EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021C0318(01)

Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos bendra deklaracija dėl Konferencijos dėl Europos ateities Bendradarbiavimas su piliečiais demokratijos labui. Atsparesnės Europos kūrimas 2021/C 91 I/01

OL C 91I, 2021 3 18, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2021 3 18   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CI 91/1


Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos bendra deklaracija dėl Konferencijos dėl Europos ateities

Bendradarbiavimas su piliečiais demokratijos labui. Atsparesnės Europos kūrimas

(2021/C 91 I/01)

Prieš 70 metų Šumano deklaracija padėjo mūsų Europos Sąjungos pamatus. Ja buvo pradėtas unikalus politinis projektas, užtikrinęs taiką ir klestėjimą, pagerinęs visų Europos piliečių gyvenimą. Dabar atėjo laikas apsvarstyti, kokia yra mūsų Sąjunga, kokius iššūkius patiriame ir tai, kokią ateitį norime kurti drauge, siekdami didinti Europos solidarumą.

Nuo pat Europos Sąjungos įkūrimo ji susidūrė su daugybe iššūkių. COVID-19 pandemija unikaliam Europos Sąjungos modeliui tapo tokiu iššūkiu, su kokiu anksčiau niekada ji nebuvo susidūrusi. Be to, Europa gali ir turi iš šių krizių įgyti patirties, glaudžiai įtraukdama piliečius ir bendruomenes.

Europos Sąjunga turi parodyti, kad ji gali reaguoti į piliečiams rūpimus klausimus ir užmojus. Europos politika turi pateikti įtraukius atsakymus į mūsų kartos svarbiausius uždavinius: užtikrinti žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, kartu stiprinant Europos atsparumą, jos visuomenės sutartį ir Europos pramonės konkurencingumą. Ji turi spręsti nelygybės problemą ir užtikrinti, kad Europos Sąjungos ekonomika būtų sąžininga, tvari, novatoriška ir konkurencinga, nepaliekanti nė vieno nuošalyje. Kad galėtų įveikti geopolitinius iššūkius pasaulinėje arenoje po COVID-19 pandemijos, Europa turi būti ryžtingesnė, imtis vadovaujančio pasaulinio vaidmens ir propaguoti savo vertybes bei standartus pasaulyje, kuriame vis daugiau nestabilumo.

Tai, kad rinkėjų aktyvumas 2019 m. Europos Parlamento rinkimuose buvo didesnis nei anksčiau, rodo didėjantį Europos piliečių norą aktyviau dalyvauti priimant sprendimus dėl Sąjungos ateities bei jos politikos.

Konferencijoje dėl Europos ateities bus sukurta nauja erdvė debatams su piliečiais, siekiant įveikti Europai kylančius iššūkius ir įgyvendinti jos prioritetus. Tuose debatuose galės dalyvauti įvairios visuomeninės padėties Europos piliečiai iš visų Sąjungos šalių, o jauni europiečiai atliks pagrindinį vaidmenį formuojant Europos projekto ateitį.

Mes, Europos Parlamento pirmininkas, Tarybos pirmininkas ir Europos Komisijos pirmininkė, norime, kad piliečiai prisijungtų prie diskusijos ir išsakytų savo nuomonę dėl Europos ateities. Kartu įsipareigojame įsiklausyti į Europos piliečių nuomonę ir vadovautis Konferencijos rekomendacijomis, visapusiškai atsižvelgdami į savo kompetencijas ir subsidiarumo bei proporcingumo principus, įtvirtintus Europos sutartyse.

Pasinaudosime galimybe paremti Europos projekto demokratinį teisėtumą ir veikimą, taip pat išlaikyti ES piliečių paramą mūsų bendriems tikslams ir vertybėms, suteikdami jiems daugiau galimybių reikšti savo mintis.

Ši Konferencija – tai bendras Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos, kurie veikia kaip lygiaverčiai partneriai su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, projektas. Kaip šią bendrą deklaraciją pasirašančios šalys įsipareigojame dirbti kartu visos Konferencijos metu ir šiuo tikslu skirti reikiamus išteklius. Įsipareigojame dirbti Europos, mūsų piliečių ir Europos demokratijos labui, stiprinti europiečių ir jiems tarnaujančių institucijų ryšius.

Vykstant Konferencijai, kaip jos dalį ir visapusiškai laikantis šioje bendroje deklaracijoje išdėstytų principų, organizuosime renginius Europos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis, bendradarbiaudami su pilietine visuomene ir suinteresuotaisiais subjektais, taip pat su nacionaliniais ir regionų parlamentais, Regionų komitetu, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, socialiniais partneriais ir akademine bendruomene. Jų pastangos užtikrins, kad Konferencija vyktų ne vien Europos sostinėse ir pasiektų visus Sąjungos kampelius. Renginiai bus organizuojami vadovaujantis bendrais principais, dėl kurių turi susitari Konferencijos struktūros.

