EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1421

Komisijos reglamentas (ES) 2021/1421 2021 m. rugpjūčio 30 d. kuriuo dėl 16-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (Tekstas svarbus EEE)

C/2021/6244

OJ L 305, 31.8.2021, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1421/oj

2021 8 31   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 305/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2021/1421

2021 m. rugpjūčio 30 d.

kuriuo dėl 16-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1126/2008 (2) priimti tam tikri tarptautiniai standartai ir aiškinimai, galioję 2008 m. spalio 15 d.;

(2)

COVID-19 pandemija sukėlė precedento neturintį išorinį sukrėtimą Sąjungai ir jos ekonomikai, todėl reikia imtis priemonių, kuriomis būtų kiek įmanoma sumažintas neigiamas poveikis piliečiams ir įmonėms;

(3)

valstybės narės ir Sąjunga ėmėsi priemonių, kad suteiktų finansinę paramą įmonėms, įskaitant įmokų mokėjimo atidėjimą remiantis privačiais ar valstybiniais moratoriumais, ir taip padėtų išvengti nereikalingų bankrotų bei darbo vietų praradimo ir paremtų greitą ekonomikos atsigavimą;

(4)

2020 m. kovo 28 d. Tarptautinių apskaitos standartų valdyba (TASV) paskelbė su COVID-19 susijusias nuomos nuolaidas (16-ojo TFAS pataisa), kurios buvo priimtos Komisijos reglamentu (ES) 2020/1434 (3).

(5)

2021 m. kovo 31 d. TASV paskelbė su COVID-19 susijusias nuomos nuolaidas po 2021 m. birželio 30 d. (16-ojo TFAS pataisa);

(6)

16-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto (TFAS) „Nuoma“ pataisa pratęsiamas neprivalomos laikinos su COVID-19 susijusios veiklos lengvatos nuomininkams, turintiems nuomos sutartis su nuomos mokesčio atidėjimu, pagal kurias mokesčiai iš pradžių turėjo būti sumokėti iki 2021 m. birželio 30 d. arba anksčiau, taikymas nuomos sutartims su nuomos mokesčio atidėjimu, pagal kurias mokesčiai iš pradžių turėjo būti sumokėti iki 2022 m. birželio 30 d. arba anksčiau;

(7)

pasikonsultavusi su Europos finansinės atskaitomybės patariamąja grupe, Komisija daro išvadą, kad 16-ojo TFAS „Nuoma“ pataisa atitinka Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 3 straipsnio 2 dalyje išdėstytus priėmimo kriterijus;

(8)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

TASV nustatyta 16-ojo TFAS „Nuoma“ pataisos įsigaliojimo data – 2021 m. balandžio 1 d. Todėl siekiant atitinkamiems emitentams užtikrinti teisinį tikrumą, taip pat užtikrinti derėjimą su kitais Reglamente (EB) Nr. 1126/2008 nustatytais apskaitos standartais, šio reglamento nuostatos turėtų būti taikomos atgaline data;

(10)

atsižvelgiant į šios veiklos lengvatos, susijusios su COVID-19, skubumą, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Apskaitos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1126/2008 priede pateiktas 16-asis tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas (TFAS) „Nuoma“ iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Visos įmonės 1 straipsnyje nurodytas pataisas taiko nuo 2021 m. balandžio 1 d. finansiniams metams, prasidedantiems vėliausiai 2021 m. sausio 1 d. arba vėliau.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. rugpjūčio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

(2)  2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (OL L 320, 2008 11 29, p. 1).

(3)  2020 m. spalio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) 2020/1434, kuriuo dėl 16-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (OL L 331, 2020 10 12, p. 20).


PRIEDAS

Su COVID-19 susijusios nuomos nuolaidos po 2021 m. birželio 30 d.

16-ojo TFAS pataisa

16-ojo TFAS „Nuoma“ pataisa

Taisomas 46B straipsnis. Įterpiami C1C ir C20BA–C20BC straipsniai.

NUOMININKAS

Vertinimas

Vėlesnis vertinimas

Nuomos pakeitimai

46B

46A straipsnyje nustatyta praktinė priemonė taikoma tik nuomos nuolaidoms, kurios yra tiesioginė COVID-19 pandemijos pasekmė, ir tik jei įvykdomos visos šios sąlygos:

a)

dėl nuomos mokesčių pasikeitimo patikslintas atlygis už nuomą yra iš esmės toks pats kaip atlygis už nuomą prieš pat pasikeitimą arba už jį mažesnis;

b)

bet koks nuomos mokesčių sumažinimas turi įtakos tik mokesčiams, kurie iš pradžių turėjo būti sumokėti 2022 m. birželio 30 d. arba anksčiau (pavyzdžiui, nuomos nuolaida atitiktų šią sąlygą, jeigu ji lemtų mažesnius nuomos mokesčius 2022 m. birželio 30 d. arba anksčiau ir didesnius nuomos mokesčius po 2022 m. birželio 30 d.), ir

c)

kitos nuomos sąlygos iš esmės nekeičiamos.

C priedas

Įsigaliojimo data ir pereinamasis laikotarpis

ĮSIGALIOJIMO DATA

C1C

2021 m. kovo mėn. paskelbtu dokumentu „Su COVID-19 susijusios nuomos nuolaidos po 2021 m. birželio 30 d.“ pataisytas 46B straipsnis ir įterpti C20BA–C20BC straipsniai. Tą pataisą nuomininkas turi taikyti 2021 m. balandžio 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams. Leidžiama taikyti anksčiau, taip pat ir finansinėse ataskaitose, kurias paskelbti 2021 m. kovo 31 d. įgaliojimas nesuteiktas.

PEREINAMASIS LAIKOTARPIS

Nuomininkams taikomos su COVID-19 susijusios nuomos nuolaidos

C20BA

Dokumentą „Su COVID-19 susijusios nuomos nuolaidos po 2021 m. birželio 30 d. (žr. C1C straipsnį) nuomininkas turi taikyti retrospektyviai, pripažindamas sukauptą tos pataisos taikymo pirmą kartą poveikį kaip nepaskirstytojo pelno (ar atitinkamai kito nuosavybės komponento) pradinio likučio koregavimą metinio ataskaitinio laikotarpio, kuriuo nuomininkas pataisą taiko pirmą kartą, pradžioje.

C20BB

Ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo nuomininkas dokumentą „Su COVID-19 susijusios nuomos nuolaidos po 2021 m. birželio 30 d.“ taiko pirmą kartą, jis neprivalo atskleisti 8-ojo TAS 28 straipsnio f punkte reikalaujamos informacijos.

C20BC

Taikydamas šio standarto 2 straipsnį nuomininkas 46A straipsnyje nustatytą praktinę priemonę turi nuosekliai taikyti reikalavimus atitinkančioms panašių požymių turinčioms sutartims panašiomis aplinkybėmis, nepriklausomai nuo to, ar sutartis praktinės priemonės taikymo reikalavimus atitiko dėl to, kad nuomininkas taikė dokumentą „Su COVID-19 susijusios nuomos nuolaidos“ (žr. C1A straipsnį) ar dokumentą „Su COVID-19 susijusios nuomos nuolaidos po 2021 m. birželio 30 d.“ (žr. C1C straipsnį).

Top