprendimas 1999/217/EB (OL L 267, 2012 10 2, p. 1).

(4)  EFSA Journal 2016;14(7):4334.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo A dalies 2 skirsnio 1 lentelėje po 16.126 įrašo įterpiamas šis įrašas, skirtas FL Nr. 16.127:

„16.127

3-(1-(3,5-dimetilizoksazol-4-il)metil)-1H-pirazol-4-il)-1-(3-hidroksibenzil)imidazolidin-2,4-dionas

1119831-25-2

2161

 

Ne mažiau kaip 99 %, analizė (HPLC/UV)

Kai naudojama kaip kvapioji medžiaga, taikomi šie apribojimai:

 

1. p4 kategorijos maisto produktuose – ne daugiau kaip 4 mg/kg;

 

1.8 kategorijos maisto produktuose – ne daugiau kaip 8 mg/kg;

 

3 kategorijos maisto produktuose – ne daugiau kaip 4 mg/kg;

 

5.1 kategorijos maisto produktuose – ne daugiau kaip 15 mg/kg;

 

5.2 kategorijos maisto produktuose – ne daugiau kaip 16 mg/kg;

 

5.3 kategorijos maisto produktuose – ne daugiau kaip 30 mg/kg;

 

5.4 kategorijos maisto produktuose – ne daugiau kaip 15 mg/kg;

 

6.3 kategorijos maisto produktuose – ne daugiau kaip 25 mg/kg;

 

12.1 kategorijos maisto produktuose – ne daugiau kaip 75 mg/kg;

 

12.2 kategorijos maisto produktuose – ne daugiau kaip 100 mg/kg;

 

12.3 kategorijos maisto produktuose – ne daugiau kaip 25 mg/kg;

 

12.4 kategorijos maisto produktuose – ne daugiau kaip 25 mg/kg;

 

12.5 kategorijos maisto produktuose – ne daugiau kaip 4 mg/kg;

 

13.2 kategorijos maisto produktuose – ne daugiau kaip 4 mg/kg;

 

13.3 kategorijos maisto produktuose – ne daugiau kaip 4 mg/kg;

 

14.1.4 kategorijos maisto produktuose – ne daugiau kaip 4 mg/l (tik pieno gėrimuose)

 

14.1.5 kategorijos maisto produktuose – ne daugiau kaip 8 mg/kg;

 

15.1 kategorijos maisto produktuose – ne daugiau kaip 20 mg/kg;

 

16 kategorijos maisto produktuose ne daugiau kaip 4 mg/l (tik pieniškuose desertuose).

 

EFSA“


Top