EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0592

Tarybos sprendimas (ES) 2021/592 2021 m. balandžio 7 d. dėl pasiūlymo įrašyti chlorpirifosą į Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų A priedą pateikimo Europos Sąjungos vardu

ST/6921/2021/INIT

OJ L 125, 13.4.2021, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/592/oj

2021 4 13   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/52


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2021/592

2021 m. balandžio 7 d.

dėl pasiūlymo įrašyti chlorpirifosą į Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų A priedą pateikimo Europos Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio 1 dalį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2004 m. spalio 14 d. Tarybos sprendimu 2006/507/EB (1) Europos bendrija patvirtino Stokholmo konvenciją dėl patvariųjų organinių teršalų (toliau – Konvencija);

(2)

Sąjunga yra Konvencijos Šalis, todėl ji gali pateikti pasiūlymus dėl Konvencijos priedų pakeitimo. Konvencijos A priede išvardytos cheminės medžiagos, kurias reikia panaikinti;

(3)

remiantis turima moksline informacija bei peržiūros ataskaitomis ir tinkamai atsižvelgus į Konvencijos D priede nustatytus peržiūros kriterijus, matyti, kad chlorpirifosas turi patvariojo organinio teršalo savybių;

(4)

chlorpirifosas nėra patvirtintas kaip veiklioji medžiaga pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 (2), todėl jo neleidžiama pateikti į Sąjungos rinką augalų apsaugos produktuose arba naudoti Sąjungoje juos gaminant. Chlorpirifosas taip pat nėra patvirtintas kaip veiklioji medžiaga pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 (3), todėl jis negali būti pateiktas Sąjungos rinkai biocidiniuose produktuose arba naudojamas Sąjungoje juos gaminant. Be to, jokios kitos chlorpirifoso naudojimo paskirties nėra įregistruota pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (4), dėl to tokioms kitoms paskirtims skirtas kiekis, kurį per metus vienam gamintojui leidžiama pagaminti ar vienam importuotojui leidžiama pateikti Sąjungos rinkai, turi nesiekti vienos tonos;

(5)

nors chlorpirifoso Sąjungoje palaipsniui atsisakyta, jis dar naudojamas kaip pesticidas ir skleidžiamas į aplinką už Sąjungos ribų. Kadangi chlorpirifosas gali plisti aplinkoje dideliu atstumu, priemonių, kurių imamasi nacionaliniu ar Sąjungos lygmeniu, nepakanka siekiant užtikrinti aukšto lygio aplinkos bei žmonių sveikatos apsaugą. Todėl būtina imtis platesnio masto tarptautinių veiksmų;

(6)

todėl Sąjunga Konvencijos Sekretoriatui turėtų pateikti pasiūlymą įrašyti chlorpirifosą į Konvencijos A priedą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjunga pateikia pasiūlymą įrašyti chlorpirifosą (CAS Nr.: 2921–88–2, EB Nr. 220–864–4) į Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų A priedą.

Komisija Sąjungos vardu Konvencijos Sekretoriatui pateikia pirmoje pastraipoje nurodytą pasiūlymą kartu su visa informacija, kurios reikalaujama pagal Konvencijos D priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2021 m. balandžio 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

A. P. ZACARIAS


(1)  2004 m. spalio 14 d. Tarybos sprendimas 2006/507/EB dėl Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 209, 2006 7 31, p. 1).

(2)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).

(3)  2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL L 167, 2012 6 27, p. 1).

(4)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).


Top