EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0784

2021 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/784 dėl teroristinio turinio sklaidos internete klausimo sprendimo (Tekstas svarbus EEE)

PE/19/2021/INIT

OL L 172, 2021 5 17, p. 79–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/784/oj

2021 5 17   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 172/79


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2021/784

2021 m. balandžio 29 d.

dėl teroristinio turinio sklaidos internete klausimo sprendimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

šiuo reglamentu siekiama užtikrinti sklandų bendrosios skaitmeninės rinkos veikimą atviroje ir demokratinėje visuomenėje sprendžiant netinkamo prieglobos paslaugų naudojimo teroristiniais tikslais klausimą ir prisidedant prie viešojo saugumo Sąjungoje. Reikėtų pagerinti bendrosios skaitmeninės rinkos veikimą didinant teisinį tikrumą prieglobos paslaugų teikėjų atžvilgiu ir naudotojų pasitikėjimą internetine aplinka, taip pat stiprinant saviraiškos laisvės, be kita ko, laisvės gauti ir perduoti informaciją bei idėjas atviroje ir demokratinėje visuomenėje, apsaugą ir žiniasklaidos laisvės bei pliuralizmo apsaugą;

(2)

reguliavimo priemonės, skirtos teroristinio turinio sklaidos internete klausimui spręsti, turėtų būti papildytos valstybių narių strategijomis, skirtomis kovai su terorizmu, įskaitant gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir kritinio mąstymo stiprinimą, alternatyvių ir atsvaros naratyvų bei kitų iniciatyvų, kuriomis būtų siekiama sumažinti teroristinio poveikio internete poveikį ir pažeidžiamumą jo atžvilgiu, plėtojimą, taip pat investavimą į socialinį darbą, deradikalizacijos iniciatyvas ir bendradarbiavimą su paveiktomis bendruomenėmis siekiant radikalizacijos visuomenėje tvarios prevencijos;

(3)

teroristinio turinio internete klausimui, kuris yra platesnės neteisėto turinio internete problemos dalis, spręsti reikia derinti teisėkūros, ne teisėkūros ir savanoriškas priemones, grindžiamas institucijų ir prieglobos paslaugų teikėjų bendradarbiavimu, visapusiškai gerbiant pagrindines teises;

(4)

internete aktyviai veikiantys prieglobos paslaugų teikėjai, jungdami verslą bei piliečius ir sudarydami palankesnes sąlygas viešoms diskusijoms ir informacijos, nuomonių bei idėjų sklaidai ir gavimui, skaitmeninėje ekonomikoje atlieka esminį vaidmenį ir taip reikšmingai prisideda prie inovacijų, ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo Sąjungoje. Vis dėlto, kai kuriais atvejais prieglobos paslaugų teikėjų paslaugomis neteisėtos veiklos vykdymo tikslais piktnaudžiauja trečiosios šalys. Itin didelį susirūpinimą kelia tai, kad tomis paslaugomis naudojasi teroristinės grupės ir jų rėmėjai, kad skleistų internete teroristinį turinį siekiant perduoti savo idėjas, radikalizuotų bei verbuotų sekėjus ir sudarytų palankesnes sąlygas teroristinei veiklai ir jai vadovautų;

(5)

teroristinio turinio buvimas internete nėra vienintelis veiksnys, tačiau pasitvirtino tai, kad jis skatina individų radikalizaciją, kuri gali vesti prie teroro aktų, ir todėl turi rimtų neigiamų padarinių naudotojams, piliečiams bei visai visuomenei, taip pat internetinių paslaugų teikėjams, teikiantiems prieglobą tokiam turiniui, nes jis kenkia jų naudotojų pasitikėjimui ir daro žalą jų verslo modeliams. Atsižvelgiant į svarbų prieglobos paslaugų teikėjų vaidmenį ir jų turimas su teikiamomis paslaugomis susijusias technologines priemones ir pajėgumus, jiems tenka ypatinga socialinė atsakomybė apsaugoti savo paslaugas nuo teroristų piktnaudžiavimo ir spręsti teroristinio turinio, skleidžiamo internete naudojantis jų paslaugomis, klausimą tuo pat metu atsižvelgiant į pagrindinę saviraiškos laisvės, įskaitant laisvę gauti ir perduoti informaciją bei idėjas atviroje ir demokratinėje visuomenėje, svarbą;

(6)

Sąjungos lygmens pastangos kovoti su teroristiniu turiniu internete pradėtos 2015 m. savanoriško valstybių narių ir prieglobos paslaugų teikėjų bendradarbiavimo sistemos pagrindu. Tas pastangas reikia papildyti aiškia teisėkūros sistema, kad būtų galima dar labiau sumažinti teroristinio turinio prieinamumą internete ir tinkamai spręsti šią sparčiai besivystančią problemą. Siekiama, kad teisėkūros sistema būtų grindžiama savanoriškomis pastangomis, kurios buvo sustiprintos Komisijos rekomendacija (ES) 2018/334 (3), ir atsilieptų į Europos Parlamento raginimą sugriežtinti priemones, skirtas neteisėto ir žalingo turinio internete klausimo sprendimui, laikantis Europos Pralamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB (4) sukurtos horizontalios sistemos ir į Europos Vadovų Tarybos raginimą gerinti turinio, kuriuo kurstoma vykdyti teroro aktus, internete aptikimą ir šalinimą;

(7)

šiuo reglamentu neturėtų būti daromas poveikis Direktyvos 2000/31/EB taikymui. Visų pirma bet kokios priemonės, kurių, laikydamasis šio reglamento, imasi prieglobos paslaugų teikėjas, įskaitant bet kokias konkrečias priemones, neturėtų vesti prie to, kad tas prieglobos paslaugų teikėjas prarastų galimybę pasinaudoti ta direktyva numatytu atleidimu nuo atsakomybės. Be to, šis reglamentas nedaro poveikio nacionalinių institucijų ir teismų įgaliojimams nustatyti prieglobos paslaugų teikėjų atsakomybę, kai netenkinamos toje direktyvoje nustatytos atleidimo nuo atsakomybės sąlygos;

(8)

šio reglamento ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/13/ES (5) kolizijos atveju nuostatų, kuriomis reglamentuojamos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos, kaip apibrėžta tos direktyvos 1 straipsnio 1 dalies a punkte, atžvilgiu, viršenybę turėtų turėti Direktyva 2010/13/ES. Tai neturėtų daryti poveikio šiame reglamente nustatytoms pareigoms, visų pirma dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikėjų pareigoms;

(9)

šiame reglamente turėtų būti nustatytos taisyklės, skirtos spręsti klausimą, susijusį su piktnaudžiavimu prieglobos paslaugomis siekiant skleisti teroristinį turinį internete ir užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą. Tomis taisyklėmis turėtų būti visapusiškai gerbiamos Sąjungoje saugomos pagrindinės teisės, visų pirma tos pagrindinės teisės, kurios yra garantuojamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (toliau – Chartija);

(10)

šiuo reglamentu siekiama prisidėti prie viešojo saugumo užtikrinimo tuo pačiu metu nustatant adekvačias ir patikimas apsaugos priemonės, kad būtų apsaugotos įvairios pagrindinės teisės, be kita ko, teisė į privatų gyvenimą, į asmens duomenų apsaugą, į saviraiškos laisvę, įskaitant laisvę gauti ir perduoti informaciją, laisvė užsiimti verslu ir teisė į veiksmingą teisinę gynybą. Be to, draudžiama bet kokia diskriminacija. Kompetentingos institucijos ir prieglobos paslaugų teikėjai turėtų imtis priemonių, kurios būtinos, tinkamos ir proporcingos demokratinėje visuomenėje, atsižvelgdamos į ypatingą saviraiškos ir informacijos laisvės bei žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo – pliuralistinės ir demokratinės visuomenės kertinių akmenų ir vertybių, kuriomis Sąjunga yra grindžiama, – svarbą. Priemonės, kuriomis daromas poveikis saviraiškos ir informacijos laisvei, turėtų būti griežtai tikslinės, t. y. jomis turi būti sprendžiamas teroristinio turinio sklaidos internete klausimas tuo pačiu metu gerbiant teisę teisėtais būdais gauti ir perduoti informaciją, atsižvelgiant į esminį prieglobos paslaugų teikėjų vaidmenį sudarant palankesnes sąlygas viešoms diskusijoms ir faktų, nuomonių ir idėjų sklaidai ir gavimui vadovaujantis teise. Veiksmingos priemonės spręsti teroristinio turinio internete klausimą ir saviraiškos ir informacijos laisvės apsauga yra ne vienas kitam prieštaraujantys, o vienas kitą papildantys ir sustiprinantys tikslai;

(11)

siekiant geriau išaiškinti veiksmus, kurių turi imtis prieglobos paslaugų teikėjai ir kompetentingos institucijos, kad būtų sprendžiamas teroristinio turinio sklaidos internete klausimas, šiuo reglamentu prevenciniais tikslais turėtų būti nustatyta termino „teroristinis turinys“ apibrėžtis, atitinkanti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/541 (6) pateiktas atitinkamų nusikaltimų apibrėžtis. Atsižvelgiant į poreikį spręsti žalingiausios teroristinės propagandos internete klausimą, ta apibrėžtis turėtų apimti medžiagą, kuria kurstoma arba raginama vykdyti teroristinius nusikaltimus ar prisidėti prie jų vykdymo arba raginama dalyvauti teroristinės grupės veikloje ar šlovinama teroristinė veikla, be kita ko, medžiagą, kurioje vaizduojamas teroristinis išpuolis. Į apibrėžtį taip turėtų būti įtraukta medžiaga, kurioje pateikiamos instrukcijos, kaip gaminti ar naudoti sprogmenis, šaunamuosius ar kitus ginklus arba kenksmingas ar pavojingas medžiagas, taip pat chemines, biologines, radiologines ir branduolines (ChBRB) medžiagas, arba kiti konkretūs metodai ar technikos, įskaitant taikinių pasirinkimą, siekiant vykdyti ar prisidėti prie teroristinių nusikaltimų vykdymo. Tokia medžiaga apima tekstą, atvaizdus, garso ir vaizdo įrašus, taip pat tiesioginį teroristinių nusikaltimų transliavimą, kuriais sukeliamas pavojus, kad gali būti įvykdyti kiti tokie nusikaltimai. Vertindami, ar medžiaga yra laikytina teroristiniu turiniu, kaip tai suprantama šiame reglamente, kompetentingos institucijos ir prieglobos paslaugų teikėjai turėtų atsižvelgti į tokius veiksnius kaip pareiškimų pobūdis ir formuluotė, kontekstą, kuriame buvo paskelbti pareiškimai, ir jų potencialą žalingų padarinių žmonių saugos ir saugumo atžvilgiu. Tai, kad medžiagą parengė į Sąjungos sąrašą įtrauktas su teroro aktais susijęs asmuo, grupė ar subjektas, kuriam taikomos ribojamosios priemonės, ta medžiaga yra jam priskirtina ar skleidžiama jo vardu turėtų būti svarbus vertinimo veiksnys;

(12)

švietimo, žurnalistikos, meno ar mokslinių tyrimų tikslais arba informuotumo apie kovą su teroristine veikla didinimo tikslais skleidžiama medžiaga neturėtų būti laikoma teroristiniu turiniu. Nustatant, ar turinio teikėjo pateikta medžiaga laikoma teroristiniu turiniu, kaip apibrėžta šiame reglamente, turėtų būti atsižvelgiama visų pirma į saviraiškos ir informacijos laisvę, įskaitant žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą, ir menų bei mokslo laisvę. Ypač tais atvejais, kai turinio teikėjas turi redakcinę atsakomybę, bet kokiu sprendimu dėl paskleistos medžiagos pašalinimo turėtų būti atsižvelgiama į spaudos ar žiniasklaidos reglamentavimu nustatytus žurnalistikos standartus pagal Sąjungos teisę, įskaitant Chartiją. Be to, radikalių, poleminių ar prieštaringų nuomonių reiškimas viešai diskutuojant opiais politiniais klausimais taip pat neturėtų būti laikomas teroristiniu turiniu;

(13)

siekiant veiksmingai spręsti teroristinio turinio sklaidos internete klausimą, kartu užtikrinant, kad būtų gerbiamas asmenų privatus gyvenimas, šis reglamentas turėtų būti taikomas informacinės visuomenės paslaugų, kurias teikiant paprašius paslaugos naudotojo informacija saugoma ir skleidžiama visuomenei, teikėjams, nepriklausomai nuo to, ar tokios informacijos ir medžiagos saugojimas ir sklaida visuomenei yra vien techninio, automatinio ir pasyvaus pobūdžio. Sąvoka „saugojimas“ turėtų būti suprantama kaip duomenų laikymas fizinio ar virtualaus serverio atmintyje. Todėl „paprasto perdavimo kanalo“ arba „spartinančios atmintinės“ paslaugų, taip pat kitų paslaugų, teikiamų kituose interneto infrastruktūros lygmenyse, kurios neapima saugojimo, teikėjai, pavyzdžiui, registrai ir registrų tarnybos, taip pat domenų vardų sistemų (DNS), mokėjimo ar apsaugos nuo paskirstytojo paslaugos trikdymo (DdoS) paslaugų teikėjai neturėtų patekti į šio reglamento taikymo sritį;

