EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021Q0618(02)

Taisyklės Europos atominės energijos bendrijos tiekimo agentūros taisyklės, kuriomis nustatomi rūdų, žaliavų ir specialių daliųjų medžiagų paklausos ir pasiūlos derinimo būdai

C/2021/2893

OL L 218, 2021 6 18, p. 58–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2021/618/oj

2021 6 18   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 218/58


TAISYKLĖS

Europos atominės energijos bendrijos tiekimo agentūros taisyklės, kuriomis nustatomi rūdų, žaliavų ir specialių daliųjų medžiagų paklausos ir pasiūlos derinimo būdai

1 SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS, TERMINŲ APIBRĖŽTYS IR BENDRIEJI PRINCIPAI

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiomis taisyklėmis nustatomi rūdų, žaliavų ir specialių daliųjų medžiagų paklausos ir pasiūlos derinimo būdai.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiose taisyklėse vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

Agentūra – Sutartimi įsteigta Euratomo tiekimo agentūra;

2)

Bendrija – Europos atominės energijos bendrija (Euratomas);

3)

Bendrijos produkcija – Bendrijoje pagamintos branduolinės medžiagos, įskaitant šias (bet jomis neapsiribojant):

a)

Bendrijos teritorijoje iškastas rūdas;

b)

Bendrijos teritorijoje pagamintas žaliavas, įskaitant žaliavas, kurias gamintojas įsigijo kaip šalutinį sodrinimo produktą;

c)

specialias daliąsias medžiagas, pagamintas Bendrijos teritorijoje veikiančiuose reaktoriuose, apšvitinus branduolinį kurą;

d)

specialias daliąsias medžiagas, pagamintas Bendrijos teritorijoje sodrinant gamintojui priklausančias žaliavas;

4)

tarpininkas – asmuo ar įmonė, perkantys branduolines medžiagas jų perpardavimo tikslais;

5)

branduolinės medžiagos – rūdos, žaliavos ir specialios daliosios medžiagos, kaip apibrėžta Sutarties 197 straipsnyje;

6)

rūdos – kaip apibrėžta Sutarties 197 straipsnio 4 dalyje;

7)

asmuo – kaip apibrėžta Sutarties 196 straipsnio a punkte;

8)

gamintojas – rūdų, žaliavų arba specialių daliųjų medžiagų gamybos, apdorojimo, konversijos ar formavimo veiklą vykdantis asmuo ar įmonė;

9)

deklaracijos formos – Agentūros metų pabaigos klausimynai, naudojami duomenims iš vartotojų tiesiogiai rinkti;

10)

susijusi paslauga – viena iš šių paslaugų: konversija, sodrinimas, kuro gamyba, specialių daliųjų medžiagų perdirbimas arba saugojimas;

11)

taisyklės – šios Europos atominės energijos bendrijos tiekimo agentūros taisyklės, kuriomis nustatomi rūdų, žaliavų ir specialių daliųjų medžiagų paklausos ir pasiūlos derinimo būdai;

12)

nedideli kiekiai – Reglamente dėl nedidelių kiekių nustatyti kiekiai;

13)

Reglamentas dėl nedidelių kiekių – 2006 m. sausio 16 d. Komisijos reglamentas (Euratomas) Nr. 66/2006 dėl tiekimą reglamentuojančio skyriaus taisyklių netaikymo tais atvejais, kai perduodamas nedidelis rūdos, žaliavų ar specialių skiliųjų medžiagų kiekis ir visos būsimos jo redakcijos;

14)

žaliavos – kaip apibrėžta Sutarties 197 straipsnio 3 dalyje;

15)

specialios daliosios medžiagos – specialiosios skiliosios medžiagos, apibrėžtos Sutarties 197 straipsnio 1 dalyje;

