EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0960

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/960 2021 m. balandžio 30 d. kuriuo įsteigiama „Ekstremaliosios šviesos infrastuktūra“ – Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas „Ekstremaliosios šviesos infrastruktūra“ (ELI ERIC) (pranešta dokumentu Nr. C(2021) 2923) (Tekstas svarbus EEE) (Tekstas autentiškas tik bulgarų, čekų, italų, lietuvių, vengrų ir vokiečių kalbomis)

C/2021/2923

OJ L 212, 15.6.2021, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/960/oj

2021 6 15   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 212/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2021/960

2021 m. balandžio 30 d.

kuriuo įsteigiama „Ekstremaliosios šviesos infrastuktūra“ – Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas „Ekstremaliosios šviesos infrastruktūra“ (ELI ERIC)

(pranešta dokumentu Nr. C(2021) 2923)

(Tekstas svarbus EEE)

(Tekstas autentiškas tik bulgarų, čekų, italų, lietuvių, vengrų ir vokiečių kalbomis)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 723/2009 dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Čekija, Vengrija, Italija ir Lietuva paprašė Komisijos įsteigti ekstremaliosios šviesos infrastuktūrą – Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumą „Ekstremaliosios šviesos infrastruktūra“ (ELI ERIC). Vokietija ir Bulgarija pranešė apie savo sprendimus ELI ERIC veikloje iš pradžių dalyvauti stebėtojų teisėmis. Jos susitarė, kad ELI ERIC priimančioji valstybė narė bus Čekijos Respublika;

(2)

EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 72/2015 (2) Reglamentas (EB) Nr. 723/2009 buvo įtrauktas į Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimą;

(3)

vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 723/2009 5 straipsnio 2 dalimi, Komisija įvertino paraišką ir padarė išvadą, kad ji atitinka tame reglamente nustatytus reikalavimus;

(4)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 723/2009 20 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Įsteigiama ekstremaliosios šviesos infrastruktūra – Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas „Ekstremaliosios šviesos infrastruktūra“ (ELI ERIC).

2.   Esminiai ELI ERIC įstatų elementai išdėstyti priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Bulgarijos Respublikai, Čekijos Respublikai, Vokietijos Federacinei Respublikai, Italijos Respublikai, Lietuvos Respublikai ir Vengrijai.

Priimta Briuselyje 2021 m. balandžio 30 d.

Komisijos vardu

Mariya GABRIEL

Komisijos narė


(1)  OL L 206, 2009 8 8, p. 1.

(2)  2015 m. kovo 20 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 72/2015, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo 31 protokolas dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis (OL L 129, 2016 5 19, p. 85).


PRIEDAS

ESMINIAI ELI ERIC ĮSTATŲ ELEMENTAI

1 straipsnis

PAVADINIMAS

Įsteigiama vienoje bendroje vietoje esanti Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra, apimanti veiklos objektus keliose ELI ERIC šalyse narėse – infrastruktūra įsteigiama kaip Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas (ERIC), veikiantis pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 723/2009 (1) ir vadinamas ERIC „Ekstremaliosios šviesos infrastruktūra“ (įprastai vadinamas „ELI ERIC“).

2 straipsnis

UŽDAVINIAI IR VEIKLA

1.   Techniniame ir moksliniame aprašyme (I priedas) apibūdintus didelės galios lazerių infrastruktūros objektus (toliau – ELI OBJEKTAI) ELI ERIC eksploatuoja kaip viena integruota organizacija, turinti jungtinę vadovybę ir vieną bendrą valdymo struktūrą. ELI ERIC visuotinis susirinkimas (toliau – Visuotinis susirinkimas) pagal 25 straipsnio 9 dalies d punktą gali pripažinti ir įtraukti papildomus ELI OBJEKTUS.

2.   ELI ERIC valdo naudotojų prieigą prie ELI OBJEKTŲ, taikydamas tarptautinę tarpusavio vertinimo sistemą. Siekdamas savo tikslų, ELI ERIC:

a)

išnaudoja visą mokslinį ELI OBJEKTŲ potencialą, glaudžiai bendradarbiaudama su naudotojų bendruomenėmis, kurdama ir pateikdama naudoti papildomus išteklius ir priemones, naudotojams teikdama efektyvias paslaugas ir sudarydama optimalias sąlygas ir vykdydama informavimo veiklą naujiems galimiems naudotojams pasiekti;

b)

taikydama tarptautinę tarpusavio vertinimu pagrįstą prieigą, išlaiko narių mokslinių tyrimų bendruomenių kompetenciją ir gerina jų veiklos vertę, kokybę ir veiksmingumą;

