EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0392

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/392 2021 m. kovo 4 d. dėl lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio stebėsenos ir duomenų apie jį teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/631, kuriuo panaikinami Komisijos įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1014/2010, (ES) Nr. 293/2012, (ES) 2017/1152 ir (ES) 2017/1153 (Tekstas svarbus EEE)

C/2021/1417

OL L 77, 2021 3 5, p. 8–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/392/oj

2021 3 5   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/8


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/392

2021 m. kovo 4 d.

dėl lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio stebėsenos ir duomenų apie jį teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/631, kuriuo panaikinami Komisijos įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1014/2010, (ES) Nr. 293/2012, (ES) 2017/1152 ir (ES) 2017/1153

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/631, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 normos ir kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 443/2009 ir (ES) Nr. 510/2011 (1), ypač į jo 7 straipsnio 7 dalį, 12 straipsnio 4 dalį, 13 straipsnio 4 dalį ir 15 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

duomenų, susijusių su Sąjungoje registruotais lengvaisiais automobiliais ir lengvosiomis komercinėmis transporto priemonėmis, stebėsena ir teikimas yra labai svarbūs Reglamente (ES) 2019/631 nustatytų išmetamo CO2 normų veiksmingumui užtikrinti. Atsižvelgiant į tai, kad tas reglamentas pradėtas taikyti 2020 m. sausio 1 d., tikslinga supaprastinti ir paaiškinti Komisijos įgyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 1014/2010 (2) ir (ES) Nr. 293/2012 (3) nuostatas ir tas nuostatas susisteminti viename įgyvendinimo reglamente. Tačiau teikiant 2020 kalendorinių metų duomenis tikslinga leisti iki 2021 m. vasario 28 d. vienu metu taikyti ir naujas, ir dabartines nuostatas;

(2)

būtina nustatyti su naujais lengvaisiais automobiliais ir lengvosiomis komercinėmis transporto priemonėmis susijusių duomenų stebėsenos ir teikimo tvarką, kurios turi laikytis valstybių narių kompetentingos institucijos, gamintojai, Komisija ir Europos aplinkos agentūra (EAA);

(3)

Reglamento (ES) 2019/631 7 straipsnyje nustatytą stebėsenos ir duomenų teikimo ciklą sudaro trys pagrindiniai etapai: valstybių narių valdžios institucijos kasmet Komisijai teikia preliminarius duomenis, pagrįstus per praėjusius kalendorinius metus užregistruotomis naujomis transporto priemonėmis; Komisija, padedama EAA, tuos preliminarius duomenis perduoda atitinkamiems gamintojams; gamintojai tuos duomenis patikrina ir, prireikus, pateikia Komisijai jų pataisas;

(4)

priemonės, kurių per atitinkamus terminus tais trimis etapais turi imtis įvairūs subjektai, turėtų būti aiškiai apibrėžtos, siekiant užtikrinti, kad pagal Reglamento (ES) 2019/631 9 straipsnį Komisijos skelbiamas galutinis duomenų rinkinys, pagal kurį nustatomas gamintojo vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis ir ar jis laikosi savitosios išmetamo CO2 kiekio normos, būtų pagrįstas ir patikimas;

(5)

pagal Reglamento (ES) 2019/631 12 straipsnį reikalaujama, kad Komisija nuo 2021 m. rinktų duomenis apie tikrąsias lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių degalų ir energijos sąnaudas, kurias registruoja vidinės degalų ir (arba) energijos sąnaudų stebėsenos įtaisai, kaip numatyta Komisijos reglamento (ES) 2017/1151 (4) 4a straipsnyje;

(6)

tokie tikrieji duomenys turėtų būti renkami kai tik tampa prieinami, nes labai svarbu kuo anksčiau nustatyti, kaip ilgainiui kinta realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio bei degalų arba energijos sąnaudų ir atitinkamų tipo patvirtinimo verčių skirtumas, kad būtų galima stebėti, ar išmetamo CO2 kiekio normomis veiksmingai mažinamas transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis, ir informuoti visuomenę;

(7)

siekiant užtikrinti, kad tikrųjų degalų ir energijos sąnaudų duomenys būtų prieinami kuo anksčiau, turėtų būti reikalaujama, kad gamintojai tokius duomenis rinktų iš naujų lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių, registruotų nuo 2021 m. sausio 1 d. Tokie duomenys gali būti renkami tiesioginio transporto priemonių duomenų perdavimo gamintojams būdu arba per jų įgaliotuosius atstovus ar įgaliotuosius remontininkus, kai atliekama transporto priemonės techninė priežiūra ar remontas ir kai transporto priemonės duomenys turi būti nuskaitomi kitais tikslais. Kai tokie duomenys pateikiami gamintojui, jie turėtų būti pranešami Komisijai, pradedant nuo 2021 m. Sąjungoje pirmą kartą registruotų naujų transporto priemonių duomenų;

(8)

pagal Reglamentą (ES) 2017/1151 pareiga transporto priemonėse įrengti vidinės degalų arba energijos sąnaudų stebėsenos įtaisus netaikoma tam tikriems smulkiesiems gamintojams, todėl jie taip pat turėtų būti atleisti nuo pareigos rinkti ir teikti tikruosius duomenis. Tačiau tai neturėtų smulkiesiems gamintojams užkirsti kelio teikti tikruosius duomenis, jei jie to pageidauja;

(9)

valstybės narės turėtų užtikrinti, kad, atliekant techninę apžiūrą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/45/ES (5), būtų renkami tikrųjų degalų ir energijos sąnaudų duomenys. Siekiant palengvinti šią užduotį, pareigą rinkti tikruosius duomenis tikslinga suderinti su Direktyvoje 2014/45/ES nustatytais reikalavimais, susijusiais su nacionaliniais techninės apžiūros ir duomenų nuskaitymo iš transporto priemonės vidinės diagnostikos sistemos nuosekliosios jungties tvarkaraščiais. Todėl duomenys turėtų būti pradėti rinkti nuo pirmosios techninės apžiūros ir neturėtų būti privalomi iki 2023 m. gegužės 20 d., t. y. dienos, nuo kurios pagal tą direktyvą tokias apžiūras atliekančiose įstaigose ir įmonėse turi būti įrengti reikiami įtaisai, tokie kaip informacijos skaitytuvai. Tačiau valstybėms narėms neturėtų būti užkertamas kelias pateikti duomenis anksčiau, jei jos to pageidauja;

(10)

gamintojai ir valstybės narės turėtų pateikti Komisijai ir EAA per kalendorinius metus surinktus tikruosius duomenis taikydami EAA nustatytas duomenų perdavimo procedūras. Jei tokių duomenų nėra, o taip gali būti visų pirma pirmaisiais kalendoriniais metais po 2021 m., gamintojai ir valstybės narės turėtų apie tai informuoti Komisiją ir nurodyti priežastis;

(11)

tikrųjų degalų ir energijos sąnaudų duomenys turėtų būti renkami kartu su transporto priemonės identifikavimo numeriu (VIN). VIN laikomas asmens duomenimis nuo transporto priemonės registracijos momento, todėl jam taikomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 (6) nustatyti tokių duomenų apsaugos reikalavimai. VIN tvarkymas įgyvendinant Reglamentą (ES) 2019/631 turėtų būti laikomas teisėtu pagal Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktą. Be to, turėtų būti nurodyta, kad subjektai, susiję su VIN rinkimu, teikimu ir tvarkymu, turi būti laikomi tokių duomenų valdytojais pagal Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 7 punktą, o EAA ir Komisija – pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 (7) 3 straipsnio 8 punktą. Taip pat turėtų būti užtikrinta, kad VIN būtų renkami naudojant saugias ryšio priemones ir kad duomenų subjektai, t. y. transporto priemonių savininkai, būtų tinkamai informuojami pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius;