(14)

sąvoka „sklaida visuomenei“ turėtų apimti informacijos pateikimą galimam neribotam asmenų skaičiui, t. y. kad informacija būtų lengvai prieinama naudotojams apskritai, kai nereikalaujama tolesnių turinio teikėjo veiksmų, neatsižvelgiant į tai, ar tie asmenys faktiškai turi prieigą prie atitinkamos informacijos. Atitinkamai, kai dėl prieigos prie informacijos reikia registruotis ar prisijungti prie naudotojų grupės, turėtų būti laikoma, kad ta informacija yra skleidžiama visuomenei tik tuo atveju, kai prieigos prie informacijos prašantys naudotojai yra automatiškai registruojami arba jiems suteikiamas leidimas be žmogaus priimamo sprendimo ar atrankos, kam suteikti prieigą. Asmenų tarpusavio ryšio paslaugos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/1972 (7) 2 straipsnio 5 punkte, pavyzdžiui, el. laiškai arba privačių žinučių paslaugos neturėtų patekti į šio reglamento taikymo sritį. Turėtų būti laikoma, kad informacija saugoma ir skleidžiama visuomenei, kaip tai suprantama šiame reglamente, tik tuomet, kai tokia veikla vykdoma gavus tiesioginį turinio teikėjo prašymą. Dėl to šis reglamentas neturėtų būti taikomas teikėjams, teikiantiems tokias paslaugas, kaip debesijos infrastruktūra, kurios teikiamos kitų šalių nei turinio teikėjai prašymu ir pastarieji tik netiesiogiai gauna naudos. Šis reglamentas turėtų būti taikomas, pavyzdžiui, socialinės žiniasklaidos, dalijimosi vaizdo, atvaizdų ir garso medžiaga paslaugų teikėjams, taip pat keitimosi rinkmenomis paslaugoms ir kitoms debesijos paslaugoms tiek, kiek tos paslaugos naudojamos siekiant užtikrinti, kad saugoma informacija būtų prieinama visuomenei tiesioginiu turinio teikėjo prašymu. Jei prieglobos paslaugų teikėjas siūlo kelias paslaugas, šis reglamentas turėtų būti taikomas tik paslaugoms, kurios patenka į jo taikymo sritį;

(15)

teroristinis turinys dažnai skleidžiamas visuomenei per paslaugas, kurias teikia trečiosiose valstybėse įsisteigę prieglobos paslaugų teikėjai. Siekiant apsaugoti naudotojus Sąjungoje ir užtikrinti, kad visiems skaitmeninėje bendrojoje rinkoje veikiantiems prieglobos paslaugų teikėjams būtų taikomi tokie patys reikalavimai, šis reglamentas turėtų būti taikomas visiems Sąjungoje siūlomų atitinkamų paslaugų teikėjams, nepriklausomai nuo jų pagrindinės veiklos vykdymo vietos valstybės. Turėtų būti laikoma, kad prieglobos paslaugų teikėjas siūlo paslaugas Sąjungoje, jeigu jis sudaro sąlygas fiziniams ar juridiniams asmenims naudotis jo teikiamomis paslaugomis vienoje ar daugiau valstybių narių ir turi esminį ryšį su ta valstybe nare ar tomis valstybėmis narėmis;

(16)

esminis ryšys su Sąjunga turėtų egzistuoti, jei prieglobos paslaugų teikėjo veiklos vykdymo vieta yra Sąjungoje, jo paslaugomis naudojasi didelis naudotojų skaičius vienoje ar daugiau valstybių narių arba jis vykdo tikslinę veiklą vienos ar daugiau valstybių narių atžvilgiu. Tikslinės veiklos vykdymas vienos ar daugiau valstybių narių atžvilgiu turėtų būti nustatomas remiantis visomis susijusiomis aplinkybėmis, įskaitant tokius veiksnius kaip kalba ar valiuta, kuri paprastai naudojama atitinkamoje valstybėje narėje, arba galimybė užsakyti prekes ar paslaugas iš tokios valstybės narės. Toks tikslinės veiklos vykdymas taip pat galėtų būti siejamas su galimybe atitinkamoje nacionalinėje taikomųjų programų parduotuvėje įsigyti taikomąją programą, su vietos reklamos rodymu arba reklamos rodymu bendrai atitinkamoje valstybėje narėje naudojama kalba, arba su ryšių su klientais valdymu, pavyzdžiui, aptarnaujant klientus bendrai toje valstybėje narėje naudojama kalba. Laikytina, kad egzistuoja esminis ryšys, ir tais atvejais, jei prieglobos paslaugų teikėjas susieja savo veiklą su viena ar keliomis valstybėmis narėmis, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 (8) 17 straipsnio 1 dalies c punkte. Vien prieiga prie prieglobos paslaugų teikėjo interneto svetainės, e. pašto adreso ar kitų kontaktinių duomenų vienoje ar daugiau valstybių narių, neatsižvelgiant į kitus kriterijus, neturėtų būti laikoma esminiu ryšiu. Be to, paslaugos teikimas, vien siekiant laikytis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2018/302 (9) nustatyto draudimo diskriminuoti, vien tuo pagrindu neturėtų būti laikomas esminiu ryšiu su Sąjunga;

(17)

reikėtų suderinti procedūras ir pareigas, susijusias su nurodymais pašalinti turinį, kuriais reikalaujama, kad prieglobos paslaugų teikėjai pašalintų teroristinį turinį arba panaikintų prieigą prie jo, kompetentingoms institucijoms atlikus vertinimą. Atsižvelgiant į teroristinio turinio sklaidos tarp internetinių paslaugų greitį, turėtų būti nustatyta prieglobos paslaugų teikėjų pareiga užtikrinti, kad teroristinis turinys, nurodytas nurodyme pašalinti turinį, per vieną valandą nuo nurodymo pašalinti turinį gavimo būtų pašalintas arba visose valstybėse narėse būtų panaikinta prieiga prie jo. Išskyrus tinkamai pagrįstus skubos atvejus, kompetentinga institucija prieglobos paslaugų teikėjui turėtų pateikti informaciją apie procedūras ir taikytinus terminus ne mažiau kaip 12 valandų prieš tam prieglobos paslaugų teikėjui pirmą kartą išduodama nurodymą pašalinti turinį. Tinkamai pagrįsti skubos atvejai atsiranda, kai pašalinus teroristinį turinį arba panaikinus prieigą prie jo, praėjus daugiau nei vienai valandai po nurodymo pašalinti turinį gavimo, būtų padaryta didelė žala, pavyzdžiui, neišvengiamos grėsmės asmens gyvybei ar fizinei neliečiamybei atvejais, arba, kai tokiu turiniu atvaizduojami vykstantys įvykiai, kurie baigiasi žala asmens gyvybei ar fizinei neliečiamybei. Kompetentinga institucija turėtų nustatyti, ar atvejai laikytini skubos atvejais, ir tinkamai pagrįsti savo sprendimą nurodyme pašalinti turinį. Jei prieglobos paslaugų teikėjas negali įvykdyti nurodymo pašalinti turinį per vieną valandą nuo jo gavimo dėl force majeure priežasčių ar todėl, kad tai neįmanoma de facto, be kita ko, dėl objektyviai pagrįstų techninių ar operacinių priežasčių, jis turėtų kuo greičiau informuoti nurodymą išdavusią kompetentingą instituciją ir įvykdyti nurodymą pašalinti turinį, kai tik padėtis bus išspręsta;

(18)

nurodyme pašalinti turinį turėtų būti pateikiamas motyvų pareiškimas, kuriuo turinys, kuris turi būti pašalintas arba prieiga prie kurio turi būti panaikinta, pripažįstamas teroristiniu turiniu, ir turėtų būti pateikiama pakankamai informacijos to turinio buvimo vietai nustatyti, nurodant tikslų universalųjį ištekliaus adresą (URL) ir prireikus bet kurią kitą papildomą informaciją, pavyzdžiui, atitinkamo turinio ekrano kopiją. Tas motyvų pareiškimas prieglobos paslaugų teikėjui ir, galiausiai, turinio teikėjui, turėtų sudaryti sąlygas veiksmingai pasinaudoti teise apskųsti teismine tvarka. Pateiktais motyvais neturėtų būti viešinama neskelbtina informacija, kuri galėtu pakenkti vykstančiam tyrimui;

(19)

kompetentinga institucija nurodymą pašalinti turinį turėtų pateikti tiesiogiai prieglobos paslaugų teikėjo šio reglamento tikslais paskirtam ar įsteigtam kontaktiniam centrui bet kokiomis elektroninėmis priemonėmis, kuriomis galima atgaminti rašytinį įrašą tokiomis sąlygomis, kuriomis prieglobos paslaugų teikėjas galėtų nustatyti nurodymo autentiškumą, įskaitant tikslią jo išsiuntimo ir gavimo datą bei laiką; tai gali būti, pavyzdžiui, saugus e. paštas ar platformos arba kiti saugūs kanalai, įskaitant prieglobos paslaugų teikėjo užtikrinamus kanalus, laikantis asmens duomenų apsaugos Sąjungos teisės. Tą reikalavimą turėtų būti galima patenkinti naudojantis, inter alia, kvalifikuotomis elektroninio registruoto pristatymo paslaugomis, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 (10). Jei prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinė veiklos vykdymo vieta yra ar jo teisinis atstovas gyvena ar yra įsisteigęs kitoje valstybėje narėje nei nurodymą išdavusios kompetentingos institucijos valstybė narė, nurodymo pašalinti turinį kopija tuo pačiu metu turėtų būti pateikta tos valstybės narės kompetentingai institucijai;

(20)

valstybė narės, kurioje yra prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinė veiklos vykdymo vieta arba kurioje gyvena ar yra įsisteigęs jo teisinis atstovas, kompetentinga institucija turėtų turėti galimybę patikrinti kitos valstybės narės kompetentingų institucijų išduotą nurodymą pašalinti turinį, kad nustatytų, ar juo šiurkščiai ar akivaizdžiai pažeidžiamas šis reglamentas ar Chartijoje įtvirtintos pagrindinės teisės. Tiek turinio teikėjas, tiek prieglobos paslaugų teikėjas turėtų turėti teisę prašyti tokio valstybės narės, kurioje yra prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinė veiklos vykdymo vieta arba kurioje gyvena ar yra įsisteigęs teisinis atstovas, kompetentingos institucijos tikrinimo. Jei toks prašymas pateikiamas, ta kompetentinga institucija turėtų priimti sprendimą dėl to, ar nurodymu pašalinti turinį padaromas toks pažeidimas. Jei tuo sprendimu nustatomas toks pažeidimas, nurodymas pašalinti turinį turėtų netekti teisinio poveikio. Tikrinimas turėtų būti atliekamas sparčiai, siekiant užtikrinti, kad per klaidą pašalintas turinys arba panaikinta prieiga būtų atstatytas kaip įmanoma greičiau;

(21)

prieglobos paslaugų teikėjai, susiduriantys su teroristiniu turiniu, turėtų, jei turi nuostatus ir sąlygas, įtraukti į juos nuostatas, skirtas spręsti netinkamo jų paslaugų naudojimo teroristinio turinio sklaidai visuomenei klausimą. Jie tas nuostatas turėtų taikyti stropiai, skaidriai, proporcingai ir nediskriminuojamai;

(22)

atsižvelgiant į problemos aprėptį ir spartą, kuri yra būtina norint veiksmingai identifikuoti ir pašalinti teroristinį turinį, veiksmingos ir proporcingos konkrečios priemonės yra esminis teroristinio turinio internete klausimo sprendimo elementas. Siekdami sumažinti teroristinio turinio prieinamumą savo paslaugose, prieglobos paslaugų teikėjai, susiduriantys su teroristiniu turiniu, turėtų nustatyti konkrečias priemones, atsižvelgdami į riziką ir teroristinio turinio poveikio lygį bei poveikį trečiųjų šalių teisėms ir visuomenės interesui gauti informaciją. Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų nustatyti, kokios tinkamos, veiksmingos bei proporcingos konkrečios priemonės turėtų būti nustatytos norint identifikuoti ir pašalinti teroristinį turinį. Konkrečios priemonės galėtų apimti tinkamas technines ar operacines priemones ar pajėgumus, pavyzdžiui, aprūpinimą darbuotojais ar technines priemones identifikuoti ir skubiai pašalinti teroristinį turinį arba panaikinti prieigą prie teroristinio turinio, mechanizmus, skirtus naudotojams pranešti apie įtariamą teroristinį turinį arba jį pažymėti, arba bet kurias kitas priemones, kurias prieglobos paslaugų teikėjas laiko tinkamomis ir veiksmingomis siekiant spręsti teroristinio turinio pateikimo naudojantis jo paslaugomis klausimą;

(23)

nustatydami konkrečias priemones, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti, kad būtų išsaugota naudotojų teisė į saviraiškos ir informacijos laisvę bei žiniasklaidos laisvė ir pliuralizmas, kaip saugomi pagal Chartiją. Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų ne tik laikytis teisėje, įskaitant asmens duomenų apsaugos teisės aktus, nustatytų reikalavimų, bet ir veikti apdairiai ir įgyvendinti apsaugos priemones, kai tinkama, įskaitant žmogaus atliekamą priežiūrą ir patikrinimus, jei jų reikia, kad būtų išvengta netyčinio ar per klaidą padaryto sprendimo, dėl kurio pašalinamas turinys, kuris nėra teroristinis, arba panaikinama prieiga prie jo;

(24)

prieglobos paslaugų teikėjas kompetentingai institucijai turėtų teikti ataskaitas apie nustatytas konkrečias priemones, kad ta institucija galėtų nustatyti, ar priemonės yra veiksmingos bei proporcingos ir, jeigu yra naudojamos automatizuotos priemonės, ar prieglobos paslaugų teikėjas turi būtinus žmogaus atliekamos priežiūros ir patikrinimų pajėgumus. Vertindamos priemonių veiksmingumą bei proporcingumą, kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į svarbius rodiklius, įskaitant prieglobos paslaugų teikėjo gautų nurodymų pašalinti turinį skaičių, prieglobos paslaugų teikėjo dydį bei ekonominius pajėgumus ir jo paslaugų skleidžiant teroristinį turinį poveikį, pavyzdžiui, naudotojų skaičiaus Sąjungoje pagrindu, taip pat apsaugos priemones, nustatytas siekiant spręsti netinkamo jo paslaugų naudojimo teroristinio turinio sklaidai internete klausimą;

