EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0337

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/337 2021 m. vasario 16 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129, kiek tai susiję su ES atsigavimo prospektu ir finansų tarpininkams skirtais tiksliniais pakeitimais, ir Direktyva 2004/109/EB, kiek tai susiję su vieno elektroninio ataskaitų teikimo formato naudojimu teikiant metines finansines ataskaitas, siekiant paremti ekonomikos atsigavimą nuo COVID-19 krizės (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 68, 26.2.2021, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/337/oj

2021 2 26   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2021/337

2021 m. vasario 16 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129, kiek tai susiję su ES atsigavimo prospektu ir finansų tarpininkams skirtais tiksliniais pakeitimais, ir Direktyva 2004/109/EB, kiek tai susiję su vieno elektroninio ataskaitų teikimo formato naudojimu teikiant metines finansines ataskaitas, siekiant paremti ekonomikos atsigavimą nuo COVID-19 krizės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

COVID-19 pandemija daro didelį poveikį valstybių narių gyventojams, įmonėms, sveikatos priežiūros sistemoms ir ekonomikai. Komisija savo 2020 m. gegužės 27 d. komunikate „Proga Europai atsigauti ir paruošti dirvą naujai kartai“ pažymėjo, kad likvidumas ir galimybė gauti finansavimą bus nuolatinis iššūkis. Todėl labai svarbu remti atsigavimą nuo COVID-19 pandemijos sukelto stipraus ekonominio sukrėtimo nustatant tikslinius esamų Sąjungos finansų paslaugų teisės aktų pakeitimus. Tie pakeitimai sudaro priemonių paketą ir yra priimami kaip kapitalo rinkų gaivinimo dokumentų rinkinio dalis;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/1129 (3) nustatyti prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje, kuri yra ar veikia valstybėje narėje, sąrašą, rengimo, tvirtinimo ir platinimo reikalavimai. Kartu su kitomis paketo priemonėmis, kuriomis siekiama padėti emitentams atsigauti nuo COVID-19 pandemijos sukelto ekonominio sukrėtimo, būtina atlikti tikslinius prospektų tvarkos pakeitimus. Tie pakeitimai turėtų suteikti galimybę emitentams ir finansų tarpininkams iškart po COVID-19 pandemijos sumažinti išlaidas ir atlaisvinti išteklius atsigavimo etape. Tie pakeitimai turėtų atitikti visa apimančius Reglamento (ES) 2017/1129 tikslus, kad būtų skatinamas lėšų pritraukimas pasinaudojant kapitalo rinkomis, užtikrinama aukšto lygio vartotojų ir investuotojų apsauga, skatinama valstybėse narėse vykdomos priežiūros konvergencija ir užtikrinamas tinkamas vidaus rinkos veikimas. Tais pakeitimais turėtų taip pat būti konkrečiai ir visapusiškai atsižvelgiama į tai, kokiu mastu COVID-19 pandemija paveikė emitentų dabartinę padėtį ir jų ateities perspektyvas;

(3)

dėl COVID-19 krizės Sąjungos bendrovių, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) bei startuolių, padėtis tapo ne tokia stabili ir labiau pažeidžiama. Atitinkamais atvejais, siekiant palengvinti Sąjungos bendrovių finansavimą ir įvairinti jų finansavimo šaltinius, ypatingą dėmesį skiriant MVĮ (įskaitant startuolius ir vidutinės kapitalizacijos įmones), pašalinus nepagrįstas kliūtis ir pernelyg didelę administracinę naštą galėtų pagerėti Sąjungos įmonių galimybės patekti į akcijų rinkas, o neprofesionaliesiems ir stambiesiems investuotojams atsivertų įvairesnės, ilgesnio laikotarpio ir konkurencingesnės investavimo galimybės. Atsižvelgiant į tai, šiuo reglamentu taip pat turėtų būti siekiama sudaryti palankesnes sąlygas potencialiems investuotojams sužinoti apie investavimo į įmones galimybes, nes potencialiems investuotojams dažnai sunku vertinti dar trumpą laiką veikiančius startuolius ir mažas įmones, ir dėl to sumažėja galimybių naujoms novatoriškoms įmonėms, ypač verslą pradedantiems asmenims;

(4)

kredito įstaigos aktyviai prisideda prie pastangų remti įmones, kurioms reikalingas finansavimas, ir numatoma, kad joms teks labai svarbus vaidmuo atsigavimo etape. Reglamentu (ES) 2017/1129 kredito įstaigoms taikoma pareigos skelbti prospektą išimtis tam tikrų nepertraukiamai ar pakartotinai leidžiamų ne nuosavybės vertybinių popierių siūlymų arba įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašus atveju, jeigu jų agreguota suma neviršija 75 mln. EUR per 12 mėnesių laikotarpį. Ta išimties taikymo riba turėtų būti padidinta ribotam laikotarpiui, kad kredito įstaigoms būtų sudarytos palankesnės sąlygos pritraukti lėšų ir suteikta galimybių paremti savo klientus realiojoje ekonomikoje. Kadangi ta išimties taikymo riba taikoma tik atsigavimo etapu, ji turėtų būti taikoma ribotą laikotarpį, kuris baigtųsi 2022 m. gruodžio 31 d.;

(5)