(12)

taip pat turėtų būti nurodyta, kaip turi būti naudojami tikrieji duomenys ir VIN ir kiek laiko šiuos duomenis turi saugoti įvairūs su duomenų rinkimu ir teikimu susiję subjektai. Kadangi siekiama stebėti transporto priemonės charakteristikų realiomis važiavimo sąlygomis raidą per visą numatomą jos eksploatavimo laikotarpį, tos transporto priemonės duomenys turėtų būti renkami 15 metų ir saugomi EAA 20 metų. Tačiau kiti duomenis renkantys ir teikiantys subjektai turėtų saugoti duomenis tik tiek laiko, kiek reikia duomenims parengti siekiant juos perduoti EAA;

(13)

tikrųjų duomenų ir VIN rinkimas turėtų būti visiškai skaidrus, todėl transporto priemonių savininkai turėtų turėti galimybę atsisakyti tuos duomenis pateikti gamintojams arba pateikti juos atliekant techninę apžiūrą. Tačiau reikėtų pažymėti, kad transporto priemonės savininko teisė atsisakyti nėra grindžiama Reglamento (ES) 2016/679 21 straipsniu ir atsisakymas turėtų galioti tik įgyvendinant šį reglamentą renkamų duomenų atžvilgiu;

(14)

remiantis duomenimis, kurie turi būti skelbiami pagal Reglamento (ES) 2019/631 12 straipsnio 1 dalį, neturėtų būti įmanoma nustatyti atskirų transporto priemonių ar vairuotojų tapatybės; jie turėtų būti skelbiami tik kaip anoniminių suvestinių duomenų rinkinys be jokių nuorodų į VIN;

(15)

remdamasi Reglamento (ES) 2019/631 12 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytu vertinimu Komisija turėtų peržiūrėti tam tikrus nuostatų dėl tikrųjų degalų ir energijos sąnaudų duomenų stebėsenos, teikimo ir skelbimo aspektus, atsižvelgdama, inter alia, į turimus tiesiogiai iš transporto priemonių perduotus duomenis;

(16)

siekiant užtikrinti tipo patvirtinimo duomenų prieinamumą, kad būtų galima nustatyti eksploatuojamų lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio patikros procedūrą, kaip reikalaujama Reglamento (ES) 2019/631 13 straipsnyje, tokių duomenų rinkimas pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentus (ES) 2017/1152 (8) ir (ES) 2017/1153 (9) turėtų būti tęsiamas ir po to, kai prievolė rinkti tokius duomenis pagal tuos reglamentus nuo 2021 m. sausio 1 d. nebebus taikoma;

(17)

todėl tipo patvirtinimo institucijos turėtų užtikrinti, kad su bandymais, atliktais pagal Reglamentą (ES) 2017/1151, susiję duomenys ir toliau būtų registruojami ir perduodami Komisijos Jungtiniam tyrimų centrui, taikant jo nustatytą saugaus perdavimo procedūrą;

(18)

kaip numatyta įgyvendinimo reglamentuose (ES) 2017/1152 ir (ES) 2017/1153, nuo 2021 m. sausio 1 d. nebereikia nustatyti lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio pagal naująjį Europos važiavimo ciklą (NEDC), išskyrus iš išorės įkraunamus hibridinių elektra varomus lengvuosius automobilius, pateiktus rinkai iki 2022 m. gruodžio 31 d., kai gamintojas pageidauja pasinaudoti Reglamento (ES) 2019/631 5 straipsnyje nustatytais ypatingaisiais kreditais;

(19)

kadangi perėjimas nuo NEDC grindžiamų išmetamo CO2 kiekio standartų prie standartų, grindžiamų pasauline suderinta lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūra, nustatyta Reglamente (ES) 2017/1151, bus visiškai užbaigtas tik 2023 m. pabaigoje ir duomenys pagal tuos standartus galiausiai bus pateikti 2024 m. vykdant metinį išmetamo CO2 kiekio duomenų stebėsenos procesą, taip pat visų pirma atsižvelgiant į nuostatas dėl ekologinių inovacijų ir serijos pabaigos transporto priemonių, įgyvendinimo reglamentai (ES) 2017/1152 ir (ES) 2017/1153 turėtų likti galioti iki 2024 m. pabaigos;

(20)

vadovaujantis Reglamento (ES) 2018/1725 42 straipsnio 1 dalimi, buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir jis 2021 m. sausio 14 d. pateikė savo pastabas;

(21)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Klimato kaitos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

1.   Šiuo reglamentu nustatomos išsamios valstybių narių ir gamintojų vykdomos naujų lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio duomenų, taip pat tikrojo išmetamo CO2 kiekio ir tikrųjų degalų arba elektros energijos sąnaudų duomenų stebėsenos ir teikimo tvarkos taisyklės.

2.   Siekiant nustatyti eksploatuojamų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio patikros procedūrą pagal Reglamento (ES) 2019/631 13 straipsnį, šiame reglamente taip pat numatyta, kad valstybių narių kompetentingos institucijos teiktų tam tikrus duomenis, registruotus atliekant tipo patvirtinimo bandymus pagal Reglamentą (ES) 2017/1151.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Be terminų, apibrėžtų Reglamento (ES) 2019/631 3 straipsnyje, šiame reglamente vartojami taip apibrėžiami terminai:

a)

išsamūs stebėsenos duomenys – Reglamento (ES) 2019/631 II priedo B dalies 2 skirsnyje nurodyti išsamūs lengvųjų automobilių stebėsenos duomenys ir to reglamento III priedo C dalies 2 skirsnyje nurodyti išsamūs lengvųjų komercinių transporto priemonių stebėsenos duomenys;

b)

suvestiniai stebėsenos duomenys – Reglamento (ES) 2019/631 II priedo B dalies 1 skirsnyje nurodyti suvestiniai lengvųjų automobilių duomenys ir to reglamento III priedo C dalies 1 skirsnyje nurodyti suvestiniai lengvųjų komercinių transporto priemonių duomenys;

c)

tikrieji duomenys – Reglamento (ES) 2017/1151 XXII priedo 3.1 punkto a ir b papunkčiuose ir 3.2 punkto a–g ir l papunkčiuose nurodyti duomenys, gauti iš vidinės degalų ir (arba) energijos sąnaudų stebėsenos įtaisų.

2 SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKIMAS PAGAL REGLAMENTO (ES) 2019/631 7 STRAIPSNĮ

3 straipsnis

Suvestiniai ir išsamūs stebėsenos duomenys

1.   Valstybės narės užtikrina suvestinių ir išsamių stebėsenos duomenų tvarkymą, rinkimą, kontrolę, tikrinimą ir savalaikį perdavimą Komisijai ir Europos aplinkos agentūrai (EAA).

Valstybės narės užtikrina, kad EAA prašymus pateikti su perduotais duomenimis susijusius paaiškinimus ar jų pataisas nedelsdami išnagrinėtų jų paskirti kontaktiniai asmenys.

2.   Suvestiniai ir išsamūs stebėsenos duomenys teikiami kaip du atskiri – lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių – duomenų rinkiniai pagal atitinkamai Reglamento (ES) 2019/631 II priedo B dalį ir to reglamento III priedo C dalį.

