EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021L2261

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2021/2261 2021 m. gruodžio 15 d. kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/65/EB, kiek tai susiję su kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) valdymo įmonių naudojimusi pagrindinės informacijos dokumentais (Tekstas svarbus EEE)

PE/72/2021/REV/1

OJ L 455, 20.12.2021, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/2261/oj

2021 12 20   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 455/15


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2021/2261

2021 m. gruodžio 15 d.

kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/65/EB, kiek tai susiję su kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) valdymo įmonių naudojimusi pagrindinės informacijos dokumentais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB (3) 78 straipsnyje reikalaujama, kad investicinės bendrovės ir valdymo įmonės parengtų trumpą dokumentą, kuriame būtų pateikta pagrindinė informacija apie investuotojams siūlomų kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) pagrindines ypatybes (toliau – pagrindinė informacija investuotojams), kad tie investuotojai pagrįstai galėtų suvokti jiems siūlomų KIPVPS pobūdį bei riziką ir priimti informacija pagrįstus investicinius sprendimus;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1286/2014 (4) reikalaujama, kad mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) teikėjai, prieš pateikdami MIPP ir DIP neprofesionaliesiems investuotojams, parengtų ir paskelbtų to produkto pagrindinės informacijos dokumentą (toliau – PID), kad tokie neprofesionalieji investuotojai galėtų suprasti ir palyginti MIPP ir DIP pagrindines savybes ir riziką;

(3)

kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektai (KIPVPS) taip pat laikomi MIPP ir DIP, kurių PID reikalaujama pagal Reglamentą (ES) Nr. 1286/2014. Tačiau pagal to reglamento 32 straipsnio 1 dalį valdymo įmonėms, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/EB 2 straipsnio 1 dalies b punkte, investicinėms bendrovėms, kaip nurodyta tos direktyvos 27 straipsnyje, ir asmenims, konsultuojantiems KIPVPS investicinių vienetų klausimais arba tuos vienetus parduodantiems, kaip nurodyta tos direktyvos 1 straipsnio 2 dalyje, iki 2021 m. gruodžio 31 d. netaikomos tame reglamente nustatytos pareigos, taigi ir reikalavimas parengti PID (toliau – pereinamojo laikotarpio priemonė);

(4)

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/653 (5) Reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su PID pateikimu, turiniu ir standartiniu formatu, rizikos ir grąžos pateikimo ir išlaidų apskaičiavimo metodika, PID esančios informacijos peržiūros sąlygomis ir minimaliu dažnumu bei PID pateikimo neprofesionaliesiems investuotojams sąlygomis;

(5)

2021 m. rugsėjo 7 d. Komisija priėmė Deleguotąjį reglamentą, kuriuo iš dalies keičiami Deleguotajame reglamente (ES) 2017/653 nustatyti techniniai reguliavimo standartai, susiję su pagrindine veiklos rezultatų scenarijų rengimo metodika ir jų pateikimu, išlaidų pateikimu ir suminių išlaidų rodiklių apskaičiavimo metodika, informacijos apie ankstesnės veiklos rezultatus turiniu ir pateikimu bei išlaidų pagal įvairias investavimo galimybes teikiančius MIPP ir DIP pateikimu bei MIPP ir DIP teikėjams, siūlantiems Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 32 straipsnyje nurodytų fondų investicinius vienetus kaip pagrindines investavimo galimybes, taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės suderinimu su pratęsta tame straipsnyje nustatyta pereinamojo laikotarpio priemone. To deleguotojo reglamento taikymo pradžios data yra 2022 m. liepos 1 d., tačiau svarbu atsižvelgti į poreikį suteikti valdymo įmonėms, investicinėms bendrovėms ir asmenims, konsultuojantiems KIPVPS ir ne KIPVPS investicinių vienetų klausimais ar tuos vienetus parduodantiems, pakankamai laiko pasirengti pereinamojo laikotarpio priemonės taikymo pabaigai ir kartu pareigai rengti PID;

(6)

siekiant užtikrinti, kad poreikis suteikti pakankamai laiko pasirengti pareigai rengti PID būtų patenkintas, Reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 buvo iš dalies pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/2259 (6), pratęsiant pereinamojo laikotarpio priemonės galiojimą iki 2022 m. gruodžio 31 d.;

(7)

pagrindinė informacija investuotojams ir PID apima iš esmės tuos pačius informavimo reikalavimus. Todėl būtina užtikrinti, kad neprofesionalieji investuotojai į MIPP ir DIP, norintys įsigyti KIPVPS investicinių vienetų, nuo 2023 m. sausio 1 d. negautų abiejų tų dokumentų dėl to paties finansinio produkto. Todėl reikėtų nustatyti, kad PID turėtų būti laikomas atitinkančiu pagrindinei informacijai investuotojams taikomus reikalavimus. Be to, investicinės bendrovės ir valdymo įmonės turėtų ir toliau rengti pagrindinę informaciją investuotojams pagal Direktyvą 2009/65/EB kitiems nei neprofesionaliesiems investuotojams, išskyrus atvejus, kai jos nusprendžia parengti PID, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 1286/2014. Tokiais atvejais kompetentingos institucijos neturėtų reikalauti, kad investicinės bendrovės ir valdymo įmonės pateiktų pagrindinę informaciją investuotojams, ir tiems investuotojams turėtų būti pateikiamas tik PID;

(8)

todėl Direktyva 2009/65/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvoje 2009/65/EB įterpiamas šis straipsnis:

„82a straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad jei investicinė bendrovė arba valdymo įmonė bet kurio jos valdomo bendrojo investicinio fondo atveju parengia, pateikia, patikslina ir išverčia pagrindinės informacijos dokumentą, atitinkantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1286/2014 (*1) nustatytus pagrindinės informacijos dokumentų reikalavimus, kompetentingos institucijos laiko, kad tas pagrindinės informacijos dokumentas atitinka pagrindinei informacijai investuotojams taikomus reikalavimus, nustatytus šios direktyvos 78–82 ir 94 straipsniuose.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos nereikalautų, kad investicinė bendrovė arba valdymo įmonė bet kurio jos valdomo bendrojo investicinio fondo atveju parengtų pagrindinę informaciją investuotojams pagal šios direktyvos 78–82 ir 94 straipsnius, jei ji parengia, pateikia, patikslina ir išverčia pagrindinės informacijos dokumentą, atitinkantį Reglamente (ES) Nr. 1286/2014 nustatytus reikalavimus dėl pagrindinės informacijos dokumentų.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d. priima ir paskelbia nuostatas, būtinas, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2023 m. sausio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2021 m. gruodžio 15 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. LOGAR


(1)  2021 m. spalio 20 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2021 m. lapkričio 23 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2021 m. gruodžio 9 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

(4)  2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų (OL L 352, 2014 12 9, p. 1).

(5)  2017 m. kovo 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/653, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pagrindinės informacijos dokumentų pateikimu, turiniu, peržiūra ir patikslinimu ir reikalavimo pateikti tokius dokumentus įvykdymo sąlygomis (OL L 100, 2017 4 12, p. 1).

(6)  2021 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2259, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl valdymo įmonėms, investicinėms bendrovėms ir asmenims, konsultuojantiems kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) ir ne KIPVPS investicinių vienetų klausimais arba šiuos vienetus parduodantiems, taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės pratęsimo (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).


Top