16)

tiekimo sutartis –

1)

rūdų ir (arba) žaliavų pirkimo, pardavimo, panaudos ar nuomos sutartis, kai bent viena susitariančioji šalis yra vartotoja arba gamintoja, gaminanti, apdorojanti, konvertuojanti ar formuojanti rūdas, žaliavas ar specialias daliąsias medžiagas Bendrijos teritorijoje, ir

2)

specialių daliųjų medžiagų pirkimo, pardavimo, mainų, panaudos ar nuomos sutartis, kai bent viena susitariančioji šalis yra vartotoja, gamintoja arba tarpininkė;

17)

Sutartis – Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis;

18)

įmonė – kaip apibrėžta Sutarties 196 straipsnio b punkte;

19)

vartotojas – asmuo ar įmonė, perkantys branduolines medžiagas arba susijusias paslaugas tam, kad naudotų (-si) jas (jomis) Bendrijoje veikiančiose savo ar susijusiose branduolinėse elektrinėse ar tyrimų reaktoriuose arba Sutarties 1 priede išvardytose srityse;

20)

darbo diena – Agentūros darbo dienos, paskelbtos Agentūros interneto svetainėje.

3 straipsnis

Konfidencialumas

Agentūrai perduotos sutartys, pranešimai ir visa kita su sutartimis susijusi informacija trečiosioms šalims neatskleidžiami be raštiško susitariančiųjų šalių leidimo.

2 SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMAS

4 straipsnis

Vartotojų teikiama informacija

1.   Agentūrai paprašius, vartotojai užpildo ir pateikia tam tikrų metų deklaracijos formas iki kitų metų sausio 31 d.

2.   Deklaracijos formose, be kita ko, nurodoma ši informacija:

a)

produkto pavadinimas;

b)

tiekėjas;

c)

branduolinių medžiagų pobūdis, cheminė forma ir kitos atitinkamos specifikacijos;

d)

kiekis (metriniais vienetais);

e)

gamtinio urano kilmės šalis (jei žinoma);

f)

faktinė ir (arba) numatoma paskirtis;

g)

pristatymo datos;

h)

kainos;

i)

atsargos;

j)

numatomi būsimi poreikiai.

5 straipsnis

Gamintojų teikiama informacija

1.   Agentūrai paprašius, gamintojai praneša Agentūrai apie esamą ir numatomą būsimą gamybą, taip pat apie visų savo patronuojamųjų įmonių, kurių dauguma akcijų jiems priklauso, gamybą. Remdamiesi jau pasirašytomis sutartimis jie taip pat praneša Agentūrai apie planuojamus pristatymus ir nuosavybės teise valdomas ir (arba) turimas atsargas.

2.   Tokia informacija apima:

a)

produkto pavadinimą;

b)

nuorodą į sandorio šalis;

c)

branduolinių medžiagų pobūdį, cheminę formą ir kitas atitinkamas specifikacijas;

d)

kiekį (metriniais vienetais);

e)

gamtinio urano kilmės šalį (jei žinoma);

f)

pristatymo metus;

g)

kainas (jei žinomos);

h)

urano atsargas, įskaitant informaciją apie parduoti laikomas atsargas;

i)

numatomą būsimą gamybą.

3.   Informacija Agentūrai perduodama per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

6 straipsnis

Tarpininkų teikiama informacija

1.   Tarpininkai perduoda Agentūrai informaciją apie visas praėjusį mėnesį pasirašytas sutartis (išskyrus tiekimo sutartis) dėl rūdų ir (arba) žaliavų pirkimo, pardavimo, mainų, panaudos ar nuomos. Jie tai daro kas mėnesį.

2.   Ši informacija, be kita ko, apima:

a)

produkto pavadinimą;

b)

nuorodą į sandorio šalis;

c)

branduolinių medžiagų pobūdį, cheminę formą ir kitas atitinkamas specifikacijas;

d)

kiekį (metriniais vienetais);

e)

gamtinio urano kilmės šalį (jei žinoma);

f)

pristatymo datas;

g)

kainas.