3.   Valstybės narės suvestinius ir išsamius stebėsenos duomenis elektroninėmis duomenų perdavimo priemonėmis perduoda į EAA tvarkomą centrinę duomenų saugyklą (CDS). Apie duomenų perdavimą valstybės narės praneša Komisijai.

4 straipsnis

Preliminarus skaičiavimas ir duomenys

1.   Komisija kartu su EAA pagal Reglamento (ES) 2019/631 7 straipsnio 4 dalį užtikrina, kad kiekvienam gamintojui ir gamintojų fondui, atsakingiems už Sąjungoje registruotus naujus lengvuosius automobilius ar lengvąsias komercines transporto priemones, būtų pranešta apie preliminarų jo savitosios teršalų išmetimo normos ir vidutinio savitojo išmetamo CO2 kiekio skaičiavimo rezultatą ir valstybių narių pateiktus duomenis.

2.   1 dalyje nurodyti preliminarūs skaičiavimai ir duomenys apie lengvuosius automobilius ir lengvąsias komercines transporto priemones pranešami atskirai ir apima įrašus, kuriuos pagal gamintojo pavadinimą ir pasaulinį gamintojo identifikatorių galima priskirti tam gamintojui.

3.   Į Reglamento (ES) 2019/631 7 straipsnio 4 dalyje nurodytą centrinį duomenų registrą įtraukiami visi valstybių narių pateikti duomenų įrašai, išskyrus transporto priemonių identifikavimo numerius (VIN).

EAA saugo VIN 20 metų nuo tos dienos, kai jie pirmą kartą buvo įkelti į EAA CDS arba į verslo duomenų saugyklą (VDS).

5 straipsnis

Gamintojo duomenys

Gamintojai, pateikiantys arba ketinantys pateikti Sąjungos rinkai lengvuosius automobilius arba lengvąsias komercines transporto priemones, kuriems taikomas Reglamentas (ES) 2019/631, nedelsdami praneša Komisijai šią informaciją ir visus tos informacijos pakeitimus:

a)

gamintojo pavadinimą, kurį nurodo arba ketina nurodyti atitikties liudijimuose;

b)

pasaulinį gamintojo identifikatorių, atitinkantį pirmus tris transporto priemonės identifikavimo numerio (VIN) ženklus, kurį nurodo arba ketina nurodyti atitikties liudijimuose;

c)

teikiant Reglamento (ES) 2019/631 7 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nurodytą pranešimą, gamintojui atstovaujančio kontaktinio asmens, kuriam turi būti siunčiamas pranešimas apie preliminarius skaičiavimus ir duomenis, vardą, pavardę ir adresą.

C punkte minėti vardai, pavardės ir adresai laikomi asmens duomenimis, apibrėžtais Reglamente (ES) 2018/1725.

6 straipsnis

Pranešimas apie preliminariems skaičiavimams naudojamų duomenų klaidas

1.   Jei gamintojas tikrina preliminarius duomenis pagal Reglamento (ES) 2019/631 7 straipsnio 5 dalies pirmą pastraipą, jis naudoja tuo tikslu EAA pateiktą duomenų rinkinį.

2.   Jei duomenų rinkinyje nustatoma klaida, gamintojas, jei įmanoma, ją ištaiso ir kiekvienam transporto priemonės įrašui atskiru duomenų rinkinio įrašu, pavadintu „Gamintojo pastabos“, nurodo vieną iš šių kodų:

a)

A kodą, jei gamintojas pakeitė įrašą;

b)

B kodą, jei gamintojas negali identifikuoti transporto priemonės;

c)

C kodą, jei transporto priemonei Reglamentas (ES) 2019/631 netaikomas;

d)

D kodą, jei gamintojas, kuriam priskirta N1 kategorijos transporto priemonė, yra sukomplektuotos transporto priemonės, bet ne nekomplektinės ar komplektinės bazinės transporto priemonės gamintojas.

Taikant b punktą, laikoma, kad transporto priemonės negalima identifikuoti, jeigu trūksta VIN arba jis yra akivaizdžiai neteisingas.

3.   Gamintojai apie visas klaidas praneša Komisijai pagal Reglamento (ES) 2019/631 7 straipsnio 5 dalį įkeldami visą pataisytą duomenų rinkinį į VDS. Jie taip pat siunčia elektroninę pranešimo kopiją susipažinti šiais e. pašto adresais:

EC-CO2-LDV-implementation@ec.europa.eu

ir

CO2-monitoring@eea.europa.eu.

4.   Gamintojai užtikrina, kad Komisijos arba EAA prašymus paaiškinti pataisas nedelsdami išnagrinėtų pagal šio reglamento 5 straipsnio c punktą paskirti jų kontaktiniai asmenys.

5.   Jei gamintojas nepraneša Komisijai apie klaidas iki Reglamento (ES) 2019/631 7 straipsnio 5 dalyje nustatyto trijų mėnesių laikotarpio pabaigos, preliminarios vertės, apie kurias pranešta pagal to reglamento 7 straipsnio 4 dalį, laikomos galutinėmis.

7 straipsnis

Duomenų, susijusių su sukomplektuotomis lengvosiomis komercinėmis transporto priemonėmis, teikimas

Bazinių transporto priemonių gamintojai Reglamento (ES) 2019/631 III priedo 1.2.2 punkte nurodytus duomenis elektroniniu būdu perduoda į VDS ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pranešimo apie preliminarius duomenis gavimo pagal šio reglamento 4 straipsnį.

8 straipsnis

Taikant NEDC išmatuoto išmetamo CO2 kiekio duomenų teikimas įgyvendinant Reglamento (ES) 2019/631 5 straipsnį

1.   2021 arba 2022 kalendoriniais metais užregistruotų naujų lengvųjų automobilių, kurių taikant NEDC išmatuotos CO2 kiekio vertės nesiekia 50 g CO2/km, kaip nustatyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1153 5 straipsnyje, gamintojas Komisijai pateikia tas taikant NEDC išmatuotas CO2 kiekio vertes kartu su šio reglamento 6 straipsnyje nurodytu pranešimu.

2.   Komisija gali pareikalauti, kad gamintojas pateiktų atitinkamus atitikties liudijimus ir tipo patvirtinimo liudijimus, kuriais grindžiamos praneštos išmetamo CO2 kiekio vertės.

3 SKYRIUS

TIKRŲJŲ DUOMENŲ RINKIMAS IR TEIKIMAS

9 straipsnis

Gamintojų renkami ir teikiami tikrieji duomenys

1.   Gamintojai renka nuo 2021 m. sausio 1 d. registruotų naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių, kuriuose pagal Reglamento (ES) 2017/1151 4a straipsnį įrengti vidinės degalų ir (arba) energijos sąnaudų stebėsenos įtaisai, tikruosius duomenis ir VIN, nebent transporto priemonės savininkas aiškiai atsisako tuos duomenis pateikti gamintojui, jo įgaliotajam atstovui ar įgaliotajam remontininkui.

2.   Jei gamintojas tikrųjų duomenų ir VIN nerenka tiesioginio transporto priemonės duomenų perdavimo būdu, jis užtikrina, kad duomenis rinktų ir jam perduotų jo įgaliotasis atstovas arba įgaliotasis remontininkas kiekvienąkart, kai atliekama transporto priemonės techninė priežiūra, remontas ar bet kokie kiti darbai, duomenis nuskaitant iš transporto priemonės vidinės diagnostikos sistemos nuosekliosios jungties. Naudojamas įtaisas arba informacijos skaitytuvas turi gebėti nuskaityti vidinės degalų ir (arba) energijos sąnaudų stebėsenos įtaiso įrašytus duomenis. Duomenys nuskaitomi nemokamai ir netaikant jokių specialių sąlygų.

