EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0157

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/157 2021 m. vasario 9 d. kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/1616 nuostatos dėl pramoninių uždarymo ir reguliavimo įtaisų, suvirinimo procedūrų, šaldymo sistemų įrangos ir šilumos siurblių, kaitravamzdžių katilų, metalinių pramoninių vamzdynų, vario ir vario lydinių, SND įrangos ir pagalbinių reikmenų bei saugos įtaisų, skirtų apsaugai nuo viršslėgio

C/2021/857

OJ L 46, 10.2.2021, p. 40–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/157/oj

2021 2 10   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 46/40


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2021/157

2021 m. vasario 9 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/1616 nuostatos dėl pramoninių uždarymo ir reguliavimo įtaisų, suvirinimo procedūrų, šaldymo sistemų įrangos ir šilumos siurblių, kaitravamzdžių katilų, metalinių pramoninių vamzdynų, vario ir vario lydinių, SND įrangos ir pagalbinių reikmenų bei saugos įtaisų, skirtų apsaugai nuo viršslėgio

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (1), ypač į jo 10 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/68/ES (2) 12 straipsniu, daroma prielaida, kad slėginiai įrenginiai arba agregatai, nurodyti tos direktyvos 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse, atitinkantys darniuosius standartus arba jų dalis, nuorodos į kuriuos yra paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, atitinka minėtuose standartuose arba jų dalyse apibrėžtus esminius saugos reikalavimus, kurie nustatyti tos direktyvos I priede;

(2)

1994 m. rugpjūčio 1 d. raštu Nr. M/071 Komisija pateikė prašymą Europos standartizacijos komitetui (CEN) parengti gaminių standartus dėl slėginių įrenginių ir horizontaliuosius standartus, parengtus įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 97/23/EB (3). Ši direktyva pakeista Direktyva 2014/68/ES, nekeičiant Direktyvos 97/23/EB I priede nustatytų esminių saugos reikalavimų;

(3)

remdamasis prašymu Nr. M/071, CEN, atsižvelgdamas į mokslo pažangą, peržiūrėjo ir iš dalies pakeitė kai kuriuos galiojančius standartus. Konkrečiai CEN peržiūrėjo darniuosius standartus EN ISO 4126-3:2006, EN 12542:2010 ir EN 13175:2014 ir dėl to buvo priimti darnieji standartai EN ISO 4126-3:2020 dėl saugos įtaisų, EN 12542:2020 ir EN 13175:2019+A1:2020 dėl suskystintų naftos dujų įrangos ir priedų; darnųjį standartą EN 12735-1:2016 ir dėl to buvo priimtas darnusis standartas EN 12735-1:2020 dėl vario ir vario lydinių; ir darnųjį standartą EN 12953-5:2002 ir dėl to buvo priimtas darnusis standartas EN 12953-5:2020 dėl kaitravamzdžių katilų. CEN taip pat peržiūrėjo darniuosius standartus EN 14276-1:2006+A1:2011 ir EN 14276-2:2007+A1:2011 ir dėl to buvo priimti darnieji standartai EN 14276-1:2020 ir EN 14276-2:2020 dėl šaldymo sistemų ir šilumos siurblių slėginės įrangos, taip pat suderintas standartas EN ISO 15620:2000 ir dėl to buvo priimtas darnusis standartas EN ISO 15620:2019 dėl suvirinimo;

(4)

be to, CEN peržiūrėjo ir iš dalies pakeitė keletą darniųjų standartų dėl pramoninių uždarymo ir reguliavimo įtaisų. Konkrečiai CEN iš dalies pakeitė darniuosius standartus EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006 ir EN ISO 21787:2006. CEN taip pat peržiūrėjo ir darnųjį standartą EN 16767:2016 ir dėl to buvo priimtas darnusis standartas EN 16767:2020 dėl pramoninių uždarymo ir reguliavimo įtaisų;

(5)

CEN taip pat iš dalies pakeitė darniuosius standartus EN 13480-2:2017 ir EN 13480-3:2017 dėl metalinių pramoninių vamzdynų;