(25)

jei kompetentinga institucija mano, kad nustatytos konkrečios priemonės yra nepakankamos norint atsižvelgti į riziką, ji turėtų galėti reikalauti priimti papildomas tinkamas, veiksmingas ir proporcingas konkrečias priemones. Dėl reikalavimo įgyvendinti tokias papildomas konkrečias priemones neturėtų atsirasti bendra prievolė stebėti ar aktyviai domėtis faktais, kaip tai suprantama Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsnio 1 dalyje, arba pareiga naudoti automatizuotas priemones. Tačiau prieglobos paslaugų teikėjams turėtų būti galima naudoti automatizuotas priemones, jeigu jie mano, kad tai tinkama ir būtina siekiant veiksmingai spręsti netinkamo jų paslaugų naudojimo teroristinio turinio sklaidai internete klausimą;

(26)

turėtų būti nustatyta prieglobos paslaugų teikėjų pareiga konkrečiais tikslais ir apibrėžtą būtiną laikotarpį saugoti pašalintą turinį ir susijusius duomenis. Kyla poreikis saugojimo reikalavimą taip pat taikyti susijusiems duomenims tais atvejais, kai pašalinus atitinkamą teroristinį turinį tokie duomenys būtų prarasti. Susiję duomenys gali apimti tokius duomenis kaip prenumeratoriaus duomenys, visų pirma duomenis, susijusius su turinio teikėjo tapatybe, taip pat prieigos duomenys, įskaitant turinio teikėjo naudojimosi paslauga ir prisijungimo prie ir atsijungimo nuo paslaugos datą bei laiką, kartu su interneto paslaugų teikėjo turinio teikėjui suteiktu IP adresu;

(27)

pareiga išsaugoti turinį administracinės ar teisminės peržiūros procesų tikslais yra būtina ir pagrįsta poreikio užtikrinti, kad būtų nustatytos veiksmingos turinio teikėjų, kurių turinys internete buvo pašalintas ar buvo panaikinta prieiga prie jo, teisių gynimo priemonės, ir užtikrinti, kad tas turinys būtų atstatytas, atžvilgiu, priklausomai nuo to, kokia yra tų procesų baigtis. Pareiga išsaugoti medžiagą tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo tikslais yra pagrįsta ir būtina, atsižvelgiant į galimą naudą, kurią medžiaga galėtų turėti teroristinės veiklos sutrikdymo ar prevencijos tikslais. Todėl pašalinto teroristinio turinio išsaugojimas teroristinių nusikaltimų prevencijos, aptikimo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslais taip pat turėtų būti laikomas pagrįstu. Teroristinis turinys ir susiję duomenys turėtų būti saugomi tik laikotarpį, būtiną teisėsaugos institucijoms patikrinti tą teroristinį turinį ir nuspręsti, ar jo reikės tiems tikslams. Teroristinių nusikaltimų prevencijos, aptikimo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslais reikalaujamas duomenų išsaugojimas turėtų būti ribojamas tik duomenis, kurie gali turėti sąsajų su teroristiniais nusikaltimais, ir todėl galėtų prisidėti prie baudžiamojo persekiojimo už teroristinius nusikaltimus ir didelės rizikos viešajam saugumui prevencijos. Jei prieglobos paslaugų teikėjai pašalina medžiagą ar panaikina prieigą prie jos, visų pirma taikydami savo pačių konkrečias priemones, jie turėtų nedelsdami informuoti kompetentingas institucijas apie turinį, kuris apima informaciją, susijusią su neišvengiama grėsme gyvybei ar įtariamu teroristiniu nusikaltimu;

(28)

siekiant užtikrinti proporcingumą, saugojimo laikotarpis neturėtų viršyti šešių mėnesių, kad turinio teikėjai turėtų pakankamai laiko inicijuoti atitinkamus administracinės ar teisminės peržiūros procesus ir kad teisėsaugos institucijos galėtų gauti prieigą prie atitinkamų teroristinių nusikaltimų tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui reikalingų duomenų. Tačiau kompetentingos institucijos ar teismo prašymu turėtų būti galima pratęsti tą laikotarpį tiek, kiek būtina tai atvejais, jei tie procesai inicijuojami, bet nebaigiami per tą šešių mėnesių laikotarpį. Saugojimo laikotarpio trukmė turėtų būti pakankama, kad teisėsaugos institucijos galėtų išsaugoti būtiną medžiagą, kiek tai susiję su tyrimais ir baudžiamuoju persekiojimu, drauge užtikrindamos pusiausvyrą su pagrindinėmis teisėmis;

(29)

šiuo reglamentu neturėtų būti daromas poveikis procedūrinėms garantijoms ar procedūrinėms tyrimų priemonėms, susijusioms su prieiga prie turinio ir susijusių duomenų, saugomų teroristinių nusikaltimų tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslais, kaip reglamentuojama pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę;

(30)

būtina užtikrinti prieglobos paslaugų teikėjų politikos, susijusios su teroristiniu turiniu, skaidrumą, kad padidėtų jų atskaitomybė jų naudotojų atžvilgiu ir būtų sustiprintas piliečių pasitikėjimas bendrąja skaitmenine rinka. Prieglobos paslaugų teikėjai, kurie ėmėsi veiksmų arba kurių buvo pareikalauta imtis veiksmų pagal šį reglamentą per atitinkamus kalendorinius metus, turėtų viešai paskelbti kasmetines skaidrumo ataskaitas, kuriose būtų pateikiama informacija apie veiksmus, kurių buvo imtasi teroristinio turinio identifikavimo ir šalinimo atžvilgiu;

(31)

kompetentingos institucijos turėtų viešai paskelbti kasmetines skaidrumo ataskaitas, kuriose būtų informacija apie nurodymų pašalinti turinį skaičių, atvejų, kuomet buvo nevykdomas nurodymas, skaičių, sprendimų dėl konkrečių priemonių skaičių, atvejų, kuriems taikomas administracinės ar teisminės peržiūros procesas, skaičių ir sprendimų, kuriais skiriamos sankcijos, skaičių;

(32)

teisė į veiksmingą teisinę gynybą yra įtvirtinta Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 19 straipsnyje ir Chartijos 47 straipsnyje. Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo turi teisę į veiksmingas teisių gynimo priemones kompetentingame nacionaliniame teisme apskųsti bet kokias priemones, kurių imtasi pagal šį reglamentą ir kurios gali neigiamai paveikti to asmens teises. Ta teisė visų pirma turėtų apimti prieglobos paslaugų teikėjų ir turinio teikėjų galimybę veiksmingai užginčyti nurodymus pašalinti turinį ar bet kokius sprendimus, priimtus atlikus nurodymų pašalinti turinį tikrinimą pagal šį reglamentą, valstybės narės, kurios kompetentinga institucija išdavė nurodymą pašalinti turinį ar priėmė sprendimą, teisme, taip pat prieglobos paslaugų teikėjų galimybę veiksmingai užginčyti sprendimą, susijusį su konkrečiomis priemonėmis ar sankcijomis valstybės narės, kurios kompetentinga institucija priėmė tą sprendimą, teisme;

(33)

skundų procedūros yra būtina apsaugos nuo turinio internete pašalinimo ar prieigos prie jo panaikinimo per klaidą priemonė, jei toks turinys yra saugomas pagal saviraiškos ir informacijos laisvę. Todėl prieglobos paslaugų teikėjai turėtų nustatyti naudotojams palankius skundų mechanizmus ir užtikrinti, kad skundai būtų nagrinėjami skubiai ir visiškai skaidriai turinio teikėjo atžvilgiu. Reikalavimas, kad prieglobos paslaugų teikėjas atstatytų turinį, kuris buvo pašalintas ar prie kurio prieiga buvo panaikinta per klaidą, neturėtų daryti poveikio prieglobos paslaugų teikėjo galimybei taikyti savo paties nustatytus nuostatus ir sąlygas;

(34)

dėl veiksmingos teisminės apsaugos pagal ES sutarties 19 straipsnį ir Chartijos 47 straipsnį reikalaujama, kad turinio teikėjai galėtų išsiaiškinti priežastis, dėl kurių jų teikiamas turinys buvo pašalintas ar buvo panaikinta prieiga prie jo. Tuo tikslu prieglobos paslaugų teikėjas turinio teikėjui turėtų pateikti informaciją, kuri leistų užginčyti pašalinimą ar prieigos panaikinimą. Priklausomai nuo aplinkybių, prieglobos paslaugų teikėjai turinį, kuris buvo pašalintas ar prieiga prie kurio buvo panaikinta, galėtų pakeisti žinute, kuria būtų nurodoma, kad turinys buvo pašalintas ar prieiga prie jo buvo panaikinta vadovaujantis šiuo reglamentu. Daugiau informacijos apie pašalinimo ar prieigos panaikinimo priežastis, taip pat apie teisių gynimo priemones, skirtas pašalinti ar panaikinti prieigą, turėtų būti pateikta gavus turinio teikėjo prašymą. Jei kompetentingos institucijos nusprendžia, kad dėl visuomenės saugumo priežasčių, be kita ko, tyrimo atveju, yra netinkama ar nenaudinga tiesiogiai pranešti turinio teikėjui apie pašalinimą ar prieigos panaikinimą, jos atitinkamai apie tai turėtų pranešti prieglobos paslaugų teikėjui;

(35)

šio reglamento tikslais valstybės narės turėtų paskirti kompetentingas institucijas. Tai neturėtų reikšti, kad būtina steigti naują instituciją, ir turėtų būti įmanoma šiame reglamente numatytas funkcijas patikėti esamai institucijai. Šiuo reglamentu turėtų būti reikalaujama paskirti institucijas, kurios būtų kompetentingos išduoti nurodymus pašalinti turinį, tikrinti nurodymus pašalinti turinį, prižiūrėti konkrečias priemones ir skirti sankcijas, paliekant kiekvienai valstybei narei pačiai nuspręsti, kiek kompetentingų institucijų paskirti ir ar jos bus administracinės, teisėsaugos ar teisminės institucijos. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad kompetentingos institucijos vykdytų savo užduotis objektyviai bei nediskriminuodamos ir neprašytų bei nepriimtų jokios kitos įstaigos nurodymų, susijusių su užduočių vykdymu pagal šį reglamentą. Tai neturėtų kliudyti vykdyti priežiūros pagal nacionalinę konstitucinę teisę. Valstybės narės Komisijai turėtų pranešti apie pagal šį reglamentą paskirtas kompetentingas institucijas, o Komisija internete turėtų paskelbti registrą, kuriame butų pateikiamas kompetentingų institucijų sąrašas. Tas internetinis registras turėtų būti lengvai prieinamas, kad prieglobos paslaugų teikėjams būtų sudarytos palankesnės sąlygos sparčiai patikrinti nurodymų pašalinti turinį autentiškumą;

(36)

kad būtų išvengta pastangų dubliavimo ir galimo trukdymo vykdyti tyrimus ir sumažinta paveiktiems prieglobos paslaugų teikėjams tenkanti našta, kompetentingos institucijos, prieš išduodamos nurodymus pašalinti turinį, turėtų keistis informacija, koordinuoti veiklą bei bendradarbiauti viena su kita ir, kai tinkama, su Europolu. Priimdama sprendimą dėl to, ar išduoti nurodymą pašalinti turinį, kompetentinga institucija turėtų deramai atsižvelgti į bet kokį pranešimą apie trukdį interesui vykdyti tyrimą (kolizijų šalinimas). Jei kompetentingai institucijai kitos valstybės narės kompetentinga institucija praneša apie esamą nurodymą pašalinti turinį, ji neturėtų išduoti nurodymo pašalinti turinį, susijusio su tuo pačiu dalyku. Įgyvendinant šio reglamento nuostatas, Europolas galėtų teikti paramą pagal savo dabartinius įgaliojimus ir esamą teisinę sistemą;

(37)

kad būtų užtikrintas veiksmingas ir pakankamai nuoseklus prieglobos paslaugų teikėjų priimtų konkrečių priemonių įgyvendinimas, kompetentingos institucijos turėtų koordinuoti veiklą bei bendradarbiauti viena su kita dėl komunikacijos su prieglobos paslaugų teikėjais nurodymų pašalinti turinį ir konkrečių priemonių nustatymo, įgyvendinimo ir vertinimo klausimais. Koordinavimo bei bendradarbiavimo taip pat reikia kalbant apie kitas priemones, skirtas įgyvendinti šį reglamentą, be kita ko, sankcijų taikymo taisyklių priėmimo ir sankcijų paskyrimo atžvilgiu. Komisija turėtų sudaryti palankesnes sąlygas tokiam koordinavimui ir bendradarbiavimui;

(38)

būtina užtikrinti, kad valstybės narės kompetentinga institucija, atsakinga už sankcijų skyrimą, būtų visapusiškai informuota apie nurodymų pašalinti turinį išdavimą ir tolesnę prieglobos paslaugų teikėjų ir kompetentingų institucijų kitose valstybėse narėse komunikaciją. Tuo tikslu, valstybės narės turėtų užtikrinti tinkamus ir saugius komunikacijos kanalus bei mechanizmus, kurie padėtų laiku pasidalyti aktualia informacija;

(39)

kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos sparčiai kompetentingų institucijų, taip pat jų ir prieglobos paslaugų teikėjų komunikacijai ir būtų išvengta pastangų dubliavimo, valstybės narės turėtų būti skatinamos naudotis Europolo parengtomis tam skirtomis priemonėmis, pavyzdžiui, internetinės informacijos žymėjimo valdymo taikomąja programa ar ją pakeitusiomis priemonėmis;