siekiant skubiai sumažinti didelį COVID-19 pandemijos ekonominį poveikį, svarbu nustatyti priemones, kuriomis būtų sudarytos palankesnės sąlygos investicijoms į realiąją ekonomiką, suteikta galimybė greitai rekapitalizuoti Sąjungos įmones ir sudarytos sąlygos emitentams patekti į viešąsias rinkas ankstyvuoju atsigavimo etapu. Kad tie tikslai būtų pasiekti, tikslinga sukurti naują sutrumpintos formos prospektą (ES atsigavimo prospektą), kurį, sykiu sprendžiant būtent COVID-19 pandemijos sukeltas ekonomines ir finansines problemas, emitentams būtų lengva parengti, o investuotojams, visų pirma neprofesionaliesiems investuotojams, norintiems juos finansuoti, – suprasti, ir kurį kompetentingoms institucijoms būtų lengva patikrinti ir patvirtinti. ES atsigavimo prospektas turėtų visų pirma būti vertinamas kaip rekapitalizacijos palengvinimo priemonė, kompetentingoms institucijoms įdėmiai stebint ir užtikrinant, kad būtų laikomasi investuotojų informavimo reikalavimų. Svarbu, kad šiuo reglamentu numatytais Reglamento (ES) 2017/1129 pakeitimais nebūtų naudojamasi siekiant išvengti numatytos Reglamento (ES) 2017/1129 peržiūros ir galimo jo keitimo, kurie turėtų būti atliekami kartu su išsamiu poveikio vertinimu. Į tai atsižvelgiant, nebūtų tikslinga į informacijos atskleidimo tvarką įtraukti papildomų elementų, kurių dar nereikalaujama pagal tą reglamentą arba Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/980 (4), išskyrus konkrečią informaciją, susijusią su COVID-19 pandemijos poveikiu. Tokius elementus reikėtų įtraukti tik tuo atveju, jei Komisija, remdamasi jos atlikta Reglamento (ES) 2017/1129 peržiūra, pateiktų pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto pagal to reglamento 48 straipsnį;

(6)

svarbu suderinti neprofesionaliesiems investuotojams pagal įvairius teisės aktus teikiamą įvairiausių finansinių produktų informaciją ir pagrindinės informacijos dokumentus ir užtikrinti visapusišką investavimo pasirinkimą ir palyginamumą Sąjungoje. Be to, atliekant numatytą Reglamento (ES) 2017/1129 peržiūrą, turėtų būti atsižvelgiama į vartotojų ir neprofesionaliųjų investuotojų apsaugą, siekiant užtikrinti, kad visiems neprofesionaliesiems investuotojams būtų teikiami suderinti, paprasti ir lengvai suprantami informacijos dokumentai;

(7)

įmonių teikiama informacija, susijusi su aplinkos, socialiniais ir valdymo (ASV) aspektais, tampa vis svarbesnė investuotojams, kad jie galėtų kiekybiškai vertinti savo investicijų poveikį tvarumui ir integruoti tvarumo aspektus į savo investicinių sprendimų priėmimo procesus ir į rizikos valdymą. Dėl šios priežasties įmonės patiria vis didesnį spaudimą reaguoti į investuotojų ir kredito įstaigų reikalavimus ASV klausimais ir privalo laikytis įvairių ASV informacijos atskleidimo standartų, kurie dažnai yra nesuderinti ir nenuoseklūs. Todėl, siekdama pagerinti įmonių su tvarumu susijusios informacijos atskleidimą ir suderinti Reglamente (ES) 2017/1129 nustatytus tokios informacijos atskleidimo reikalavimus, sykiu atsižvelgdama ir į kitus Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktus, Komisija, atlikdama Reglamento (ES) 2017/1129 peržiūrą, turėtų įvertinti, ar tikslinga į Reglamentą (ES) 2017/1129 įtraukti su tvarumu susijusią informaciją ir ar tikslinga pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, siekiant užtikrinti derėjimą su tvarumo tikslais ir su tvarumu susijusios informacijos palyginamumą visuose Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktuose;

(8)

įmonės, kurių akcijos yra be pertraukų įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą arba kurių akcijomis prekiaujama MVĮ augimo rinkose bent pastaruosius 18 mėnesių iki akcijų siūlymo arba įtraukimo į prekybos sąrašą dienos, turėjo laikytis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 596/2014 (5), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/109/EB (6) arba, jei emitentas veikė MVĮ augimo rinkose, Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/565 (7) nustatytų periodinio ir nuolatinio informacijos atskleidimo reikalavimų. Vadinasi, didelė dalis reikalaujamo prospekto turinio jau bus viešai prieinama ir investuotojai prekiaus remdamiesi ta informacija. Todėl ES atsigavimo prospektas turėtų būti naudojamas tik antrinėms akcijų emisijoms. ES atsigavimo prospektas turėtų palengvinti kapitalo finansavimą ir tokiu būdu suteikti įmonėms galimybių sparčiai rekapitalizuotis. ES atsigavimo prospektas neturėtų suteikti galimybių emitentams pereiti iš MVĮ augimo rinkos į reguliuojamą rinką. Be to, ES atsigavimo prospekte turėtų būti pateikta tik esminė informacija, leidžianti investuotojams priimti informacija pagrįstus investicinius sprendimus. Vis dėlto, jei taikytina, emitentai arba siūlytojai turėtų nurodyti, kokį poveikį COVID-19 pandemija padarė emitentų verslo veiklai, taip pat numatomą pandemijos poveikį jų verslo veiklai, jei tokio poveikio esama ar bus;

(9)

kad ES atsigavimo prospektas būtų veiksminga priemonė emitentams, jį turėtų sudaryti vienas ribotos apimties dokumentas, į jį turėtų būti galima įtraukti informaciją pateikiant nuorodą ir jam turėtų būti suteiktas pasas, leidžiantis viešai siūlyti akcijas arba jas įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašus visoje Europoje;

(10)

į ES atsigavimo prospektą turėtų būti įtraukta trumpa santrauka, kurioje būtų nurodyta investuotojams, visų pirma neprofesionaliesiems investuotojams, naudinga informacija. Ta santrauka turėtų būti pateikta ES atsigavimo prospekto pradžioje ir joje turėtų būti pateikta pagrindinė informacija, kuria remdamiesi investuotojai galėtų nuspręsti, kuriomis viešai siūlomomis arba į prekybos sąrašus įtrauktomis akcijomis pasidomėti išsamiau ir po to peržiūrėti visą ES atsigavimo prospektą, siekiant priimti sprendimą. Pagrindinė informacija turėtų apimti informaciją, susijusią su konkrečiu COVID-19 pandemijos poveikiu verslo ir finansiniu aspektais, jei tokio esama, taip pat su numatomu būsimu poveikiu, jei tokio bus. ES atsigavimo prospektas turėtų užtikrinti neprofesionaliųjų investuotojų apsaugą vadovaujantis atitinkamomis Reglamento (ES) 2017/1129 nuostatomis, sykiu išvengiant pernelyg didelės administracinės naštos. Į tai atsižvelgiant, labai svarbu, kad santrauka nesumažintų investuotojų apsaugos ir nedarytų klaidinančio įspūdžio investuotojams. Todėl rengdami tą santrauką emitentai ar siūlytojai turėtų tai daryti labai dėmesingai;

