EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020Y0201(01)

Sutartis 2020 m. sausio 22 d. Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, kuria iš dalies keičiama 2006 m. kovo 16 d. Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, nustatanti valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape2020/C 32 I/01

OJ C 32I , 1.2.2020, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

1.2.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CI 32/1


SUTARTIS

2020 m. sausio 22 d.

Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, kuria iš dalies keičiama 2006 m. kovo 16 d. Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, nustatanti valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape

(2020/C 32 I/01)


1)

Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinis bankas)

1, Knyaz Alexander I Sq.

1000 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

ČESKO

Danmarks Nationalbank

Havnegade 5

1093 København K

DANMARK

Hrvatska narodna banka

Trg hrvatskih velikana 3

10002 Zagreb

HRVATSKA

Magyar Nemzeti Bank

Budapest

Szabadság tér 8/9

1054

MAGYARORSZÁG

Narodowy Bank Polski

ulica Świętokrzyska 11/21

00–919 Warszawa

POLSKA

Banca Naţională a României

Strada Lipscani nr. 25, sector 3

030031 București

ROMÂNIA

Sveriges riksbank

Brunkebergstorg 11

103 37 Stockholm

SVERIGE

Bank of England

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

UNITED KINGDOM

ir

2)

Europos Centrinis Bankas (ECB)

(toliau – Šalys)

kadangi:

1.

1997 m. birželio 16 d. Europos Vadovų Tarybos rezoliucija (toliau – Rezoliucija) nutarta, kad valiutų kurso mechanizmas (toliau – VKM II) pradės veikti Ekonominės ir pinigų sąjungos trečiojo etapo pradžioje 1999 m. sausio 1 d. Pagal Rezoliucijos sąlygas VKM II skirtas padėti užtikrinti, kad ne euro zonos valstybės narės, kurios dalyvauja VKM II, savo politiką orientuotų į stabilumą, skatintų konvergenciją, ir taip padėti ne euro zonos valstybėms narėms pasirengti euro įvedimui. Kaip nurodyta Rezoliucijos konstatuojamosiose dalyse, VKM II veikimo būdai turėjo būti nustatyti Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartyje.

2.

Bank of England yra 2006 m. kovo 16 d. Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutarties, nustatančios valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape (1), iš dalies pakeistos 2006 m. gruodžio 21 d. sutartimi (2), 2007 m. gruodžio 14 d. sutartimi (3), 2008 m. gruodžio 8 d. sutartimi (4), 2010 m. gruodžio 13 d. sutartimi (5), 2013 m. birželio 21 d. sutartimi (6), 2013 m. gruodžio 6 d. sutartimi (7) ir 2014 m. lapkričio 13 d. sutartimi (8) (toliau kartu – Centrinio banko VKM II sutartis), šalis.

3.

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė (toliau – Jungtinė Karalystė) pateikė pranešimą apie savo ketinimą išstoti iš Europos Sąjungos remiantis Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu. Vadovaujantis šiuo straipsniu, Europos Sąjungos sutartis ir Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo nustoja būti taikomos Jungtinei Karalystei nuo susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo dienos arba, jei tai neįvyksta – praėjus dvejiems metams nuo to pranešimo dienos, t. y. nuo 2019 m. kovo 30 d., nebent Europos Vadovų Taryba, tardamasi su Jungtine Karalyste, vienbalsiai nuspręstų tą laikotarpį pratęsti.

4.

Europos Vadovų Tarybos sprendimu (ES) 2019/476, priimtu susitarus su Jungtine Karalyste 2019 m. kovo 22 d., kuriuo pratęsiamas terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį (9), Europos Vadovų Taryba, be kita ko, nusprendė pratęsti tą terminą iki 2019 m. balandžio 12 d.

5.

Europos Vadovų Tarybos sprendimu (ES) 2019/584, priimtu susitarus su Jungtine Karalyste 2019 m. balandžio 11 d., kuriuo pratęsiamas terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį (10), Europos Vadovų Taryba, be kita ko, nusprendė dar kartą pratęsti tą terminą, kuris buvo pratęstas Europos Vadovų Tarybos sprendimu (ES) 2019/476, iki 2019 m. spalio 31 d.

6.

Europos Vadovų Tarybos sprendimu (ES) 2019/1810, priimtu susitarus su Jungtine Karalyste 2019 m. spalio 29 d., kuriuo pratęsiamas terminas pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį (11), Europos Vadovų Taryba, be kita ko, nusprendė dar kartą pratęsti tą terminą iki 2020 m. sausio 31 d.

7.