(40)

valstybių narių ir Europolo pranešimai pasirodė esantys veiksminga ir sparti priemonė didinti prieglobos paslaugų teikėjų informuotumą apie konkretų turinį, pateikiamą naudojantis jų paslaugomis, ir sudaryti jiems sąlygas imtis sparčių veiksmų. Tokie pranešimai turėtų būti toliau taikomi drauge su nurodymais pašalinti turinį; tie pranešimai sudaro mechanizmą, skirtą įspėti prieglobos paslaugų teikėjus apie informaciją, kuri galėtų būti laikoma teroristiniu turiniu, paliekant galimybę paslaugų teikėjams savanoriškai spręsti dėl to turinio suderinamumo su jų pačių nuostatais ir sąlygomis. Galutinį sprendimą dėl to, ar reikia pašalinti turinį, nes jis yra nesuderinamas su jų nuostatais ir sąlygomis, ir toliau priims prieglobos paslaugų teikėjas. Šiuo reglamentu neturėtų būti daromas poveikis Europolo įgaliojimams, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/794 (11). Todėl nė viena šio reglamento nuostata neturėtų būti suprantama kaip draudžianti valstybėms narėms ir Europolui naudotis pranešimais kaip priemone, naudojama sprendžiant teroristinio turinio internete klausimą;

(41)

atsižvelgiant į itin rimtus tam tikro teroristinio turinio internete padarinius, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų nedelsdami informuoti atitinkamos valstybės narės atitinkamas institucijas ar valstybės narės, kurioje yra įsisteigę ar turi teisinį atstovą, kompetentingas institucijas apie teroristinį turinį, sudarantį prielaidas kilti neišvengiamai grėsmei gyvybei ar įtariamam teroristiniam nusikaltimui. Siekiant užtikrinti proporcingumą, ta pareiga turėtų būti taikoma tik teroristiniams nusikaltimams, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalyje. Ta informavimo pareiga neturėtų reikšti, kad prieglobos paslaugų teikėjams tenka pareiga aktyviai ieškoti tokios neišvengiamos grėsmės gyvybei ar įtariamų teroristinių nusikaltimų įrodymų. Atitinkama valstybė narė turėtų būti suprantama kaip valstybė narė, turinti tų teroristinių nusikaltimų tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo jurisdikciją, remiantis nusikaltėlio ar potencialios nusikaltimo aukos pilietybe arba tiksline teroro akto vieta. Kilus abejonei, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų galėti pateikti informaciją Europolui, kuris turėtų imtis atitinkamų tolesnių veiksmų pagal savo įgaliojimus, įskaitant tos informacijos persiuntimą atitinkamoms nacionalinėms institucijoms. Valstybių narių kompetentingoms institucijoms turėtų būti leista naudotis tokia informacija siekiant imtis tiriamųjų priemonių pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę;

(42)

prieglobos paslaugų teikėjai turėtų paskirti ar įsteigti kontaktinius centrus, kurie sudarytų palankesnes sąlygas skubiai tvarkyti nurodymus pašalinti turinį. Kontaktiniai centrai turėtų veikti tik operaciniais tikslais. Kontaktinis centras turėtų turėti tam skirtų vidinių ar išorės subjektams pavestų priemonių, kurios leistų elektroniniu būdu teikti nurodymus pašalinti turinį, taip pat techninių ar žmogiškųjų priemonių, leidžiančių juos tvarkyti skubiai. Nėra būtina, kad kontaktinis centras būtų įsteigtas Sąjungoje. Prieglobos paslaugų teikėjas turėtų galėti laisvai naudotis esamu kontaktiniu centru šio reglamento tikslais, jei kontaktinis centras gali įvykdyti šiame reglamente numatytas funkcijas. Siekiant užtikrinti, kad teroristinis turinys būtų pašalintas arba kad prieiga prie jo būtų panaikinta per vieną valandą nuo nurodymo pašalinti turinį gavimo, prieglobos paslaugų teikėjų, susiduriančių su teroristiniu turiniu, kontaktinis centras turėtų būti prieinamas bet kuriuo metu. Informacija apie kontaktinį centrą turėtų apimti informaciją apie kalbą, kuria galima kreiptis. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas prieglobos paslaugų teikėjų ir kompetentingų institucijų komunikacijai, prieglobos paslaugų teikėjai raginami komunikacijos kalba pasirinkti vieną iš Sąjungos institucijų oficialiųjų kalbų, kuria pateikiami jų nuostatai ir sąlygos;

(43)

nors nėra bendrojo reikalavimo prieglobos paslaugų teikėjams užtikrinti fizinį buvimą Sąjungos teritorijoje, yra poreikis užtikrinti, kad būtų aišku, kurios valstybės narės jurisdikcijai priskiriamos Sąjungos prieglobos paslaugų teikėjo siūlomos paslaugos. Apskritai prieglobos paslaugų teikėjas priskiriamas valstybės narės, kurioje yra jo pagrindinė veiklos vykdymo vieta arba kurioje gyvena ar yra įsisteigęs jo teisinis atstovas, jurisdikcijai. Tai neturėtų daryti poveikio kompetencijos taisyklėms, nustatytoms nurodymų pašalinti turinį ir sprendimų, priimtų atlikus nurodymų pašalinti turinį tikrinimą pagal šį reglamentą, tikslais. Jei prieglobos paslaugų teikėjas neturi veiklos vykdymo vietos Sąjungoje ir nėra paskyręs teisinio atstovo, bet kuri valstybė narė turėtų turėti jurisdikciją ir dėl to turėtų galėti paskirti sankcijas su sąlyga, kad laikomasi ne bis in idem principo;

(44)

prieglobos paslaugų teikėjai, kurie nėra įsisteigę Sąjungoje, turėtų raštu paskirti teisinį atstovą, kad užtikrintų pareigų laikymąsi ir įgyvendinimą pagal šį reglamentą. Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų galėti šio reglamento tikslais paskirti teisinį atstovą, kuris jau yra paskirtas kitais tikslais, su sąlyga, kad tas teisinis atstovas gali vykdyti šiame reglamente numatytas funkcijas. Teisinis atstovas turėtų būti įgaliotas veikti prieglobos paslaugų teikėjo vardu;

(45)

sankcijos yra būtinos siekiant užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai veiksmingai įgyvendintų šį reglamentą. Valstybės narės turėtų priimti sankcijų, kurios gali būti administracinio ar baudžiamojo pobūdžio, taisykles, taip pat, kai tikslinga, baudų skyrimo gaires. Dėl reikalavimų nesilaikymo atskirais atvejais galėtų skiriamos sankcijos laikantis ne bis in idem ir proporcingumo principų ir užtikrinant, kad skiriant tokias sankcijas būtų atsižvelgiama į reikalavimų nesilaikymo sistemingumą. Sankcijos galėtų būti įvairių formų, įskaitant oficialius įspėjimus nedidelių pažeidimų atvejais arba finansines sankcijas už rimtesnius ar sistemingus pažeidimus. Itin griežtos sankcijos turėtų būti taikomos tais atvejais, kai prieglobos paslaugų teikėjas sistemingai ar nuolat nevykdo reikalavimo pašalinti ar panaikinti prieigą prie teroristinio turinio per vieną valandą nuo nurodymo pašalinti turinį gavimo. Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, šiuo reglamentu turėtų būti nustatyta, už kuriuos pažeidimus yra taikomos sankcijos ir kurios aplinkybės yra svarbios vertinant tokių sankcijų rūšį bei lygį. Sprendžiant, ar skirti finansines sankcijas, reikėtų tinkamai atsižvelgti į finansinius prieglobos paslaugų teikėjo išteklius. Be to, kompetentinga institucija turėtų atsižvelgti į tai, ar prieglobos paslaugų teikėjas yra startuolis, ar labai maža, mažoji arba vidutinė įmonė, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB (12). Atsižvelgiama į papildomas aplinkybes, pavyzdžiui į tai, ar prieglobos paslaugų teikėjo elgesys buvo objektyviai neapgalvotas ar smerktinas, ar pažeidimas buvo padarytas dėl neatsargumo ar tyčia. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad sankcijomis, paskirtomis už šio reglamento pažeidimą, nebūtų raginama šalinti medžiagą, kuri nėra teroristinis turinys;

(46)

standartinių šablonų naudojimas sudaro palankesnes sąlygas kompetentingų institucijų ir prieglobos paslaugų teikėjų bendradarbiavimui bei keitimuisi informacija, leidžiant jiems bendrauti greičiau ir veiksmingiau. Tai itin svarbu siekiant užtikrinti, kad gavus nurodymą pašalinti turinį būtų skubiai imamasi veiksmų. Šablonais sumažinamos vertimo išlaidos ir prisidedama prie aukštesnio proceso kokybės standarto. Grįžtamosios informacijos šablonai sudaro sąlygas standartizuotai keistis informacija ir yra itin svarbūs tais atvejais, kai prieglobos paslaugų teikėjai negali vykdyti nurodymų pašalinti turinį. Patvirtinti pateikimo kanalai gali garantuoti nurodymo pašalinti turinį autentiškumą, įskaitant nurodymo siuntimo ir gavimo datos bei laiko tikslumą;

(47)

tam, kad prireikus būtų galima sparčiai iš dalies pakeisti šio reglamento tikslais naudotinų šablonų turinį, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų iš dalies keičiami šio reglamento priedai. Kad Komisija galėtų atsižvelgti į technologijų raidą ir susijusią teisinę sistemą, jai taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas būtų papildytas techniniais elektroninių priemonių, kurias kompetentingos institucijos turi naudoti, perduodamos nurodymus pašalinti turinį, reikalavimais. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (13) nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(48)

valstybės narės turėtų rinkti informaciją apie šio reglamento įgyvendinimą. Valstybės narės turėtų galėti pasinaudoti prieglobos paslaugų teikėjų skaidrumo ataskaitomis ir prireikus jas papildyti išsamesne informacija, pavyzdžiui, savo pačių skaidrumo ataskaitomis pagal šį reglamentą. Siekiant užtikrinti, kad šio reglamento įgyvendinimo vertinimas būtų pagrįstas, reikėtų nustatyti išsamią pagal šį reglamentą atliktų darbų, rezultatų ir poveikio stebėsenos programą;

(49)

remdamasi įgyvendinimo ataskaitos rezultatais ir išvadomis ir stebėsenos veiklos rezultatais, Komisija turėtų atlikti šio reglamento vertinimą per trejus metus nuo jo įsigaliojimo dienos. Vertinimas turėtų būti grindžiamas šiais kriterijais – efektyvumu, būtinumu, veiksmingumu, proporcingumu, aktualumu, suderinamumu ir Sąjungos pridėtine verte. Turėtų būti vertinama, kaip veikia skirtingos šiame reglamente numatytos operacinės ir techninės priemonės, be kita ko, priemonių veiksmingumas gerinant teroristinio turinio internete aptikimą, nustatymą ir pašalinimą, apsaugos mechanizmų veiksmingumas ir poveikis potencialiai paveiktoms pagrindinėms teisėms, pavyzdžiui, saviraiškos ir informacijos laisvei, įskaitant žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą, laisvę užsiimti verslu, teisę į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugą. Komisija taip pat turėtų įvertinti poveikį galimai paveiktiems trečiųjų šalių interesams;

(50)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. užtikrinti sklandų bendros skaitmeninės rinkos veikimą sprendžiant teroristinio turinio sklaidos internete klausimą, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jo masto ir poveikio, to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi ES sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomos vienodos taisyklės, skirtos spręsti netinkamo prieglobos paslaugų naudojimo teroristinio turinio internete sklaidos visuomenei klausimą, visų pirma:

a)

prieglobos paslaugų teikėjams tenkanti racionali ir proporcinga rūpestingumo pareiga, siekiant spręsti teroristinio turinio sklaidos visuomenei naudojantis jų paslaugomis klausimą ir prireikus užtikrinti skubų tokio turinio pašalinimą ar prieigos prie jo panaikinimą;

b)

priemonės, kurias turės nustatyti valstybės narės, laikydamosi Sąjungos teisės ir taikydamos tinkamas apsaugos priemones, skirtas apsaugoti pagrindines teises, visų pirma saviraiškos ir informacijos laisvę atviroje ir demokratinėje visuomenėje, kad būtų:

i)

prieglobos paslaugų teikėjai nustatytų teroristinį turinį bei užtikrintų jo skubų pašalinimą ir

ii)

sudarytos palankesnės sąlygos valstybių narių kompetentingų institucijų, prieglobos paslaugų teikėjų ir prireikus Europolo bendradarbiavimui.

2.   Šis reglamentas taikomas prieglobos paslaugų teikėjams, siūlantiems paslaugas Sąjungoje, nepriklausomai nuo jų pagrindinės veiklos vykdymo vietos, tiek, kiek jie skleidžia informaciją visuomenei.

3.   Šviečiamaisiais, žurnalistiniais, meniniais ar mokslinių tyrimų tikslais arba terorizmo prevencijos ar kovos su juo tikslais visuomenei skleidžiama medžiaga, įskaitant medžiagą, kurią sudaro viešųjų diskusijų lauke reiškiamos polemiškos ar kontraversiškos nuomonės, nelaikoma teroristiniu turiniu. Vertinant nustatomas tikrasis tos sklaidos tikslas ir ar medžiaga visuomenei skleidžiama tais tikslais.

4.   Šiuo reglamentu nedaromas poveikis pareigoms gerbti teises, laisves ir principus, nurodytus ES sutarties 6 straipsnyje, ir jis taikomas nedarant poveikio pagrindiniams principams, susijusiems su saviraiškos ir informacijos laisve, įskaitant žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą.

