EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0572

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/572 2021 m. sausio 20 d. kuriuo dėl tam tikrų nuostatų taikymo datos iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/127 (Tekstas svarbus EEE)

C/2021/155

OJ L 120, 8.4.2021, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/572/oj

2021 4 8   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 120/4


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2021/572

2021 m. sausio 20 d.

kuriuo dėl tam tikrų nuostatų taikymo datos iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/127

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 (1), ypač į jo 11 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2016/127 (2), be kita ko, nustatyti konkretūs iš baltymų hidrolizato pagamintų pradinio maitinimo kūdikių mišinių ir tolesnio maitinimo kūdikių mišinių sudėties reikalavimai. Deleguotajame reglamente (ES) 2016/127 nustatyta, kad jo nuostatos dėl iš baltymų hidrolizatų pagamintų pradinio maitinimo kūdikių mišinių ir tolesnio maitinimo kūdikių mišinių taikomos nuo 2021 m. vasario 22 d.;

(2)

pagal Komisijos direktyvą 2006/141/EB (3) baltymų hidrolizatus leidžiama naudoti kaip baltymų šaltinį pradinio maitinimo kūdikių mišiniuose ir tolesnio maitinimo kūdikių mišiniuose. Tačiau savo nuomonėje dėl pradinio maitinimo kūdikių mišinių ir tolesnio maitinimo kūdikių mišinių pagrindinės sudėties (4) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) pažymėjo, kad kiekvieno konkretaus mišinio, kuriame yra baltymų hidrolizatų, sauga ir tinkamumas turi būti nustatyti atlikus klinikinį įvertinimą;

(3)

Tarnyba iki šiol teigiamai įvertino tik vieną iš šiuo metu rinkoje esančių mišinių. Jo sudėtis atitinka Deleguotajame reglamente (ES) 2016/127 nustatytus reikalavimus;

(4)

Tarnyba šiuo metu vertina kelių kitų sudėčių, atitinkančių šiuo metu teisėtai rinkai pagal Direktyvą 2006/141/EB pateiktus mišinius, saugą ir tinkamumą;

(5)

Deleguotajame reglamente (ES) 2016/127 nustatyti reikalavimai gali būti atnaujinti, kad būtų galima pateikti rinkai iš baltymų hidrolizatų pagamintus mišinius, kurių sudėtis skiriasi nuo jau teigiamai įvertintos sudėties, Tarnybai kiekvienu konkrečiu atveju atlikus jų saugos ir tinkamumo įvertinimą;

(6)

tačiau dėl COVID-19 pandemijos ir su ja susijusios visuomenės sveikatos krizės nenumatytai vėluojama atlikti šiuo metu Tarnybos vertinamų mišinių mokslinius vertinimus;

(7)

siekiant išvengti galimų rinkos sutrikimų, būtina atidėti iš baltymų hidrolizatų pagamintų pradinio maitinimo kūdikių mišinių ir tolesnio maitinimo kūdikių mišinių reikalavimų taikymą laikotarpiui, kuris laikomas tinkamu COVID-19 pandemijos poveikiui Tarnybos atliekamam įvertinimui kompensuoti;

(8)

atsižvelgiant į poreikį išvengti rinkos sutrikdymo, šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną;

(9)

todėl Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/127 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/127 iš dalies keičiamas taip:

1)

13 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Pagal Reglamento (ES) Nr. 609/2013 20 straipsnio 4 dalį Direktyva 2006/141/EB panaikinama nuo 2020 m. vasario 22 d. Tačiau iki 2022 m. vasario 21 d. Direktyva 2006/141/EB toliau taikoma iš baltymų hidrolizatų pagamintiems pradinio maitinimo kūdikių mišiniams ir tolesnio maitinimo kūdikių mišiniams.“;

2)

14 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jis taikomas nuo 2020 m. vasario 22 d., o iš baltymų hidrolizatų pagamintiems pradinio maitinimo kūdikių mišiniams ir tolesnio maitinimo kūdikių mišiniams – nuo 2022 m. vasario 22 d.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. sausio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 181, 2013 6 29, p. 35.

(2)  2015 m. rugsėjo 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/127, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 609/2013 papildomas specialiaisiais pradinio ir tolesnio maitinimo kūdikių mišinių sudėties ir informacijos apie juos teikimo reikalavimais ir su kūdikių bei mažų vaikų maitinimu susijusios informacijos teikimo reikalavimais (OL L 25, 2016 2 2, p. 1).

(3)  2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos direktyva 2006/141/EB dėl pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišinių, iš dalies keičianti Direktyvą 1999/21/EB (OL L 401, 2006 12 30, p. 1).

(4)  EFSA NDA grupė (EFSA dietinių produktų, mitybos ir alergologijos specialistų grupė), 2014 m., „Scientific Opinion on the essential composition of infant and follow-on formulae“. EFSA Journal 2014;12(7):3760.


Top