EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0729

Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2021/729 2021 m. balandžio 29 d. kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2017/2098 dėl procedūrinių aspektų taikant koreguojamąsias priemones už Reglamento (ES) Nr. 795/2014 nevykdymą (ECB/2021/18)

OJ L 157, 5.5.2021, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/729/oj

2021 5 5   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 157/5


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2021/729

2021 m. balandžio 29 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2017/2098 dėl procedūrinių aspektų taikant koreguojamąsias priemones už Reglamento (ES) Nr. 795/2014 nevykdymą (ECB/2021/18)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį, 22 straipsnį ir 34 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į 2014 m. liepos 3 d. Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 795/2014 dėl priežiūros reikalavimų sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms (ECB/2014/28) (1), ypač į jo 22 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 795/2014 (ECB/2014/28) nustatomi sisteminės svarbos mokėjimo sistemoms (toliau – SSMS) taikomi priežiūros reikalavimai. Euro zonos valstybėse narėse įsteigti SSMS operatoriai privalo užtikrinti, kad jų valdomos SSMS vykdytų tuos reikalavimus. SSMS prižiūrėti paskirtos kompetentingos institucijos turi turėti pakankamai išteklių ir priežiūros įgaliojimų. Tai apima kompetentingos institucijos galimybę taikyti koreguojamąsias priemones siekiant ištaisyti neįvykdytus priežiūros reikalavimus arba išvengti jų nevykdymo pasikartojimo, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 795/2014 (ECB/2014/28) 22 straipsnyje. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2017/2098 (ECB/2017/33) (2) buvo priimtas pagal Reglamento (ES) Nr. 795/2014 (ECB/2014/28) 22 straipsnio 6 dalį ir jame nustatytos išsamios koreguojamųjų priemonių taikymo SSMS operatoriams taisyklės ir procedūros;

(2)

Reglamentas (ES) Nr. 795/2014 (ECB/2014/28) neseniai buvo iš dalies pakeistas, siekiant numatyti, kad, esant konkrečioms ir išimtinėms aplinkybėms, gali būti naudinga, kad du Eurosistemos centriniai bankai, t. y. nacionalinis centrinis bankas ir ECB, kaip paskirtosios kompetentingos institucijos prižiūrėtų, kaip to reglamento 1 straipsnio 3 dalies iii punkte nustatytus kriterijus atitinkančios SSMS vykdo to reglamento reikalavimus, taip pasinaudojant atitinkamų nacionalinių centrinių bankų žiniomis apie prižiūrimą subjektą ir anksčiau užmegztais santykiais su juo, taip pat pripažįstant ECB vaidmenį vykdant tokių SSMS priežiūrą;

(3)

todėl reikėtų iš dalies pakeisti Sprendimą (ES) 2017/2098 (ECB/2017/33), siekiant patikslinti koreguojamųjų priemonių taikymo procedūrą tuo atveju, kai du Eurosistemos centriniai bankai paskiriami kompetentingomis institucijomis SSMS, atitinkančios Reglamento (ES) Nr. 795/2014 (ECB/2014/28) 1 straipsnio 3 dalies iii punkte nustatytus kriterijus, atžvilgiu;

(4)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą (ES) 2017/2098 (ECB/2017/33),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Daliniai pakeitimai

Sprendimas (ES) 2017/2098 (ECB/2017/33) iš dalies keičiamas taip:

1.

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama ši 1a dalis:

„1a.   Kai Reglamento (ES) Nr. 795/2014 (ECB/2014/28) tikslais du Eurosistemos centriniai bankai paskiriami kompetentingomis institucijomis konkrečios SSMS atžvilgiu ir jeigu pagal to reglamento 1 straipsnio 2 dalį priimtame sprendime, kuriuo atitinkama mokėjimo sistema pripažįstama SSMS, konkrečiai nenurodyta kitaip, taikomi šie principai:

a)

kompetentingos institucijos įgaliojimus ir teises, kaip nustatyta šiame sprendime, gali įgyvendinti arba bet kuris iš dviejų Eurosistemos centrinių bankų, paskirtų kompetentingomis institucijomis, atskirai arba abu kartu;

b)

bet kuris iš kompetentingos institucijos įsipareigojimų veikti nustatytu būdu arba imtis tam tikrų veiksmų dėl atitinkamos procedūros taikyti koreguojamąsias priemones, kaip nustatyta šiame sprendime, yra Eurosistemos centrinio banko, kuris inicijuoja atitinkamą procedūrą, įsipareigojimas, arba, kai abu Eurosistemos centriniai bankai, kaip paskirtosios kompetentingos institucijos, kartu inicijuoja atitinkamą procedūrą – kiekvieno iš jų įsipareigojimas;

c)

šie du kompetentingomis institucijomis paskirti Eurosistemos centriniai bankai tarpusavyje koordinuoja bet kokią sąveiką su atitinkamos SSMS operatoriumi, taip pat visus jam adresuojamus prašymus;

d)

bet kuris iš SSMS operatoriaus įsipareigojimų kompetentingai institucijai pagal šį sprendimą yra įsipareigojimas kiekvienam iš dviejų Eurosistemos centrinių bankų, paskirtų kompetentingomis institucijomis, ir atsakymas į bet kurį vieno ar abiejų jų pagal šį sprendimą pateiktą prašymą pateikiamas kiekvienam iš jų.“;

2.

6 straipsnyje pridedama ši 4 dalis:

„4.   Kai ir ECB, ir NCB paskiriami kompetentingomis institucijomis pagal Reglamento (ES) Nr. 795/2014 (ECB/2014/28) 1 straipsnio 2 dalį, sprendimą taikyti koreguojamąsias priemones patvirtina atitinkamai Europos Centrinio Banko arba nacionalinio centrinio banko, kuris kaip paskirtoji kompetentinga institucija inicijavo konkrečią koreguojamųjų priemonių taikymo procedūrą, sprendimus priimantis organas, arba, jei procedūrą inicijavo abi kompetentingos institucijos kartu – kiekvienos iš jų sprendimus priimantys organai. Sprendime nurodomas terminas, per kurį SSMS operatorius privalo įgyvendinti koreguojamąsias priemones.“

2 straipsnis

Baigiamoji nuostata

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2021 m. balandžio 29 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkė

Christine LAGARDE


(1)  OL L 217, 2014 7 23, p. 16.

(2)  2017 m. lapkričio 3 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2017/2098 dėl koreguojamųjų priemonių už Reglamento (ES) Nr. 795/2014 nevykdymą taikymo procedūrinių aspektų (ECB/2017/33) (OL L 299, 2017 11 16, p. 34).


Top