3.   Informacija Agentūrai perduodama per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo atitinkamo mėnesio pabaigos.

7 straipsnis

Papildomos informacijos teikimas

Agentūrai paprašius, vartotojai, gamintojai ir tarpininkai pateikia Agentūrai visą papildomą informaciją, būtiną jai Sutartimi pavestoms užduotims vykdyti. Informacija Agentūrai perduodama per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos (arba, pateikus pagrįstą prašymą, per ilgesnį laikotarpį, kuriam raštu pritarė Agentūra).

8 straipsnis

Gauta informacija grindžiama analizė

1.   Remdamasi pagal Taisyklių 4, 5, 6 ir 7 straipsnius pateikta informacija ir rinkos dalyvių pateikta papildoma informacija, Agentūra analizuoja rinkos tendencijas ir tiekimo galimybes. Pagrindinius šios analizės rezultatus ji įtraukia į savo metinę ataskaitą, kuri iki kiekvienų metų birželio 30 d. skelbiama jos interneto svetainėje.

2.   Agentūra taip pat skelbia savo urano kainų indeksus ir papildomas ataskaitas apie branduolinių medžiagų rinką, įskaitant Patariamojo komiteto sudarytų darbo grupių parengtas ataskaitas.

3 SKYRIUS

TIEKIMO SUTARTYS

9 straipsnis

Tiekimo sutarčių sudarymas

1.   Tiekimo sutartys galioja tik tuo atveju, jei jas sudaro Agentūra.

2.   Agentūra sudaro tiekimo sutartį pasirašydama ją.

10 straipsnis

Tiekimo sutarčių sudarymui taikomos procedūros

1.   Tiekimo sutartims taikomos šios procedūros:

a)

supaprastinta procedūra;

b)

centralizuota procedūra, taikoma pagal Agentūros sprendimą, jei kyla pavojus reguliariam branduolinių medžiagų tiekimui.

2.   Supaprastintos procedūros taikymas nedaro poveikio Sutartimi Agentūrai suteiktoms išimtinėms teisėms.

11 straipsnis

Supaprastinta procedūra

1.   Vartotojams leidžiama gauti pasiūlymus tiesiogiai iš gamintojų, tarpininkų ar kitų jų pasirinktų vartotojų ir laisvai derėtis dėl tiekimo sutarties.

2.   Tiekimo sutartyje nurodoma bent ši informacija:

a)

nuoroda į susitariančiąsias šalis, įskaitant Agentūrą;

b)

tiektinų medžiagų kiekiai arba tokiems kiekiams nustatyti naudoti metodai;

c)

tiektinų medžiagų cheminė forma;

d)

tiektinų branduolinių medžiagų kilmės šalis; jei pasirašant tiekimo sutartį ta šalis yra nežinoma, vartotojas apie ją raštu praneša Agentūrai kuo greičiau;

e)

pristatymo grafikas (jei jis žinomas pasirašant tiekimo sutartį);

f)

pristatymo vieta;

g)

pristatymo būdas (fizinis arba buhalterinis perkėlimas);

h)

kaina ir mokėjimo sąlygos, įskaitant, kai taikoma, kainos apskaičiavimo metodą;

i)

tiekimo sutarties galiojimo trukmė;

j)

data (-os), kada susitariančiosios šalys pasirašė tiekimo sutartį.

3.   Visi tiekimo sutarties originalai Agentūrai pasirašyti pateikiami per 10 (dešimt) darbo dienų nuo dienos, kurią sutartį pasirašė visos susitariančiosios šalys, išskyrus Agentūrą (arba, pateikus pagrįstą prašymą, per ilgesnį laikotarpį, kuriam raštu pritarė Agentūra).

4.   Prie tiekimo sutarties originalų pridedama užpildyta sutarties pateikimo forma, kurią galima rasti Agentūros interneto svetainėje.

