EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0755

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/755 2021 m. gegužės 6 d. kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 skiriamas Europos Sąjungos atrajotojų ir arklinių šeimos gyvūnų gerovės etaloninis centras (pranešta dokumentu Nr. C(2021) 3009) (Tekstas svarbus EEE)

C/2021/3009

OJ L 163, 10.5.2021, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/755/oj

2021 5 10   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2021/755

2021 m. gegužės 6 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 skiriamas Europos Sąjungos atrajotojų ir arklinių šeimos gyvūnų gerovės etaloninis centras

(pranešta dokumentu Nr. C(2021) 3009)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (1), ypač į jo 95 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2017/625 nustatomos oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, įskaitant Europos Sąjungos gyvūnų gerovės etaloninių centrų atranką ir skyrimą, vykdymo taisyklės. Europos Sąjungos gyvūnų gerovės etaloniniai centrai remia Komisijos ir valstybių narių horizontaliąją veiklą gyvūnų gerovės reikalavimų srityje, kuri nurodyta Reglamento (ES) 2017/625 1 straipsnio 2 dalies f punkte.

(2)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/329 (2) paskirtas Europos Sąjungos gyvūnų gerovės etaloninis centras, kuris, remiantis jo darbo programa, daugiausia dėmesio skiria kiaulėms, o Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1685 (3) paskirtas Europos Sąjungos naminių paukščių ir kitų smulkių ūkinių gyvūnų gerovės etaloninis centras;

(3)

vėliau Komisija pagal Reglamento (ES) 2017/625 95 straipsnį, paskelbusi atrankos ir skyrimo konkursą, surengė Europos Sąjungos atrajotojų ir arklinių šeimos gyvūnų gerovės etaloninio centro viešosios atrankos procedūrą;

(4)

3 konstatuojamojoje dalyje nurodytai atrankos procedūrai paskirtas vertinimo ir atrankos komitetas padarė išvadą, kad Švedijos žemės ūkio mokslų universiteto ir Švedijos gyvūnų gerovės centro vadovaujamas konsorciumas, kurį taip pat sudaro Gamtos išteklių ir gyvybės mokslų universiteto (Austrija), organizacijos „Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra“ ir Veterinarinių mokslinių tyrimų instituto (Graikija), Nacionalinio žemės ūkio, maisto ir aplinkos instituto (Prancūzija), Dublino universiteto kolegijos (Airija) ir „Instituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise „G. Caporale“ (Italija) atstovai (toliau – konsorciumas), atitinka Reglamento (ES) 2017/625 95 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus ir turėtų būti atsakingas už to reglamento 96 straipsnyje nustatytas užduotis, susijusias su atrajotojais ir arklinių šeimos gyvūnais;

(5)

todėl tas konsorciumas turėtų būti paskirtas Europos Sąjungos atrajotojų ir arklinių šeimos gyvūnų gerovės etaloniniu centru, atsakingu už Europos Sąjungos etaloninių centrų metinėse ar daugiametėse darbo programose numatytas pagalbines užduotis. Šios darbo programos turi būti sudaromos laikantis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 652/2014 (4) 36 straipsnį Komisijos priimtose atitinkamose darbo programose nustatytų tikslų ir prioritetų;

(6)

Reglamento (ES) 2017/625 95 straipsnio 2 dalies b punkte nustatyta, kad Europos Sąjungos gyvūnų gerovės etaloniniai centrai skiriami ribotam laikui arba jų skyrimas reguliariai peržiūrimas. Todėl Europos Sąjungos atrajotojų ir arklinių šeimos gyvūnų gerovės etaloninio centro skyrimas turėtų būti peržiūrimas kas penkerius metus;

(7)

paskirtajam Europos Sąjungos atrajotojų ir arklinių šeimos gyvūnų gerovės etaloniniam centrui turėtų būti skirta laiko kito biudžeto laikotarpio savo darbo programai parengti. Todėl šį sprendimą reikėtų taikyti nuo 2021 m. birželio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Šiuo sprendimu toliau nurodytas konsorciumas skiriamas Europos Sąjungos gyvūnų gerovės etaloniniu centru, atsakingu už Komisijos ir valstybių narių horizontaliosios veiklos atrajotojų ir arklinių šeimos gyvūnų gerovės reikalavimų srityje rėmimą:

Pavadinimas: Švedijos žemės ūkio mokslų universiteto ir Švedijos gyvūnų gerovės centro vadovaujamas konsorciumas, kurį taip pat sudaro Gamtos išteklių ir gyvybės mokslų universiteto (Austrija), organizacijos „Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra“ ir Veterinarinių mokslinių tyrimų instituto (Graikija), Nacionalinio žemės ūkio, maisto ir aplinkos instituto (Prancūzija), Dublino universiteto kolegijos (Airija) ir „Instituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise „G. Caporale“ (Italija) atstovai

Adresas:

P.O. Box 7068

750 07 Uppsala

ŠVEDIJA

2.   Skyrimas peržiūrimas kas penkerius metus nuo šio sprendimo taikymo dienos.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2021 m. birželio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2021 m. gegužės 6 d.

Komisijos vardu

Stella KYRIAKIDES

Komisijos narė


(1)  OL L 95, 2017 4 7, p. 1.

(2)  2018 m. kovo 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/329, kuriuo skiriamas Europos Sąjungos gyvūnų gerovės etaloninis centras (OL L 63, 2018 3 6, p. 13).

(3)  2019 m. spalio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1685, kuriuo skiriamas Europos Sąjungos naminių paukščių ir kitų smulkių ūkinių gyvūnų gerovės etaloninis centras (OL L 258, 2019 10 9, p. 11).

(4)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos ir iš dalies keičiami Tarybos direktyvos 98/56/EB, 2000/29/EB ir 2008/90/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 178/2002, (EB) Nr. 882/2004 ir (EB) Nr. 396/2005, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 ir panaikinami Tarybos sprendimai 66/399/EEB, 76/894/EEB ir 2009/470/EB (OL L 189, 2014 6 27, p. 1).


Top