Gamintojas ir, kai taikoma, jo įgaliotasis atstovas arba remontininkas užtikrina, kad renkant VIN būtų naudojamos saugios ryšio priemonės.

3.   Kiekvienų metų balandžio 1 d., pradedant nuo 2022 m., gamintojas pateikia Komisijai visus per praėjusius kalendorinius metus surinktus tikruosius duomenis ir VIN, nurodytus priedo 1 lentelėje, įkeldamas juos į VDS.

Jeigu tais pačiais kalendoriniais metais gamintojas surenka kelis įrašus, susijusius su tuo pačiu VIN, tikrieji duomenys, kuriuos reikia pateikti, yra įrašas, rodantis didžiausią bendrą nuvažiuotą atstumą. Konkrečios transporto priemonės tikrieji duomenys renkami ne ilgiau kaip 15 metų nuo tos dienos, kai tos transporto priemonės duomenys pirmą kartą buvo pateikti EAA.

Jei gamintojas teigia, kad tikrieji duomenys negali būti pateikti arba gali būti pateikti tik iš dalies, jis Komisijai pateikia atitinkamą pareiškimą ir nurodo priežastis. Pareiškimas ir pagrindimas įkeliami į VDS.

4.   1, 2 ir 3 dalys netaikomos smulkiesiems gamintojams, nurodytiems Reglamento (ES) 2017/1151 15 straipsnio 11 dalyje.

10 straipsnis

Valstybių narių renkami ir teikiami tikrieji duomenys

1.   Valstybės narės užtikrina, kad Direktyvos 2014/45/ES 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos įstaigos ar įmonės rinktų nuo 2021 m. sausio 1 d. registruotų naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių, kuriuose pagal Reglamento (ES) 2017/1151 4a straipsnį įrengti vidinės degalų ir (arba) energijos sąnaudų stebėsenos įtaisai, tikruosius duomenis ir VIN.

Nuo 2023 m. gegužės 20 d. tikrieji duomenys ir VIN renkami atliekant transporto priemonių techninę apžiūrą pagal Direktyvos 2014/45/ES 5 straipsnį, nebent transporto priemonės savininkas aiškiai atsisako pateikti tuos duomenis.

Tikrieji duomenys nuskaitomi naudojant įtaisą, skirtą prisijungti prie transporto priemonės elektroninės sąsajos, pvz., informacijos skaitytuvą, nurodytą Direktyvos 2014/45/ES III priede. Naudojamas įtaisas turi gebėti nuskaityti vidinės degalų ir (arba) energijos sąnaudų stebėsenos įtaiso įrašytus duomenis.

2.   Nuo 2022 m. valstybės narės užtikrina, kad per praėjusius kalendorinius metus surinkti tikrieji duomenys ir VIN, nurodyti priedo 1 lentelėje, būtų kasmet balandžio 1 d. pateikiami Komisijai tuos duomenis įkeliant į CDS. Jei tokių duomenų nėra, į CDS įkeliamas atitinkamas pareiškimas, kuriame nurodomos priežastys, kodėl duomenų nėra.

Valstybės narės užtikrina, kad konkrečios transporto priemonės tikrieji duomenys būtų renkami ne ilgiau kaip 15 metų nuo tos dienos, kai tos transporto priemonės duomenys pirmą kartą buvo pateikti EAA.

Valstybės narės ir už VIN rinkimą atsakingos įstaigos ir įmonės užtikrina, kad renkant VIN būtų naudojamos saugios ryšio priemonės.

11 straipsnis

Su asmens duomenų apsauga susijusios pareigos

1.   Renkant ir tvarkant VIN, atitinkamų duomenų valdytojais, apibrėžtais Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 7 punkte, laikomi šie subjektai, atsakingi už VIN ir tikrųjų duomenų rinkimą tiesiogiai iš transporto priemonių:

a)

gamintojai, kai duomenys iš transporto priemonės perduodami tiesiogiai gamintojui;

b)

įgaliotieji atstovai ir įgaliotieji remontininkai;

c)

už techninę apžiūrą atsakingos įstaigos arba įmonės.

Tie subjektai užtikrina pareigos teikti informaciją transporto priemonių savininkams kaip duomenų subjektams, kaip nustatyta to reglamento 13 straipsnyje, vykdymą.

2.   Jei, įgyvendinant 3, 9 ir 10 straipsnius, VIN iš transporto priemonės savininko buvo gauti netiesiogiai, valstybės narės ir, kai taikoma, gamintojai kaip duomenų valdytojai užtikrina Reglamento (ES) 2016/679 14 straipsnyje nustatytos pareigos teikti informaciją transporto priemonių savininkams vykdymą.

3.   EAA ir Komisija, šio reglamento įgyvendinimo tikslu rinkdamos ir tvarkydamos VIN, laikomos duomenų valdytojomis pagal Reglamente (ES) 2018/1725 nustatytas nuostatas.

4.   VIN ir tikrieji duomenys, surinkti pagal šio reglamento 9 ir 10 straipsnius, negali būti naudojami jokiais kitais tikslais nei nurodytais Reglamento (ES) 2019/631 12 straipsnyje.

5.   VIN ir tikrieji duomenys, surinkti pagal 9 ir 10 straipsnius, gali būti saugomi tik tokius laikotarpius:

a)

gamintojų – iki kol tie duomenys pateikiami pagal 9 straipsnio 3 dalį;

b)

įgaliotųjų atstovų ir remontininkų – iki kol tie duomenys perduodami gamintojui pagal 9 straipsnio 2 dalį;

c)

už techninę apžiūrą atsakingų įstaigų ir įmonių – iki kol tie duomenys perduodami EAA arba valstybės narės paskirtai institucijai, teikiančiai duomenis EAA pagal 10 straipsnio 2 dalį;

d)

institucijų, valstybių narių paskirtų tikriesiems duomenims teikti EAA – iki kol tie duomenys pateikiami pagal 10 straipsnio 2 dalį;

e)

EAA – 20 metų nuo tos dienos, kai duomenys pirmą kartą buvo įkelti į VDS pagal 9 straipsnio 3 dalį arba į CDS pagal 10 straipsnio 2 dalį.

12 straipsnis

Tikrųjų duomenų skelbimas

Nuo 2022 m. gruodžio mėn. Komisija kasmet skelbia anoniminių suvestinių duomenų rinkinius, atskirai vidaus degimo varikliais varomiems lengviesiems automobiliams bei lengvosioms komercinėms transporto priemonėms ir tų pačių kategorijų iš išorės įkraunamoms hibridinėms elektra varomoms transporto priemonėms (OVC-HEV), apimančius šiuos kiekvieno gamintojo duomenis:

a)

vidutines degalų sąnaudas (l/100 km), remiantis duomenimis, pateiktais pagal 9 ir 10 straipsnius;

b)

vidutines elektros energijos sąnaudas (kWh/100 km), remiantis duomenimis, pateiktais pagal 9 ir 10 straipsnius;

c)

vidutinį išmetamo CO2 kiekį (g/km), apskaičiuotą remiantis duomenimis, pateiktais pagal 9 ir 10 straipsnius;

d)

a punkte nurodytų vidutinių degalų sąnaudų ir tų pačių transporto priemonių, dėl kurių pateikti tikrieji duomenys, atitikties liudijimuose įrašytų vidutinių degalų sąnaudų verčių skirtumą;

e)

b punkte nurodytų vidutinių elektros energijos sąnaudų ir tų pačių transporto priemonių, dėl kurių pateikti tikrieji duomenys, atitikties liudijimuose įrašytų vidutinių elektros energijos sąnaudų verčių skirtumą;

f)

vidutinio išmetamo CO2 kiekio (g/km), apskaičiuoto pagal c punktą, ir tų pačių transporto priemonių, dėl kurių pateikti tikrieji duomenys, atitikties liudijimuose įrašyto vidutinio išmetamo CO2 kiekio skirtumą.

