EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1196

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/1196 2021 m. liepos 19 d. kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/167 nuostatos dėl tam tikrų radijo ryšio įrenginių, susijusių su žemės ir sienų zondavimo radijo bangomis įtaisais, radijo dažnių atpažinimo įrangos, radijo ryšio įrangos, skirtos Euroloop geležinkelio sistemoms, mažojo nuotolio įrenginių, veikiančių tinkluose, belaidės pramonėje naudojamos įrangos ir laivų ir jūrinių įrenginių plačiajuostės radijo ryšio linijos darniųjų standartų

C/2021/5351

OJ L 258, 20.7.2021, p. 53–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1196/oj

2021 7 20   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 258/53


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2021/1196

2021 m. liepos 19 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/167 nuostatos dėl tam tikrų radijo ryšio įrenginių, susijusių su žemės ir sienų zondavimo radijo bangomis įtaisais, radijo dažnių atpažinimo įrangos, radijo ryšio įrangos, skirtos Euroloop geležinkelio sistemoms, mažojo nuotolio įrenginių, veikiančių tinkluose, belaidės pramonėje naudojamos įrangos ir laivų ir jūrinių įrenginių plačiajuostės radijo ryšio linijos darniųjų standartų

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (1), ypač į jo 10 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/53/ES (2) 16 straipsniu, daroma prielaida, kad radijo ryšio įrenginiai, atitinkantys darniuosius standartus arba jų dalis, kurių nuorodos yra paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, atitinka tos direktyvos 3 straipsnyje nustatytus esminius reikalavimus, kuriuos apima tie standartai ar jų dalys;

(2)

Įgyvendinimo sprendimu C(2015) 5376 (3) Komisija Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetui (CENELEC) ir Europos telekomunikacijų standartų institutui (ETSI) pateikė prašymą parengti ir peržiūrėti radijo ryšio įrenginių darniuosius standartus įgyvendinant Direktyvą 2014/53/ES (prašymas);

(3)

remdamasis prašymu, ETSI parengė darnųjį standartą EN 303258 V1.1.1 dėl belaidės pramonėje naudojamos įrangos;

(4)

remdamasis prašymu, ETSI peržiūrėjo darniuosius standartus EN 302066-2 V1.2.1, EN 302208 V3.1.1, EN 302609 V2.1.1, EN 303204 V2.1.2 ir EN 303276 V1.1.1, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje (4). Po to atitinkamai buvo priimti darnieji standartai EN 302066 V2.2.1 dėl žemės ir sienų zondavimo radijo bangomis įtaisų, EN 302208 V3.3.1 dėl radijo dažnių atpažinimo įrangos, EN 302609 V2.2.1 dėl radijo ryšio įrangos, skirtos Euroloop ryšio sistemoms, EN 303204 V3.1.1 dėl mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių, veikiančių tinkluose, ir EN 303276 V1.2.1 dėl laivų ir jūrinių įrenginių plačiajuostės radijo ryšio linijos;

(5)

Komisija kartu su ETSI įvertino, ar tie darnieji standartai atitinka prašymą;

(6)

darnieji standartai EN 303204 V3.1.1 ir EN 303276 V1.2.1 atitinka reglamentuojamus esminius saugos reikalavimus, kurie nustatyti Direktyvoje 2014/53/ES. Todėl tų standartų nuorodas tikslinga paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(7)

darniojo standarto EN 302066 V2.2.1 6.2.5 punkto devintos pastraipos paskutinis sakinys ir 6.2.5 punkto dešimta ir vienuolikta pastraipa sudaro sąlygas subjektyviai aiškinti ir apibrėžti tame darniajame standarte nustatytas specifikacijas. Todėl nuoroda į tą darnųjį standartą turėtų būti skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nustačius apribojimus;

(8)

Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos rekomendacijoje 74-01 dėl nepageidaujamos šalutinės imtuvų spinduliuotės (EMTT rekomendacija 74-01 (2019)) nustatyti veiksmingo radijo spektro naudojimo reikalavimai. EMTT rekomendacijos 74-01 (2019) 6 lentelėje nustatyta, kad apsauga turėtų būti iki 694 MHz dažnių diapazono ribos. Darniojo standarto EN 302208 V3.3.1 2 lentelė nesuderinta su EMTT rekomendacija 74-01, nes toje lentelėje nurodyta riba skiriasi nuo EMTT rekomendacijoje 74-01(2019) nurodytos ribos. Todėl nuoroda į tą darnųjį standartą turėtų būti skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nustačius apribojimą;

