EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0739

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/739 2021 m. gegužės 4 d. dėl veiksmo, kurio ėmėsi Nyderlandų infrastruktūros ir vandentvarkos ministerija, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 55 straipsnio 1 dalį būtų galima tiekti rinkai ir naudoti biocidinį produktą „Biobor JF“, pratęsimo (pranešta dokumentu Nr. C(2021) 3020) (Tekstas autentiškas tik nyderlandų kalba)

C/2021/3020

OL L 159, 2021 5 6, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/739/oj

2021 5 6   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 159/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2021/739

2021 m. gegužės 4 d.

dėl veiksmo, kurio ėmėsi Nyderlandų infrastruktūros ir vandentvarkos ministerija, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 55 straipsnio 1 dalį būtų galima tiekti rinkai ir naudoti biocidinį produktą „Biobor JF“, pratęsimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2021) 3020)

(Tekstas autentiškas tik nyderlandų kalba)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 55 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

2020 m. spalio 21 d. Nyderlandų infrastruktūros ir vandentvarkos ministerija (toliau – kompetentinga institucija) priėmė sprendimą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 55 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą leisti iki 2021 m. balandžio 19 d. tiekti rinkai ir profesionaliems naudotojams naudoti biocidinį produktą „Biobor JF“, kuriuo prevenciniais ir valymo tikslais būtų antimikrobiškai apdorojami orlaivių degalų bakai ir degalų tiekimo sistemos (toliau – veiksmas). Pagal to reglamento 55 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą kompetentinga institucija informavo Komisiją ir kitų valstybių narių kompetentingas institucijas apie veiksmą ir jį pagrindė;

(2)

remiantis kompetentingos institucijos pateikta informacija, veiksmas buvo būtinas siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą. Dėl orlaivių degalų bakų ir degalų tiekimo sistemų mikrobiologinės taršos gali sutrikti orlaivio variklio veikimas ir kilti pavojus jo tinkamumui skraidyti, todėl gali kilti pavojus keleivių ir įgulos saugai. Dėl COVID-19 pandemijos ir su ja susijusių skrydžių apribojimų buvo laikinai parkuojama daug orlaivių. Dėl to, kad orlaiviai neskraido, padidėja jų mikrobiologinė tarša;

(3)

„Biobor JF“ sudėtyje yra 2,2’-(1-metiltrimetilendioksi)bis-(4-metil-1,3,2-dioksaborinano) (CAS numeris 2665-13-6) ir 2,2’-oksibis (4,4,6-trimetil-1,3,2-dioksaborinano) (CAS numeris 14697-50-8) – veikliųjų medžiagų, kurios naudojamos 6-o tipo biocidiniuose produktuose kaip laikomiems produktams skirti konservantai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 V priede. Kadangi šios veikliosios medžiagos neįtrauktos į Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 (2) II priedo sąrašą, jos nėra įtrauktos į visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nurodytuose biocidiniuose produktuose, sistemingo tyrimo darbo programą. Todėl to reglamento 89 straipsnis joms netaikomas ir jos turi būti įvertintos ir patvirtintos prieš autorizuojant biocidinius produktus, kurių sudėtyje yra šių medžiagų, taip pat ir nacionaliniu lygmeniu;

(4)

2021 m. sausio 12 d. Komisija gavo motyvuotą kompetentingos institucijos prašymą, pateiktą remiantis Reglamento (ES) Nr. 528/2012 55 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa, pratęsti šį veiksmą. Motyvuotas prašymas buvo pateiktas susirūpinus, kad orlaivių degalų bakų ir degalų tiekimo sistemų mikrobiologinė tarša gali toliau kelti pavojų oro transporto saugai po 2021 m. balandžio 19 d., ir buvo pagrįstas teiginiu, kad produktas „Biobor JF“ yra labai svarbus siekiant kontroliuoti tokią mikrobiologinę taršą;

(5)

remiantis kompetentingos institucijos pateikta informacija, orlaivių ir variklių gamintojų rekomenduojamas vienintelis alternatyvus biocidinis produktas, skirtas mikrobiologinei taršai mažinti (Kathon™ FP 1.5), 2020 m. kovo mėn. buvo pašalintas iš rinkos dėl saugos incidentų, įvykusių po to produkto naudojimo;

(6)

kompetentingos institucijos teigimu, mikrobiologinės orlaivių degalų bakų ir degalų tiekimo sistemų taršos sumažinimo alternatyvų nėra;

(7)

remiantis Komisijos turima informacija, „Biobor JF“ gamintojas ėmėsi veiksmų, kad produktas būtų įprasta tvarka autorizuojamas, ir tikimasi, kad artimiausiu metu bus pateikta paraiška dėl jame esančių veikliųjų medžiagų patvirtinimo. Veikliųjų medžiagų patvirtinimas ir paskesnis biocidinio produkto autorizavimas leistų ilgam išspręsti šią problemą ateityje, tačiau šioms procedūroms užbaigti reikėtų daug laiko;

(8)

nesant orlaivių degalų bakų ir degalų tiekimo sistemų mikrobiologinės taršos kontrolės, gali kilti pavojus oro transporto saugai, kurio negalima tinkamai suvaldyti naudojant kitą biocidinį produktą ar kitomis priemonėmis. Todėl tikslinga leisti kompetentingai institucijai pratęsti šį veiksmą;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nyderlandų infrastruktūros ir vandentvarkos ministerija gali iki 2022 m. spalio 22 d. pratęsti veiksmą, kuriuo leidžiama tiekti rinkai ir profesionaliems naudotojams naudoti biocidinį produktą „Biobor JF“, kuriuo prevenciniais ir valymo tikslais būtų antimikrobiškai apdorojami orlaivių degalų bakai ir degalų tiekimo sistemos.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Nyderlandų infrastruktūros ir vandentvarkos ministerijai.

Priimta Briuselyje 2021 m. gegužės 4 d.

Komisijos vardu

Stella KYRIAKIDES

Komisijos narė


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  2014 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2014 dėl visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 nurodytuose biocidiniuose produktuose, sistemingo tyrimo darbo programos (OL L 294, 2014 10 10, p. 1).


Top