Jungtinei Karalystei nuo 2020 m. vasario 1 d. išstojus iš Europos Sąjungos, Bank of England (BoE) nustoja būti valstybės narės nacionaliniu centriniu banku. Todėl nuo to momento BoE negali būti Centrinio banko VKM II sutarties šalimi. Būtina iš dalies pakeisti Centrinio banko VKM II sutartį, siekiant atspindėti BoE pasitraukimą iš Centrinio banko VKM II sutarties. Taip pat, siekiant atsižvelgti į šį pasitraukimą, būtina pakeisti II priedą „Labai trumpo laikotarpio finansavimo galimybės, nurodytos Centrinio banko VKM II sutarties 8, 10 ir 11 straipsniuose, taikymo limitai“ (toliau – II priedas).

8.

Ši sutartis turėtų būti taikoma tik nuo 2020 m. vasario 1 d., jei tą dieną BoE nėra valstybės narės nacionalinis centrinis bankas,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Centrinio banko VKM II sutarties dalinis pakeitimas, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos

Nuo 2020 m. vasario 1 d.Bank of England nėra Centrinio banko VKM II sutarties šalis.

2 straipsnis

Centrinio banko VKM II sutarties II priedo pakeitimas

Centrinio banko VKM II sutarties II priedas pakeičiamas šios sutarties priede pateiktu tekstu.

3 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šia sutartimi iš dalies pakeičiama Centrinio banko VKM II sutartis nuo 2020 m. vasario 1 d., išskyrus atvejį, jei tą dieną BoE išlieka valstybės narės nacionaliniu centriniu banku.

2.   Ši sutartis sudaroma anglų kalba ir nustatyta tvarka pasirašoma šalių įgaliotų atstovų. ECB, kuris saugo sutarties originalą, siunčia patvirtintą sutarties originalo kopiją kiekvienam euro zonos ir ne euro zonos nacionaliniam centriniam bankui. Sutartis skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2020 m. sausio 22 d.

vardu

Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko)

...

vardu

Česká národní banka

...

vardu

Danmarks Nationalbank

...

vardu

Hrvatska narodna banka

...

vardu

Magyar Nemzeti Bank

...

vardu

Narodowy Bank Polski

...

vardu

Banca Naţională a României

...

vardu

Sveriges riksbank

...

vardu

Bank of England

...

vardu

Europos Centrinio Banko

...


(1)  OL C 73, 2006 3 25, p. 21.

(2)  OL C 14, 2007 1 20, p. 6.

(3)  OL C 319, 2007 12 29, p. 7.

(4)  OL C 16, 2009 1 22, p. 10.

(5)  OL C 5, 2011 1 8, p. 3.

(6)  OL C 187, 2013 6 29, p. 1.

(7)  OL C 17, 2014 1 21, p. 1.

(8)  OL C 64, 2015 2 21, p. 1.

(9)  OL L 80I, 2019 3 22, p. 1

(10)  OL L 101, 2019 4 11, p 1

(11)  OL L 278l, 2019 10 30, p. 1.


PRIEDAS

LABAI TRUMPO LAIKOTARPIO FINANSAVIMO GALIMYBĖS, NURODYTOS CENTRINIO BANKO VKM II SUTARTIES 8, 10 IR 11 STRAIPSNIUOSE, TAIKYMO LIMITAI

taikomi nuo 2020 m. vasario 1 d.

(mln. EUR)

Centriniai bankai – šios sutarties šalys

Limitai (1)

Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinis bankas)

780

Česká národní banka

1 260 1 260 1 260

Danmarks Nationalbank

1 190 1 190 1 190

Hrvatska narodna banka

600

Magyar Nemzeti Bank

1 080 1 080 1 080

Narodowy Bank Polski

3 480 3 480 3 480

Banca Naţională a României

1 760 1 760 1 760

Sveriges riksbank

1 850 1 850 1 850

Europos Centrinis Bankas

nulis


Euro zonos nacionaliniai centriniai bankai

Limitai

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

nulis

Deutsche Bundesbank

nulis

Eesti Pank

nulis

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

nulis

Bank of Greece

nulis

Banco de España

nulis

Banque de France

nulis

Banca d’Italia

nulis

Central Bank of Cyprus

nulis

Latvijas Banka

nulis

Lietuvos bankas

nulis

Banque centrale du Luxembourg

nulis

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

nulis

De Nederlandsche Bank

nulis

Oesterreichische Nationalbank

nulis

Banco de Portugal

nulis

Banka Slovenije

nulis

Národná banka Slovenska

nulis

Suomen Pankki

nulis


(1)  Centriniams bankams, kurie nedalyvauja VKM II, nurodytos sumos yra sąlygiškos.


Top