(9)

darniojo standarto EN 302609 V2.2.1 3 lentelėje yra matavimo imtuvo dažnių diapazonų neatitikimų. Todėl nuoroda į tą darnųjį standartą turėtų būti skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nustačius apribojimą;

(10)

darniojo standarto EN 303258 V1.1.1 4.2.8.2, 4.2.9.3 ir 4.2.10.3 punktuose nenurodyti bandymų metodai tuose punktuose nustatytų specifikacijų atitikčiai įrodyti. Todėl nuoroda į tą darnųjį standartą turėtų būti skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nustačius apribojimus;

(11)

Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/167 (5) I priede išvardytos nuorodos į darniuosius standartus, kuriais remiantis daroma atitikties Direktyvos 2014/53/ES nuostatoms prielaida, o to įgyvendinimo sprendimo II priede išvardytos nuorodos į darniuosius standartus, kuriais remiantis daroma atitikties Direktyvos 2014/53/ES nuostatoms nustačius apribojimą prielaida. Siekiant užtikrinti, kad visos darniųjų standartų, parengtų įgyvendinant Direktyvą 2014/53/ES, nuorodos būtų pateiktos viename akte, standartų EN 303204 V3.1.1 ir EN 303276 V1.2.1 nuorodos turėtų būti įtrauktos į Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/167 I priedą, o standartų EN 302066 V2.2.1, EN 302208 V3.3.1, EN 302609 V2.2.1 ir EN 303258 V1.1.1 nuorodos turėtų būti įtrauktos į to įgyvendinimo sprendimo II priedą;

(12)

todėl Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje (6) būtina panaikinti darniųjų standartų EN 302066-2 V1.2.1, EN 302208 V3.1.1, EN 302609 V2.1.1, EN 303204 V2.1.2 ir EN 303276 V1.1.1 nuorodas, nes jie buvo peržiūrėti. Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/167 III priede pateikiamos darniųjų standartų, parengtų siekiant užtikrinti Direktyvos 2014/53/ES įgyvendinimą, nuorodos, kurios išbraukiamos iš Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijos. Todėl tikslinga šias nuorodas įtraukti į tą priedą;

(13)

siekiant suteikti gamintojams pakankamai laiko pasirengti taikyti darniuosius standartus EN 302 066 V2.2.1, EN 302 208 V3.3.1, EN 302 609 V2.2.1, EN 303 204 V3.1.1 ir EN 303 276 V1.2.1, būtina atidėti EN 302 066-2 V1.2.1, EN 302 208 V3.1.1, EN 302 609 V2.1.1, EN 303 204 V2.1.2 ir EN 303 276 V1.1.1 nuorodų panaikinimą;

(14)

nuo nuorodos į darnųjį standartą paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos atitiktis tam standartui leidžia daryti atitikties Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose nustatytiems atitinkamiems esminiams reikalavimams prielaidą. Todėl šis sprendimas turėtų įsigalioti skubos tvarka,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/167 iš dalies keičiamas taip:

(1)

I priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo I priedą;

(2)

II priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo II priedą;

(3)

III priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo III priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2021 m. liepos 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 316, 2012 11 14, p. 12.

(2)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB (OL L 153, 2014 5 22, p. 62).

(3)  2015 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas C(2015) 5376 dėl Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetui ir Europos telekomunikacijų standartizacijos institutui teikiamo prašymo dėl radijo įrenginių standartizacijos, padedant įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES.

(4)  OL C 326, 2018 9 14, p. 114.

(5)  2020 m. vasario 5 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/167 dėl darniųjų radijo ryšio įrenginių standartų, parengtų įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES (OL L 34, 2020 2 6, p. 46).

(6)  OL C 326, 2018 9 14, p. 114.


I PRIEDAS

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/167 I priedas papildomas šiomis eilutėmis:

Nr.

Standarto nuoroda

„10.

EN 303204 V3.1.1

Fiksuotieji mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai, veikiantys duomenų tinkluose. Radijo ryšio įranga, kuri naudojama nuo 870 MHz iki 876 MHz dažnių diapazone ir kurios galia neviršija 500 mW. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas

11.

EN 303 276 V1.2.1

Laivų ir jūrinių įrenginių, koordinuojančių veiklą, jūrinė plačiajuostė radijo ryšio linija, veikianti nuo 5 852 MHz iki 5 872 MHz ir (arba) nuo 5 880 MHz iki 5 900 MHz dažnių juostose. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas“.