(11)

kadangi ES atsigavimo prospekte būtų pateikta gerokai mažiau informacijos nei supaprastintame prospekte pagal supaprastintą informacijos atskleidimo tvarką, taikomą antrinėms emisijoms, emitentai neturėtų galėti jo naudoti reikšmingos vertės sumažėjimo rizikos akcijų emisijoms, kurios turi didelį poveikį emitento kapitalo struktūrai, perspektyvoms ir finansinei padėčiai. Todėl ES atsigavimo prospektas turėtų būti naudojamas tik tiems siūlymams, kurie sudaro ne daugiau kaip 150 % neapmokėtų skolinių kapitalo įsipareigojimų. Tikslūs tokios ribos apskaičiavimo kriterijai turėtų būti nustatyti šiame reglamente;

(12)

siekiant surinkti duomenis, kurie padėtų įvertinti ES atsigavimo prospekto tvarką, ES atsigavimo prospektas turėtų būti įtrauktas į EVPRI prospektų saugojimo mechanizmą, nurodytą Reglamento (ES) 2017/1129 21 straipsnio 6 dalyje. Siekiant sumažinti administracinę naštą, susijusią su to saugojimo mechanizmo keitimu, ES atsigavimo prospekte turėtų būti galima naudoti tuos pačius duomenis, kurie nustatyti Reglamento (ES) 2017/1129 14 straipsnyje antrinės emisijos prospektams, su sąlyga, kad abiejų rūšių prospektai ir toliau būtų aiškiai atskirti;

(13)

ES atsigavimo prospektas turėtų papildyti kitų formų prospektus, nustatytus Reglamente (ES) 2017/1129, atsižvelgiant į skirtingų vertybinių popierių, emitentų, siūlymų ir įtraukimo į prekybos sąrašus tipų specifiką. Todėl, jei aiškiai nenurodyta kitaip, visos nuorodos į prospektą pagal Reglamentą (ES) 2017/1129 turėtų būti suprantamos kaip nuorodos į visų skirtingų formų prospektus, įskaitant šiame reglamente nustatytą ES atsigavimo prospektą;

(14)

Reglamente (ES) 2017/1129 reikalaujama, kad finansų tarpininkai informuotų investuotojus apie priedo paskelbimo galimybę ir tam tikromis aplinkybėmis susisiektų su investuotojais tą pačią dieną, kai priedas paskelbiamas. Dėl termino, iki kurio turi būti susisiekta su investuotojais, taip pat dėl investuotojų, su kuriais reikia susisiekti, skaičiaus finansų tarpininkams gali kilti sunkumų. Siekiant palengvinti finansų tarpininkų darbą ir atlaisvinti jų išteklius, ir sykiu išlaikyti aukštą investuotojų apsaugos lygį, turėtų būti nustatyta proporcingesnė tvarka. Visų pirma derėtų paaiškinti, kad finansų tarpininkai turėtų susisiekti su investuotojais, kurie įsigyja ar pasirašo vertybinius popierius, ne vėliau kaip pirminio siūlymo laikotarpio pabaigos dieną. Pirminio siūlymo laikotarpis turėtų būti suprantamas kaip tas laikotarpis, per kurį emitentas ar siūlytojas viešai siūlo vertybinius popierius, aprašytus prospekte, neįtraukiant vėlesnių laikotarpių, per kuriuos vertybiniai popieriai perparduodami rinkoje. Pirminio siūlymo laikotarpis turėtų apimti tiek pirmines, tiek antrines vertybinių popierių emisijas. Pagal tokią tvarką turėtų būti nustatyta, su kuriais investuotojais finansų tarpininkai turėtų susisiekti, kai paskelbiamas priedas, ir turėtų būti pratęstas terminas, per kurį tai reikia padaryti. Neatsižvelgiant į šiame reglamente numatytą naują tvarką, turėtų būti ir toliau taikomos esamos Reglamento (ES) 2017/1129 nuostatos, kuriomis reikalaujama skelbti priedą viešai prieinamoje interneto svetainėje ir taip užtikrinama, kad priedas būtų prieinamas visiems investuotojams;

(15)

kadangi ES atsigavimo prospekto tvarka skirta naudoti tik atsigavimo etapu, ta tvarka turėtų nustoti galioti ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. Siekiant užtikrinti ES atsigavimo prospektų tęstinumą, tiems ES atsigavimo prospektams, kurie buvo patvirtinti iki ES atsigavimo prospekto tvarkos galiojimo pabaigos dienos, turėtų būti taikoma tęstinumo nuostata;

(16)

iki 2022 m. liepos 21 d. Komisija turi pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai Reglamento (ES) 2017/1129 taikymo ataskaitą ir, jei tikslinga, pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Toje ataskaitoje, inter alia, turėtų būti įvertinta, ar ES atsigavimo prospektams taikoma informacijos atskleidimo tvarka yra tinkama šio reglamento tikslams pasiekti. Tame įvertinime turėtų būti išnagrinėta, ar ES atsigavimo prospektas užtikrina tinkamą investuotojo apsaugos ir administracinės naštos mažinimo pusiausvyrą;

(17)

Direktyvoje 2004/109/EB reikalaujama, kad nuo finansinių metų, prasidėjusių 2020 m. sausio 1 d. ar vėliau, emitentai, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje, kuri yra ar veikia valstybėje narėje, sąrašus, parengtų ir paskelbtų savo metines finansines ataskaitas vienu elektroninio ataskaitų teikimo formatu. Tas vienas elektroninio ataskaitų teikimo formatas apibrėžtas Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2019/815 (8). Atsižvelgiant į tai, kad norint parengti metines finansines ataskaitas naudojantis vienu elektroninio ataskaitų teikimo formatu reikia skirti papildomų žmogiškųjų ir finansinių išteklių, ypač pirmaisiais rengimo metais, ir atsižvelgiant į emitentų išteklių mažėjimą dėl COVID-19 pandemijos, valstybės narės turėtų turėti galimybę atidėti to reikalavimo rengti ir skelbti metines finansines ataskaitas naudojantis vienu elektroninio ataskaitų teikimo formatu taikymą vieniems metams. Norėdama pasinaudoti ta galimybe, valstybė narė turėtų pranešti Komisijai apie savo ketinimą leisti atidėti tokio reikalavimo taikymą ir jos ketinimas turėtų būti tinkamai pagrįstas;