B ir e punktai taikomi tik OVC-HEV.

13 straipsnis

Peržiūra

Komisija, remdamasi Reglamento (ES) 2019/631 12 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytu vertinimu, peržiūri šio reglamento 9–12 straipsnių įgyvendinimą, visų pirma atsižvelgdama į:

a)

transporto priemonių, kuriose įrengti tiesioginio duomenų perdavimo įtaisai, skaičių;

b)

reikalingumą gamintojams toliau stebėti ir teikti tikruosius duomenis;

c)

laikotarpį, kuriuo tikrieji duomenys turi būti stebimi ir teikiami;

d)

atitinkamą duomenų, kuriuos Komisija turi skelbti pagal šio reglamento 12 straipsnį, agregavimo lygį.

4 SKYRIUS

PAGAL REGLAMENTĄ (ES) 2017/1151 ATLIKTŲ BANDYMŲ DUOMENŲ STEBĖSENA IR TEIKIMAS

14 straipsnis

Bandymų duomenys

1.   Tipo patvirtinimo institucijos užtikrina, kad būtų registruojami priedo 2 lentelėje nurodyti kiekvieno 1 tipo bandymo, atlikto pagal Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedą, duomenys.

2.   Registruoti duomenys užšifruotu formatu įkeliami į specialų Komisijos serverį. Jei duomenys įkelti tinkamai, juos įkėlusiam subjektui iš Komisijos serverio išsiunčiamas patvirtinimas.

3.   Bandymų duomenys neskelbiami.

15 straipsnis

Panaikinimas

1.   Įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1014/2010 ir (ES) Nr. 293/2012 panaikinami nuo 2021 m. kovo 1 d.

2.   Įgyvendinimo reglamentai (ES) 2017/1152 ir (ES) 2017/1153 panaikinami nuo 2025 m. sausio 1 d.

16 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. kovo 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 111, 2019 4 25, p. 13.

(2)  2010 m. lapkričio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1014/2010 dėl naujų keleivinių automobilių registracijos stebėsenos ir duomenų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 (OL L 293, 2010 11 11, p. 15).

(3)  2012 m. balandžio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 293/2012 dėl naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių registracijos stebėsenos ir duomenų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 510/2011 (OL L 98, 2012 4 4, p. 1).

(4)  2017 m. birželio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1151, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1230/2012 ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 (OL L 175, 2017 7 7, p. 1).

(5)  2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/45/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuria panaikinama Direktyva 2009/40/EB (OL L 127, 2014 4 29, p. 51).

(6)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

(7)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

(8)  2017 m. birželio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1152, kuriuo nustatoma dėl reglamentuojamos lengvųjų komercinių transporto priemonių bandymo procedūros pakeitimo reikalingų koreliacijos parametrų nustatymo metodika ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 293/2012 (OL L 175, 2017 7 7, p. 644).

(9)  2017 m. birželio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1153, kuriuo nustatoma dėl reglamentuojamos bandymo procedūros pakeitimo reikalingų koreliacijos parametrų nustatymo metodika ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1014/2010 (OL L 175, 2017 7 7, p. 679).


PRIEDAS

1.   Tikrųjų duomenų ir VIN rinkimas ir teikimas pagal 9 ir 10 straipsnius

1 lentelė

Pagal 9 ir 10 straipsnius teiktini duomenys

Parametras

Vienetas

M1 ir N1 kategorijų transporto priemonės

 

 

Tik vidaus degimo varikliu varomos transporto priemonės ir iš vidaus įkraunamos hibridinės elektra varomos transporto priemonės  (1)

Iš išorės įkraunamos hibridinės elektra varomos transporto priemonės  (2)

Transporto priemonės identifikavimo numeris

-

Visas sunaudotas degalų kiekis (per visą transporto priemonės eksploatavimo laiką)

l

Visas nuvažiuotas atstumas (per visą transporto priemonės eksploatavimo laiką)

km

Visas įkrovos naudojimo režimo sąlygomis sunaudotas degalų kiekis (per visą transporto priemonės eksploatavimo laiką)

l

_

Visas vairuotojo pasirenkamo įkrovos didinimo režimo sąlygomis sunaudotas degalų kiekis (per visą transporto priemonės eksploatavimo laiką)

l

_

Visas įkrovos naudojimo režimo sąlygomis išjungus variklį nuvažiuotas atstumas (per visą transporto priemonės eksploatavimo laiką)

km

_

Visas įkrovos naudojimo režimo sąlygomis įjungus variklį nuvažiuotas atstumas (per visą transporto priemonės eksploatavimo laiką)

km

_

Visas vairuotojo pasirenkamo įkrovos didinimo režimo sąlygomis nuvažiuotas atstumas (per visą transporto priemonės eksploatavimo laiką)

km

_

Visa iš tinklo į bateriją perduota energija (per visą transporto priemonės eksploatavimo laiką)

kWh

_

2.   Duomenų teikimas pagal 14 straipsnį

Atliekant 1 tipo bandymus pagal Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedą, teikiami toliau nurodyti kiekvienos interpoliacijos šeimos, t. y. daug CO2 išmetančių transporto priemonių (VH) ir, kai taikoma, mažai CO2 išmetančių transporto priemonių (VL) arba vidutinį CO2 kiekį išmetančių transporto priemonių (M), parametrų duomenys.

Jei 2 lentelėje nenurodyta kitaip, kai atliekamas daugiau nei vienas VH arba VL transporto priemonės 1 tipo bandymas, bandymų duomenys pateikiami taip:

a)

jei atliekami du 1 tipo bandymai – to 1 tipo bandymo, per kurį išmatuotas didžiausias išmetamo CO2 kiekis (bendras), duomenys;

b)

jei atliekami trys 1 tipo bandymai – to 1 tipo bandymo, per kurį išmatuotas išmetamas CO2 kiekis (bendras) atitinka medianą, duomenys.

2 lentelė

1 tipo bandymų duomenys

Nr.

Parametrai

Vienetas

Šaltinis (jeigu nenurodyta kitaip, visos nuorodos yra į Reglamentą (ES) 2017/1151)

Pastabos

1

Interpoliacijos šeimos identifikatorius

-

I priedo 4 priedėlyje pateikto tipo patvirtinimo sertifikato II skirsnio 0 punktas

Pateikiami kiekvienos patvirtinto tipo interpoliacijos šeimos duomenys.

2

Pirminės interpoliacijos šeimos identifikatorius (jei taikoma)

-

-

Pirminės interpoliacijos šeimos identifikatorius nurodomas, jei duomenys buvo nustatyti atlikus kitos interpoliacijos šeimos bandymus.