Kviečiame kitas institucijas ir organus prisijungti prie šios europinės demokratinės iniciatyvos. Visi kartu užtikrinsime, kad ši Konferencija būtų sėkminga. Paprašysime, kad Konferencija susitartų dėl išvadų ne vėliau kaip 2022 m. pavasarį, kad būtų pateiktos gairės dėl Europos ateities.

a.   Kokiais būdais?

Konferencija dėl Europos ateities yra į piliečius orientuota, principu „iš apačios į viršų“ grindžiama iniciatyva, skirta tam, kad europiečiai galėtų pareikšti savo nuomonę dėl to, ko jie tikisi iš Europos Sąjungos. Ji suteiks piliečiams svarbesnį vaidmenį formuojant būsimą Sąjungos politiką ir užmojus, didinant jos atsparumą. Tai bus daroma visoje Sąjungoje organizuojant daug su Konferencija susijusių renginių bei debatų, taip pat pasitelkiant interaktyvią daugiakalbę skaitmeninę platformą.

Tokie Konferencijos renginiai (fiziniai susibūrimai arba virtualūs renginiai) gali būti organizuojami skirtingais lygmenimis, įskaitant Europos, nacionalinį, tarpvalstybinį ir regioninį lygmenis, ir juose dalyvaus pilietinė visuomenė bei suinteresuotieji subjektai. Piliečių dalyvavimu šiuose renginiuose turėtų būti siekiama atspindėti Europos įvairovę.

Nors dėl socialinių kontaktų ribojimo priemonių ir panašaus pobūdžio apribojimų, susijusių su COVID-19, skaitmeninio dalyvavimo pastangos ir veikla yra itin svarbios, fizinis dalyvavimas ir tiesioginės diskusijos turėtų būti esminė Konferencijos dalis.

Europos lygmeniu ES institucijos įsipareigoja organizuoti Europos piliečių forumus.

Tie forumai turėtų būti reprezentatyvūs piliečių geografinės kilmės, lyties, amžiaus, socioekonominės padėties ir (arba) išsilavinimo lygio atžvilgiu. Konkretūs renginiai turėtų būti skirti jauniems žmonės, kadangi jų dalyvavimas yra būtinas siekiant užtikrinti ilgalaikį Konferencijos poveikį. Forumuose turėtų būti atsižvelgta į Konferencijos metu surinktas nuomones, kuriomis būtų prisidedama prie Konferencijos plenarinės sesijos ir formuluojamos rekomendacijos Sąjungai dėl tolesnės veiklos.

Kiekviena valstybė narė ir institucija gali organizuoti papildomus renginius, atsižvelgdamos į savo nacionalinius ar institucinius ypatumus, ir papildomai prisidėti prie Konferencijos – pavyzdžiui, organizuoti nacionalinius piliečių forumus ar teminius renginius, kuriuose būtų sutelkiami įvairių forumų indėliai.

Nacionaliniai ir europiniai Konferencijos renginiai bus organizuojami laikantis tam tikrų principų ir būtiniausių kriterijų, atspindinčių ES vertybes; tuos principus ir kriterijus turi nustatyti Konferencijos struktūros.

ES institucijos taip pat įtrauks piliečius ir propaguos platesnes, interaktyvias ir kūrybiškas dalyvavimo formas.

Visų su Konferencija susijusių renginių rezultatai bus renkami, analizuojami, stebimi ir skelbiami visos Konferencijos metu daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje. Šioje erdvėje piliečiai galės dalytis savo idėjomis ir teikti pasiūlymus internetu.

Grįžtamojo ryšio mechanizmas užtikrins, kad Konferencijos renginiuose išsakytos idėjos virstų konkrečiomis rekomendacijomis dėl ES veiksmų.

Vadovauti Konferencijai bus pavesta visoms trims institucijoms, kurioms atstovauja Europos Parlamento pirmininkas, Tarybos pirmininkas ir Europos Komisijos pirmininkė, drauge veiksiančioms kaip bendrapirmininkiai.

Aiški valdymo struktūra padės koordinuoti Konferenciją. Ji užtikrins vienodą atstovavimą visoms trims ES institucijoms ir visose jos sudedamosiose dalyse bus užtikrinta lyčių pusiausvyra.

Bus įsteigta vykdomoji valdyba. Joje vienodai bus atstovaujama Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos Komisijai – kiekviena institucija vykdomojoje valdyboje turės po tris atstovus ir ne daugiau kaip po keturis stebėtojus. Stebėtojo teisėmis dalyvaus COSAC trijų (pirmininkavusios, pirmininkaujančios ir pirmininkausiančios) valstybių narių grupė. Be to, Regionų komitetas ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, taip pat, kai tikslinga, kitų ES organų ir socialinių partnerių atstovai gali būti pakviesti stebėtojų teisėmis.