(18)

kadangi šio reglamento tikslų, t. y. nustatyti priemones, kuriomis būtų sudarytos palankesnės sąlygos investicijoms į realiąją ekonomiką, suteikta galimybė greitai rekapitalizuoti Sąjungos įmones ir būtų sudarytos sąlygos emitentams patekti į viešąsias rinkas ankstyvuoju atsigavimo etapu, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jų masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(19)

todėl Reglamentas (ES) 2017/1129 ir Direktyva 2004/109/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2017/1129 daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) 2017/1129 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnio 4 dalis papildoma šiuo punktu:

„l)

nuo 2021 m. kovo 18 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. ne nuosavybės vertybiniams popieriams, kuriuos nepertraukiamai ar pakartotinai leidžia kredito įstaiga, jei vienai kredito įstaigai tenkanti bendra agreguota Sąjungoje siūlomų vertybinių popierių pardavimo vertė per 12 mėnesių laikotarpį yra mažesnė nei 150 000 000 EUR ir jei tie vertybiniai popieriai:

i)

nėra subordinuoti, konvertuojami ar keičiami ir

ii)

jais nesuteikiama teisė pasirašyti arba įsigyti kitų rūšių vertybinių popierių ir jie nėra susieti su išvestine finansine priemone.“;

2.

1 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa papildoma šiuo punktu:

„k)

nuo 2021 m. kovo 18 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. ne nuosavybės vertybinių popierių, kuriuos nepertraukiamai ar pakartotinai leidžia kredito įstaiga, jei vienai kredito įstaigai tenkanti bendra agreguota Sąjungoje siūlomų vertybinių popierių pardavimo vertė per 12 mėnesių laikotarpį yra mažesnė nei 150 000 000 EUR ir jei tie vertybiniai popieriai:

i)

nėra subordinuoti, konvertuojami ar keičiami ir

ii)

jais nesuteikiama teisė pasirašyti arba įsigyti kitų rūšių vertybinių popierių ir jie nėra susieti su išvestine finansine priemone.“;

3.

6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip:

„1.   Nedarant poveikio 14 straipsnio 2 daliai, 14a straipsnio 2 daliai ir 18 straipsnio 1 daliai, prospekte pateikiama būtina informacija, kuri yra reikšminga investuotojui, kad jis galėtų pagrįstai įvertinti:“;

4.

7 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„12a.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 3–12 dalių, pagal 14a straipsnį parengtame ES atsigavimo prospekte pateikiama pagal šią dalį parengta santrauka.

ES atsigavimo prospekto santrauka rengiama kaip trumpas glaustai surašytas dokumentas; atspausdintą santrauką gali sudaryti ne daugiau kaip du A4 dydžio puslapiai.

ES atsigavimo prospekto santraukoje negalima pateikti kryžminių nuorodų į kitas prospekto dalis arba informacijos įtraukti pateikiant nuorodą; santrauka:

a)

pateikiama ir išdėstoma taip, kad ją būtų lengva skaityti, naudojant įskaitomo dydžio rašmenis;

b)

rašoma tokia kalba ir stiliumi, kad informaciją būtų lengva suprasti, visų pirma vartojamos aiškios, ne techninės, glaustos ir investuotojams suprantamos formuluotės;

c)

sudaroma iš šių keturių skirsnių:

i)

įvado, kuriame pateikiama visa šio straipsnio 5 dalyje nurodyta informacija, įskaitant įspėjimus ir ES atsigavimo prospekto patvirtinimo datą;

ii)

esminės informacijos apie emitentą, įtraukiant, kai taikytina, konkretų ne mažiau kaip 200 žodžių COVID-19 pandemijos poveikio emitentui verslo ir finansiniu aspektais aprašymą;

iii)

esminės informacijos apie akcijas, įskaitant tų akcijų suteikiamas teises ir bet kokius naudojimosi tomis teisėmis apribojimus;

iv)

esminės informacijos apie viešą akcijų siūlymą ir (arba) įtraukimą į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą.“;

5.

įterpiamas šis straipsnis:

„14a straipsnis

ES atsigavimo prospektas

1.   Viešo akcijų siūlymo arba įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą atveju ES atsigavimo prospektą pagal šiame straipsnyje nustatytą supaprastintą informacijos atskleidimo tvarką gali rengti šie asmenys:

a)

emitentai, kurių akcijos yra be pertraukų įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą bent pastaruosius 18 mėnesių ir kurie leidžia akcijas, kurios gali būti keičiamos anksčiau išleistomis esamomis akcijomis arba jas pakeisti;

b)

emitentai, kurių akcijomis jau be pertraukų prekiaujama MVĮ augimo rinkoje bent pastaruosius 18 mėnesių, jei buvo paskelbtas tų akcijų siūlymo prospektas, ir kurie leidžia akcijas, kurios gali būti keičiamos anksčiau išleistomis esamomis akcijomis arba jas pakeisti;

c)

akcijų, be pertraukų įtrauktų į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba MVĮ augimo rinkoje sąrašą bent praėjusius 18 mėnesių, siūlytojai.

Emitentai gali rengti ES atsigavimo prospektą tik tuo atveju, jei akcijų skaičius, kurį ketinama siūlyti, kartu su per 12 mėnesių ES atsigavimo prospektu jau pasiūlytų akcijų skaičiumi, jei esama, sudaro ne daugiau nei 150 % akcijų, kurios ES atsigavimo prospekto patvirtinimo dieną jau yra įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba atitinkamais atvejais MVĮ augimo rinkoje sąrašą.

Antroje pastraipoje nurodytas 12 mėnesių laikotarpis prasideda ES atsigavimo prospekto patvirtinimo dieną.