c)

suteikia unikalią platformą plėtoti narių praktinę patirtį koordinuojant atitinkamų technologijų mokslinius tyrimus ir plėtrą, koordinuojant bendrus mokslinio ir techninio personalo mokymus ir skatinant svarbiausių mokslinių tyrimų centrų tarpusavio bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su pramonės atstovais;

d)

kuria ir įgyvendina inovacijų politiką ir strategiją, apimančią intelektinę nuosavybę, technologijų naudojimą ir paramą pramonės plėtrai;

e)

užtikrina veiksmingą vidaus ir išorės komunikaciją, kuria populiarinama ELI ERIC veikla ir plačiai informuojama apie mokslo ir technikos rezultatus;

f)

atlieka visą kitą veiklą ELI ERIC tikslų įgyvendinimui remti.

3.   ELI ERIC veikia nesiekdamas ekonominės naudos. ELI ERIC gali vykdyti ribotą ekonominę veiklą, jei ši yra glaudžiai susijusi su jos pagrindiniais uždaviniais ir nekelia grėsmės šių uždavinių įvykdymui. Išsamiau nurodoma FINANSINĖSE TAISYKLĖSE.

3 straipsnis

REGISTRUOTA BUVEINĖ

Registruota ELI ERIC buveinė yra Dolny Bžežanuose (Čekija).

4 straipsnis

TRUKMĖ IR LIKVIDAVIMAS

1.   ELI ERIC steigiamas pradiniam 20 metų laikotarpiui, pagal 25 straipsnio 9 dalies f punktą jo veikimas gali būti pratęsiamas Visuotinio susirinkimo sprendimu.

2.   ELI ERIC likviduojamas, jeigu Visuotinis susirinkimas pagal 25 straipsnio 10 dalies k punktą priima atitinkamą sprendimą, pagal Reglamento (EB) Nr. 723/2009 16 straipsnį apie tai pranešama Europos Komisijai. Sprendime turi būti nurodyta bent jau:

a)

likvidatorių skaičius ir, jei yra keli likvidatoriai, – likvidacinės komisijos veiklos taisyklės;

b)

likvidatorių skyrimas, nurodant, kuris likvidatorius, vykstant ELI ERIC likvidavimui, yra jo teisinis atstovas;

c)

likvidavimo kriterijai, galimybė perduoti veiklą kitam teisės subjektui ir likvidatorių įgaliojimai.

3.   ELI ERIC nedelsdamas ir ne vėliau kaip per dešimt dienų po likvidavimo procedūros užbaigimo praneša apie užbaigtą likvidavimo procedūrą Komisijai.

4.   Likvidavimo atveju ELI ERIC ir toliau privalo laikytis visų neįvykdytų prievolių ir įsipareigojimų trečiosioms šalims. Kiekvieno ELI OBJEKTO eksploatacijos nutraukimą ir (arba) pakartotinį naudojimą perima atitinkama PRIIMANTYSIS NARYS.

5 straipsnis

ATSAKOMYBĖ

1.   ELI ERIC atsako už savo skolas.

2.   Finansinė NARIŲ atsakomybė už ELI ERIC prievoles nėra didesnė negu jų atitinkami įnašai į ELI ERIC už paskutinius ištisus praėjusius veiklos metus.

3.   ELI ERIC įsigyja tinkamą draudimą savo veiklai būdingai rizikai padengti.

6 straipsnis

NAUDOTOJŲ PRIEIGOS POLITIKA

1.   ELI ERIC teikia NAUDOTOJAMS prieigą prie ELI OBJEKTŲ, taikydamas skaidrų atrankos procesą, grindžiamą tarptautine tarpusavio vertinimo procedūra, valdoma per bendrą elektroninę prieigą. Atrankos kriterijai grindžiami moksline eksperimento kokybe ir galimybėmis. Etikos aspektai, su kuriais susiduriama vertinant pasiūlymus arba prieigos veiksmingumą, reguliuojami padedant 29 straipsnyje nurodytam Patariamajam etikos komitetui.

2.   NAUDOTOJAI, kuriems reikia tarpusavio vertinimo atranka pagrįstai prieigai nepriskirtų techninių ir (arba) mokslinių paslaugų ir kurie jomis naudojasi, už gaunamas paslaugas moka tinkamą kainą, taikant 2 straipsnio 3 dalyje nurodytas ribas.