Vykdomajai valdybai bendrai pirmininkaus visos trys institucijos ir jos reguliariai teiks pranešimus bendrapirmininkiams. Vykdomoji valdyba bus atsakinga už sprendimų priėmimą bendru sutarimu, kiek tai susiję su Konferencijos darbu, jos procesais bei renginiais, Konferencijos eigos priežiūrą ir Konferencijos plenarinių sesijų posėdžių rengimą, įskaitant piliečių indėlį ir tolesnę veiklą.

Vykdomosios valdybos darbui padės riboto dydžio bendras sekretoriatas, kuriame bus užtikrintas vienodas atstovavimas visoms trims institucijoms.

Konferencijos plenarinėje sesijoje bus užtikrinta, kad nacionalinių ir Europos piliečių forumų rekomendacijos, sugrupuotos pagal temas, būtų nagrinėjamos iš anksto nenustačius siektinų rezultatų ir neribojant iš anksto nustatytų politikos sričių aprėpties. Konferencijos plenarinė sesija vyks ne rečiau kaip kas šešis mėnesius ir joje lygiomis teisėmis dalyvaus Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos atstovai, taip pat visų nacionalinių parlamentų atstovai lygiomis teisėmis ir piliečiai. Taip pat bus atstovaujama Regionų komitetui, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, socialiniams partneriams ir pilietinei visuomenei. Svarstant su tarptautiniu ES vaidmeniu susijusius klausimus dalyvaus Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai. Gali būti kviečiami dalyvauti pagrindinių suinteresuotųjų subjektų atstovai. Vykdomoji valdyba parengs ir paskelbs Konferencijos plenarinės sesijos išvadas.

Konferencijos struktūros iš anksto bendrai susitars dėl pranešimų apie įvairios Konferencijos metu vykdomos veiklos rezultatus teikimo sąlygų. Galutiniai Konferencijos rezultatai bus pateikti bendrapirmininkiams skirtoje ataskaitoje. Visos trys institucijos sparčiai išnagrinės kaip pagal savo kompetencijos sritį ir laikantis Sutarčių veiksmingai reaguoti vykdant tolesnę veiklą pagal šią ataskaitą.

b.   Kas?

Mes, Europos Parlamento pirmininkas, Tarybos pirmininkas ir Europos Komisijos pirmininkė, siekiame suteikti piliečiams galimybę pareikšti nuomonę dėl jiems svarbių klausimų.

Atsižvelgiant į Europos Vadovų Tarybos strateginę darbotvarkę, 2019–2024 m. Europos Komisijos politines gaires ir COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius, diskusijose, be kita ko, bus aptarti šie klausimai:

sveiko žemyno kūrimas, kova su klimato kaita ir aplinkos iššūkiais, žmonėms tarnaujanti ekonomika, socialinis sąžiningumas, lygybė ir kartų solidarumas, Europos skaitmeninė transformacija, europinės teisės ir vertybės, įskaitant teisinės valstybės principą, migracijos iššūkiai, saugumas, ES vaidmuo pasaulyje, Sąjungos demokratiniai pagrindai ir demokratinių procesų, kuriais grindžiama Europos Sąjunga, stiprinimo būdai. Diskusijos taip pat gali apimti kompleksinius klausimus, susijusius su ES gebėjimu pasiekti rezultatų įgyvendinant politikos prioritetus, pavyzdžiui, geresnio reglamentavimo, subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo, acquis įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo ir skaidrumo srityse.

Konferencijos aprėptyje turėtų atsispindėti sritys, kuriose Europos Sąjunga turi kompetenciją veikti, arba kuriose Europos Sąjungos veiksmai būtų naudingi Europos piliečiams.

Piliečiai ir toliau gali laisvai kelti jiems rūpimus papildomus klausimus.

c.   Konferencijos principai

Konferencija grindžiama įtraukumo, atvirumo ir skaidrumo principais, kartu gerbiant žmonių privatumą ir laikantis ES duomenų apsaugos taisyklių. Europos lygmeniu organizuojami Europos piliečių forumai yra tiesiogiai transliuojami, o platformoje galima teikti pasiūlymus internetu ir susipažinti su dokumentais.

Konferencija, jos valdymas ir jos metu organizuojami renginiai taip pat grindžiami ES vertybėmis, įtvirtintomis ES sutartyse ir Europos pagrindinių teisių chartijoje.

Konferencija atpažįstama pagal bendrą identifikavimo priemonę ir Konferencijos chartiją, prie kurios turi prisijungti visi renginių organizatoriai.

Priimta Briuselyje 2021 m. kovo 10 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

Image 1

David Maria SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkas

Image 2

António COSTA

Komisijos vardu

Pirmininkė

Image 3

Ursula VON DER LEYEN


Top