EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1273

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/1273 2021 m. liepos 30 d. kuriuo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise Sąjungoje, nustatomas San Marino išduotų COVID-19 pažymėjimų lygiavertiškumas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams (Tekstas svarbus EEE)

C/2021/5788

OL L 277, 2021 8 2, p. 151–153 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1273/oj

2021 8 2   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 277/151


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2021/1273

2021 m. liepos 30 d.

kuriuo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise Sąjungoje, nustatomas San Marino išduotų COVID-19 pažymėjimų lygiavertiškumas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2021 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 dėl sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo) išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo sistemos, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas asmenims laisvai judėti COVID-19 pandemijos metu (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2021/953 nustatoma sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo) išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo sistema, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tokių pažymėjimų turėtojams naudotis savo teise laisvai judėti COVID-19 pandemijos metu. Tuo reglamentu taip pat padedama sudaryti palankesnes sąlygas valstybėms narėms laipsniškai ir koordinuotai panaikinti laisvo judėjimo apribojimus laikantis Sąjungos teisės, kad būtų apribotas SARS-CoV-2 plitimas;

(2)

Reglamentu (ES) 2021/953 sudaromos sąlygos pripažinti Sąjungos piliečiams ir jų šeimos nariams trečiųjų šalių išduotus COVID-19 pažymėjimus, jei Komisija nustato, kad tie COVID-19 pažymėjimai išduoti laikantis standartų, kurie turi būti laikomi lygiaverčiais pagal šį reglamentą nustatytiems standartams. Be to, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/954 (2) valstybės narės turi taikyti Reglamentu (ES) 2021/953 nustatytas taisykles trečiųjų šalių piliečiams, kurie nepatenka į to reglamento taikymo sritį, tačiau kurie teisėtai yra arba gyvena jų teritorijoje ir pagal Sąjungos teisę turi teisę vykti į kitas valstybes nares. Todėl bet kokios šiame sprendime nustatytos išvados dėl lygiavertiškumo turėtų būti taikomos COVID-19 skiepijimo pažymėjimams, kuriuos San Marinas išduoda Sąjungos piliečiams ir jų šeimos nariams. Remiantis Reglamentu (ES) 2021/954, tokios išvados dėl lygiavertiškumo taip pat atitinkamai taikomos COVID-19 pažymėjimams, kuriuos tame reglamente nustatytomis sąlygomis San Marinas išduoda trečiųjų šalių piliečiams, teisėtai esantiems arba gyvenantiems valstybių narių teritorijoje;

(3)

gavusi San Marino prašymą, 2021 m. birželio 30 d. Komisija atliko techninius bandymus, po kurių paaiškėjo, kad pagal San Marino skaitmeninio COVID-19 pažymėjimo (SMDCC) sistemą San Marino išduoti COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimai yra sąveikūs su Reglamentu (ES) 2021/953 nustatyta patikimumo užtikrinimo sistema, todėl galima patikrinti jų autentiškumą, galiojimą ir vientisumą. Komisija taip pat patvirtino, kad pagal SMDCC sistemą San Marino išduotuose COVID-19 pažymėjimuose yra būtini duomenys;

(4)

2021 m. liepos 14 d. San Marinas Komisijai pateikė informaciją apie sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimų išdavimą pagal SMDCC sistemą. San Marinas informavo Komisiją, jog mano, kad San Marino COVID-19 pažymėjimai yra išduodami pagal standartą ir technologinę sistemą, kurie yra sąveikūs su Reglamentu (ES) 2021/953 nustatyta patikimumo užtikrinimo sistema ir kuriuos taikant galima patikrinti pažymėjimų autentiškumą, galiojimą ir vientisumą. Šiuo atžvilgiu San Marinas pranešė Komisijai, kad San Marino pagal SMDCC sistemą išduotuose COVID-19 pažymėjimuose yra Reglamento (ES) 2021/953 priede nurodyti duomenys;

(5)

be to, San Marinas informavo Komisiją, kad išduos sąveikiuosius skiepijimo pažymėjimus tiems, kas bus paskiepyti COVID-19 vakcinomis. Šiuo metu tai „Comirnaty“, „Moderna“, „Vaxzevria“, „Janssen“ ir „Sputnik V“;

(6)

