EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021L0647

Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2021/647 2021 m. sausio 15 d. kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, dėl išimties, kuria elektriniuose ir elektroniniuose civilinės paskirties (profesionalų) sprogmenų degtuvuose leidžiama naudoti tam tikrus švino ir šešiavalenčio chromo junginius, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedas (Tekstas svarbus EEE)

C/2021/50

OJ L 133, 20.4.2021, p. 54–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2021/647/oj

2021 4 20   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/54


KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA (ES) 2021/647

2021 m. sausio 15 d.

kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, dėl išimties, kuria elektriniuose ir elektroniniuose civilinės paskirties (profesionalų) sprogmenų degtuvuose leidžiama naudoti tam tikrus švino ir šešiavalenčio chromo junginius, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (1), ypač į jos 5 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Direktyva 2011/65/ES reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų, kad rinkai teikiamoje elektros ir elektroninėje įrangoje nebūtų tos direktyvos II priede išvardytų pavojingų medžiagų. Tas apribojimas netaikomas tam tikroms tos direktyvos III priede išvardytoms reikmėms, kurioms nustatyta išimtis;

(2)

elektros ir elektroninės įrangos kategorijos, kurioms taikoma Direktyva 2011/65/ES, išvardytos tos direktyvos I priede;

(3)

švinas ir šešiavalentis chromas yra ribojamos cheminės medžiagos, nurodytos Direktyvos 2011/65/ES II priede;

(4)

2018 m. sausio 19 d. Komisija gavo pagal Direktyvos 2011/65/ES 5 straipsnio 3 dalį pateiktą paraišką į tos direktyvos III priedą įtraukti naują išimtį, kuria švino ir šešiavalenčio chromo junginius būtų leidžiama naudoti elektriniuose ir elektroniniuose civilinės paskirties (profesionalų) sprogmenų degtuvuose (toliau – prašoma išimtis);

(5)

vertinant prašomą išimtį, be kita ko, konsultuotasi su suinteresuotaisiais subjektais pagal Direktyvos 2011/65/ES 5 straipsnio 7 dalį; Per šias konsultacijas gautos pastabos buvo viešai paskelbtos tam skirtoje interneto svetainėje;

(6)

tam tikri švino ir šešiavalenčio chromo junginiai naudojami pagrindinėse elektrinių ir elektroninių degtuvų (EED) dalyse – elektrinių sprogdiklių galvutėse, sužadinamųjų sprogstamųjų medžiagų užtaisuose ir pirotechninių delsiklių užtaisuose. EED yra elektrinių ir elektroninių detonatorių, kurie daugiausia naudojami naudingųjų iškasenų gavyboje, vykdant statybos ir griovimo darbus, sudedamosios dalys, taip pat naudojami integruotųjų gelbėjimo sistemų komponentuose;

(7)

šiuo metu rinkoje nėra alternatyvų, kuriomis EED būtų galima pakeisti švino diazidą, švino stifnatą, švino dipikramatą, oranžinį švino pigmentą (švino tetraoksidą) ir švino dioksidą, o EED ilgalaikių pirotechninių delsiklių užtaisuose – bario chromatą ir kurios atitiktų visus būtinus reikalavimus saugiam EED naudojimui užtikrinti;

(8)

dėl alternatyvų stokos kol kas moksliškai ir techniškai neįmanoma atsisakyti švino diazido, švino stifnato, švino dipikramato, oranžinio švino pigmento (švino tetraoksido), švino dioksido ir bario chromato naudojimo tam tikruose EED komponentuose ar juos pakeisti kuo nors kitu. Išimtis suderinama su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 (2) ir ją taikant nebus susilpninta juo užtikrinama aplinkos ir sveikatos apsauga;

(9)

todėl tikslinga suteikti prašomą išimtį ir reikmes, kurias ji apima, susijusias su 11 kategorijos elektros ir elektronine įranga, įtraukti į Direktyvos 2011/65/ES III priedą;

(10)

pagal Direktyvos 2011/65/ES 5 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą prašoma išimtis turėtų būti suteikta 5 metų laikotarpiui, prasidedančiam 2021 m. balandžio 20 d. Atsižvelgiant į nuolatinių pastangų, dedamų siekiant rasti patikimų pakaitalų, rezultatus, mažai tikėtina, kad dėl išimties taikymo trukmės bus padarytas neigiamas poveikis inovacijoms;

(11)

todėl Direktyva 2011/65/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2011/65/ES III priedas iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šios direktyvos priede.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2021 m. spalio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2021 m. lapkričio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2021 m. sausio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 174, 2011 7 1, p. 88.

(2)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).


PRIEDAS

Į Direktyvos 2011/65/ES III priedą įrašomas 45 įrašas:

„45

Švino diazidas, švino stifnatas, švino dipikramatas, oranžinis švino pigmentas (švino tetraoksidas), švino dioksidas elektriniuose ir elektroniniuose civilinės paskirties (profesionalų) sprogmenų degtuvuose ir bario chromatas elektrinių civilinės paskirties (profesionalų) sprogmenų degtuvų ilgalaikių pirotechninių delsiklių užtaisuose.

Taikoma 11 kategorijai ir nustoja galioti 2026 m. balandžio 20 d.“


Top