3

Tipo patvirtinimo išplėtimas

-

EB tipo patvirtinimo sertifikatas

0 = Ne | 1 = Taip, jei bandymas atliekamas siekiant tipo patvirtinimą išplėsti

4

Varymo sistemos tipas

-

 

Tik vidaus degimo varikliu varomos transporto priemonės, OVC-HEV, NOVC-HEV

5

Transporto priemonės kategorija ir klasė

 

I priedo 3 priedėlio 0.4 punktas

M1 arba N1 kategorija, 1, 2 arba 3 klasė

6

Uždegimo tipas

 

I priedo 3 priedėlio 3.2.1.1 punktas

Kibirkštinis arba slėginis uždegimas

7

Cilindrų skaičius

-

I priedo 3 priedėlio 3.2.1.2 punktas

Jei nepateiktas, numatytasis skaičius yra 4

8

Variklio stūmoklio eiga

mm

I priedo 3 priedėlio 3.2.1.2.2 punktas

 

9

Variklio darbinis tūris

cm3

I priedo 3 priedėlio 3.2.1.3 punktas

 

10

Vardinė variklio galia

kW

I priedo 3 priedėlio 3.2.1.8 punktas

 

11

Variklio sūkių dažnis esant vardinei variklio galiai

min-1

I priedo 3 priedėlio 3.2.1.8 punktas

Variklio sūkių dažnis esant didžiausiajai naudingajai galiai

12

Degalų rūšis

-

I priedo 3 priedėlio 3.2.2.1 punktas

Dyzelinas / benzinas / SND / GD / biometanas / etanolis (E85) / biodyzelinas / vandenilis

13

Dvejopų degalų transporto priemonė

-

I priedo 3 priedėlio 3.2.2.4 punktas

0 = ne | 1 = taip

Dvejopų degalų transporto priemonių atveju pateikiami abiejų rūšių degalų bandymų rezultatai (2 įvesties šablonai)

14

Kiekvienos elektros mašinos didžiausioji atiduodamoji galia (P0, P1, P2, P2 su planetine pavara, P3 arba P4)  (*1)

kW

I priedo 3 priedėlio 3.3.1.1.1 punktas

OVC-HEV ir NOVC-HEV

15

ĮEEKS elementų skaičius

-

I priedo 3 priedėlio 3.3.2.1 punktas

OVC-HEV ir NOVC-HEV

16

Pagalbinės baterijos talpa

Ah

I priedo 3 priedėlio 3.4.4.5 punktas

Žemos įtampos baterijos talpa

17

Kintamosios srovės generatoriaus vardinė įtampa

V

I priedo 3 priedėlio 3.4.4.5 punktas

Kintamosios srovės generatoriaus vardinė įtampa (privaloma tik vidaus degimo varikliu varomų transporto priemonių atveju)

18

Padangų matmenys (priekinių / galinių)

-

I priedo 3 priedėlio 3.5.7.1 punktas

„Bandomosios transporto priemonės parametrai“

Bandomosios transporto priemonės padangų kodas (pvz., P195/55R1685H)

19

Kelio apkrovos koeficientas F0

N

I priedo 3 priedėlio 3.5.7.1 punktas

VH ir VL (jei taikoma)

20

Kelio apkrovos koeficientas F1

N/(km/h)

I priedo 3 priedėlio 3.5.7.1 punktas

VH ir VL (jei taikoma)

21

Kelio apkrovos koeficientas F2

N/(km/h)2

I priedo 3 priedėlio 3.5.7.1 punktas

VH ir VL (jei taikoma)

22

Pavarų dėžės tipas

-

I priedo 3 priedėlio 4.5.1 punktas

automatinė / mechaninė / CVT / planetinė

23

Vidiniai pavarų dėžės perdavimo skaičiai

-

I priedo 3 priedėlio 4.6 punktas

Kiekvienai pavarai atskirai

24

Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius (-iai)

-

I priedo 3 priedėlio 4.6 punktas

Jei transporto priemonėje yra daugiau nei viena pagrindinė pavara, kiekvienos pavaros vertės nurodomos atskirai.

25

Papildomos saugos ribos (ASM) vertės

%

I priedo 3 priedėlio 4.6.1.7.1 punktas

Vertės nurodomos, kai jos naudojamos pavarų perjungimo momentui apskaičiuoti.

26

Varomieji ratai

-

I priedo 4 priedėlio 1.7 punktas

Su dviem varomaisiais ratais, su keturiais varomaisiais ratais.

27

Įkrovos naudojimo sąlygomis išmetamo CO2 kiekis (bendras)

g CO2/km

I priedo 4 priedėlio 2.5.3.2 punktas

Tik OVC-HEV

Jeigu buvo atlikti 2 arba 3 bandymai, pateikiami visi rezultatai.

28

Bendras svertinis išmetamo CO2 kiekis (išmatuota vertė)

g CO2/km

I priedo 4 priedėlio 2.5.3.3 punktas

Tik OVC-HEV.

Jeigu buvo atlikti 2 arba 3 bandymai, pateikiami visi rezultatai.

29

Bendras svertinis išmetamo CO2 kiekis (deklaruota vertė)

g CO2/km

I priedo 4 priedėlio 2.5.3.3 punktas

Tik OVC-HEV

30

Bendras visos elektrinės ridos ekvivalentas (EAER)

km

I priedo 4 priedėlio „EAER“ 2.5.3.7.2 punktas

Tik OVC-HEV

31

Variklio sūkių dažnis tuščiąja eiga

min-1

I priedo 8a priedėlio 1.1.2 punktas

Sūkių dažnis tuščiąja eiga esant šiltam varikliui

32

Willans koeficientai (vidaus degimo variklio atveju), taikomi CO2 kiekiui

g CO2/MJ

I priedo 8a priedėlio 1.1.3 punktas

Vertė pagal A6.App2/3 lentelę, naudojamą RCB koreguoti

33

Traukos ĮEEKS talpa

Ah

I priedo 8a priedėlio 1.1.10 punktas

OVC-HEV ir NOVC-HEV

34

Traukos ĮEEKS technologijos tipas

-

I priedo 8a priedėlio 1.1.10 punktas

OVC-HEV ir NOVC-HEV

35

Traukos ĮEEKS įtampos vardinė vertė arba laiko eilutė

V

I priedo 8a priedėlio 1.1.10 punktas

OVC-HEV ir NOVC-HEV.

Bandymui naudojamos vardinės arba laiko eilutės vertės (20 Hz)

36

Bandymo masė

kg

I priedo 8a priedėlio 1.2.1 punktas VH atveju ir 1.3.1 punktas VL atveju

VH ir VL (jei taikoma)

37

Dinamometro ašių skaičius bandymo metu

-

I priedo 8a priedėlio 2.1 punktas

Važiuoklės dinamometro konfigūracija atliekant 1 tipo bandymą (1 ašis, 2 ašys) VH / VL atveju

38

Kintamosios srovės generatoriaus (DC/DC keitiklis, NOVC-HEV ir OVC-HEV atveju – žemosios įtampos pusė) srovė

A

Išmatuota atliekant 1 tipo bandymą

Masyvas: 1 Hz, skiriamoji geba 0,1 A, išorinis matavimo prietaisas sinchronizuojamas su važiuoklės dinamometru

39

Ki rekuperacijos koeficientas

dauginamasis / pridedamasis

-

I priedo 8a priedėlio 2.1.1.2.1 punktas

Išmetamo CO2 kiekis. Transporto priemonėms be periodinės rekuperacijos sistemų ši vertė lygi 1.

