EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1209(01)

Komisijos sprendimas 2021 m. gruodžio 8 d. dėl Komisijos programinės įrangos licencijavimo pagal atvirosios programinės įrangos licenciją ir jos pakartotinio naudojimo 2021/C 495 I/01

C/2021/8759

OJ C 495I , 9.12.2021, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

2021 12 9   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CI 495/1


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2021 m. gruodžio 8 d.

dėl Komisijos programinės įrangos licencijavimo pagal atvirosios programinės įrangos licenciją ir jos pakartotinio naudojimo

(2021/C 495 I/01)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 249 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijai kaip Sąjungos atstovei priklauso daugybės kompiuterių programų intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant autorių teises;

(2)

2020 m. spalio 21 d. Komisija priėmė naują atvirosios programinės įrangos strategiją (1), kuria Komisija skatinama naudotis atvirąja programine įranga, prisidėti prie trečiųjų subjektų atvirosios programinės įrangos projektų ir dalytis savo programine įranga kaip atvirąja programine įranga. Tame komunikate nurodyta, kad, kai įmanoma ir tikslinga, Komisija dalysis visų kompiuterių programų, kurių intelektinės nuosavybės teisės priklauso jai kaip Sąjungos atstovei, pirminiu tekstu;

(3)

licencijavimas pagal atvirosios programinės įrangos licenciją tapo neatsiejama programinės įrangos sektoriaus verslo modelių dalimi – ši praktika plačiai taikoma ES ir kitų šalių viešosiose institucijose. Komisija šioje srityje jau ėmėsi įvairių iniciatyvų, pavyzdžiui, 2007 m. patvirtino Europos Sąjungos viešąją licenciją (EUPL) – jos naujausia versija paskelbta 2017 m. gegužės mėn. (2);

(4)

kad taptų lengviau plačiau pakartotinai naudoti programinę įrangą, būtų skatinamos programinės įrangos inovacijos ir populiarinama atviroji programinė įranga, šiame sprendime turėtų būti nustatytos dalijimosi Komisijos programine įranga kaip atvirąja programine įranga sąlygos, pagrįstos Komisijos atvirumo politika ir siekiu užtikrinti, kad nei programinę įrangą pakartotinai naudojantiems subjektams, nei Komisijos tarnyboms nebūtų užkrauta nereikalinga administracinė našta;

(5)

šiuo sprendimu Komisijos tarnybos neturėtų būti įpareigotos Komisijos programine įranga dalytis pagal atvirosios programinės įrangos licenciją, o trečiosioms šalims neturėtų būti suteikta teisė reikalauti pateikti Komisijos programinę įrangą pagal tokią licenciją. Komisijai turėtų būti palikta laisvė nuspręsti, ar savo programine įranga dalytis, ar ją licencijuoti pagal nuosavybinę licenciją;

(6)

šiame sprendime turėtų būti numatytos galimybės dalytis programine įranga kaip atvirąja programine įranga išimtys, taikytinos, pavyzdžiui, programinei įrangai, kurios pirminio teksto paskelbimas ar dalijimasis juo keltų pavojų saugumui, arba programinei įrangai, kuri turėtų būti laikoma konfidencialia;

(7)

Komisijos sprendimas 2011/833/ES (3) yra susijęs su pakartotiniu Komisijos dokumentų naudojimu ir programinei įrangai netaikomas;

(8)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1024 (4) buvo nustatyta minimalaus suderinimo sistema, susijusi su atviraisiais duomenimis ir pakartotiniu viešojo sektoriaus informacijos naudojimu. Tos direktyvos 30 konstatuojamojoje dalyje paaiškinama, kad nors joje pateikta termino „dokumentas“ apibrėžtimi nesiekiama apimti kompiuterių programų, valstybės narės gali tą direktyvą taikyti ir kompiuterių programoms;

(9)

siekiant didinti Komisijos veiklos skaidrumą ir atvirumą, šis sprendimas visų pirma turėtų būti taikomas a) programinei įrangai, kuri yra svarbi arba buvo naudojama Komisijai rengiant viešosios politikos iniciatyvą, pavyzdžiui, teisėkūros iniciatyvą ar Jungtinio tyrimų centro mokslinių tyrimų projektą, ir b) programinei įrangai, kuri buvo naudojama įgyvendinant tokią iniciatyvą arba stebint jos įgyvendinimą. Be to, šis sprendimas turėtų būti taikomas Komisijos vidaus reikmėms sukurtai programinei įrangai, jei dalijimasis ja laikomas tikslingu;