5.   Šiuo reglamentu nedaromas poveikis direktyvoms 2000/31/EB ir 2010/13/ES. Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, kaip apibrėžta Direktyvos 2010/13/ES 1 straipsnio 1 dalies a punkte, atžvilgiu pirmenybė teikiama Direktyvai 2010/13/ES.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1.

prieglobos paslaugų teikėjas – paslaugų, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/1535 (14) 1 straipsnio b punkte, kurias sudaro turinio teikėjo pateiktos informacijos saugojimas turinio teikėjo prašymu, teikėjas;

2.

turinio teikėjas – naudotojas, pateikęs informaciją, kuri prieglobos paslaugų teikėjo yra ar buvo saugoma ir skleidžiama visuomenei;

3.

sklaida visuomenei – turinio teikėjo prašymu vykdomas informacijos teikimas potencialiai neribotam skaičiui asmenų;

4.

siūlyti paslaugas Sąjungoje – sudaryti sąlygas fiziniams ar juridiniams asmenims vienoje ar daugiau valstybių narių naudotis prieglobos paslaugų teikėjo, kuris turi esminį ryšį su ta valstybe nare ar tomis valstybėmis narėmis, paslaugomis;

5.

esminis ryšys – prieglobos paslaugų teikėjo ir vienos ar daugiau valstybių narių ryšys dėl jo veiklos vietos Sąjungoje arba dėl konkrečių faktinių kriterijų, pavyzdžiui, prieglobos paslaugų teikėjas:

a)

turi didelį jo paslaugų naudotojų skaičių vienoje ar daugiau valstybių narių arba

b)

vykdo tikslinę veiklą vienos ar daugiau valstybių narių atžvilgiu;

6.

teroristiniai nusikaltimai – nusikaltimai, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnyje;

7.

teroristinis turinys – viena ar daugiau toliau nurodytų medžiagos rūšių, visų pirma, medžiaga, kuria:

a)

kurstoma vykdyti vieną iš Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalies a–i punktuose nurodytų nusikaltimų, kai tokia medžiaga tiesiogiai ar netiesiogiai, pavyzdžiui, teroro aktų šlovinimu, skatinama vykdyti teroristinius nusikaltimus, todėl kyla pavojus, kad gali būti įvykdytas vienas ar daugiau tokių nusikaltimų;

b)

asmuo ar asmenų grupė raginama įvykdyti vieną iš Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalies a–i punktuose nurodytų nusikaltimų arba prisidėti prie jo įvykdymo;

c)

asmuo ar asmenų grupė raginama dalyvauti teroristinės grupės veikloje, kaip tai suprantama Direktyvos (ES) 2017/541 4 straipsnio b punkte;

d)

teikiamos instrukcijos, kaip gaminti ar naudoti sprogmenis, šaunamuosius ar kitus ginklus, kenksmingas ar pavojingas medžiagas arba naudoti kitus konkrečius metodus ar technikas siekiant įvykdyti vieną iš Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalies a–i punktuose nurodytų teroristinių nusikaltimų arba prisidėti prie jų įvykdymo;

e)

keliama grėsmė, kad bus įvykdytas vienas iš Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalies a–i punktuose nurodytų nusikaltimų;

8.

nuostatai ir sąlygos – prieglobos paslaugų teikėjų ir jų naudotojų sutartinius santykius reglamentuojančios sąlygos ir išlygos, nepriklausomai nuo jų pavadinimo ar formos;

9.

pagrindinė veiklos vykdymo vieta – prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinė buveinė arba registruotoji buveinė, kurioje vykdomos pagrindinės finansinės funkcijos ir operacinis valdymas.

II SKIRSNIS

PRIEMONĖS, SKIRTOS SPRĘSTI TERORISTINIO TURINIO INTERNETE SKLAIDOS KLAUSIMĄ

3 straipsnis

Nurodymai pašalinti turinį

1.   Kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija turi įgaliojimus išduoti nurodymą pašalinti turinį reikalaujant, kad prieglobos paslaugų teikėjai pašalintų teroristinį turinį ar visose valstybėse narėse panaikintų prieigą prie jo.

2.   Jei kompetentinga institucija prieglobos paslaugų teikėjui anksčiau nėra išdavusi nurodymo pašalinti turinį, ji tam prieglobos paslaugų teikėjui turi pateikti informaciją apie taikytinas procedūras ir terminus likus ne mažiau kaip 12 valandų iki nurodymo pašalinti turinį išdavimo.

Pirma pastraipa netaikoma tinkamai pagrįstais skubos atvejais.

3.   Prieglobos paslaugų teikėjai pašalina teroristinį turinį ar visose valstybėse narėse panaikina prieigą prie jo kaip įmanoma greičiau ir bet kuriuo atveju per vieną valandą nuo nurodymo pašalinti turinį gavimo.

4.   Kompetentingos institucijos, naudodamosi I priede pateiktu šablonu, išduoda nurodymus pašalinti turinį. Nurodymuose pašalinti turinį pateikiama ši informacija:

a)

kompetentingos institucijos, išduodančios nurodymą pašalinti turinį, identifikavimo duomenys ir tos kompetentingos institucijos nurodymo pašalinti turinį autentiškumo patvirtinamas;

b)

pakankamai išsamus motyvų pareiškimas, kuriuo paaiškinama, kodėl turinys laikomas teroristiniu turiniu, ir nuoroda į atitinkamą medžiagos rūšį, nurodytą 2 straipsnio 7 punkte;

c)

tikslus universalusis ištekliaus adresas (URL) ir prireikus papildoma informacija, leidžianti identifikuoti teroristinį turinį;

d)

nuoroda į šį reglamentą, kaip nurodymo pašalinti turinį teisinį pagrindą;

e)

kompetentingos institucijos, kuri išdavė nurodymą pašalinti turinį, datos bei laiko žyma ir elektroninis parašas;

f)

lengvai suprantama informacija apie teisių gynimo priemones, kurių gali imtis prieglobos paslaugų teikėjas ir turinio teikėjas, įskaitant informaciją apie teisių gynimo priemones kompetentingoje institucijoje, galimybę kreiptis į teismą, taip pat skundo pateikimo terminus;

g)

kai būtina ir proporcinga, sprendimas neviešinti informacijos apie teroristinio turinio pašalinimą ar prieigos prie jo panaikinimą pagal 11 straipsnio 3 dalį.

5.   Kompetentinga institucija nurodymą pašalinti turinį siunčia į prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinę veiklos vykdymo vietą arba jo pagal 17 straipsnį paskirtam teisiniam atstovui.

Ta kompetentinga institucija nurodymą pašalinti turinį perduoda 15 straipsnio 1 dalyje nurodytam kontaktiniam centrui elektroninėmis priemonėmis, kuriomis galima atgaminti rašytinį įrašą tokiomis sąlygomis, kuriomis galima nustatyti siuntėjo autentiškumą, įskaitant tikslią nurodymo išsiuntimo ir gavimo datą bei laiką.

6.   Naudodamiesi II priede pateiktu šablonu prieglobos paslaugų teikėjai nedelsdami praneša kompetentingai institucijai apie teroristinio turinio pašalinimą ar visose valstybėse narėse prieigos prie jo panaikinimą, visų pirma nurodydami to pašalinimo ar panaikinimo laiką.

7.   Jeigu prieglobos paslaugų teikėjas negali įvykdyti nurodymo pašalinti turinį dėl force majeure priežasčių ar de facto neįmanomumo, kuris nepriklauso nuo prieglobos paslaugų teikėjo valios, be kita ko, dėl objektyviai pateisinamų techninių ar operacinių priežasčių, jis, naudodamasis III priede pateiktu šablonu, nedelsdamas praneša apie tai kompetentingai institucijai, kuri išdavė nurodymą pašalinti turinį.

3 dalyje nustatytas terminas prasideda, kai tik pašalinamos šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytos priežastys.

8.   Jeigu prieglobos paslaugų teikėjas negali įvykdyti nurodymo pašalinti turinį, nes jame yra akivaizdžių klaidų arba pateiktos informacijos nepakanka, kad būtų galima jį įvykdyti, jis, naudodamasis III priede pateiktu šablonu, nedelsdamas praneša apie tai kompetentingai institucijai, kuri išdavė nurodymą pašalinti turinį, ir paprašo pateikti būtiną paaiškinimą.

3 dalyje nustatytas terminas prasideda, kai tik prieglobos paslaugų teikėjas gauna būtiną paaiškinimą.

9.   Nurodymas pašalinti turinį tampa galutiniu, kai baigiasi terminas jį apskųsti tais atvejais, kai nebuvo pateiktas skundas pagal nacionalinę teisę, arba, jei jis buvo patvirtintas po pateikto skundo.

Kai nurodymas pašalinti turinį tampa galutiniu, kompetentinga institucija, kuri išdavė nurodymą pašalinti turinį, apie tai praneša 12 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytai valstybės narės, kurioje yra prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinė veiklos vykdymo vieta arba kurioje gyvena ar yra įsisteigęs jo teisinis atstovas, kompetentingai institucijai.

4 straipsnis

Tarpvalstybinių nurodymų pašalinti turinį procedūra

1.   Laikantis 3 straipsnio, jei prieglobos paslaugų teikėjas neturi savo pagrindinės veiklos vykdymo vietos arba teisinio atstovo kompetentingos institucijos, kuri išdavė nurodymą pašalinti turinį, valstybėje narėje, ta institucija tuo pačiu metu pateikia nurodymo pašalinti turinį kopiją valstybės narės, kurioje yra prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinė veiklos vykdymo vieta arba kurioje gyvena ar yra įsisteigęs jo teisinis atstovas, kompetentingai institucijai.

2.   Jeigu prieglobos paslaugų teikėjas gauna nurodymą pašalinti turinį, kaip nurodyta šiame straipsnyje, jis imasi priemonių, numatytų 3 straipsnyje, ir imasi būtinų priemonių, kad galėtų atstatyti turinį ar prieigą prie jo pagal šio straipsnio 7 dalį.

3.   Valstybės narės, kurioje yra prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinė veiklos vykdymo vieta ar kurioje gyvena ar yra įsisteigęs jo teisinis atstovas, kompetentinga institucija gali savo iniciatyva per 72 valandas nuo nurodymo pašalinti turinį kopijos gavimo pagal 1 dalį patikrinti nurodymą pašalinti turinį, kad nustatytų, ar juo nėra šiurkščiai ar akivaizdžiai pažeidžiamas šis reglamentas ar Chartija garantuojamos pagrindinės teisės ir laisvės.

Nustačiusi, kad esama pažeidimo, ji per tą patį laikotarpį tuo klausimu priima motyvuotą sprendimą.

4.   Per 48 valandas nuo nurodymo pašalinti turinį ar informacijos pagal 11 straipsnio 2 dalį gavimo prieglobos paslaugų teikėjai ir turinio teikėjai turi teisę valstybės narės, kurioje yra prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinė veiklos vykdymo vieta arba kurioje gyvena ar yra įsisteigęs jo teisinis atstovas, kompetentingai institucijai pateikti motyvuotą prašymą patikrinti nurodymą pašalinti turinį, kaip nurodyta šio straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje.

Kompetentinga institucija per 72 valandas nuo prašymo gavimo, atlikusi nurodymo pašalinti turinį tikrinimą, priima motyvuotą sprendimą, kuriame išdėsto savo išvadas dėl to, ar yra pažeidimas.

5.   Prieš priimdama sprendimą pagal 3 dalies antrą pastraipą arba sprendimą, kuriuo nustatomas pažeidimas, pagal 4 dalies antrą pastraipą, kompetentinga institucija informuoja kompetentingą instituciją, kuri išdavė nurodymą pašalinti turinį, apie savo ketinimą priimti sprendimą ir apie tokio sprendimo priežastis.

6.   Jei valstybės narės, kurioje yra prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinė veiklos vykdymo vieta arba kurioje gyvena ar yra įsisteigęs jo teisinis atstovas, kompetentinga institucija priima motyvuotą sprendimą pagal šio straipsnio 3 ar 4 dalį, ji nedelsdama praneša apie tą sprendimą kompetentingai institucijai, kuri išdavė nurodymą pašalinti turinį, prieglobos paslaugų teikėjui, turinio teikėjui, paprašiusiam atlikti tikrinimą pagal šio straipsnio 4 dalį, ir pagal 14 straipsnį Europolui. Jei sprendimu nustatomas pažeidimas pagal šio straipsnio 3 ar 4 dalį, nurodymas pašalinti turinį nebetenka teisinio poveikio.

7.   Gavęs sprendimą, kuriuo nustatomas pažeidimas ir apie kurį pranešta laikantis 6 dalies, atitinkamas prieglobos paslaugų teikėjas nedelsdamas atstato turinį ar prieigą prie jo, nedarant poveikio galimybei užtikrinti jo nuostatų ir sąlygų vykdymą pagal Sąjungos ir nacionalinę teisę.

5 straipsnis

Konkrečios priemonės

1.   Prieglobos paslaugų teikėjas, susiduriantis su teroristiniu turiniu, kaip nurodyta 4 dalyje, kai taikytina, į savo nuostatus ir sąlygas įtraukia ir taiko nuostatas, skirtas spręsti netinkamo jo paslaugų naudojimo teroristinio turinio sklaidai visuomenei klausimą.

Jis tai daro stropiai, proporcingai ir nediskriminuojamai, visomis aplinkybėmis deramai atsižvelgdamas į naudotojų pagrindines teises ir, visų pirma, į didžiulę saviraiškos ir informacijos laisvės atviroje ir demokratinėje visuomenėje svarbą, siekdamas išvengti pašalinti medžiagą, kuri nėra teroristinis turinys.

2.   Prieglobos paslaugų teikėjas, susiduriantis su teroristiniu turiniu, kaip nurodyta 4 dalyje, imasi konkrečių priemonių savo paslaugoms apsaugoti nuo teroristinio turinio sklaidos visuomenei.

Sprendimą dėl konkrečių priemonių pasirinkimo priima prieglobos paslaugų teikėjas. Tokios priemonės gali apimti vieną ar daugiau iš šių elementų:

a)

tinkamos techninės ir operacinės priemonės ar pajėgumai, pavyzdžiui, tinkamas personalas ar techninės priemonės teroristiniam turiniui nustatyti ir skubiai pašalinti arba panaikinti prieigą prie jo;

b)

lengvai prieinami ir naudotojui palankūs mechanizmai, kad naudotojai prieglobos paslaugų teikėjui galėtų pranešti apie tariamą teroristinį turinį ar jį pažymėti;

c)

bet kurie kiti mechanizmai, kuriais didinamas informuotumas apie teroristinį turinį naudojantis prieglobos paslaugų teikėjo paslaugomis, pavyzdžiui, mechanizmai, skirti naudotojų moderavimui;

d)

bet kurios kitos priemonės, kurios, prieglobos paslaugų teikėjo nuomone, yra tinkamos spręsti teroristinio turinio pateikimo naudojantis jo paslaugomis klausimą.