40

Išmatuotas išmetamo CO2 kiekis mažo greičio etapu

g CO2/km

I priedo 8a priedėlio 2.1.1.2.1 punktas

Nekoreguota išmatuota vertė MCO2.p. 1 mažo greičio etapu (įkrovos palaikymo režimo sąlygomis gauta vertė NOVC-HEV ir OVC-HEV atveju)

41

Išmatuotas išmetamo CO2 kiekis vidutinio greičio etapu

g CO2/km

I priedo 8a priedėlio 2.1.1.2.1 punktas

Nekoreguota išmatuota vertė MCO2.p. 1 vidutinio greičio etapu (įkrovos palaikymo režimo sąlygomis gauta vertė NOVC-HEV ir OVC-HEV atveju)

42

Išmatuotas išmetamo CO2 kiekis didelio greičio etapu

g CO2/km

I priedo 8a priedėlio 2.1.1.2.1 punktas

Nekoreguota išmatuota vertė MCO2.p. 1 didelio greičio etapu (įkrovos palaikymo režimo sąlygomis gauta vertė NOVC-HEV ir OVC-HEV atveju)

43

Išmatuotas išmetamo CO2 kiekis labai didelio greičio etapu

g CO2/km

I priedo 8a priedėlio 2.1.1.2.1 punktas

Nekoreguota išmatuota vertė MCO2.p. 1 labai didelio greičio etapu (įkrovos palaikymo režimo sąlygomis gauta vertė NOVC-HEV ir OVC-HEV atveju)

44

Išmatuotas išmetamo CO2 kiekis (bendras)

g CO2/km

I priedo 8a priedėlio 2.1.1.2.1 punktas

Viso ciklo nekoreguota išmatuota vertė MCO2.c.1 (įkrovos palaikymo režimo sąlygomis gauta vertė NOVC-HEV ir OVC-HEV atveju). Jeigu buvo atlikti 2 ir 3 bandymai, pateikiami visi išmatuoti rezultatai.

45

Išmatuotas pakoreguotas išmetamo CO2 kiekis (bendras)

g CO2/km

I priedo 8a priedėlio 2.1.1.2.1 punktas

Transporto priemonių VH ir VL bendros išmatuotos išmetamo CO2 kiekio vertės, gautos atlikus visas taikytinas korekcijas, MCO2,C,5. Jeigu buvo atlikti 2 ir 3 bandymai, pateikiami visi išmatuoti pakoreguoti rezultatai. OVC-HEV ir NOVC-HEV atveju tai įkrovos palaikymo režimas.

46

Deklaruota CO2 vertė

g CO2/km

I priedo 8a priedėlio 2.1.1.2.1 punktas

Gamintojo deklaruota vertė

47

ATCT šeimos pataisos koeficientas

-

I priedo 8a priedėlio 2.1.1.2.2 punktas

ATCT šeimos pataisos koeficientas (14 °C pataisa)

48

Degalų sąnaudos per 1 tipo bandymą, užregistruotos vidinės degalų sąnaudų stebėsenos įtaisu (OBFCM)

l

I priedo 8a priedėlio 2.1.1.3.1 punktas

Degalų sąnaudos atliekant bandymą(įkrovos palaikymo režimo sąlygomis gauta vertė NOVC-HEV ir OVC-HEV atveju). Jeigu buvo atlikti 2 ir 3 bandymai, pateikiami visi rezultatai.

49

Pereinamojo ciklo indekso numeris

-

I priedo 8a priedėlio 2.1.1.4.1.4 punktas

OVC-HEV atveju nurodomas pereinamojo ciklo indekso numeris.

50

Vardinė ĮEEKS įtampa

V

I priedo 8a priedėlio 1.1.10 punktas

Žemos įtampos baterijų, aprašyta XXI priedo 6 papildomo priedo 2 priedėlyje

51

RCB koregavimas

 

 

Ar atliktas koregavimas?

0 = ne | 1 = taip

52

RCB pataisos koeficientas

(g/km)/(Wh/km)

I priedo 8a priedėlio 2.1.1.2.1 punktas

NOVC-HEV ir OVC-HEV

53

Degalų sąnaudos

l/100 km

Nustatoma pagal XXI priedo 7 papildomo priedo 6 punktą ir pagal išmetamųjų teršalų ir išmetamo CO2 kiekio kriterijų rezultatus A7/1 lentelėje nustatytu 2 etapu

Nesubalansuotos degalų sąnaudos atliekant 1 tipo bandymą H transporto priemone ir, jei taikoma, L transporto priemone. Atliekant du ar tris bandymus pranešamos visos vertės.

54

Laikas

sek.

Išmatuotas atliekant 1 tipo bandymą

Masyvas: OBD sistemos ir važiuoklės dinamometro duomenys, 1 Hz

55

Greičio profilis (teorinis)

km/h

Taikomas atliekant 1 tipo bandymą

Masyvas: 1 Hz, skiriamoji geba 0,1 km/h. Jei nenurodyta, taikomas XXI priedo 1 papildomo priedo 6 punkte, visų pirma A1/7–A1/9, A1/11 ir A1/12 lentelėse, nustatytas greičio profilis

56

Greičio profilis (faktinis)

km/h

Išmatuotas atliekant 1 tipo bandymą

Masyvas: OBD sistemos ir važiuoklės dinamometro duomenys, 1 Hz ir 10 Hz, skiriamoji geba 0,1 km/h

57

Pavara (teorinė)

-

Taikoma atliekant 1 tipo bandymą remiantis XXI priedo 2 papildomame priede nustatytais skaičiavimais

Masyvas: 1 Hz. Privaloma transporto priemonėms su mechanine pavarų dėže

58

Variklio sūkių dažnis

aps./min

Išmatuotas atliekant 1 tipo bandymą

Masyvas: 1 Hz, skiriamoji geba 10 aps./min., iš OBD sistemos

59

Variklio aušinamojo skysčio temperatūra

°C

Išmatuotas atliekant 1 tipo bandymą

Masyvas: OBD sistemos duomenys, 1 Hz, skiriamoji geba 1 °C

60

Pagalbinės baterijos srovė

A

Išmatuotas atliekant 1 tipo bandymą

Masyvas: 1 Hz, skiriamoji geba 0,1 A, išorinis matavimo prietaisas sinchronizuojamas su važiuoklės dinamometru

61

Apskaičiuotoji apkrova

-

Išmatuotas atliekant 1 tipo bandymą

Masyvas: OBD sistemos duomenys, ne mažiau kaip 1 Hz (dažnis gali būti ir didesnis, skiriamoji geba 1 %) bandymo matavimas

62

Traukos ĮEEKS srovė

A

Išmatuotas atliekant 1 tipo bandymą

Bandymui (-ams) naudojamos 20 Hz dažnio laiko eilutės vertės sudarant imtį 1 Hz dažniu;

privaloma NOVC-HEV ir OVC-HEV

63

Variklio degalų srautas

g/s

Išmatuotas atliekant 1 tipo bandymą

Momentinis signalas, užregistruotas atliekant bandymą (įkrovos palaikymo režimo sąlygomis gauta vertė NOVC-HEV ir OVC-HEV atveju)

64

Variklio degalų srautas

l/h

Išmatuotas atliekant 1 tipo bandymą

Idem

65

Transporto priemonės degalų srautas

g/s

Išmatuotas atliekant 1 tipo bandymą

Idem

66

Vidaus degimo varikliu varomų transporto priemonių visos apkrovos galios kreivė

kW, palyginti su aps./min

Gamintojo deklaracija

Visos apkrovos galios kreivė variklio sūkių dažnio intervale nuo n idle iki n rated arba n max, arba n dv (n gvmax) × v max, nelygu, kuris iš jų didesnis

67

Traukos ĮEEKS pradinė įkrovos būsena

%

Gamintojo deklaracija

Traukos ĮEEKS pradinė įkrovos būsena transporto priemonėms (OVC-HEV ir NOVC-HEV) veikiant įkrovos palaikymo režimu

68

Degalų sąnaudos varikliui veikiant tuščiąja eiga

g/s

Gamintojo deklaracija

Degalų sąnaudos šiltam varikliui veikiant tuščiąja eiga

69

Didžiausioji kintamosios srovės generatoriaus galia

kW

Gamintojo deklaracija

 

70

Kintamosios srovės generatoriaus našumas

-

Gamintojo deklaracija

Numatytoji vertė yra 0,67

71

Sukimo momento keitiklis

-

Gamintojo deklaracija

0 = ne, 1 = taip. Ar transporto priemonėje naudojamas sukimo momento keitiklis?