(10)

šis sprendimas turėtų būti taikomas ir jo priėmimo dieną jau kuriamai programinei įrangai. Atsižvelgiant į turimus išteklius, Komisijos tarnyboms taip pat turėtų būti leidžiama jį taikyti ir programinei įrangai, kuri šio sprendimo priėmimo dieną jau yra sukurta;

(11)

kad Komisijos programinė įranga būtų lengviau prieinama ir būtų paprasčiau ją pakartotinai naudoti, Komisija turėtų naudoti patikimą vieno langelio principu pagrįstą saugyklą;

(12)

tais atvejais, kai Komisijos tarnybų sukurti modeliai ar dirbtinio intelekto komponentai apima programinės įrangos elementus, šis sprendimas turėtų būti taikomas tiems elementams. Tuo neapribojama galimybė kitiems elementams, pavyzdžiui, susijusiems duomenims, taikyti Sprendimą 2011/833/ES. Tokiais atvejais tinkama atviroji licencija turėtų būti pasirenkama atsižvelgiant į atitinkamo elemento (-ų) pobūdį ir funkciją;

(13)

turėtų būti sudaryta tarpžinybinė grupė, kurios užduotis būtų svarstyti bendro intereso klausimus ir stebėti šio sprendimo įgyvendinimą,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo sprendimu nustatomos Komisijos arba jos vardu sukurtos programinės įrangos, kurios intelektinės nuosavybės teisės priklauso Komisijai, pakartotinio naudojimo ir licencijavimo sąlygos.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

programinė įranga – Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/24/EB (5) apibrėžta kompiuterio programa;

Komisijos programinė įranga – i) programinė įranga, kurios intelektinės nuosavybės teisės kaip Sąjungos atstovei priklauso Komisijai, ir ii) Komisijos arba jos paprašytos trečiosios šalies pakeista trečiajai šaliai priklausanti programinė įranga, kuria galima naudotis pagal atvirosios programinės įrangos licenciją;

pakartotinis naudojimas – fizinių arba juridinių asmenų naudojimasis programine įranga komerciniais ar nekomerciniais tikslais, įskaitant tų naudotojų teisę naudoti, nagrinėti, kopijuoti, keisti programinę įrangą ir ja dalytis;

EUPL – Europos Sąjungos viešoji licencija – standartinė atvirosios programinės įrangos licencija, kurios naujausia (1.2) versija yra patvirtinta Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/863, ir visos būsimos šios licencijos versijos;

licencija – leidimas, kuriuo suteikiama teisė pakartotinai naudoti programinę įrangą tam tikromis sąlygomis;

atvirosios programinės įrangos licencija – licencija, pagal kurią programinę įrangą galima pakartotinai naudoti visoms vienašaliame teisių turėtojo pareiškime nurodytoms reikmėms ir pagal kurią naudotojams pateikiamas programinės įrangos pirminis tekstas;

standartinė atvirosios programinės įrangos licencija – atvirosios programinės įrangos licencija, visuotinai pripažinta atvirosios programinės įrangos organizacijų;

saugykla – internetu pasiekiama vieta, kurioje saugomas programinės įrangos pirminis tekstas ir susijusi informacija, pavyzdžiui, sudarymo ir įdiegimo skriptai, komponentų žiniaraštis, informacija apie autorių teises bei autorystės nurodymą ir licencijos dokumentai.

3 straipsnis

Bendrasis principas

Komisijos tarnybos gali nuspręsti pagal šį sprendimą pateikti pakartotinai naudoti Komisijos programinę įrangą. Tokia programinė įranga licencijuojama pagal vadovaujantis 5 straipsniu pasirinktą atvirosios programinės įrangos licenciją ir, atlikus 8 straipsnyje aprašytą procedūrą, pateikiama 6 straipsnyje nurodytoje saugykloje.

