EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0753

Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/753 2021 m. gegužės 6 d. kuriuo Maltai leidžiama taikyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 287 straipsnio, ir kuriuo panaikinamas Sprendimas (ES) 2018/279

ST/7743/2021/INIT

OJ L 163, 10.5.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/753/oj

2021 5 10   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2021/753

2021 m. gegužės 6 d.

kuriuo Maltai leidžiama taikyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 287 straipsnio, ir kuriuo panaikinamas Sprendimas (ES) 2018/279

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1), ypač į jos 395 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

remiantis Direktyvos 2006/112/EB 287 straipsnio 13 punktu, Malta nuo pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gali atleisti trijų kategorijų apmokestinamuosius asmenis: apmokestinamuosius asmenis, kurių metinė apyvarta neviršija 37 000 EUR, jei didžiąją ekonominės veiklos dalį sudaro prekių tiekimas; kurių metinė apyvarta neviršija 24 300 EUR, jei didžiąją ekonominės veiklos dalį sudaro paslaugų, kurių pridėtinė vertė yra nedidelė (didelės sąnaudos), teikimas; kurių metinė apyvarta neviršija 14 600 EUR kitais atvejais, t. y. teikiant didelės pridėtinės vertės (nedidelės sąnaudos) paslaugas;

(2)

Tarybos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2018/279 (2) Maltai iki 2024 m. gruodžio 31 d. buvo leista taikyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB 287 straipsnio 13 punkto, ir nuo PVM atleisti apmokestinamuosius asmenis, kurių didžiąją ekonominės veiklos dalį sudaro didelės pridėtinės vertės (nedidelės sąnaudos) paslaugų teikimas, o metinė apyvarta neviršija 20 000 EUR;

(3)

raštu (jį Komisija užregistravo 2020 m. spalio 20 d.) Malta paprašė leidimo iki 2024 m. gruodžio 31 d. taikyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB 287 straipsnio 13 punkto, ir nuo PVM atleisti apmokestinamuosius asmenis, kurių didžiąją ekonominės veiklos dalį sudaro nedidelės pridėtinės vertės (didelės sąnaudos) paslaugų teikimas arba didelės pridėtinės vertės (nedidelės sąnaudos) paslaugų teikimas, o metinė apyvarta neviršija 30 000 EUR (toliau – nukrypti leidžianti priemonė). Komisija paprašė išsamesnės su prašymu susijusios informacijos ir ta informacija buvo pateikta rašte, kurį Komisija užregistravo 2020 m. lapkričio 9 d.;

(4)

pagal Direktyvos 2006/112/EB 395 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą Komisija 2020 m. gruodžio 17 d. raštu Maltos pateiktą prašymą perdavė kitoms valstybėms narėms. 2020 m. gruodžio 18 d. raštu Komisija informavo Maltą, kad ji turi visą informaciją, kuri, jos manymu, būtina prašymui įvertinti;

(5)

atsižvelgiant į tai, kad, tikėtina, padidinus ribą sumažės mažųjų įmonių PVM prievolės, administracinė našta ir reikalavimų laikymosi išlaidos, o mokesčių administratoriui bus paprasčiau rinkti PVM, ir kad poveikis Maltos bendroms surenkamoms PVM pajamoms galutinio vartojimo etape bus nežymus, Maltai turėtų būti leista taikyti nukrypti leidžiančią priemonę;

(6)

nukrypti leidžianti priemonė neturės neigiamo poveikio Sąjungos nuosaviems ištekliams, gaunamiems iš PVM, nes Malta apskaičiuos kompensaciją pagal Tarybos reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89 (3) 6 straipsnį;

(7)

leidimas taikyti nukrypti leidžiančią priemonę turėtų būti riboto laikotarpio. Tas laikotarpis turėtų būti pakankamas tam, kad būtų galima įvertinti ribos veiksmingumą ir tinkamumą. Be to, Direktyvos 2006/112/EB 287 straipsnis nuo 2025 m. sausio 1 d. išbraukiamas Tarybos direktyva (ES) 2020/285 (4), kuria mažosioms įmonėms nustatomos paprastesnės PVM taisyklės. Todėl Maltai turėtų būti leidžiama taikyti nukrypti leidžiančią priemonę iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

(8)

todėl Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/279 turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Direktyvos 2006/112/EB 287 straipsnio 13 punkto, Maltai leidžiama nuo PVM atleisti apmokestinamuosius asmenis, kurių didžiąją ekonominės veiklos dalį sudaro nedidelės pridėtinės vertės (didelės sąnaudos) paslaugų teikimas arba didelės pridėtinės vertės (nedidelės sąnaudos) paslaugų teikimas, o metinė apyvarta neviršija 30 000 EUR.

2 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/279 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja pranešimo apie jį dieną.

Jis taikomas iki 2024 m. gruodžio 31 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Maltos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2021 m. gegužės 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

(2)  2018 m. vasario 20 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/279, kuriuo Maltai leidžiama taikyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 287 straipsnio (OL L 54, 2018 2 24, p. 14).

(3)  1989 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89 dėl galutinių vienodų nuosavų išteklių, kaupiamų iš pridėtinės vertės mokesčio, surinkimo priemonių (OL L 155, 1989 6 7, p. 9).

(4)  2020 m. vasario 18 d. Tarybos direktyva (ES) 2020/285, kuria iš dalies keičiami Direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, kiek tai susiję su specialia mažosioms įmonėms skirta schema, ir Reglamentas (ES) Nr. 904/2010, kiek tai susiję su administraciniu bendradarbiavimu ir keitimusi informacija tinkamo specialios mažosioms įmonėms skirtos schemos taikymo stebėsenos tikslais (OL L 62, 2020 3 2, p. 13).


Top