San Marinas taip pat informavo Komisiją, kad sąveikiuosius tyrimo rezultatų pažymėjimus išduos tik atlikus nukleorūgščių amplifikacijos tyrimus arba greituosius antigenų testus, išvardytus bendrame atnaujintame COVID-19 greitųjų antigenų testų sąraše, dėl kurio susitarė pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1082/2013/ES (3) 17 straipsnį įsteigtas Sveikatos saugumo komitetas, remdamasis 2021 m. sausio 21 d. Tarybos rekomendacija (4);

(7)

San Marinas taip pat informavo Komisiją, kad pripažins pagal Reglamentą (ES) 2021/953 valstybių narių išduotus skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimus. San Marinas informavo Komisiją, kad priims patvirtinamuosius dokumentus, išduotus paskiepijus vakcinomis, kurioms suteiktas ES masto leidimas (remiantis Europos vaistų agentūros nuomone), vakcinomis, kurioms ES valstybės narės kompetentinga institucija suteikė laikiną rinkodaros leidimą, ir vakcinomis, kurių atžvilgiu baigta PSO įtraukimo į naudojimo esant ekstremaliajai padėčiai sąrašą procedūra. San Marinas taip pat informavo Komisiją, kad priims tyrimo rezultatų pažymėjimus, išduotus atlikus į Sveikatos saugumo komiteto sąrašą įtrauktus nukleorūgščių amplifikacijos tyrimus (pvz., AT PGR) ir greituosius antigenų testus. San Marinas priims persirgimo pažymėjimus, išduotus atlikus nukleorūgščių amplifikacijos tyrimus (pvz., AT-PGR);

(8)

2021 m. liepos 22 d. San Marinas taip pat informavo Komisiją, kad, tikrindamas valstybių narių pagal Reglamentą (ES) 2021/953 išduotus skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimus, į pažymėjimus įtrauktus asmens duomenis tvarko vien tik tam, kad tikrintų ir tvirtintų informaciją apie turėtojo skiepijimo būklę, tyrimo rezultatų ar persirgimo būklę, ir po to jų nebesaugo;

(9)

tad būtini elementai, kuriais remiantis nustatoma, kad San Marino pagal SMDCC sistemą išduoti COVID-19 pažymėjimai turi būti laikomi lygiaverčiais pagal Reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams, yra tenkinami;

(10)

todėl San Marino pagal SMDCC sistemą išduoti COVID-19 pažymėjimai turėtų būti priimami Reglamento (ES) 2021/953 5 straipsnio 5 dalyje, 6 straipsnio 5 dalyje ir 7 straipsnio 8 dalyje nurodytomis sąlygomis;

(11)

kad šį sprendimą būtų galima taikyti, San Marinas turėtų būti prijungtas prie Reglamentu (ES) 2021/953 sukurtos ES skaitmeninio COVID pažymėjimo patikimumo užtikrinimo sistemos;

(12)

siekdama apsaugoti Sąjungos interesus, visų pirma visuomenės sveikatos srityje, Komisija gali pasinaudoti savo įgaliojimais sustabdyti arba nutraukti šio sprendimo taikymą, jei nebesilaikoma Reglamento (ES) 2021/953 8 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų;

(13)

atsižvelgiant į tai, kad San Mariną reikia kuo greičiau prijungti prie Reglamentu (ES) 2021/953 sukurtos ES skaitmeninio COVID pažymėjimo patikimumo užtikrinimo sistemos, šis sprendimas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną;

(14)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) 2021/953 14 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis teise laisvai judėti Sąjungoje, San Marino pagal SMDCC sistemą išduoti COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimai laikomi lygiaverčiais pagal Reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams.

2 straipsnis

San Marinas prijungiamas prie Reglamentu (ES) 2021/953 sukurtos ES skaitmeninio COVID pažymėjimo patikimumo užtikrinimo sistemos.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2021 m. liepos 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 211, 2021 6 15, p. 1.

(2)  2021 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/954 dėl sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo), skirtų trečiųjų valstybių piliečiams, teisėtai esantiems arba gyvenantiems valstybių narių teritorijose, išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo COVID-19 pandemijos metu sistemos (OL L 211, 2021 6 15, p. 24).

(3)  2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 2013 11 5, p. 1).

(4)  2021 m. sausio 21 d. Tarybos rekomendacija dėl bendros greitųjų antigenų testų naudojimo ir patvirtinimo sistemos ir COVID-19 tyrimų rezultatų tarpusavio pripažinimo Europos Sąjungoje (OL C 24, 2021 1 22, p. 1).


Top