3.   Konkrečios priemonės turi atitikti visus šiuos reikalavimus:

a)

jos turi būti veiksmingos mažinant prieglobos paslaugų teikėjo paslaugų susidūrimo su teroristiniu turiniu lygį;

b)

jos turi būti tikslinės ir proporcingos, visų pirma atsižvelgiant į prieglobos paslaugų teikėjo paslaugų susidūrimo su teroristiniu turiniu lygio rimtumą, taip pat į techninius ir operacinius pajėgumus, finansinį pajėgumą, prieglobos paslaugų teikėjo paslaugų naudotojų skaičių ir jų teikiamo turinio kiekį;

c)

jos turi būti taikomos visapusiškai atsižvelgiant į naudotojų teises ir teisėtus interesus, visų pirma, naudotojų pagrindines teises, susijusias su saviraiškos ir informacijos laisve, pagarba privačiam gyvenimui ir asmens duomenų apsauga;

d)

jos turi būti taikomos stropiai ir nediskriminuojamai.

Jei konkrečios priemonės susijusios su techninių priemonių naudojimu, numatomos tinkamos ir veiksmingos apsaugos priemonės, visų pirma pasitelkiant žmogaus atliekamą priežiūrą ir patikrinimus, siekiant užtikrinti tikslumą ir išvengti medžiagos, kuri nėra teroristinis turinys, pašalinimo.

4.   Prieglobos paslaugų teikėjas susiduria su teroristiniu turiniu, jei valstybės narės, kurioje yra jo pagrindinė veiklos vykdymo vieta arba kurioje gyvena ar yra įsisteigęs jo teisinis atstovas, kompetentinga institucija:

a)

remdamasi objektyviais veiksniais, pavyzdžiui tuo, kad prieglobos paslaugų teikėjas per pastaruosius 12 mėnesių yra gavęs du ar daugiau galutinių nurodymų pašalinti turinį, priėmė sprendimą, kuriuo nustatyta, kad prieglobos paslaugų teikėjas susiduria su teroristiniu turiniu, ir

b)

prieglobos paslaugų teikėjui pranešė apie a punkte nurodytą sprendimą.

5.   Gavęs sprendimą, kaip nurodyta 4 dalyje arba, kai aktualu, 6 dalyje, prieglobos paslaugų teikėjas kompetentingai institucijai praneša apie konkrečias priemones, kurių jis ėmėsi ir kurių jis ketina imtis tam, kad laikytųsi 2 ir 3 dalių. Jis tai padaro per tris mėnesius nuo sprendimo gavimo dienos, o po to – kasmet. Ta pareiga nustoja būti taikoma, kai kompetentinga institucija, gavusi prašymą pagal 7 dalį, patvirtina, kad prieglobos paslaugų teikėjas nebesusiduria su teroristiniu turiniu.

6.   Jei, remdamasi 5 dalyje nurodytais pranešimais ir, kai aktualu, bet kuriais kitais objektyviais veiksniais, kompetentinga institucija mano, kad konkrečios priemonės, kurių buvo imtasi, neatitinka 2 ir 3 dalių, ta kompetentinga institucija priima prieglobos paslaugų teikėjui taikomą sprendimą, kuriuo reikalaujama imtis būtinų priemonių siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 2 ir 3 dalių.

Prieglobos paslaugų teikėjas gali pasirinkti konkrečių priemonių, kurių reikia imtis, rūšį.

7.   Prieglobos paslaugų teikėjas gali bet kuriuo metu prašyti kompetentingos institucijos peržiūrėti ir, kai tinkama, iš dalies pakeisti ar atšaukti sprendimą, kaip nurodyta 4 ar 6 dalyje.

Kompetentinga institucija per tris mėnesius nuo prašymo gavimo priima motyvuotą sprendimą dėl objektyviais veiksniais pagrįsto prašymo ir praneša apie tą sprendimą prieglobos paslaugų teikėjui.

8.   Bet kokiu reikalavimu imtis konkrečių priemonių nedaroma poveikio Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsnio 1 daliai ir dėl to prieglobos paslaugų teikėjams neatsiranda nei bendra pareiga stebėti informaciją, kurią jie perduoda ar saugo, nei bendra pareiga aktyviai domėtis faktais ar aplinkybėmis, rodančiomis neteisėtą veiklą.

Bet koks reikalavimas imtis konkrečių priemonių neapima prieglobos paslaugų teikėjo pareigos naudoti automatizuotas priemones.

6 straipsnis

Turinio ir susijusių duomenų išsaugojimas

1.   Prieglobos paslaugų teikėjai išsaugo teroristinį turinį, kuris buvo pašalintas ar buvo panaikinta prieiga prie jo, gavus nurodymą pašalinti turinį arba ėmusis konkrečių priemonių pagal 3 ar 5 straipsnį, taip pat visus susijusius duomenis, kurie buvo pašalinti drauge su tokiu teroristiniu turiniu ir kurie būtini:

a)

administracinės ar teisminės peržiūros procesuose ar nagrinėjant skundus pagal 10 straipsnį dėl sprendimo pašalinti teroristinį turinį ir susijusius duomenis ar panaikinti prieigą prie jų arba

b)

teroristinių nusikaltimų prevencijai, aptikimui, tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui.

2.   Teroristinis turinys ir susiję duomenys, kaip nurodyta 1 dalyje, išsaugomi šešis mėnesius nuo pašalinimo ar panaikinimo. Kompetentingai institucijai ar teismui paprašius, teroristinis turinys saugomas papildomą konkretų laikotarpį tik jeigu ir tiek, kiek tai būtina vykstantiems administracinės ar teisminės peržiūros procesams, nurodytiems 1 dalies a punkte.

3.   Prieglobos paslaugų teikėjai užtikrina, kad pagal 1 dalį saugomam teroristiniam turiniui ir susijusiems duomenims būtų taikomos tinkamos techninės ir organizacinės apsaugos priemonės.

Tomis techninėmis ir organizacinėmis apsaugos priemonėmis užtikrinama, kad išsaugomu teroristiniu turiniu ir susijusiais duomenimis būtų naudojamasi ir jie būtų tvarkomi tik 1 dalyje nurodytais tikslais, ir būtų užtikrinamas aukštas atitinkamų asmens duomenų saugumo lygis. Prireikus prieglobos paslaugų teikėjai tas apsaugos priemones peržiūri ir atnaujina.

III SKIRSNIS

APSAUGOS PRIEMONĖS IR ATSKAITOMYBĖ

7 straipsnis

Prieglobos paslaugų teikėjams tenkančios skaidrumo pareigos

1.   Prieglobos paslaugų teikėjai savo nuostatuose ir sąlygose aiškiai nustato savo politiką spręsti teroristinio turinio sklaidos klausimą ir, kai tinkama, suprantamai paaiškina konkrečių priemonių veikimą, įskaitant, kai taikytina, automatinių priemonių naudojimą.

2.   Bet kuris paslaugų teikėjas, kuris atitinkamais kalendoriniais metais pagal šį reglamentą ėmėsi veiksmų spręsti teroristinio turinio sklaidos klausimą arba iš jo buvo pareikalauta imtis veiksmų, viešai paskelbia skaidrumo ataskaitą apie tuos veiksmus, kurių jis ėmėsi tais metais. Tą ataskaitą jis paskelbia iki kitų metų kovo 1 d.

3.   Skaidrumo ataskaitose pateikiama bent ši informacija:

a)

informacija apie priemones, kurių prieglobos paslaugų teikėjas ėmėsi, kad nustatytų ir pašalintų teroristinį turinį arba panaikintų prieigą prie jo;

b)

informacija apie priemones, kurių prieglobos paslaugų teikėjas ėmėsi, kad spręstų pakartotinio medžiagos, kuri buvo laikoma teroristiniu turiniu ir dėl to buvo pašalinta arba buvo panaikinta prieiga prie jos, pasirodymo internete klausimą, visų pirma, jei buvo naudotos automatizuotos priemonės;

c)

teroristinio turinio vienetų, kurie dėl nurodymų pašalinti turinį ar konkrečių priemonių buvo pašalinti ar buvo panaikinta prieiga prie jų, skaičius ir nurodymų pašalinti turinį, kai turinys nebuvo pašalintas ar prieiga prie jo nebuvo panaikinta pagal 3 straipsnio 7 dalies pirmą pastraipą ir 3 straipsnio 8 dalies pirmą pastraipą, skaičius kartu nurodant priežastis;

d)

prieglobos paslaugų teikėjo pagal 10 straipsnį išnagrinėtų skundų skaičius ir skundų nagrinėjimo baigtis;

e)

prieglobos paslaugų teikėjo inicijuotų administracinės ar teisminės peržiūros procesų skaičius ir baigtis;

f)

atvejų, kai iš prieglobos paslaugų teikėjo buvo pareikalauta atstatyti turinį ar prieigą prie jo užbaigus administracinės ar teisminės peržiūros procesus, skaičius;

g)

atvejų, kai prieglobos paslaugų teikėjas atstatė turinį ar prieigą prie jo gavęs turinio teikėjo skundą, skaičius.

8 straipsnis

Kompetentingų institucijų skaidrumo ataskaitos

1.   Kompetentingos institucijos skelbia metines skaidrumo ataskaitas, susijusias su jų veikla pagal šį reglamentą. Tose ataskaitose pateikiama bent ši informacija, susijusi su atitinkamais kalendoriniais metais:

a)

pagal 3 straipsnį išduotų nurodymų pašalinti turinį skaičius, nurodant nurodymų pašalinti turinį, kuriems taikoma 4 straipsnio 1 dalis, skaičių, ir pagal 4 straipsnį patikrintų nurodymų pašalinti turinį skaičius, ir informacija apie atitinkamų prieglobos paslaugų teikėjų tų nurodymų pašalinti turinį įgyvendinimą, įskaitant atvejų, kai teroristinis turinys buvo pašalintas ar prieiga prie jo buvo panaikinta, skaičių ir atvejų, kai teroristinis turinys nebuvo pašalintas ar prieiga prie jo nebuvo panaikinta, skaičių;

b)

sprendimų, priimtų pagal 5 straipsnio 4, 6 ar 7 dalį, skaičius ir informacija apie prieglobos paslaugų teikėjų tų sprendimų įgyvendinimą, įskaitant konkrečių priemonių aprašymą;

c)

atvejų, kai nurodymų pašalinti turinį ir sprendimų, priimtų pagal 5 straipsnio 4 ir 6 dalį, atžvilgiu buvo vykdomi administracinės ar teisminės peržiūros procesai, skaičius ir informacija apie atitinkamų procesų baigtį;

d)

sprendimų, kuriais skiriamos sankcijos pagal 18 straipsnį, skaičius ir paskirtos sankcijos rūšies aprašymas.

2.   1 dalyje nurodytose metinėse skaidrumo ataskaitose neturi būti informacijos, kuri galėtų daryti poveikį vykdomai teroristinių nusikaltimų prevencijos, aptikimo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už juos veiklai arba nacionalinio saugumo interesams.

9 straipsnis

Teisių gynimo priemonės

1.   Prieglobos paslaugų teikėjai, gavę nurodymą pašalinti turinį, išduotą pagal 3 straipsnio 1 dalį, ar sprendimą, priimtą pagal 4 straipsnio 4 dalį, arba sprendimą, priimtą pagal 5 straipsnio 4, 6 ar 7 dalį, turi teisę į veiksmingą teisių gynimo priemonę. Ta teisė apima teisę apskųsti tokį nurodymą pašalinti turinį kompetentingos institucijos, kuri išdavė nurodymą pašalinti turinį, valstybės narės teismuose ir teisę apskųsti sprendimą pagal 4 straipsnio 4 dalį arba 5 straipsnio 4, 6 ar 7 dalį kompetentingos institucijos, kuri priėmė sprendimą, valstybės narės teismuose.

2.   Turinio teikėjai, kurių turinys gavus nurodymą pašalinti turinį buvo pašalintas ar buvo panaikinta prieiga prie jo, turi teisę į veiksmingą teisių gynimo priemonę. Ta teisė apima teisę apskųsti pagal 3 straipsnio 1 dalį išduotą nurodymą pašalinti turinį kompetentingos institucijos, kuri išdavė nurodymą pašalinti turinį, valstybės narės teismuose ir teisę apskųsti sprendimą pagal 4 straipsnio 4 dalį kompetentingos institucijos, kuri priėmė sprendimą, valstybės narės teismuose.

3.   Valstybės narės nustato veiksmingas procedūras, skirtas naudotis šiame straipsnyje nurodytomis esamomis teisėmis.

10 straipsnis

Skundų nagrinėjimo mechanizmai

1.   Kiekvienas prieglobos paslaugų teikėjas nustato veiksmingą ir prieinamą mechanizmą, kuriuo naudodamiesi turinio teikėjai, kurių turinys buvo pašalintas ar buvo panaikinta prieiga prie jo ėmusis konkrečių priemonių pagal 5 straipsnį, gali pateikti skundą dėl to pašalinimo ar panaikinimo, prašydamas atstatyti turinį ar prieigą prie jo.

2.   Kiekvienas prieglobos paslaugų teikėjas skubiai išanalizuoja visus skundus, kuriuos jis gavo per 1 dalyje nurodytą mechanizmą ir, jei turinys pašalintas ar prieiga prie jo panaikinta nepagrįstai, nedelsdamas atstato turinį ar prieigą prie jo. Jis informuoja skundo pateikėją apie skundo nagrinėjimo baigtį per dvi savaites nuo skundo gavimo dienos.

Jei skundas atmetamas, prieglobos paslaugų teikėjas skundo pateikėjui nurodo savo sprendimo priežastis.

Turinio ar prieigos prie jo atstatymas neužkerta kelio administracinės ar teisminės peržiūros procesams, kurių metu skundžiamas prieglobos paslaugų teikėjo ar kompetentingos institucijos sprendimas.