4 straipsnis

Išimtys

Sprendimas netaikomas:

a)

programinei įrangai, kurią leisti pakartotinai naudoti Komisija negali dėl to, kad intelektinės nuosavybės teisės priklauso trečiosioms šalims;

b)

Komisijos programinei įrangai, kurios pirminio teksto paskelbimas ar dalijimasis juo keltų tikrą arba galimą pavojų Komisijos ar kitos Europos Sąjungos institucijos, agentūros ar įstaigos informacinių sistemų ar duomenų bazių saugumui;

c)

Komisijos programinei įrangai, kuri atsižvelgiant į taikytinas taisykles ar teisės aktus, sutartinius įsipareigojimus arba jos pobūdį ar turinį turi būti laikoma konfidencialia;

d)

tais atvejais, kai taikoma viena iš Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 (6) 4 straipsnyje (su reikiamais pakeitimais) išvardytų išimčių ir dėl to prieiga prie Komisijos programinės įrangos negali būti suteikta arba gali būti suteikta tik tam tikrai šaliai, laikantis specialių privilegijuotą prieigą reglamentuojančių taisyklių;

e)

Komisijos programinei įrangai, kuri buvo sukurta Komisijai arba jos vardu vykdant dar neužbaigtus mokslinių tyrimų projektus, tais atvejais, kai ji nėra paviešinta ir jos paviešinimas i) sutrukdytų patvirtinti preliminarius mokslinių tyrimų rezultatus arba ii) būtų pagrindas atsisakyti užregistruoti pramoninės nuosavybės teises (jei tokia registracija laikoma tikslinga) Komisijos naudai.

Tokiais atvejais programinė įranga nepateikiama naudoti pagal atvirosios programinės įrangos licenciją.

5 straipsnis

Tinkamos atvirosios programinės įrangos licencijos pasirinkimas

Atlikus 8 straipsnyje nurodytą intelektinės nuosavybės teisių patikrinimą, tinkama atvirosios programinės įrangos licencija kiekvienu konkrečiu atveju pasirenkama pagal šias taisykles:

a)

Komisijos suteikiama atvirosios programinės įrangos licencija, išskyrus b ir c punktuose nurodytus atvejus, yra EUPL;

b)

jei tam tikroms trečiosios šalies sukurtoms programinės įrangos dalims yra taikomos abipusiškumo sąlygos (angl. copyleft) ir dėl to būtina naudoti kitokią atvirosios programinės įrangos licenciją arba jei manoma, kad konkrečiai programinei įrangai geriau naudoti ne EUPL, o alternatyvią atvirosios programinės įrangos licenciją (visų pirma kai dėl to naudotojų bendruomenei būtų lengviau perimti tą programinę įrangą), gali būti naudojama ta alternatyvi atvirosios programinės įrangos licencija su sąlyga, kad ji yra standartinė atvirosios programinės įrangos licencija;

c)

jei pagal tam tikroms trečiosios šalies sukurtoms programinės įrangos dalims taikomas licencijos sąlygas galima pasirinkti iš kelių standartinių atvirųjų licencijų, išskyrus EUPL, pirmenybė teikiama tai atvirosios programinės įrangos licencijai, kuria naudotojams suteikiamos plačiausios naudojimo teisės (leidžiamojo pobūdžio licencijai).

6 straipsnis

Saugykla

Kad Komisijos programinė įranga būtų lengviau prieinama ir būtų paprasčiau ją pakartotinai naudoti, Komisija naudoja vieno langelio principu pagrįstą tos programinės įrangos saugyklą.

Laikydamosi 8 straipsnyje aprašytos vidaus procedūros, Komisijos tarnybos gali nustatyti, kokia prieš priimant šį sprendimą sukurta Komisijos programine įranga būtų aktualu pasidalyti, ir palaipsniui pateikti ją saugykloje.

Šioje saugykloje Komisijos tarnybos gali pateikti ir Komisijos programinę įrangą, kuri buvo licencijuota pagal atvirosios programinės įrangos licenciją prieš priimant šį sprendimą.

Saugykloje gali būti leidžiama pateikti ir programinę įrangą, kurios intelektinės nuosavybės teisės priklauso kitoms ES institucijoms, įstaigoms, organams ir agentūroms, jei jie to paprašo.

7 straipsnis

Pakartotinai naudoti pateikiamos Komisijos programinės įrangos formatai

1.   Komisijos programinė įranga saugykloje elektroniniu būdu pateikiama žmogaus skaitoma pirminio teksto forma ir, kai tikslinga, kompiuterio skaitoma forma.

Kai tikslinga, kartu su Komisijos programine įranga pateikiami ir reikiami dokumentai.