72

Automatinės pavarų dėžės pavara degalams taupyti

-

Gamintojo deklaracija

0 = ne, 1 = taip

73

Turbokompresorius arba mechaninis kompresorius

-

Gamintojo deklaracija

0 = ne | 1 = taip. Ar variklyje įrengta kokia nors pripūtimo sistema?

74

Sistema „start-stop“

-

Gamintojo deklaracija

0 = ne | 1 = taip. Ar transporto priemonėje yra sistema „start-stop“?

75

Stabdymo energijos rekuperavimas

-

Gamintojo deklaracija

0 = ne | 1 = taip. Ar transporto priemonėje naudojamos energijos rekuperavimo technologijos?

76

Reguliuojamas vožtuvų atidarymo momentas

-

Gamintojo deklaracija

0 = ne | 1 = taip. Ar variklyje įrengta vožtuvų atidarymo momento reguliavimo sistema?

77

Terminis valdymas

-

Gamintojo deklaracija

0 = ne | 1 = taip. Ar transporto priemonėje naudojamos technologijos, kuriomis aktyviai reguliuojama pavarų dėžės temperatūra?

78

Tiesioginis įpurškimas (DI) / netiesioginis degalų įpurškimas (PFI)

-

Gamintojo deklaracija

0 = PFI | 1 = DI

79

Lieso mišinio naudojimas

-

Gamintojo deklaracija

0 = ne | 1 = taip. Ar variklyje naudojamas liesas mišinys?

80

Cilindrų atjungimas

-

Gamintojo deklaracija

0 = ne | 1 = taip. Ar variklyje naudojama cilindrų atjungimo sistema? Jei taip, taip pat nurodomas aktyvių cilindrų santykis.

81

Išmetamųjų dujų recirkuliacija (EGR)

-

Gamintojo deklaracija

0 = ne | 1 = taip. Ar transporto priemonėje yra išorinė EGR sistema?

82

Kietųjų dalelių filtras

-

Gamintojo deklaracija

0 = ne | 1 = taip. Ar transporto priemonėje yra kietųjų dalelių filtras?

83

Selektyvioji katalizinė redukcija (SCR)

-

Gamintojo deklaracija

0 = ne | 1 = taip. Ar transporto priemonėje yra SCR sistema?

84

Mažo azoto oksidų kiekio gaudyklė

-

Gamintojo deklaracija

0 = ne | 1 = taip. Ar transporto priemonėje yra mažo azoto oksidų kiekio gaudyklė?

85

Hibridinės transporto priemonės konfigūracija (P0, P1, P2, P2 su planetine pavara, P3 arba P4)  (*1)

-

Gamintojo deklaracija

Ar transporto priemonėje yra elektros mašina (skirta transporto priemonei varyti ir elektros energijai gaminti), esanti P0, P1, P2, P2 su planetine pavara, P3 arba P4 padėtyje arba keliose iš šių padėčių?

86

Kiekvienos elektros mašinos didžiausias sukimo momentas (P0, P1, P2, P2 su planetine pavara, P3 arba P4)  (*1)

Nm

Gamintojo deklaracija

 

87

Kiekvienos elektros mašinos sukimosi greičio ir atskaitinio sukimosi greičio santykis (P0, P1, P2, P2 su planetine pavara, P3 arba P4)  (*1)

-

Gamintojo deklaracija

 

88

Variklio veikimo tuščiąja eiga inercinio riedėjimo metu funkcija

-

Gamintojo deklaracija

Taip / ne. Ar transporto priemonė turi variklio tuščiosios eigos inercinio riedėjimo metu funkciją (kad, siekiant taupyti degalus, variklis veiktų tuščiąja eiga transporto priemonei riedant iš inercijos)?

89

Variklio išsijungimo inercinio riedėjimo metu funkcija

-

Gamintojo deklaracija

Taip / ne. Ar transporto priemonė turi variklio išsijungimo inercinio riedėjimo metu funkciją (kad, siekiant taupyti degalus, variklis būtų išjungiamas transporto priemonei riedant iš inercijos)?

90

Transporto priemonė yra nekomplektinė

-

Gamintojo deklaracija

0 = ne | 1 = Taip. Ar transporto priemonė yra nekomplektinė?

91

Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė (MRO)

kg

I priedo 4 priedėlio 1.1 punktas

VH ir VL transporto priemonių (jei taikoma) MRO

92

Baigtinis transporto priemonės greitis

km/h

I priedo 8a priedėlio 1.2.3 punktas „Ciklo atrankos parametrai“

Nurodoma, ar per VH ir VL transporto priemonių (jei taikoma) 1 tipo bandymą buvo naudotas baigtinis greitis (ir vertė).

93

Transporto priemonės didžiausiasis greitis

km/h

I priedo 8a priedėlio 1.2.3 punktas „Ciklo atrankos parametrai“

Nurodomas didžiausias VH ir VL transporto priemonių (jei taikoma) greitis.

94

Papildoma su pavarų perjungimo momento skaičiavimu susijusi informacija

min-1

I priedo 8a priedėlio 1.2.4 punktas „Pavarų perjungimas“

Tik transporto priemonėms su mechanine pavarų dėže. Informacija apie n_min pavarą.

P1: elektros mašina prijungta prie variklio alkūninio veleno, todėl atskaitinis greitis yra variklio sūkių dažnis;

P2: elektros mašina sumontuota prieš pat pavarą (pavarų dėžę arba nepertraukiamą belaipsnę pavarą), todėl atskaitinis greitis yra pavaros pirminio veleno greitis;

P2 su planetine pavara: elektros mašina prijungta prie to planetinės pavaros krumpliaračio, kuris nėra prijungtas nei prie vidaus degimo variklio, nei prie pagrindinės pavaros pusės ir kuris toliau vadinamas palydovų puse. Šiuo atveju nurodytinas greičio santykis – elektros mašinos ir palydovų pusės sukimosi greičio santykis (atskaitinis greitis), atspindintis reduktoriaus daromą greičio didinimo ir (arba) lėtinimo poveikį;

P3: elektros mašina yra prieš pat varomosios ašies pagrindinę pavarą, todėl atskaitinis greitis yra pagrindinės pavaros pirminio veleno sukimosi greitis (tai taikoma ir elektros mašinoms, prijungtoms prie planetinės pavaros pagrindinės pavaros pusės krumpliaračio). Transporto priemonėje gali būti iki dviejų P3 mašinų (viena (P3a) skirta priekinei, kita (P3b) – galinei ašiai);

P4: elektros mašina yra už pagrindinės pavaros, todėl atskaitinis greitis yra rato sūkių dažnis. Transporto priemonėje gali būti iki keturių P4 variklių (po vieną kiekvienam ratui, P4a – priekinių ratų, o P4b – galinių ratų).


(1)  Varomos tik mineraliniu dyzelinu, biodyzelinu, benzinu, etanoliu ar bet kokiu šių degalų deriniu.

(2)  Varomos elektra ir mineraliniu dyzelinu, biodyzelinu, benzinu arba etanoliu.

(*1)  P0: elektros mašina prijungta prie variklio pavaros diržo, todėl atskaitinis greitis yra variklio sūkių dažnis;


Top