(6)

Komisija kartu su CEN įvertino, ar CEN iš dalies pakeisti ar peržiūrėti slėginių įrenginių standartai atitinka prašymą Nr. M/071;

(7)

CEN iš dalies pakeistų ar peržiūrėtų slėginių įrenginių standartų reikalavimai atitinka tos įrangos reikalavimus, kurie nustatyti Direktyvos 2014/68/ES I priede. Todėl tų standartų nuorodas tikslinga paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(8)

turi būti paskelbtos nuorodos į iš dalies pakeistas ar peržiūrėtas standartų EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-2:2017, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 ir EN ISO 4126-3:2006 redakcijas. Todėl reikia iš Europos Sąjungos oficialiojo leidinio išbraukti nuorodas į standartus (4) EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 ir EN ISO 4126-3:2006;

(9)

siekiant suteikti gamintojams pakankamai laiko pritaikyti savo gaminius prie iš dalies pakeistų arba persvarstytų darniųjų standartų, taikomų pramoniniams uždarymo ir reguliavimo įtaisams, suvirinimo procedūroms, šaldymo sistemų įrangai ir šilumos siurbliams, kaitravamzdžiams katilams, metaliniams pramoniniams vamzdynams, variui ir vario lydiniams, SND įrangai ir priedams bei saugos įtaisams, skirtiems apsaugai nuo viršslėgio, būtina atidėti nuorodų į tuos standartus panaikinimą;

(10)

Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/1616 (5) I priede pateikiamos darniųjų standartų, parengtų siekiant užtikrinti Direktyvos 2014/68/ES įgyvendinimą, nuorodos. Darniųjų standartų EN ISO 4126-3:2020, EN 12542:2020, EN 12735-1:2020, EN 12953-5:2020, EN 13175:2019+A1:2020, EN 13480-3:2017, EN 13480-3:2017/A2:2020, EN 13480-3:2017/A3:2020, EN 14276-1:2020, EN 14276-2:2020, EN ISO 15620:2019, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16135:2006/A1:2019, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16136:2006/A1:2019, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16137:2006/A1:2019, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16138:2006/A1:2019, EN ISO 16139:2006, EN ISO 16139:2006/A1:2019, EN 16767:2020, EN ISO 21787:2006 ir EN ISO 21787:2006/A1:2019 nuorodos turėtų būti įtrauktos į tą priedą;

(11)

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/1616 II priede pateikiamos darniųjų standartų, parengtų įgyvendinant Direktyvą 2014/68/ES, nuorodos, kurios išbraukiamos iš Europos Sąjungos oficialiojo leidinio. Darniųjų standartų EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-2:2017, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 ir EN ISO 4126-3:2006 nuorodos turėtų būti įtrauktos į tą priedą;

(12)

darniojo standarto EN 13480-2:2017 nuoroda ir jo pakeitimų EN 13480-2:2017/A1:2018, EN 13480-2:2017/A2:2018 ir EN 13480-2:2017/A3:2018 nuorodos yra įtrauktos į Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/1616 I priedą. Buvo padarytas dar vienas standarto EN 13480-2:2017 dalinis pakeitimas. Tikslinga pakeisti atitinkamą to priedo įrašą pridedant nuorodas į dalinį pakeitimą EN 13480-2:2017/A7:2020;

(13)

todėl Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1616 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(14)

nuo nuorodos į darnųjį standartą paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos atitiktis tam standartui leidžia daryti atitikties Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose nustatytiems atitinkamiems esminiams reikalavimams prielaidą. Todėl šis sprendimas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/1616 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo I priedą.

2 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/1616 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo II priedą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2021 m. vasario 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 316, 2012 11 14, p. 12.

(2)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/68/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su slėginės įrangos tiekimu rinkai, suderinimo (OL L 189, 2014 6 27, p. 164).

(3)  1997 m. gegužės 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/23/EB dėl valstybių narių įstatymų dėl slėginės įrangos suderinimo (OL L 181, 1997 7 9, p. 1).