II PRIEDAS

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/167 II priedas papildomas šiomis eilutėmis:

Nr.

Standarto nuoroda

„10.

EN 302 066 V2.2.1

Trumpojo nuotolio įtaisai. Žemės ir sienų zondavimo radijo bangomis (GPR/WPR) įtaisai. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas

Pastaba. Atitiktis šiam darniajam standartui nėra atitikties Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 2 dalyje nustatytam esminiam reikalavimui prielaida, jei taikoma kuri nors iš šių sąlygų:

to standarto 6.2.5 punkto devintos pastraipos sakinys „Matuojant išmetamuosius teršalus, visoje 30–1 000 MHz dažnių juostoje taip pat galėtų būti naudojamas bikoninių ir logaritminių periodinių dipolinių antenų (paprastai vadinamų logoperiodinėmis antenomis) derinys“;

to standarto 6.2.5 punkto dešimta pastraipa;

to standarto 6.2.5 punkto vienuolikta pastraipa.

11.

EN 302 208 V3.3.1

Radijo dažnių atpažinimo įranga, kuri veikia nuo 865 MHz iki 868 MHz dažnių juostoje ir kurios galia neviršija 2 W ir kuri veikia nuo 915 MHz iki 921 MHz dažnių juostoje ir kurios galia neviršija 4 W. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas

Pastaba. Darant atitikties Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 2 dalyje nustatytam esminiam reikalavimui prielaidą, šio darniojo standarto 2 lentelėje ribinė vertė „692 MHz“ pakeičiama taip: „694 MHz.“.

12.

EN 302 609 V2.2.1

Trumpojo nuotolio įtaisai. Radijo ryšio įranga, skirta Euroloop ryšio sistemoms. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas

Pastaba. Darant atitikties Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 2 dalyje nustatytam esminiam reikalavimui prielaidą:

šio darniojo standarto 3 lentelės antroje eilutėje ribinė vertė „29 090 MHz“ suprantama kaip „27 090 MHz“;

šio darniojo standarto 3 lentelės trečioje eilutėje ribinė vertė „29 100 MHz“ suprantama kaip „27 100 MHz.“.

13.

EN 303 258 V1.1.1

Belaidė pramonėje naudojama įranga. Įranga, kuri veikia nuo 5 725 MHz iki 5 875 MHz dažnių diapazone ir kurios galia neviršija 400 mW. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas

Pastaba. Atitiktis šiam darniajam standartui nėra atitikties Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 2 dalyje nustatytam esminiam reikalavimui prielaida, jei nebuvo taikomi atitinkami bandymų metodai siekiant įrodyti atitiktį šio darniojo standarto 4.2.8.2, 4.2.9.3 ir 4.2.10.3 punktams.“.


III PRIEDAS

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/167 III priedas papildomas šiomis eilutėmis:

Nr.

Standarto nuoroda

Panaikinimo data

„17.

EN 302 066-2 V1.2.1

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Žemės ir sienų zondavimo radarų taikymo vizualizavimo sistemos. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis esminius 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio reikalavimus

2023 m. sausio 20 d.

18.

EN 302 208 V3.1.1

Radijo dažnių atpažinimo įranga, veikianti nuo 865 MHz iki 868 MHz dažnių juostoje ir kurios galia neviršija 2 W bei veikianti nuo 915 MHz iki 921 MHz dažnių juostoje ir kurios galia neviršija 4 W. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2023 m. sausio 20 d.

19.

EN 302 609 V2.1.1

Trumpojo nuotolio įtaisai. Radijo ryšio įranga, skirta Euroloop ryšio sistemoms. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas

2023 m. sausio 20 d.

20.

EN 303 204 V2.1.2

Tinklo trumpojo nuotolio įtaisai. Radijo ryšio įranga, naudojama nuo 870 MHz iki 876 MHz dažnių diapazone, kurios galia neviršija 500 mW. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2023 m. sausio 20 d.

21.

EN 303 276 V1.1.1

Laivų ir pakrantės įrenginių, koordinuojančių veiklą, jūrinė plačiajuostė radijo linija, veikianti nuo 5 852 MHz iki 5 872 MHz ir (arba) nuo 5 880 MHz iki 5 900 MHz dažnių juostose. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus

2023 m. sausio 20 d.“


Top