2.   Dėl saugykloje pateikiamos Komisijos programinės įrangos pažymėtina, kad šiuo sprendimu nereikalaujama, kad Komisija:

a)

pritaikytų arba atnaujintų programinę įrangą;

b)

išverstų programinės įrangos tekstą ir susijusią informaciją į kurias nors kitas kalbas nei tos, kuriomis saugykloje jau pateikiama ta programinė įranga ir informacija;

c)

toliau plėtotų ar saugotų programinę įrangą ar išlaikytų ją tokio paties formato;

d)

suburtų programinės įrangos naudotojų bendruomenę ar teiktų jai pagalbą.

8 straipsnis

Komisijos programinės įrangos licencijavimo procedūra

Šio sprendimo taikymo procedūrą sudaro: i) programinės įrangos nustatymo procesas; ii) programinės įrangos intelektinės nuosavybės teisių patikrinimas remiantis Centrinės intelektinės nuosavybės tarnybos parengtomis įgyvendinimo gairėmis; iii) saugumo aspektų patikrinimas.

9 straipsnis

Dalyvavimas išorės subjektų atvirosios programinės įrangos projektuose

Komisijos tarnyboms leidžiama dalyvauti išorės subjektų atvirosios programinės įrangos projektuose, kurie laikomi atitinkančiais Sąjungos interesus arba vieną iš jos politikos tikslų, ir prie jų prisidėti. Jei to reikalauja projektui taikomos taisyklės, intelektinės nuosavybės teisės į programinę įrangą, prie kurios prisidėta, gali būti perduodamos už tą atvirosios programinės įrangos projektą atsakingam viešajam arba privačiajam subjektui.

10 straipsnis

Nuosavybinės licencijos

Nukrypdama nuo 3 straipsnyje nustatyto bendrojo principo, Komisija gali nuspręsti Komisijos programinę įrangą pateikti naudoti pagal nuosavybinę licenciją tik vienam ar keliems pasirinktiems licencijos savininkams, pavyzdžiui, tais atvejais, kai to reikia viešojo intereso paslaugai teikti, arba objektyviai pagrįstais atvejais, kai to reikia dėl priežasčių, susijusių su viešąja tvarka, politika ar technologijų perdavimu. Prireikus gali būti suteikiama išimtinė nuosavybinė licencija ir į ją gali būti įtraukta sąlyga mokėti autorinį atlyginimą.

Tokiais atvejais taikomos dokumento SEC(2001) 1397 nuostatos dėl įgaliojimų delegavimo intelektinės nuosavybės srityje ir priimamas Komisijos sprendimas.

11 straipsnis

Tarpžinybinė grupė

Sudaroma tarpžinybinė grupė, kuriai pirmininkauja generalinis direktorius, atsakingas už administracinį su intelektinės nuosavybės teisėmis susijusių sprendimų vykdymą Komisijoje. Grupę sudaro Komisijos generalinių direktoratų ir tarnybų atstovai. Ji svarsto bendro intereso klausimus ir, nebent pirmininkas manytų, kad tai nebūtina, pagal 12 straipsnį rengia šio sprendimo įgyvendinimo ataskaitas.

12 straipsnis

Peržiūra

Šis sprendimas pirmą kartą peržiūrimas praėjus trejiems metams nuo jo priėmimo, o vėliau – kas penkerius metus.

13 straipsnis

Skelbimas

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

Priimta Briuselyje 2021 m. gruodžio 8 d.

Komisijos vardu

Mariya GABRIEL

Komisijos narė


(1)  2020 m. spalio 21 d. Komunikatas Komisijai „2020–2023 m. atvirosios programinės įrangos strategija. Būkime atviri“ (C(2020) 7149 final).

(2)  2017 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/863, kuriuo atnaujinama atvirosios programinės įrangos licencija EUPL, kad būtų sudarytos geresnės sąlygos dalytis viešojo administravimo institucijų kuriama programine įranga ir ją pakartotinai naudoti (OL L 128, 2017 5 19, p. 59).

(3)  2011 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimas 2011/833/ES dėl pakartotinio Komisijos dokumentų naudojimo (OL L 330, 2011 12 14, p. 39).

(4)  2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1024 dėl atvirųjų duomenų ir viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (OL L 172, 2019 6 26, p. 56).

(5)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/24/EB dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos (OL L 111, 2009 5 5, p. 16).

(6)  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).


Top