(4)  OL C 326, 2018 9 14, p. 94.

(5)  2019 m. rugsėjo 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1616 dėl darniųjų slėginių įrenginių standartų, parengtų įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/68/ES (OL L 250, 2019 9 30, p. 95).


I PRIEDAS

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/1616 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

įrašas Nr. 11 pakeičiamas taip:

Nr.

Standarto nuoroda

„11.

EN 13480-2:2017

Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 2 dalis. Medžiagos

EN 13480-2:2017/A1:2018

EN 13480-2:2017/A2:2018

EN 13480-2:2017/A3:2018

EN 13480-2:2017/A7:2020“

2)

įterpiami šie įrašai:

Nr.

Standarto nuoroda

„24.

EN ISO 4126-3:2020

Saugos įtaisai apsaugai nuo viršslėgio. 3 dalis. Saugos įtaisai, sudaryti iš saugos vožtuvų ir trūkiųjų membranų (ISO 4126-3:2020)

25.

EN 12542:2020

Suskystintų naftos dujų (SND) įranga ir pagalbiniai reikmenys. Serijinės gamybos, ne didesnės kaip 13 m3 stacionariosios suvirintos cilindrinės plieninės talpyklos suskystintosioms naftos dujoms (SND) laikyti. Projektavimas ir gamyba

26.

EN 12735-1:2020

Varis ir vario lydiniai. Besiūliai, apskritojo skerspjūvio oro kondicionavimo ir aušinimo vamzdžiai. 1 dalis. Vamzdynų sistemų vamzdžiai

27.

EN 12953-5:2020

Kaitravamzdžiai katilai. 5 dalis. Slėginių katilo dalių tikrinimas konstruojant, rengiant dokumentus ir ženklinant

28.

EN 13175:2019+A1:2020

Suskystintųjų naftos dujų (SND) įranga ir pagalbiniai reikmenys. Suskystintųjų naftos dujų slėginių indų sklendžių ir jungiamųjų detalių techniniai reikalavimai ir bandymai

29.

EN 13480-3:2017

Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 3 dalis. Projektavimas ir skaičiavimas

EN 13480-3:2017/A2:2020

EN 13480-3:2017/A3:2020

30.

EN 14276-1:2020

Šaldymo sistemų ir šilumos siurblių slėginiai įranga. 1 dalis. Indai. Bendrieji reikalavimai

31.

EN 14276-2:2020

Šaldymo sistemų ir šilumos siurblių slėginė įranga. 2 dalis. Vamzdynai. Bendrieji reikalavimai

32.

EN ISO 15620:2019

Suvirinimas. Metalinių medžiagų trintinis suvirinimas (ISO 15620:2019)

33.

EN ISO 16135:2006

Pramoniniai uždarymo ir reguliavimo įtaisai. Termoplastiniai rutuliniai čiaupai (ISO 16135:2006)

EN ISO 16135:2006/A1:2019

34.

EN ISO 16136:2006

Pramoniniai uždarymo ir reguliavimo įtaisai. Termoplastinės droselinės sklendės (ISO 16136:2006)

EN ISO 16136:2006/A1:2019

35.

EN ISO 16137:2006

Pramoniniai uždarymo ir reguliavimo įtaisai. Termoplastiniai atbuliniai vožtuvai (ISO 16137:2006)

EN ISO 16137:2006/A1:2019

36.

EN ISO 16138:2006

Pramoniniai uždarymo ir reguliavimo įtaisai. Termoplastinės membraninės sklendės (ISO 16138:2006)

EN ISO 16138:2006/A1:2019

37.

EN ISO 16139:2006

Pramoniniai uždarymo ir reguliavimo įtaisai. Termoplastinės sklendės (ISO 16139:2006)

EN ISO 16139:2006/A1:2019

38.

EN 16767:2020

Pramoninės sklendės. Metaliniai atbuliniai vožtuvai

39.