5.   Išskyrus atvejus, kai taikomas šių taisyklių 15 straipsnis, Agentūra priima sprendimą dėl sutarties sudarymo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tos sutarties gavimo dienos su sąlyga, kad Agentūrai pateikta visa reikalinga informacija. Jei Agentūra paprašo pateikti papildomos informacijos, šis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kurią Agentūra gavo visą informaciją, būtiną tam, kad ji galėtų atlikti tiekimo šaltinių priežiūros užduotį.

6.   Jeigu Agentūra sudaro tiekimo sutartį, ji pasilieka vieną originalą apskaitos reikmėms, o likusius originalus grąžina juos išsiuntusiai susitariančiajai šaliai ir informuoja ją apie suteiktą nuorodos numerį.

7.   Jeigu Agentūra nustato, kad kyla pavojus reguliariam ir teisingam branduolinių medžiagų tiekimui Bendrijos vartotojams, ji gali nuspręsti sustabdyti šios supaprastintos procedūros taikymą ir taikyti Taisyklių 12 straipsnyje numatytą centralizuotą procedūrą.

12 straipsnis

Centralizuota procedūra

1.   Ši procedūra taikoma, jei Agentūra nustato, kad kyla pavojus reguliariam branduolinių medžiagų tiekimui vartotojams, be kita ko, ir tais atvejais, kai vartotojai per pagrįstą laikotarpį negali gauti prieigos prie branduolinių medžiagų arba kai tos branduolinės medžiagos jiems yra prieinamos, bet itin didelėmis kainomis.

2.   Agentūros sprendimas, kuriuo sustabdomas supaprastintos procedūros taikymas ir nustatoma centralizuotos procedūros taikymo sritis, įsigalioja jį paskelbus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3.   Tokiais atvejais branduolinės medžiagos gali būti tiekiamos ne Bendrijos vartotojams ir (arba) tomis branduolinėmis medžiagomis su tais vartotojais gali būti mainomasi tik tuo atveju, jei patenkinti Bendrijos vartotojų poreikiai.

4.   Tiekimo sutartis, kurią susitariančiosios šalys pasirašė prieš paskelbiant Agentūros sprendimą pagal šio straipsnio 2 dalį, administruojama pagal tą dieną, kurią susitariančiosios šalys pasirašė sutartį, galiojančią procedūrą.

13 straipsnis

Tiekimo sutarčių pakeitimai

1.   Visi tiekimo sutarties pakeitimai (pakeitimai, papildymai, papildomi raštai, perleidimo susitarimai, abipusiai susitarimai dėl nutraukimo) turi būti teikiami Agentūrai sudaryti pagal pradinei sutarčiai taikytą procedūrą.

2.   Jei pateikiamas vienašalis pranešimas apie tiekimo sutarties nutraukimą, Agentūrai apie tai pranešama per 10 (dešimt) darbo dienų nuo dienos, kurią buvo atitinkamai išsiųstas arba gautas vienašalis pranešimas apie sutarties nutraukimą.

14 straipsnis

Atsisakymas sudaryti tiekimo sutartį

1.   Pagal bet kurią iš Taisyklių 10 straipsnyje nurodytų procedūrų Agentūra turi teisę nesutikti su sutartimi, kuri gali trukdyti siekti Sutarties tikslų.

2.   Jei Agentūra nusprendžia nesudaryti tiekimo sutarties, ji apie tai praneša suinteresuotosioms susitariančiosioms šalims motyvuotu sprendimu ir grąžina visus pateiktus dokumentus juos pateikusiai susitariančiajai šaliai.

3.   Agentūra gali nuspręsti nesudaryti tiekimo sutarties, visų pirma jei Agentūros prašomas paaiškinimas nepateikiamas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

4.   Apie šį sprendimą arba sprendimo nepriėmimą gali būti pranešta Komisijai pagal Agentūros įstatų 5 straipsnio 5 dalies nuostatas.

