EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1482

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/1482 2021 m. rugsėjo 14 d. kuriuo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise Sąjungoje, nustatomas Izraelio Valstybės išduotų COVID-19 pažymėjimų lygiavertiškumas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams (Tekstas svarbus EEE)

C/2021/6751

OJ L 325, 15.9.2021, p. 51–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1482/oj

2021 9 15   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 325/51


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2021/1482

2021 m. rugsėjo 14 d.

kuriuo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise Sąjungoje, nustatomas Izraelio Valstybės išduotų COVID-19 pažymėjimų lygiavertiškumas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2021 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 dėl sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo) išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo sistemos, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas asmenims laisvai judėti COVID-19 pandemijos metu (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2021/953 nustatoma sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo) išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo sistema, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tokių pažymėjimų turėtojams naudotis savo teise laisvai judėti COVID-19 pandemijos metu. Tuo reglamentu taip pat padedama sudaryti palankesnes sąlygas valstybėms narėms laipsniškai ir koordinuotai panaikinti laisvo judėjimo apribojimus laikantis Sąjungos teisės, kad būtų apribotas SARS-CoV-2 plitimas;

(2)

Reglamentu (ES) 2021/953 sudaromos sąlygos pripažinti Sąjungos piliečiams ir jų šeimos nariams trečiųjų šalių išduotus COVID-19 pažymėjimus, jei Komisija nustato, kad tie COVID-19 pažymėjimai išduoti laikantis standartų, kurie turi būti laikomi lygiaverčiais pagal šį reglamentą nustatytiems standartams. Be to, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/954 (2) valstybės narės turi taikyti Reglamentu (ES) 2021/953 nustatytas taisykles trečiųjų šalių piliečiams, kurie nepatenka į to reglamento taikymo sritį, tačiau kurie teisėtai yra arba gyvena jų teritorijoje ir pagal Sąjungos teisę turi teisę vykti į kitas valstybes nares. Todėl bet kokios šiame sprendime nustatytos išvados dėl lygiavertiškumo turėtų būti taikomos COVID-19 skiepijimo ir persirgimo pažymėjimams, kuriuos Izraelio Valstybė išduoda Sąjungos piliečiams ir jų šeimos nariams. Remiantis Reglamentu (ES) 2021/954, tokios išvados dėl lygiavertiškumo taip pat atitinkamai taikomos COVID-19 skiepijimo ir persirgimo pažymėjimams, kuriuos tame reglamente nustatytomis sąlygomis Izraelio Valstybė išduoda trečiųjų šalių piliečiams, teisėtai esantiems arba gyvenantiems valstybių narių teritorijoje;

(3)

2021 m. liepos 19 d. Izraelio Valstybė Komisijai pateikė išsamią informaciją apie sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo ir persirgimo pažymėjimų išdavimą pagal sistemą „Ramzor“. Izraelio Valstybė informavo Komisiją, jog mano, kad jos COVID-19 pažymėjimai yra išduodami pagal standartą ir technologinę sistemą, kurie yra sąveikūs su Reglamentu (ES) 2021/953 nustatyta patikimumo užtikrinimo sistema ir kuriais sudaromos sąlygos patikrinti pažymėjimų autentiškumą, galiojimą ir vientisumą. Šiuo atžvilgiu Izraelio Valstybė pranešė Komisijai, kad Izraelio Valstybės pagal sistemą „Ramzor“ išduotuose COVID-19 pažymėjimuose yra Reglamento (ES) 2021/953 priede nurodyti duomenys;

(4)

gavusi Izraelio Valstybės prašymą, 2021 m. rugsėjo 6 d. Komisija atliko techninius bandymus, iš kurių matyti, kad Izraelio Valstybė COVID-19 skiepijimo ir persirgimo pažymėjimus išduoda pagal sistemą „Ramzor“, kuri yra sąveiki su Reglamentu (ES) 2021/953 nustatyta patikimumo užtikrinimo sistema ir kuria sudaromos sąlygos patikrinti jų autentiškumą, galiojimą ir vientisumą. Komisija taip pat patvirtino, kad pagal sistemą „Ramzor“ Izraelio Valstybės išduotuose COVID-19 skiepijimo ir persirgimo pažymėjimuose yra būtini duomenys;

(5)

be to, Izraelio Valstybė pranešė Komisijai, kad išduoda sąveikiuosius skiepijimo pažymėjimus asmenims, paskiepytiems COVID-19 vakcinomis. Šiuo metu yra „Comirnaty“ ir „Spikevax“ vakcinos;