EN ISO 21787:2006

Pramoniniai uždarymo ir reguliavimo įtaisai. Termoplastiniai rutuliniai vožtuvai (ISO 21787:2006)

EN ISO 21787:2006/A1:2019“.


II PRIEDAS

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/1616 II priedas papildomas šiais įrašais:

Nr.

Standarto nuoroda

Panaikinimo data

„22.

EN 12542:2010

Suskystintų naftos dujų (SND) įranga ir pagalbiniai reikmenys. Serijinės gamybos stacionariosios suvirintos cilindrinės plieninės ne didesnės kaip 13m3 talpyklos suskystintoms naftos dujoms laikyti. Projektavimas ir gamyba

2022 m. rugpjūčio 10 d.

23.

EN 12735-1:2016

Varis ir vario lydiniai. Besiūliai, apskritojo skerspjūvio oro kondicionavimo ir aušinimo vamzdžiai. 1 dalis. Vamzdynų sistemų vamzdžiai

2022 m. rugpjūčio 10 d.

24.

EN 12953-5:2002

Kaitravamzdžiai katilai. 5 dalis. Slėginių katilo dalių tikrinimas konstruojant, rengiant dokumentus ir ženklinant

2022 m. rugpjūčio 10 d.

25.

EN 13175:2014

Suskystintųjų naftos dujų (SND) įranga ir pagalbiniai reikmenys. Suskystintųjų naftos dujų slėginių indų sklendžių ir jungiamųjų detalių techniniai reikalavimai ir bandymai

2022 m. rugpjūčio 10 d.

26.

EN 13480-3:2017

Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 3 dalis. Projektavimas ir skaičiavimas

2022 m. rugpjūčio 10 d.

27.

EN 14276-1:2006+A1:2011

Šaldymo sistemų ir šilumos siurblių slėginiai įrenginiai. 1 dalis. Indai. Bendrieji reikalavimai

2022 m. rugpjūčio 10 d.

28.

EN 14276-2:2007+A1:2011

Šaldymo sistemų ir šilumos siurblių slėginiai įrenginiai. 2 dalis. Vamzdynai. Bendrieji reikalavimai

2022 m. rugpjūčio 10 d.

29.

EN 16767:2016

Pramoninės sklendės. Plieniniai ir ketiniai atbuliniai vožtuvai

2022 m. rugpjūčio 10 d.

30.

EN ISO 15620:2000

Suvirinimas. Metalų trintinis suvirinimas (ISO 15620:2000)

2022 m. rugpjūčio 10 d.

31.

EN ISO 16135:2006

Pramoniniai uždarymo ir reguliavimo įtaisai. Termoplastiniai rutuliniai čiaupai (ISO 16135:2006)

2022 m. rugpjūčio 10 d.

32.

EN ISO 16136:2006

Pramoniniai uždarymo ir reguliavimo įtaisai. Termoplastinės droselinės sklendės (ISO 16136:2006)

2022 m. rugpjūčio 10 d.

33.

EN ISO 16137:2006

Pramoniniai uždarymo ir reguliavimo įtaisai. Termoplastiniai atbuliniai vožtuvai (ISO 16137:2006)

2022 m. rugpjūčio 10 d.

34.

EN ISO 16138:2006

Pramoniniai vožtuvai. Termoplastinės membraninės sklendės (ISO 16138:2006)

2022 m. rugpjūčio 10 d.

35.

EN ISO 16139:2006

Pramoniniai uždarymo ir reguliavimo įtaisai. Termoplastinės sklendės (ISO 16139:2006)

2022 m. rugpjūčio 10 d.

36.

EN ISO 21787:2006

Pramoniniai uždarymo ir reguliavimo įtaisai. Termoplastiniai rutuliniai vožtuvai (ISO 21787:2006)

2022 m. rugpjūčio 10 d.

37.

EN ISO 4126-3:2006

Saugos įtaisai apsaugai nuo viršslėgio. 3 dalis. Atveriamojo disko saugos įtaiso ir saugos vožtuvo derinys (ISO 4126-3:2006)

2022 m. rugpjūčio 10 d.“


Top