15 straipsnis

Komisijos leidimas

1.   Išankstinis Komisijos leidimas yra reikalingas eksportuojant Bendrijos produkciją (Sutarties 59 straipsnio b punktas ir 62 straipsnio 1 dalies c punktas) ir sudarant ilgesnės nei 10 metų trukmės tiekimo sutartis (Sutarties 60 straipsnis).

2.   Tokiais atvejais Agentūra inicijuoja procedūrą Komisijos leidimui gauti.

4 SKYRIUS

PRANEŠIMAS APIE SUTARTIS DĖL SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ IR NEDIDELIŲ KIEKIŲ

16 straipsnis

Sutartys dėl susijusių paslaugų

1.   Apie sutartis dėl susijusių paslaugų pagal Sutarties 75 straipsnį Agentūrai pranešama per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tų sutarčių pasirašymo dienos (arba, pateikus pagrįstą prašymą, per ilgesnį laikotarpį, kuriam raštu pritarė Agentūra).

2.   Pateikiamame pranešime skelbiama bent ši informacija:

a)

nuoroda į susitariančiąsias šalis;

b)

žinomi arba apytikriai atitinkamų medžiagų kiekiai;

c)

atitinkamų medžiagų cheminė forma;

d)

atitinkamų medžiagų kilmės šalis; jei pasirašant sutartį ta šalis yra nežinoma, apie ją raštu Agentūrai pranešama kuo greičiau;

e)

pristatymo grafikas;

f)

pristatymo vieta;

g)

sutarties galiojimo trukmė;

h)

data (-os), kada susitariančiosios šalys pasirašė sutartį.

3.   Pranešant apie sutartį naudojama Agentūros interneto svetainėje pateikiama forma.

4.   Agentūra patvirtina gavusi pranešimą ir informuoja apie sutarčiai suteiktą nuorodos numerį per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos su sąlyga, kad Agentūrai pateikta visa reikalinga informacija.

5.   Agentūrai paprašius papildomos informacijos, šio straipsnio 4 dalyje nurodyto laikotarpio skaičiavimas dėl tokio prašymo nutrūks, o gavus informaciją šis laikotarpis bus pradėtas skaičiuoti iš naujo.

6.   Apie bet kokį pradinės sutarties pakeitimą, susijusį su vienu iš 2 dalyje nurodytų dalykų, įskaitant sutarties nutraukimą, pranešama Agentūrai šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

7.   Jei į sutartį dėl susijusių paslaugų įtrauktos nuostatos, susijusios su branduolinių medžiagų tiekimu, ji laikoma tiekimo sutartimi ir pateikiama Agentūrai sudaryti.

17 straipsnis

Sutartys dėl nedidelių kiekių

1.   Apie nedidelio rūdų, žaliavų ir specialių daliųjų medžiagų kiekio gabenimą, importą ar eksportą pranešama Agentūrai.

2.   Asmuo, importuojantis ar eksportuojantis nedidelius kiekius, ir tiekėjas, gabenantis nedidelius kiekius Bendrijos viduje, pateikia Agentūrai ketvirčio ataskaitą apie tokius sandorius.

3.   Ketvirčio ataskaitos Agentūrai pateikiamos per vieną mėnesį nuo ketvirčio, per kurį buvo atlikti sandoriai, pabaigos ir jose pateikiama informacija apima Reglamento dėl nedidelių kiekių 3 straipsnyje numatytą informaciją.

4.   Gavusi visą reikalingą informaciją, Agentūra patvirtina ketvirčio ataskaitas ir, jei įmanoma, per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo sutarčių gavimo dienos praneša apie sutartims suteiktus nuorodos numerius.

5 SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šios taisyklės įsigalioja Agentūros sprendime, kuriuo jos priimtos, nustatytą dieną.

2.   Susitariančiųjų šalių iki šių taisyklių įsigaliojimo pasirašytos tiekimo sutartys administruojamos pagal jų pasirašymo dieną galiojusias nuostatas.


Top