EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0070

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/70 2020 m. spalio 23 d. kuriuo iš dalies keičiama Deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 dėl atsiskaitymo drausmės techninių reguliavimo standartų nuostata dėl jo įsigaliojimo (Tekstas svarbus EEE)

C/2020/7186

OJ L 27, 27.1.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/70/oj

2021 1 27   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2021/70

2020 m. spalio 23 d.

kuriuo iš dalies keičiama Deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 dėl atsiskaitymo drausmės techninių reguliavimo standartų nuostata dėl jo įsigaliojimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 236/2012 (1), ypač į jo 6 straipsnio 5 dalį ir 7 straipsnio 15 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2018/1229 (2) nurodomos neatsiskaitymo prevencijos bei neatsiskaitymo problemos sprendimo priemonės ir atsiskaitymo drausmės skatinimo priemonės. Šios priemonės apima neatsiskaitymo atvejų stebėseną, taip pat piniginių baudų už neatsiskaitymą surinkimą ir paskirstymą. Deleguotajame reglamente (ES) 2018/1229 taip pat patikslinamos supirkimo proceso vykdymo detalės;

(2)

Deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1229 turi įsigalioti 2021 m. vasario 1 d.;

(3)

rinkos dalyviai nurodė, kad COVID-19 pandemija padarė didelį poveikį bendram reglamentavimo projektų įgyvendinimui ir informacinių technologijų (IT) sistemų, būtinų Deleguotajame reglamente (ES) 2018/1229 taikyti, diegimui. Šiuo precedento neturinčiu laikotarpiu finansų įstaigos deda pastangas, kad įgyvendintų veiksmingus nenumatytų atvejų planus, kuriais siekiama užtikrinti kasdienį veiklos ir kibernetinį atsparumą ir kuriais apribojami įstaigų IT pajėgumai vykdyti tam tikrus sudėtingus projektus, įskaitant projektus, kurių reikia, kad būtų laikomasi Deleguotajame reglamente (ES) 2018/1229 nustatytų atsiskaitymo drausmės reikalavimų. Tokiomis aplinkybėmis CVPD, jų dalyviams ir klientams taikant tokius reikalavimus rizika finansų rinkoje galėtų padidėti, o ne sumažėti. Todėl tikslinga suteikti toms suinteresuotosioms šalims daugiau laiko, kad jos galėtų užbaigti būtiną pasirengimą atsiskaitymo drausmės reikalavimų taikymui. Atsižvelgiant į precedento neturintį dėl COVID-19 pandemijos susidariusios padėties pobūdį ir būtinus sistemos pakeitimus, kuriuos turėtų atlikti CVPD, jų dalyviai ir klientai, kad atitiktų skirtingus atsiskaitymo drausmės reikalavimus, dabartinį Deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 įsigaliojimą būtina atidėti dar vieniems metams;.

(4)

todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1229 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(6)

ESMA nerengė atvirų viešų konsultacijų, nes jos būtų laikomos visiškai neproporcingomis turint omenyje Deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 įsigaliojimo atidėjimo taikymo sritį ir tikėtiną poveikį. ESMA atsižvelgė į anksčiau rinkos dalyvių pateiktą informaciją apie pasirengimą taikyti tą reglamentą. Be to, šiomis nenumatytomis aplinkybėmis būtina skubiai užtikrinti teisinį tikrumą dėl naujos Deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 įsigaliojimo datos, kad rinkos dalyviai galėtų pasirengti to reglamento taikymui. Vis dėlto ESMA atliko galimų su Deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 įsigaliojimo atidėjimu susijusių sąnaudų ir naudos analizę ir paprašė Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (3) 37 straipsnį, pateikti rekomendacijų. Rengdama techninių reguliavimo standartų projektus ESMA taip pat bendradarbiavo su Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) nariais,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 42 straipsnis pakeičiamas taip:

„42 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja 2022 m. vasario 1 d.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. spalio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 257, 2014 8 28, p. 1.

(2)  2018 m. gegužės 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1229, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 papildomas atsiskaitymo drausmės techniniais reguliavimo standartais (OL L 230, 2018 9 13, p. 1).

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).


Top