(6)

be to, Izraelio Valstybė pranešė Komisijai, kad išduoda sąveikiuosius persirgimo pažymėjimus. Šie pažymėjimai galioja ne ilgiau kaip 180 dienų nuo pirmojo tyrimo, kurio rezultatas teigiamas, dienos;

(7)

Izraelio Valstybė taip pat informavo Komisiją, kad ji priima valstybių narių ir EEE šalių pagal Reglamentą (ES) 2021/953 išduotus 9 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimus;

(8)

Izraelio Valstybė taip pat informavo Komisiją, kad ji priima skiepijimo pažymėjimus ir netaiko kelionių apribojimus žmonėms, paskiepytiems vakcinomis, kurioms suteiktas ES rinkodaros leidimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 726/2004;

(9)

Izraelio Valstybė taip pat informavo Komisiją, kad ji priima valstybių narių ir EEE šalių išduotus tyrimo pažymėjimus atlikus nukleino rūgšties stiprinimo COVID-19 tyrimą (pvz., atvirkštinės transkripcijos polimerazės grandininės reakcijos (AT-PGR) tyrimą). Tačiau Izraelio Valstybė nurodo, kad visi keliautojai, įskaitant tuos, kurie turi vietoje atlikto tyrimo rezultatus, po atvykimo oro transportu privalo pakartoti nukleorūgščių amplifikacijos tyrimą (pvz., AT-PGR) ir deklaruoti, kad prieš skrydį atliktas tyrimas nereiškia, jog nebus taikomi jokie kelionės apribojimai ir kad jis suteikia tik teisę patekti į lėktuvą. Be to, Izraelis nepripažįsta greitųjų antigenų tyrimų;

(10)

be to, Izraelio Valstybė informavo Komisiją, kad Izraelio tikrintojai tikrindami pažymėjimus į juos įtrauktus asmens duomenis tvarko tik tam, kad patikrintų ir patvirtintų turėtojo skiepijimo, tyrimo rezultatų ar persirgimo būklę, ir vėliau jų nebesaugo;

(11)

tad būtini elementai, kuriais remiantis nustatoma, kad Izraelio Valstybės pagal sistemą „Ramzor“ išduoti COVID-19 pažymėjimai turi būti laikomi lygiaverčiais pagal Reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams, yra tenkinami;

(12)

todėl Izraelio Valstybės pagal sistemą „Ramzor“ išduoti COVID-19 pažymėjimai turėtų būti pripažįstami Reglamento (ES) 2021/953 5 straipsnio 5 dalyje, ir 7 straipsnio 8 dalyje nurodytomis sąlygomis;

(13)

kad šį sprendimą būtų galima taikyti, Izraelio Valstybė turėtų būti prijungta prie Reglamentu (ES) 2021/953 sukurtos ES skaitmeninio COVID pažymėjimo patikimumo užtikrinimo sistemos;

(14)

siekdama apsaugoti Sąjungos interesus, visų pirma visuomenės sveikatos srityje, Komisija gali pasinaudoti savo įgaliojimais sustabdyti arba nutraukti šio sprendimo taikymą, jei nebesilaikoma Reglamento (ES) 2021/953 8 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų;

(15)

atsižvelgiant į tai, kad Izraelio Valstybę reikia kuo greičiau prijungti prie Reglamentu (ES) 2021/953 sukurtos ES skaitmeninio COVID pažymėjimo patikimumo užtikrinimo sistemos, šis sprendimas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną;

(16)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) 2021/953 14 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis teise laisvai judėti Sąjungoje, Izraelio Valstybės pagal sistemą „Ramzor“ išduoti COVID-19 skiepijimo ir persirgimo pažymėjimai laikomi lygiaverčiais pagal Reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams.

2 straipsnis

Izraelio Valstybė prijungiama prie Reglamentu (ES) 2021/953 sukurtos ES skaitmeninio COVID pažymėjimo patikimumo užtikrinimo sistemos.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2021 m. rugsėjo 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 211, 2021 6 15, p. 1.

(2)  2021 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/954 dėl sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo), skirtų trečiųjų valstybių piliečiams, teisėtai esantiems arba gyvenantiems valstybių narių teritorijose, išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo COVID-19 pandemijos metu sistemos (OL L 211, 2021 6 15, p. 24).


Top