EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0521

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/521 2021 m. kovo 24 d. kuriuo nustatomos tvarkos, kuria tam tikrus gaminius leidžiama eksportuoti tik pagal eksporto leidimą, konkrečios taikymo nuostatos

C/2021/2081

OJ L 104, 25.3.2021, p. 52–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/10/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/521/oj

2021 3 25   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 104/52


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/521

2021 m. kovo 24 d.

kuriuo nustatomos tvarkos, kuria tam tikrus gaminius leidžiama eksportuoti tik pagal eksporto leidimą, konkrečios taikymo nuostatos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/479 dėl bendrų eksporto taisyklių (1), ypač į jo 5 straipsnį,

kadangi:

(1)

2021 m. sausio 30 d. Komisija priėmė Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2021/111 (2), kuriuo vakcinas nuo COVID-19 ir joms gaminti naudojamas veikliąsias medžiagas, įskaitant motininių ir darbinių ląstelių bankus, remiantis Reglamento (ES) 2015/479 5 straipsniu leidžiama eksportuoti tik pagal eksporto leidimą. Praėjus šešioms savaitėms nuo šių priemonių įsigaliojimo Komisija priėmė Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2021/442 (3), kuriuo nustatyta, kad pagal Reglamento (ES) 2015/479 6 straipsnį tuos gaminius galima eksportuoti tik pagal eksporto leidimą iki 2021 m. birželio 30 d.;

(2)

pasaulyje ne tik toliau trūksta vakcinų nuo COVID-19, bet tas trūkumas dar didėja dėl vėluojančios gamybos;

(3)

Įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/442 nustatyta, kad valstybės narės turi atsisakyti išduoti eksporto leidimus, jei atitinkamas eksportas kelia grėsmę Sąjungos ir vakcinų gamintojų sudarytų išankstinių pirkimo sutarčių (IPS) vykdymui, atsižvelgiant į eksportuojamų prekių kiekį ar kitas svarbias aplinkybes, kaip antai prašymo pateikimo metu Sąjungai pristatytų vakcinų kiekį;

(4)

vis dar trūksta skaidrumo ir patiriama suvaržymų gaminant vakcinas nuo COVID-19 bei vėluojama jas pristatyti Sąjungoje ir dėl to gali kilti grėsmė prekių, kurioms taikomas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/442, tiekimo Sąjungoje saugumui. Todėl priimant sprendimą suteikti ar atsisakyti suteikti eksporto leidimą taip pat turėtų būti atsižvelgiama į kitus aspektus;

(5)

remiantis informacija, Komisijos surinkta įgyvendinant eksporto leidimų tvarką, nustatytą Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/111 ir pratęstą Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/442, ir sprendžiant iš muitinės duomenų, eksportuojamos prekės, kurioms taikoma leidimų tvarka, gali būti nukreipiamos per šalis, kurioms iki šiol netaikytas reikalavimas dėl eksporto leidimų, todėl neužtikrinamas reikiamas skaidrumo lygis. Todėl šias išimtis reikėtų laikinai sustabdyti;

(6)

išimtis turėtų būti toliau taikoma kai kurioms Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/442 1 straipsnio 9 dalies a punkte nurodytoms šalims ir teritorijoms, būtent toms, kurios ypatingai priklauso nuo atitinkamai valstybių narių, su kuriomis jos yra susijusios, miestų tiekimo grandinių arba kaimyninių valstybių narių tiekimo grandinių;

(7)

be to, remiantis 5 konstatuojamojoje dalyje nurodyta informacija, Sąjungos gamintojai eksportavo didelį prekių, kurioms taikoma eksporto leidimų tvarka, kiekį į šalis, kurios pačios turi didelių gamybos pajėgumų ir yra teisės ar sutartinėmis nuostatomis ar kitais susitarimais su jų teritorijoje įsteigtais vakcinų gamintojais apribojusios savo eksportą į Sąjungą. Dėl šio disbalanso Sąjunga patiria tiekimo trūkumų;

(8)

be to, remiantis minėta informacija, Sąjungos gamintojai eksportavo didelį prekių, kurioms taikoma eksporto leidimų tvarka, kiekį į tam tikras šalis, kurios pačios neturi gamybos pajėgumų, tačiau kuriose jau paskiepyta kur kas daugiau žmonių nei Sąjungoje arba kurių epidemiologinė padėtis yra ne tokia sunki kaip Sąjungos. Taigi eksportas į šias šalis kelia gali kelti grėsmę tiekimo saugumui Sąjungoje;

(9)

valstybės narės turėtų atitinkamai atsisakyti išduoti eksporto leidimus;

(10)

Komisija, vertindama valstybės narės kompetentingos institucijos pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/442 2 straipsnio 4 dalį pateiktą sprendimo projektą, turėtų atsižvelgti į tuos pačius papildomus aspektus;

(11)

kadangi klausimą reikia spręsti skubiai, šiame reglamente nustatytos priemonės turėtų būti priimamos pagal Reglamento (ES) 2015/479 3 straipsnio 3 dalį;

(12)

šis reglamentas turėtų įsigalioti nedelsiant. Atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2015/479 5 straipsnio 5 dalį, šiame reglamente nustatytos priemonės turėtų būti taikomos šešias savaites,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Laikinai sustabdomas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/442 1 straipsnio 9 dalies a punkto taikymas.

Minėtas taikymas nestabdomas šioms šalims ir teritorijoms:

Andorai,

Farerų saloms,

San Marinui,

Vatikanui,

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo II priede išvardytoms užjūrio šalims ir teritorijoms,

Biuzingenui,

Helgolandui,

Livinjui,

Seutai ir Meliljai.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės kompetentinga institucija išduoda eksporto leidimą, kurio prašoma pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2021/442, jei:

a)

eksporto leidimas tenkina Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/442 1 straipsnio 7 dalyje nustatytą sąlygą;

b)

dėl eksporto leidimo nekyla grėsmė prekių, kurioms taikomas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/442, tiekimo Sąjungoje saugumui.

2.   Spręsdamos, ar tenkinama 1 dalies b punkte nurodyta sąlyga, valstybės narės kompetentinga institucija įvertina šiuos veiksnius:

a)

ar eksporto paskirties šalis teisinėmis nuostatomis ar bet kokiomis kitomis priemonėmis, įskaitant sutartimis įformintus susitarimus su šių prekių gamintojais, pati riboja prekių, kurioms taikomas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/442, arba žaliavų, iš kurių tos prekės gaminamos, eksportą į Sąjungą;

b)

atitinkamas eksporto paskirties šalyje vyraujančias sąlygas, įskaitant epidemiologinę padėtį, skiepijimo aprėptį ir esamą prekių, kurioms taikomas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/442, prieinamumą.

3.   Vertindama valstybės narės kompetentingos institucijos pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/442 2 straipsnio 4 dalį pateiktą sprendimo projektą, Komisija taip pat įvertina, ar patenkinta šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta sąlyga, atsižvelgdama į jo 2 dalyje išvardytus veiksnius.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas šešias savaites nuo įsigaliojimo.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. kovo 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 83, 2015 3 27, p. 34.

(2)  2021 m. sausio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/111, kuriuo tam tikrus gaminius leidžiama eksportuoti tik pagal eksporto leidimą (OL L 31 I, 2021 1 30, p. 1).

(3)  2021 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/442, kuriuo tam tikrus gaminius leidžiama eksportuoti tik pagal eksporto leidimą (OL L 85, 2021 3 12, p. 190).


Top