2.   Nukrypstant nuo 6 straipsnio 1 dalies ir nedarant poveikio 18 straipsnio 1 daliai, ES atsigavimo prospekte pateikiama atitinkama sutrumpinta informacija, kuri yra būtina, kad investuotojai galėtų suprasti:

a)

emitento perspektyvas, finansinius veiklos rezultatus ir svarbius emitento finansinės padėties ir verslo padėties pokyčius, įvykusius nuo paskutinių finansinių metų pabaigos, jei tokių buvo, taip pat emitento finansinę ir nefinansinę ilgalaikę verslo strategiją ir tikslus, įskaitant, jei taikytina, konkretų ne mažiau kaip 400 žodžių COVID-19 pandemijos poveikio emitentui verslo ir finansiniu aspektais ir numatomo poveikio ateityje aprašymą;

b)

esminę informaciją apie akcijas, įskaitant akcijų suteikiamas teises ir bet kokius naudojimosi tomis teisėmis apribojimus, emisijos priežastis ir jos poveikį emitentui, įskaitant poveikį bendrai emitento kapitalo struktūrai, taip pat informaciją apie kapitalizaciją ir įsiskolinimą, pareiškimą dėl apyvartinio kapitalo ir pajamų panaudojimą.

3.   ES atsigavimo prospekte pateikiama informacija turi būti parašyta ir pateikta lengvai analizuojama, glausta bei suprantama forma, ir turi suteikti investuotojams, ypač neprofesionaliesiems investuotojams, galimybę priimti informacija pagrįstą investavimo sprendimą, atsižvelgiant į jau viešai atskleistą reglamentuojamą informaciją pagal Direktyvą 2004/109/EB, jei taikoma, ir Reglamentą (ES) Nr. 596/2014, taip pat, jei taikoma, Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/565 (*1) nurodytą informaciją.

4.   ES atsigavimo prospektas parengiamas kaip vienas dokumentas, kuriame pateikiama Va priede nustatyta būtiniausia informacija. Atspausdintą prospektą sudaro ne daugiau kaip 30 A4 dydžio puslapių ir jis yra pateikiamas ir išdėstomas taip, kad jį būtų lengva skaityti, naudojant įskaitomo dydžio rašmenis.

5.   Nei santrauka, nei informacija, įtraukta pateikiant nuorodą pagal 19 straipsnį, į šio straipsnio 4 dalyje nurodytą didžiausią galimą prospekto apimtį neįskaičiuojama.

6.   Emitentai gali nuspręsti, kokia tvarka Va priede nustatytą informaciją pateikti ES atsigavimo prospekte.

(*1)  2016 m. balandžio 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/565, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma nuostatomis dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų bei veiklos sąlygų ir toje direktyvoje apibrėžtų terminų (OL L 87, 2017 3 31, p. 1).“;"

6.

20 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„6a.   Nukrypstant nuo 2 ir 4 dalių, ES atsigavimo prospekto atveju 2 dalies pirmoje pastraipoje ir 4 dalyje nustatyti terminai sutrumpinami iki septynių darbo dienų. Emitentas informuoja kompetentingą instituciją ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki numatytos patvirtinimo prašymo pateikimo dienos.“;

7.

21 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„5a.   ES atsigavimo prospektas klasifikuojamas šio straipsnio 6 dalyje nurodytame saugojimo mechanizme. Duomenys, naudojami prospektams, parengtiems pagal 14 straipsnį, klasifikuoti, gali būti naudojami ES atsigavimo prospektams, parengtiems pagal 14a straipsnį, klasifikuoti, jeigu abiejų rūšių prospektai tame saugojimo mechanizme yra atskirti.“;

8.

23 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama ši dalis:

„2a.   Nukrypstant nuo 2 dalies, nuo 2021 m. kovo 18 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. tais atvejais, kai prospektas susijęs su vertybinių popierių viešu siūlymu, investuotojai, kurie jau yra sutikę įsigyti vertybinių popierių arba juos pasirašyti prieš paskelbiant priedą, turi teisę atšaukti savo sutikimą ir gali ta teise pasinaudoti per tris darbo dienas po priedo paskelbimo dienos, jeigu 1 dalyje nurodytas svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida arba reikšmingas netikslumas atsirado arba buvo pastebėtas prieš pasibaigiant siūlymo laikotarpiui arba prieš pateikiant vertybinius popierius, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Tą laikotarpį emitentas arba siūlytojas gali pratęsti. Galutinis teisės atšaukti sutikimą terminas nurodomas tame priede.

Priede pateikiamas aiškus pareiškimas dėl teisės atšaukti sutikimą ir tame pareiškime aiškiai nurodoma:

a)

kad teisė atšaukti sutikimą suteikiama tik tiems investuotojams, kurie jau buvo sutikę įsigyti vertybinių popierių arba juos pasirašyti prieš paskelbiant priedą, ir jeigu tuo metu, kai atsirado arba buvo pastebėtas svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida arba reikšmingas netikslumas, vertybiniai popieriai dar nebuvo pateikti investuotojams,

b)

laikotarpis, per kurį investuotojai gali pasinaudoti savo teise atšaukti sutikimą, ir

c)

į ką investuotojai gali kreiptis, jei nuspręstų pasinaudoti teise atšaukti sutikimą.“;

b)

įterpiama ši dalis:

„3a.   Nukrypstant nuo 3 dalies, nuo 2021 m. kovo 18 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. tais atvejais, kai investuotojai įsigyja vertybinių popierių arba juos pasirašo per finansų tarpininką, laikotarpiu nuo tų vertybinių popierių prospekto patvirtinimo dienos iki pirminio siūlymo laikotarpio pabaigos tas finansų tarpininkas informuoja tuos investuotojus apie tai, kad gali būti paskelbtas priedas, kur ir kada jis bus paskelbtas ir kad tokiu atveju finansų tarpininkas padės jiems pasinaudoti teise atšaukti sutikimą.

Jeigu šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyti investuotojai turi 2a dalyje nurodytą teisę atšaukti sutikimą, finansų tarpininkas su tais investuotojais susisiekia ne vėliau kaip iki pirmos darbo dienos, einančios po dienos, kai priedas buvo paskelbtas, pabaigos.