11 straipsnis

Informacija turinio teikėjams

1.   Kai prieglobos paslaugų teikėjas pašalina teroristinį turinį ar panaikina prieigą prie jo, jis informuoja turinio teikėją apie tokį pašalinimą arba panaikinimą.

2.   Gavęs turinio teikėjo prašymą prieglobos paslaugų teikėjas arba informuoja turinio teikėją apie pašalinimo ar panaikinimo priežastis ir jo teises apskųsti nurodymą pašalinti turinį, arba turinio teikėjui pateikia nurodymo pašalinti turinį kopiją.

3.   Pagal 1 ir 2 dalis nustatyta pareiga netaikoma, jei kompetentinga institucija, kuri išdavė nurodymą pašalinti turinį, nusprendžia, kad yra būtina ir proporcinga, jog dėl visuomenės saugumo priežasčių, pavyzdžiui, dėl teroristinių nusikaltimų prevencijos, tyrimo, aptikimo ar baudžiamojo persekiojimo už juos, informacija nebūtų viešinama tol, kol būtina, bet ne ilgiau nei šešias savaites nuo to sprendimo. Tokiu atveju prieglobos paslaugų teikėjas neviešina informacijos apie teroristinio turinio pašalinimą ar prieigos prie jo panaikinimą.

Ta kompetentinga institucija tą laikotarpį gali pratęsti dar šešiomis savaitėmis, jei toks neviešinimas tebėra pagrįstas.

IV SKIRSNIS

KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS IR BENDRADARBIAVIMAS

12 straipsnis

Kompetentingų institucijų paskyrimas

1.   Kiekviena valstybė narė paskiria instituciją ar institucijas, kompetentingas:

a)

išduoti nurodymus pašalinti turinį pagal 3 straipsnį;

b)

tikrinti nurodymus pašalinti turinį pagal 4 straipsnį;

c)

prižiūrėti, kaip įgyvendinamos konkrečios priemonės pagal 5 straipsnį;

d)

paskirti sankcijas pagal 18 straipsnį.

2.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 1 dalies a punkte nurodytoje kompetentingoje institucijoje būtų paskirtas ar įsteigtas kontaktinis centras, kuris tvarkytų prašymus pateikti paaiškinimus ir grįžtamąją informaciją, susijusius su tos kompetentingos institucijos išduotais nurodymais pašalinti turinį.

Valstybės narės užtikrina, kad informacija apie kontaktinį centrą būtų viešai paskelbta.

3.   Ne vėliau kaip 2022 m. birželio 7 d. valstybės narės praneša Komisijai apie kompetentingą instituciją ar institucijas, nurodytas 1 dalyje, ir apie bet kokius jų pakeitimus. Komisija pranešimą ir bet kokius jų pakeitimus skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4.   Ne vėliau kaip 2022 m. birželio 7 d. Komisija sukuria internetinį registrą, kuriame išvardijamos kompetentingos institucijos, nurodytos 1 dalyje, ir nurodomas kiekvienos kompetentingos institucijos pagal 2 dalį paskirtas ar įsteigtas kontaktinis centras. Komisija reguliariai skelbia visus jų pakeitimus.

13 straipsnis

Kompetentingos institucijos

1.   Valstybės narės užtikrina, kad jų kompetentingos institucijos turėtų būtinus įgaliojimus ir pakankamus išteklius, kad galėtų pasiekti šio reglamento tikslus ir vykdyti pagal jį nustatytas savo pareigas.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad jų kompetentingos institucijos vykdytų savo užduotis pagal ši reglamentą objektyviai bei nediskriminuojamai ir visapusiškai gerbdamos pagrindines teises. Kompetentingos institucijos nesiekia gauti jokios kitos įstaigos nurodymų, susijusių su jų užduočių vykdymu pagal 12 straipsnio 1 dalį, ir tokiais nurodymais nesivadovauja.

Pirma pastraipa neužkerta kelio priežiūrai pagal nacionalinę konstitucinę teisę.

14 straipsnis

Prieglobos paslaugų teikėjų, kompetentingų institucijų ir Europolo bendradarbiavimas

1.   Kompetentingos institucijos keičiasi informacija, koordinuoja veiklą ir bendradarbiauja viena su kita bei, kai tinkama, su Europolu dėl nurodymų pašalinti turinį, visų pirma, kad būtų išvengta pastangų dubliavimo, padidėtų koordinavimas ir būtų išvengta kišimosi į tyrimus skirtingose valstybėse narėse.

2.   Valstybių narių kompetentingos institucijos keičiasi informacija, koordinuoja veiklą ir bendradarbiauja su 12 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose nurodytomis kompetentingomis institucijomis dėl konkrečių priemonių, kurių imtasi pagal 5 straipsnį, ir pagal 18 straipsnį paskirtų sankcijų. Valstybės narės užtikrina, kad 12 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose nurodytos kompetentingos institucijos turėtų visą aktualią informaciją.

3.   1 dalies tikslais valstybės narės nustato tinkamus ir saugius komunikacijos kanalus ar mechanizmus, siekiant užtikrinti, kad aktualia informacija būtų keičiamasi laiku.

4.   Siekiant veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą ir išvengti pastangų dubliavimo, valstybės narės ir prieglobos paslaugų teikėjai gali naudotis specialiomis priemonėmis, įskaitant, Europolo nustatytas priemones, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas visų pirma:

a)

nurodymų pašalinti turinį tvarkymui ir grįžtamosios informacijos apie nurodymus pašalinti turinį teikimui pagal 3 straipsnį ir

b)

bendradarbiavimui, kuriuo siekiama nustatyti ir įgyvendinti konkrečias priemones pagal 5 straipsnį.

5.   Sužinoję apie teroristinį turinį, susijusį su neišvengiama grėsme gyvybei, prieglobos paslaugų teikėjai nedelsdami informuoja institucijas, kompetentingas atlikti nusikalstamos veikos tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą atitinkamose valstybėse narėse. Jei neįmanoma nustatyti tokių atitinkamų valstybių narių, prieglobos paslaugų teikėjai pagal 12 straipsnio 2 dalį informuoja kontaktinį centrą valstybėje narėje, kurioje yra jų pagrindinė veiklos vykdymo vieta ar kurioje gyvena ar yra įsisteigęs jų teisinis atstovas, ir perduoda informaciją apie tą teroristinį turinį Europolui, kad būtų imtasi tinkamų tolesnių veiksmų.

6.   Kompetentingos institucijos raginamos siųsti nurodymų pašalinti turinį kopijas Europolui, kad jis galėtų pateikti metinę ataskaitą, kurioje butų pateikiama teroristinio turinio, dėl kurio pagal šį reglamentą buvo išduoti nurodymai pašalinti turinį arba buvo apribota prieiga prie jo, rūšių analizę.

15 straipsnis

Prieglobos paslaugų teikėjų kontaktiniai centrai

1.   Kiekvienas prieglobos paslaugų teikėjas paskiria ar įsteigia kontaktinį centrą, skirtą gauti nurodymus pašalinti turinį elektroniniu būdu ir juos skubiai tvarkyti pagal 3 ir 4 straipsnius. Prieglobos paslaugų teikėjas užtikrina, kad informacija apie kontaktinį centrą būtų viešai paskelbta.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija apima oficialiąsias Sąjungos institucijų kalbas, nurodytas Reglamente (EB) Nr. 1/58 (15), kuriomis galima kreiptis į kontaktinį centrą ir kuriomis turi būti toliau bendraujama dėl nurodymų pašalinti turinį pagal 3 straipsnį. Bent viena iš tų kalbų turi būti valstybės narės, kuri yra prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinės veiklos vykdymo vieta arba kurioje gyvena ar yra įsisteigęs jo teisinis atstovas, oficialioji kalba.

V SKIRSNIS

ĮGYVENDINIMAS IR VYKDYMO UŽTIKRINIMAS

16 straipsnis

Jurisdikcija

1.   Valstybė narė, kurioje yra prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinė veiklos vykdymo vieta, turi jurisdikciją 5, 18 ir 21 straipsnių tikslais. Prieglobos paslaugų teikėjas, kurio pagrindinė veiklos vykdymo vieta yra ne Sąjungoje, patenka į tos valstybės narės, kurioje gyvena ar yra įsisteigęs jo teisinis atstovas, jurisdikciją.

2.   Jei prieglobos paslaugų teikėjas, kurio pagrindinė veiklos vykdymo vieta yra ne Sąjungoje, nepaskiria teisinio atstovo, jurisdikciją turi visos valstybės narės.

3.   Jei valstybės narės kompetentinga institucija naudojasi jurisdikcija pagal 2 dalį, ji praneša apie tai visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

17 straipsnis

Teisinis atstovas

1.   Prieglobos paslaugų teikėjas, kuris Sąjungoje neturi savo pagrindinės veiklos vykdymo vietos, raštu paskiria fizinį ar juridinį asmenį savo teisiniu atstovu Sąjungoje kompetentingos institucijos išduotų nurodymų pašalinti turinį ir priimtų sprendimų gavimo, laikymosi ir vykdymo užtikrinimo tikslais.

2.   Prieglobos paslaugų teikėjas suteikia savo teisiniam atstovui įgaliojimus ir išteklius, būtinus siekiant laikytis tų nurodymų pašalinti turinį bei sprendimų ir bendradarbiauti su kompetentingomis institucijomis.

Teisinis atstovas gyvena ar yra įsisteigęs vienoje iš valstybių narių, kurioje prieglobos paslaugų teikėjas siūlo savo paslaugas.

3.   Teisinis atstovas gali būti patrauktas atsakomybėn už šio reglamento pažeidimus, tačiau tai nedaro poveikio prieglobos paslaugų teikėjo atsakomybei ar teisiniams veiksmams jo atžvilgiu.

4.   Apie paskyrimą prieglobos paslaugų teikėjas praneša valstybės narės, kurioje gyvena ar yra įsisteigęs jo teisinis atstovas, kompetentingai institucijai, nurodytai 12 straipsnio 1 dalies d punkte.

Prieglobos paslaugų teikėjas viešai paskelbia informaciją apie teisinį atstovą.

VI SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18 straipsnis

Sankcijos

1.   Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų už prieglobos paslaugų teikėjų šio reglamento pažeidimus, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų jų įgyvendinimą. Tokios sankcijos skiriamos tik už 3 straipsnio 3 bei 6 dalių, 4 straipsnio 2 bei 7 dalių, 5 straipsnio 1, 2, 3, 5 bei 6 dalių, 6, 7, 10 ir 11 straipsnių, 14 straipsnio 5 dalies, 15 straipsnio 1 dalies ir 17 straipsnio pažeidimus.

Pirmoje pastraipoje nurodytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės ne vėliau kaip 2022 m. birželio 7 d. praneša Komisijai apie tas taisykles bei tas priemones ir nedelsdamos informuoja ją apie visus vėlesnius toms taisyklėms ir priemonėms įtakos turinčius dalinius pakeitimus.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos, spręsdamos, ar skirti sankciją, ir nustatydamos sankcijos rūšį bei lygį, atsižvelgtų į visas svarbias aplinkybes, įskaitant:

a)

pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę;

b)

tai, ar pažeidimas yra įvykdytas tyčia ar dėl neatsargumo;

c)

ankstesnius prieglobos paslaugų teikėjo pažeidimus;

d)

prieglobos paslaugų teikėjo finansinį pajėgumą;

e)

prieglobos paslaugų teikėjo bendradarbiavimo su kompetentingomis institucijomis lygį;

f)

prieglobos paslaugų teikėjo pobūdį ir dydį, visų pirma tai, ar jis yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė;

g)

prieglobos paslaugų teikėjo kaltės laipsnį, atsižvelgiant į technines ir organizacines priemones, kurių jis ėmėsi siekdamas laikytis šio reglamento.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad sistemingai ar pakartotinai nevykdant pareigų pagal 3 straipsnio 3 dalį būtų taikomos finansinės sankcijos, kurių dydis gali siekti iki 4 % prieglobos paslaugų teikėjo praėjusių finansinių metų bendros apyvartos.

19 straipsnis

Techniniai reikalavimai ir priedų daliniai pakeitimai

1.   Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad papildytų šį reglamentą būtinais techniniais reikalavimais, taikomais elektroninėms priemonėms, kuriomis turi naudotis kompetentingos institucijos perduodamos nurodymus pašalinti turinį.

2.   Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad iš dalies pakeistų priedus siekiant veiksmingai tenkinti galimą poreikį patobulinti nurodymo pašalinti turinį šablonus, ir pateikti informaciją apie nurodymų pašalinti turinį įvykdymo neįmanomumą.

20 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   19 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo 2022 m. birželio 7 d.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 19 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.   Pagal 19 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

21 straipsnis

Stebėsena

1.   Valstybės narės iš savo jurisdikcijai priklausančių kompetentingų institucijų ir prieglobos paslaugų teikėjų renka ir Komisijai kasmet ne vėliau kaip kovo 31 d. perduoda informaciją apie veiksmus, kurių imtasi pagal šį reglamentą ankstesniais kalendoriniais metais. Ta informacija apima:

a)

išduotų nurodymų pašalinti turinį skaičių, teroristinio turinio vienetų, kurie buvo pašalinti ar prieiga prie kurių buvo panaikinta, skaičių ir pašalinimo ar panaikinimo spartą;

b)

konkrečias priemones, kurių imtasi pagal 5 straipsnį, įskaitant teroristinio turinio vienetų, kurie buvo pašalinti ar prie kurių buvo panaikinta prieiga, skaičių ir pašalinimo ar panaikinimo spartą;

c)

kompetentingų institucijų išduotų prašymų suteikti prieigą prie prieglobos paslaugų teikėjų pagal 6 straipsnį išsaugomo turinio skaičių;

d)

inicijuotų skundų procedūrų skaičių ir veiksmus, kurių ėmėsi prieglobos paslaugų teikėjai pagal 10 straipsnį, skaičių;

e)

pagal nacionalinę teisę kompetentingos institucijos inicijuotų administracinės ar teisminės peržiūros procesų ir priimtų sprendimų skaičių.