3.   NAUDOTOJŲ PRIEIGOS POLITIKOS principai bendrais bruožais išdėstyti šių įstatų I priede, jie apibrėžiami ir išsamiai išdėstomi konkrečioje politikoje. Toje politikoje atsižvelgiama į teisinę Europos duomenų apsaugos sistemą, susijusią su NARIŲ dalijimusi NAUDOTOJŲ asmens duomenimis.

7 straipsnis

MOKSLINIO VERTINIMO POLITIKA

1.   ELI ERIC, atlikdamas tarptautinį tarpusavio vertinimą, reguliariai vertina savo mokslinę veiklą ir nustato jos kokybės kriterijus, taip pat nuolat vertina savo veiklos poveikį Europos mokslinių tyrimų erdvei, regionams, kuriuose jis vykdo šią veiklą, ir tarptautiniu lygmeniu.

2.   ELI ERIC užtikrina, kad jo NAUDOTOJŲ atliekami moksliniai tyrimai atitiktų aukščiausius kokybės ir kompetencijos standartus ir jais būtų skatinamas mokymas ir keitimasis geriausia patirtimi. Etikos aspektus turėtų vertinti 29 straipsnyje nurodytas Patariamasis etikos komitetas. ELI ERIC vertina savo mokslinių tyrimų politikos ir programų struktūros poveikį ir veiksmingumą, taip pat išteklius, reikalingus šiems standartams palaikyti.

8 straipsnis

SKLAIDOS POLITIKA

1.   ELI ERIC uždaviniais ir veikla siekiama Europoje ir visame pasaulyje stiprinti mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą ir inovacijas. ELI ERIC, naudodamasis įvairiomis platformomis, šiuo tikslu visų pirma vykdo komunikacijos ir sklaidos veiklą, kad pasiektų visus atitinkamus suinteresuotuosius subjektus ir plačiąją visuomenę.

2.   ELI ERIC skatina mokslinės veiklos, rezultatų, publikacijų ir savo veikloje įgytų mokslinių ir techninių žinių sklaidą mokslinių tyrimų bendruomenei, pramonės atstovams ir plačiajai visuomenei. Laikydamasis 6 straipsnio, pagal kurį prieiga yra atvira ir suteikiama pagal mokslinę kompetenciją, ELI ERIC taip pat vykdo tokią politiką, pagal kurią suteikia atvirą prieigą prie FAIR duomenų rinkinių ir metaduomenų, kaip nurodyta 13 straipsnyje, taip pat prie mokslinių publikacijų, parengtų remiantis ELI ERIC atliktais viešosiomis lėšomis finansuojamais moksliniais tyrimais.

9 straipsnis

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ POLITIKA

1.   Sąvoka „intelektinė nuosavybė“ suprantama pagal 1967 m. liepos 14 d. pasirašytos Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos steigimo konvencijos 2 straipsnį.

2.   Pagal bet kurios ELI ERIC ir naudotojų sutarties sąlygą naudotojų sukurtos, įgytos arba išplėtotos intelektinės nuosavybės teisės priklauso šiems naudotojams.

3.   ELI ERIC pagal 25 straipsnio 10 dalies e punktą patvirtina intelektinės nuosavybės teisių politiką ir konkrečius procesus bei procedūras.

10 straipsnis

ĮDARBINIMO POLITIKA

1.   Siekdamas skatinti profesinį personalo mokymą ir kvalifikacijos kėlimą, ELI ERIC užtikrina vienodą požiūrį į savo darbuotojus bei jų galimybes ir remia judumą.

2.   Personalo įdarbinimo ir valdymo politiką nustato ELI ERIC generalinis direktorius (toliau – generalinis direktorius), o tvirtina – Visuotinis susirinkimas. Įdarbinimo politikoje taikomos tarptautinio lygio atrankos ir vertinimo procedūros bei atlygio principai, kuriais siekiama konkurencingai pritraukti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos darbuotojus. ELI ERIC darbuotojų atrankos procedūra vyksta vadovaujantis skaidrumo, nediskriminavimo ir lygių galimybių principais. Samdant ir įdarbinant nediskriminuojama.

3.   ELI ERIC turi vieną bendrą įdarbinimo politiką, nustatytą pagal šalių, kuriose dirba darbuotojai, įstatymus.

11 straipsnis

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ POLITIKA

ELI ERIC generalinis direktorius nustato viešųjų pirkimų politiką, o ją tvirtina Visuotinis susirinkimas. Šioje viešųjų pirkimų politikoje laikomasi skaidrumo, proporcingumo, abipusio pripažinimo, vienodo požiūrio, konkurencijos ir nediskriminavimo principų.


(1)  2009 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 723/2009 dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo (OL L 206, 2009 8 8, p. 1).


Top