Jeigu vertybinių popierių įsigyjama tiesiogiai iš emitento arba jie pasirašomi tiesiogiai su emitentu, tas emitentas informuoja investuotojus apie tai, kad gali būti paskelbtas priedas, kur jis bus paskelbtas ir kad tokiu atveju jie gali pasinaudoti teise atšaukti sutikimą.“;

9.

įterpiamas šis straipsnis:

„47a straipsnis

ES atsigavimo prospekto tvarkos galiojimo laikotarpis

7 straipsnio 12a dalyje, 14a straipsnyje, 20 straipsnio 6a dalyje ir 21 straipsnio 5a dalyje nustatyta ES atsigavimo prospekto tvarka nustoja galioti 2022 m. gruodžio 31 d.

Nuo 2021 m. kovo 18 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. patvirtinti ES atsigavimo prospektai toliau reglamentuojami pagal 14a straipsnį iki jų galiojimo pabaigos arba dvylika mėnesių po 2022 m. gruodžio 31 d., priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau.“;

10.

48 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Ataskaitoje, inter alia, įvertinama, ar prospekto santrauka, 14, 14a ir 15 straipsniuose nustatyta informacijos atskleidimo tvarka ir 9 straipsnyje nurodytas universalus registracijos dokumentas tebėra tinkami atsižvelgiant į jų tikslus. Visų pirma ataskaitoje pateikiama:

a)

asmenims skirtų ES augimo prospektų skaičius pagal kiekvieną iš 15 straipsnio 1 dalies a–d punktuose nurodytų kategorijų ir kiekvieno tokio skaičiaus raidos bei asmenų, turinčių teisę naudotis ES augimo prospektais, prekybos vietų pasirinkimo tendencijų analizė;

b)

analizė, ar ES augimo prospektu užtikrinama tinkama investuotojų apsaugos ir asmenims, kurie turi teisę juo naudotis, tenkančios administracinės naštos mažinimo pusiausvyra;

c)

patvirtintų ES atsigavimo prospektų skaičius ir to skaičiaus raidos analizė, taip pat ES atsigavimo prospektais emisijos dieną sutelktos faktinės papildomos rinkos kapitalizacijos įvertis, siekiant surinkti duomenų apie naudojamą ES atsigavimo prospektą, kad būtų galima atlikti jo baigiamąjį vertinimą;

d)

ES atsigavimo prospekto parengimo ir patvirtinimo išlaidos, palyginti su dabartinėmis standartinio prospekto, antrinės emisijos prospekto ir ES augimo prospekto parengimo ir patvirtinimo išlaidomis, bendra sutaupytų lėšų suma, taip pat sritys, kuriose išlaidas būtų galima dar labiau sumažinti, ir bendra su šio reglamento laikymusi susijusių emitentų, siūlytojų ir finansų tarpininkų išlaidų suma ir apskaičiuota procentinė veiklos išlaidų dalis, kurią sudaro šios išlaidos;

e)

analizė, ar ES atsigavimo prospektu užtikrinama tinkama investuotojų apsaugos, asmenims, kurie turi teisę jais naudotis, tenkančios administracinės naštos mažinimo ir investicijoms reikalingos esminės informacijos prieinamumo pusiausvyra;

f)

analizė, ar būtų tikslinga pratęsti ES atsigavimo prospekto tvarkos galiojimą, taip pat ar 14a straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodyta riba, kurią peržengus ES atsigavimo prospektas negali būti naudojamas, yra tinkama;

g)

analizė, ar 23 straipsnio 2a ir 3a dalyse nurodytomis priemonėmis buvo pasiektas tikslas suteikti papildomo aiškumo ir lankstumo tiek finansų tarpininkams, tiek investuotojams ir ar būtų tikslinga tas priemones padaryti nuolatinėmis.“;

11.

šio reglamento priede išdėstytas tekstas įterpiamas kaip Va priedas.

2 straipsnis

Direktyvos 2004/109/EB dalinis pakeitimas

4 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„7.   Finansinių metų, prasidedančių 2020 m. sausio 1 d. arba vėliau, visos metinės finansinės ataskaitos rengiamos vienu elektroninio ataskaitų teikimo formatu, jei Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, EVPRI), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010 (*2), bus atlikusi išlaidų ir naudos analizę. Vis dėlto valstybė narė gali leisti emitentams taikyti tą ataskaitų teikimo reikalavimą finansiniais metais, prasidedančiais 2021 m. sausio 1 d. arba vėliau, jei ta valstybė narė praneša Komisijai apie savo ketinimą leisti atidėti tokio reikalavimo taikymą ne vėliau kaip 2021 m. kovo 19 d. ir jei jos ketinimas yra tinkamai pagrįstas.

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. vasario 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkė

A. P. ZACARIAS


(1)  OL C 10, 2021 1 11, p. 30.

(2)  2021 m. vasario 11 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2021 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (OL L 168, 2017 6 30, p. 12).

(4)  2019 m. kovo 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/980, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 papildomas nuostatomis dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, formato, turinio, tikrinimo ir tvirtinimo ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 809/2004 (OL L 166, 2019 6 21, p. 26).

(5)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1).

(6)  2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 390, 2004 12 31, p. 38).

(7)  2016 m. balandžio 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/565, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma nuostatomis dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų bei veiklos sąlygų ir toje direktyvoje apibrėžtų terminų (OL L 87, 2017 3 31, p. 1).

(8)  2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/815, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomas vienas elektroninio ataskaitų teikimo formatas (OL L 143, 2019 5 29, p. 1).


PRIEDAS

„Va PRIEDAS

ES ATSIGAVIMO PROSPEKTE TEIKTINA BŪTINIAUSIA INFORMACIJA

I.   Santrauka

Į ES atsigavimo prospektą turi būti įtraukiama santrauka, parengta pagal 7 straipsnio 12a dalį.