2.   Ne vėliau kaip 2023 m. birželio 7 d. Komisija parengia išsamią pagal šį reglamentą atliktų darbų, rezultatų ir poveikio stebėsenos programą. Stebėsenos programoje nustatomi rodikliai, priemonės ir periodiškumas, pagal kuriuos turi būti renkami duomenys bei kiti būtini įrodymai. Joje nurodomi veiksmai, kurių turi imtis Komisija ir valstybės narės, kad surinktų ir išanalizuotų duomenis bei kitus įrodymus ir galėtų stebėti pažangą ir vertinti šį reglamentą pagal 23 straipsnį.

22 straipsnis

Įgyvendinimo ataskaita

Ne vėliau kaip 2023 m. birželio 7 d. Komisija pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Toje ataskaitoje pateikiama stebėsenos pagal 21 straipsnį informacija ir informacija, sukaupta vykdant skaidrumo pareigas pagal 8 straipsnį. Valstybės narės Komisijai teikia informaciją, būtiną ataskaitai parengti.

23 straipsnis

Vertinimas

Ne vėliau kaip 2024 m. birželio 7 d. Komisija atlieka šio reglamento vertinimą ir Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl jo taikymo, be kita ko:

a)

apsaugos mechanizmų veikimo ir veiksmingumo, visų pirma tų apsaugos mechanizmų, kurie yra numatyti 4 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje ir 7–11 straipsniuose;

b)

šio reglamento taikymo poveikio pagrindinėms teisėms, visų pirma saviraiškos ir informacijos laisvei, pagarbos privačiam gyvenimui ir asmens duomenų apsaugai, ir

c)

dėl šio reglamento indėlio į visuomenės saugumo apsaugą.

Kai tinkama, prie ataskaitos pridedami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Valstybės narės Komisijai teikia informaciją, būtiną ataskaitai parengti.

Komisija taip pat įvertina, ar būtina ir įmanoma sukurti Europos platformą dėl teroristinio turinio internete, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos bendravimui ir bendradarbiavimui pagal šį reglamentą.

24 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2022 m. birželio 7 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. balandžio 29 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D.M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkas

A.P. ZACARIAS


(1)  OL C 110, 2019 3 22, p. 67.

(2)  2019 m. balandžio17 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2021 m. kovo 16 d. Tarybos pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą (OL C 135, 2021 4 16, p. 1). 2021 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  2018 m. kovo 1 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2018/334 dėl veiksmingų kovos su neteisėtu turiniu internete priemonių (OL L 63, 2018 3 6, p. 50).

(4)  2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).

(5)  2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (OL L 95, 2010 4 15, p. 1).

(6)  2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

(7)  2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1972, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas (OL L 321, 2018 12 17, p. 36).

(8)  2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012 12 20, p. 1).

(9)  2018 m. vasario 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/302 dėl nepagrįsto geografinio blokavimo ir kitų formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios vietos arba įsisteigimo vietos vidaus rinkoje problemos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 2006/2004 ir (ES) 2017/2394 ir Direktyva 2009/22/EB (OL L 60 I, 2018 3 2, p. 1).

(10)  2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

(11)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53).

(12)  2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

(13)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

(14)  2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (OL L 241, 2015 9 17, p. 1).

(15)  Reglamentas Nr. 1, nustatantis kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje (OL 17, 1958 10 6, p. 385).


I PRIEDAS

NURODYMAS PAŠALINTI TURINĮ

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/784 3 straipsnis)

Pagal Reglamento (ES) 2021/784 (toliau – Reglamentas) 3 straipsnį šio nurodymo pašalinti turinį gavėjas kuo greičiau ir bet kuriuo atveju per vieną valandą nuo nurodymo pašalinti turinį gavimo pašalina teroristinį turinį ar visose valstybėse narėse panaikina prieigą prie jo.

Pagal Reglamento 6 straipsnį gavėjas turinį ir susijusius duomenis, kurie buvo pašalinti ar prieiga prie kurių buvo panaikinta, saugo šešis mėnesius arba, kompetentingoms institucijoms ar teismams paprašius, ilgiau.

Pagal Reglamento 15 straipsnio 2 dalį šis nurodymas pašalinti turinį išsiunčiamas viena iš gavėjo pasirinktų kalbų.

A SKIRSNIS.

Nurodymą išduodančiosios kompetentingos institucijos valstybė narė:

……

NB: išduodančiosios kompetentingos institucijos duomenys turi būti pateikti E ir F skirsniuose

Gavėjas ir, kai aktualu, teisinis atstovas:

……

Kontaktinis centras:

……

Valstybė narė, kurioje yra prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinė veiklos vykdymo vieta arba kurioje gyvena ar yra įsisteigęs jo teisinis atstovas:

……

Nurodymo pašalinti turinį išdavimo laikas bei data:

……

Nurodymo pašalinti turinį numeris:

……

B SKIRSNIS. Teroristinis turinys, kuris turi būti pašalintas ar prieiga prie kurio turi būti panaikinta visose valstybėse narėse kuo greičiau ir bet kuriuo atveju per vieną valandą nuo nurodymo pašalinti turinį gavimo

Universalusis ištekliaus adresas (URL) ir bet kokia papildoma informacija, padedanti nustatyti teroristinį turinį ir nustatyti jo tikslią vietą:

……

Motyvai, kodėl medžiaga laikoma teroristiniu turiniu pagal Reglamento 2 straipsnio 7 punktą.

Medžiaga (prašom pažymėti atitinkamą langelį (-ius)):

Image 1

kiti asmenys kurstomi vykdyti teroristinius nusikaltimus, pavyzdžiui, šlovinant teroristinius nusikaltimus, skatinant tokių nusikaltimų vykdymą (Reglamento 2 straipsnio 7 punkto a papunktis)

Image 2

kiti asmenys raginami vykdyti ar prisidėti prie teroristinių nusikaltimų vykdymo (Reglamento 2 straipsnio 7 punkto b papunktis)

Image 3

kiti asmenys raginami dalyvauti teroristinės grupės veikloje (Reglamento 2 straipsnio 7 punkto c papunktis)

Image 4

teikiamos instrukcijos, kaip gaminti ar naudoti sprogmenis, šaunamuosius ar kitus ginklus, kenksmingas ar pavojingas medžiagas arba naudoti kitus konkrečius metodus ar technikas siekiant įvykdyti teroristinius nusikaltimus ar prisidėti prie jų vykdymo (Reglamento 2 straipsnio 7 punkto d papunktis)

Image 5

keliama grėsmė, kad bus įvykdytas vienas iš teroristinių nusikaltimų (Reglamento 2 straipsnio 7 punkto e papunktis)

Papildoma informacija, dėl kurios laikoma, kad medžiaga yra teroristinis turinys:

……

……

……

C SKIRSNIS. Informacija turinio teikėjui

Pranešame, kad (prašom pažymėti langelį, jei taikytina):

Image 6 dėl visuomenės saugumo priežasčių gavėjas privalo nepranešti turinio teikėjui apie teroristinio turinio pašalinimą ar prieigos prie jo panaikinimą

Jeigu langelis netaikomas, prašom žiūrėti G skirsnį dėl informacijos apie galimybę apskųsti nurodymą pašalinti turinį išduodančiosios kompetentingos institucijos valstybėje narėje pagal nacionalinę teisę (nurodymo pašalinti turinį kopija gali būti išsiųsta turinio teikėjui, jeigu to paprašoma)

D SKIRSNIS. Informacija, skirta valstybės narės, kurioje yra prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinė veiklos vykdymo vieta arba kurioje gyvena ar yra įsisteigęs jo teisinis atstovas, kompetentingai institucijai

Prašom pažymėti atitinkamą (-us) langelį (-ius):

Image 7

valstybė narė, kurioje yra prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinė veiklos vykdymo vieta arba kurioje gyvena ar yra įsisteigęs jo teisinis atstovas, yra kita nei išduodančiosios kompetentingos institucijos valstybė narė

Image 8

nurodymo pašalinti turinį kopija buvo išsiųsta valstybės narės, kurioje yra prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinė veiklos vykdymo vieta arba kurioje gyvena ar yra įsisteigęs jo teisinis atstovas, kompetentingai institucijai

E SKIRSNIS. Informacija apie išduodančiąją kompetentingą instituciją

Rūšis (prašom pažymėti atitinkamą langelį):

Image 9

teisėjas, teismas ar tyrimą atliekantis teisėjas

Image 10

teisėsaugos institucija

Image 11

kita kompetentinga institucija Image 12 prašom taip pat užpildyti F skirsnį

Informacija apie išduodančiąją kompetentingą instituciją ar jos atstovą, patvirtinančius, kad nurodymas pašalinti turinį yra tikslus ir teisingas:

Išduodančiosios kompetentingos institucijos pavadinimas:

……

Jos atstovo vardas, pavardė ir užimamos pareigos (pavadinimas ir rangas):

……

Bylos Nr.:

……

Adresas:

……

Tel. Nr. (valstybės kodas) (vietovės/miesto kodas):

……

Fakso Nr. (valstybės kodas) (vietovės/miesto kodas):

……

E. pašto adresas…

Data…

Oficialus antspaudas (jeigu naudojamas) ir parašas (1):

……

F SKIRSNIS. Kontaktiniai duomenys tolesniems veiksmams

Išduodančiosios kompetentingos institucijos kontaktiniai duomenys, skirti grįžtamajai informacijai apie pašalinimo ar prieigos panaikinimo laiką arba pateikti papildomų paaiškinimų:

……

Valstybės narės, kurioje yra prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinė veiklos vykdymo vieta arba kurioje gyvena ar yra įsisteigęs jo teisinis atstovas, kompetentingos institucijos kontaktiniai duomenys:

……

G SKIRSNIS. Informacija apie teisių gynimo galimybes

Informacija apie kompetentingą įstaigą ar teismą, terminus ir procedūras, susijusius su nurodymo pašalinti turinį apskundimu:

Kompetentinga įstaiga ar teismas, kuriame galima apskųsti nurodymą pašalinti turinį:

……

Terminas, per kurį galima apskųsti nurodymą pašalinti turinį (dienos/mėnesiai nuo):

……

Nuoroda į nacionalinės teisės aktų nuostatas:

……


(1)  Parašas nėra būtinas, jeigu nurodymas pašalinti turinį siunčiamas patvirtintais pateikimo kanalais, kurie gali garantuoti nurodymo pašalinti turinį autentiškumą.


II PRIEDAS

GRĮŽTAMOJI INFORMACIJA PAŠALINUS TERORISTINĮ TURINĮ AR PANAIKINUS PRIEIGĄ PRIE JO

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/784 3 straipsnio 6 dalis)

A SKIRSNIS.

Nurodymo pašalinti turinį gavėjas:

……

Kompetentinga institucija, kuri išdavė nurodymą pašalinti turinį:

……

Kompetentingos institucijos, kuri išdavė nurodymą pašalinti turinį, bylos numeris:

……

Gavėjo bylos numeris:

……

Nurodymo pašalinti turinį gavimo laikas bei data:

……

B SKIRSNIS. Priemonės, kurių imtasi siekiant laikytis nurodymo pašalinti teroristinį turinį

(Prašom pažymėti atitinkamą langelį):

Image 13

teroristinis turinis buvo pašalintas

Image 14

visose valstybėse narėse prieiga prie teroristinio turinio buvo panaikinta

Priemonės, kurios buvo imtasi, laikas bei data:

……

C SKIRSNIS. Gavėjo duomenys

Prieglobos paslaugų teikėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas:

……

ARBA

Prieglobos paslaugų teikėjo teisinio atstovo vardas ir pavardė arba pavadinimas:

……

Prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinės veiklos vykdymo vietos valstybė narė:

……

ARBA

Prieglobos paslaugų teikėjo teisinio atstovo gyvenamosios vietos ar įsisteigimo valstybė narė:

……

Įgalioto asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas:

……

Kontaktinio centro e. pašto adresas:

……

Data:

……


III PRIEDAS

INFORMACIJA APIE NURODYMO PAŠALINTI TURINĮ VYKDYMO NEĮMANOMUMĄ

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/784 3 straipsnio 7 ir 8 dalys)

A SKIRSNIS.

Nurodymo pašalinti turinį gavėjas:

……

Kompetentinga institucija, kuri išdavė nurodymą pašalinti turinį:

……

Kompetentingos institucijos, kuri išdavė nurodymą pašalinti turinį, bylos numeris:

……

Gavėjo bylos numeris:

……

Nurodymo pašalinti turinį gavimo laikas bei data:

……

B SKIRSNIS. Nevykdymas

1.

Nurodymas pašalinti turinį negali būti įvykdytas laiku dėl šių priežasčių (prašom pažymėti atitinkamą (-us) langelį (-ius)):

Image 15

force majeure arba de facto neįmanomumas, kuris nepriklauso nuo prieglobos paslaugų teikėjo valios, be kita ko, dėl objektyviai pagrindžiamų techninių ar operacinių priežasčių

Image 16

nurodyme pašalinti turinį yra akivaizdžių klaidų

Image 17

nurodyme pašalinti turinį nepateikta pakankamai informacijos

2.

Prašom pateikti daugiau informacijos apie nevykdymo priežastis:

……

3.

Jeigu nurodyme pašalinti turinį yra akivaizdžių klaidų ir (arba) nepateikta pakankamai informacijos, prašom nurodyti klaidas ir kokios papildomos informacijos ar paaiškinimų reikia:

……

C SKIRSNIS. Informacija apie prieglobos paslaugų teikėją ar jo teisinį atstovą

Prieglobos paslaugų teikėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas:

……

ARBA

Prieglobos paslaugų teikėjo teisinio atstovo vardas ir pavardė arba pavadinimas:

……

Įgalioto asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas:

……

Kontaktiniai duomenys (e. pašto adresas):

……

Parašas:

……

Laikas bei data:

……


Top