II.   Emitento pavadinimas, įsisteigimo valstybė, nuoroda į emitento interneto svetainę

Identifikuojama akcijas leidžianti įmonė nurodant jos juridinio asmens identifikatorių (LEI), teisinį ir komercinį pavadinimą, įsisteigimo valstybę ir interneto svetainę, kurioje investuotojai gali rasti informacijos apie įmonės veiklą, gaminamus produktus ar teikiamas paslaugas, pagrindines rinkas, kuriose ji konkuruoja, didžiausius akcininkus, administracinių, valdymo, priežiūros organų ir vyresniosios vadovybės sudėtį, taip pat, jei taikoma, informaciją, įtrauktą pateikiant nuorodą (sykiu pateikiant atsakomybės ribojimo pareiškimą, kad svetainėje pateikta informacija nėra prospekto dalis, nebent ta informacija į prospektą įtraukiama pateikiant nuorodą).

III.   Pareiškimas dėl atsakomybės ir pareiškimas apie kompetentingą instituciją

1.   Pareiškimas dėl atsakomybės

Identifikuojami asmenys, atsakingi už ES atsigavimo prospekto parengimą, ir įtraukiamas tų asmenų pareiškimas, kad, jų turimomis žiniomis, ES atsigavimo prospekte pateikta informacija atitinka faktus ir kad jame nėra praleista nieko, kas galėtų turėti įtakos jo reikšmei.

Kai taikoma, pareiškime turi būti pateikiama iš trečiųjų šalių gauta informacija, įskaitant tos informacijos šaltinį (-ius), eksperto teisėmis veikiančio asmens pareiškimai arba ataskaitos ir ši išsami informacija apie tą asmenį:

a)

vardas ir pavardė (pavadinimas);

b)

įmonės adresas;

c)

kvalifikacijos sritys ir

d)

su emitentu susiję esminiai turtiniai interesai (jei jų yra).

2.   Pareiškimas dėl kompetentingos institucijos

Pareiškime turi būti nurodoma kompetentinga institucija, pagal šį reglamentą patvirtinusi ES atsigavimo prospektą, paaiškinama, kad toks patvirtinimas nėra emitento ar akcijų, su kuriomis ES atsigavimo prospektas siejamas, kokybės patvirtinimas, kad kompetentinga institucija patvirtino tik tai, kad ES atsigavimo prospektas atitinka šiame reglamente nustatytus informacijos išsamumo, suprantamumo ir nuoseklumo standartus, ir nurodoma, kad ES atsigavimo prospektas yra parengtas pagal 14a straipsnį.

IV.   Rizikos veiksniai

Emitentui būdingos reikšmingos rizikos, suskirstytos į keletą kategorijų, aprašymas ir reikšmingos rizikos, būdingos viešai siūlomoms ir (arba) į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtraukiamoms akcijoms, suskirstytos į keletą kategorijų, aprašymas, pateikiamas skirsnyje „Rizikos veiksniai“.

Kiekvienoje kategorijoje pirmiausia nurodoma rizika, kuri, remiantis emitento, siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, atliktu vertinimu, yra reikšmingiausia, atsižvelgiant į neigiamą poveikį emitentui ir viešai siūlomoms arba į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtraukiamoms akcijoms, taip pat į tos rizikos atsiradimo tikimybę. ES atsigavimo prospekto turinys turi patvirtinti šią riziką.

V.   Finansinės ataskaitos

Į ES atsigavimo prospektą turi būti įtrauktos finansinės ataskaitos (metinės ir pusmečio), paskelbtos per 12 mėnesių iki ES atsigavimo prospekto patvirtinimo dienos laikotarpį. Jei buvo paskelbtos ir metinės, ir pusmečio finansinės ataskaitos, turi būti reikalaujama pateikti tik tas metines ataskaitas, kurių data vėlesnė už pusmečio finansinių ataskaitų datą.

Turi būti atliktas nepriklausomas metinių finansinių ataskaitų auditas. Audito ataskaita turi būti rengiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/43/EB (1) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 537/2014 (2).

Kai Direktyva 2006/43/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 537/2014 netaikomi, turi būti atliktas metinių finansinių ataskaitų auditas arba nurodyta, ar ES atsigavimo prospekto tikslu jos atskleidžia tikrą ir teisingą vaizdą pagal valstybėje narėje taikomus arba jiems lygiaverčius audito standartus. Kitais atvejais ES atsigavimo prospekte turi būti:

a)

aiškiai nurodoma, kokie audito standartai buvo taikyti;

b)

paaiškinami bet kokie reikšmingi nukrypimai nuo tarptautinių audito standartų.

Kai teisės aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai atsisako patvirtinti metinių finansinių ataskaitų audito ataskaitas arba kai tokiose ataskaitose yra išlygų, nuomonės pakeitimų, atsakomybės ribojimo pareiškimų arba dalyko pabrėžimas, turi būti nurodyta priežastis ir tokios išlygos, pakeitimai, atsakomybės ribojimo pareiškimai arba dalyko pabrėžimas turi būti išsamiai atkartoti.

Taip pat turi būti įtraukiamas bet kokių reikšmingų grupės finansinės būklės pokyčių, įvykusių pasibaigus paskutiniam finansiniam laikotarpiui, kurio audituotos finansinės ataskaitos arba tarpinė finansinė informacija buvo paskelbtos, apibūdinimas arba atitinkamas paneigimas.

Jei taikoma, taip pat turi būti įtraukiama formali informacija.

VI.   Dividendų politika

Pateikiamas emitento dividendų paskirstymo ir akcijų atpirkimo, taip pat bet kokių esamų tokio paskirstymo ar atpirkimo apribojimų politikos apibūdinimas.

VII.   Informacija apie tendencijas

Turi būti:

a)

apibūdintos reikšmingiausios pastarojo meto gamybos, pardavimo ir atsargų, taip pat išlaidų ir pardavimo kainų tendencijos nuo praėjusių finansinių metų pabaigos iki ES atsigavimo prospekto datos;

b)

pateikta informacija apie visas žinomas tendencijas, neaiškumus, reikalavimus, įsipareigojimus ar įvykius, kurie pagrįstai galėtų turėti reikšmingą poveikį emitento perspektyvai bent jau einamaisiais finansiniais metais;

c)

pateikta informacija apie emitento trumpalaikę ir ilgalaikę verslo strategiją ir tikslus, įskaitant, jei taikytina, konkretų ne mažiau kaip 400 žodžių COVID-19 pandemijos poveikio emitentui verslo ir finansiniu aspektais ir numatomo poveikio ateityje aprašymą.

Jei nė viena iš šio skirsnio a arba b punkte nurodytų tendencijų iš esmės nesikeičia, tai turi būti nurodyta.

VIII.   Siūlymo sąlygos, tvirti įsipareigojimai ir ketinimai pasirašyti sutartis ir svarbiausi garanto bei platinimo sutarčių ypatumai

Nurodoma pasiūlymo kaina, siūlomų akcijų kiekis, emisijos (siūlymo) dydis, siūlymo sąlygos ir naudojimosi pasirašymo (pirmumo eile) teise tvarka.

Kiek žinoma emitentui, pateikiama informacija, ar emitento stambieji akcininkai arba jo valdymo, priežiūros ar administracinių organų nariai ketina pasirašyti dalį siūlymo akcijų ir ar kuris nors kitas asmuo ketina pasirašyti daugiau kaip penkis procentus siūlymo sumos.

Nurodomi visi tvirti įsipareigojimai pasirašyti daugiau kaip penkis procentus siūlymo sumos ir visi reikšmingi garanto bei platinimo sutarčių ypatumai, įskaitant subjektų, kurie sutinka garantuoti arba platinti emisiją pagal tvirtą įsipareigojimą arba „didžiausių pastangų“ susitarimą, pavadinimus ir adresus bei kvotas.

IX.   Svarbiausia informacija apie akcijas ir jų pasirašymą

Pateikiama svarbi informacija apie viešai siūlomas arba į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtraukiamas akcijas:

a)

tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN);

b)

informacija apie akcijomis suteiktas teises, naudojimosi tomis teisėmis tvarką ir bet kokius tų teisių apribojimus;

c)

informacija apie tai, kur galima pasirašyti akcijas, ir apie siūlymo galiojimo, įskaitant galimus pakeitimus, laikotarpį, taip pat prašymų pateikimo tvarkos apibūdinimą ir naujų akcijų emisijos datą.

X.   Siūlymo priežastys ir pajamų naudojimas

Pateikiama informacija apie siūlymo priežastis ir, jei taikoma, apytikslė grynoji pajamų suma pagal kiekvieną pagrindinę numatytą jų paskirtį, išdėstant paskirtis prioriteto tvarka.

Kai emitentui žinoma, kad numatomų pajamų neužteks finansavimui pagal visas siūlomas paskirtis, jis turi nurodyti trūkstamos sumos dydį ir jos finansavimo šaltinius. Taip pat turi būti pateikiama išsami informacija apie pajamų panaudojimą, ypač atvejus, kai jos naudojamos turtui įsigyti vykdant veiklą, kuri nėra įprastinė verslo veikla, paskelbtam kitų verslo įmonių įsigijimui finansuoti arba įsiskolinimams panaikinti, sumažinti ar apmokėti.

XI.   Valstybės pagalbos gavimas

Pateikiamas informacinis pranešimas apie tai, ar emitentas yra gavęs kokio nors pavidalo valstybės pagalbą, susijusią su atsigavimu, taip pat apie tos pagalbos tikslą, priemonės rūšį ir gautos pagalbos sumą bei sąlygas, jei jų yra.

Pranešime apie tai, ar emitentas yra gavęs valstybės pagalbą, turi būti pateikiamas pareiškimas, kad už šią informaciją išskirtinai atsako už prospekto rengimą atsakingi asmenys, kaip nurodyta 11 straipsnio 1 dalyje, kad kompetentingos institucijos vaidmuo tvirtinant prospektą yra patikrinti, ar jame pateikiama informacija yra išsami, suprantama ir nuosekli, ir kad dėl šios priežasties kompetentinga institucija neprivalo atskirai tikrinti pranešimo dėl valstybės pagalbos gavimo.

XII.   Pareiškimas dėl apyvartinio kapitalo

Emitento pareiškimas, kad, jo manymu, apyvartinio kapitalo pakanka esamiems emitento reikalavimams patenkinti, o jei ne, emitento pasiūlymas, kaip suformuoti papildomą reikalingą apyvartinį kapitalą.

XIII.   Kapitalizacija ir įsiskolinimas

Likus ne daugiau kaip 90 dienų iki ES atsigavimo prospekto datos parengiamas pareiškimas dėl kapitalizacijos ir įsiskolinimo (atskirai nurodant garantuotuosius bei negarantuotuosius ir užtikrintuosius bei neužtikrintuosius įsiskolinimus). Terminas „įsiskolinimas“ taip pat apima netiesioginius ir neapibrėžtuosius įsiskolinimus.

Jei emitento kapitalizacijos ir įsiskolinimo būklė per 90 dienų laikotarpį iš esmės pasikeičia, turi būti pateikiama papildomos informacijos – aprašomi tie pokyčiai arba atnaujinami atitinkami skaičiai.

XIV.   Interesų konfliktai

Pateikiama informacija apie visus su emisija susijusius interesus, įskaitant interesų konfliktus, ir išvardinami susiję asmenys bei jų interesų pobūdis.

XV.   Vertės sumažėjimas ir akcijų valdymas po emisijos

Pateikiamas esamų akcininkų turimų akcinio kapitalo dalių ir balsavimo teisių prieš padidinant kapitalą viešuoju siūlymu ir po to palyginimas, darant prielaidą, kad esami akcininkai neketina pasirašyti naujų akcijų, ir, atskirai, darant prielaidą, kad jie pasinaudoti savo teisėmis ketina.

XVI.   Prieinami dokumentai

Pareiškimas, kad per visą ES atsigavimo prospekto galiojimo laikotarpį atitinkamais atvejais galima susipažinti su šiais dokumentais:

a)

naujausiu emitento steigimo dokumentu ir įstatais;

b)

visomis ataskaitomis, raštais ir kitais dokumentais, emitento prašymu ekspertų parengtais vertinimais ir ataskaitomis, jei kuri nors jų dalis įtraukta į ES atsigavimo prospektą arba į juos prospekte daroma nuoroda.

Nurodoma svetainė, kurioje galima susipažinti su šiais dokumentais.


(1)  2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 84/253/EEB (OL L 157, 2006 6 9, p. 87).

(2)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2005/909/EB (OL L 158, 2014 5 27, p. 77).


Top