EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2115

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/2115 2020 m. gruodžio 16 d. kuriuo dėl laikino išskirtinių priemonių taikymo pratęsimo siekiant pašalinti COVID-19 pandemijos padarinius iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 nuostata dėl licencijų oro susisiekimui vykdyti (Tekstas svarbus EEE)

C/2020/8922

OJ L 426, 17.12.2020, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2115/oj

2020 12 17   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 426/4


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/2115

2020 m. gruodžio 16 d.

kuriuo dėl laikino išskirtinių priemonių taikymo pratęsimo siekiant pašalinti COVID-19 pandemijos padarinius iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 nuostata dėl licencijų oro susisiekimui vykdyti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (1), ypač į jo 9 straipsnio 1b dalį,

kadangi:

(1)

dėl COVID-19 pandemijos smarkiai sumažėjo oro eismas, nes labai sumažėjo paklausa, o valstybės narės ir trečiosios valstybės ėmėsi tiesioginių priemonių pandemijai suvaldyti;

(2)

šių aplinkybių oro vežėjai negali kontroliuoti, todėl savanoriškas arba privalomas oro vežėjų teikiamų oro susisiekimo paslaugų atšaukimas yra būtina reakcija į tas aplinkybes;

(3)

Sąjungos oro vežėjai ir toliau susiduria su likvidumo problemomis, dėl kurių pagal Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 9 straipsnio 1 dalį gali būti sustabdytas jų licencijų oro susisiekimui vykdyti galiojimas, jos gali būti atšauktos arba pakeistos laikinomis licencijomis, tam nesant struktūrinio ekonominio poreikio. Laikinos licencijos išdavimas galėtų būti vertinamas kaip neigiamas signalas rinkai apie oro vežėjo gebėjimą išlikti, o tai savo ruožtu paaštrintų bet kokias finansines problemas, kurios kitu atveju būtų laikinos;

(4)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/696 (2) valstybių narių kompetentingoms licencijas išduodančioms institucijoms suteikta galimybė neatšaukti licencijos oro susisiekimui vykdyti arba nesustabdyti jos galiojimo nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., jeigu tuo laikotarpiu buvo atliktas finansinių veiklos rezultatų vertinimas ir su sąlyga, kad nebuvo pavojaus saugai ir buvo galima realiai numatyti, kad per ateinančius 12 mėnesių įmanoma atlikti pakankamą finansinį pertvarkymą. Reglamentu (ES) 2020/696 Komisijai taip pat suteikti deleguotieji įgaliojimai pratęsti 9 straipsnio 1a dalyje nurodytą laikotarpį nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

(5)

vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 9 straipsnio 1c dalimi, 2020 m. lapkričio 13 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai šiuo klausimu pateikė apibendrinamąją ataskaitą;

(6)

Komisijos apibendrinamojoje ataskaitoje teigiama, kad 2020 m. balandžio–rugpjūčio mėn. oro eismo lygis laipsniškai didėjo, tačiau 2020 m. rugsėjo mėn. jis vis tiek buvo gerokai sumažėjęs, palyginti su tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu. Remiantis Eurokontrolės duomenimis, 2020 m. lapkričio 25 d. oro eismas buvo 63 % mažesnis nei 2019 m. lapkričio 25 d.;

(7)

nors tiksliai numatyti oro eismo lygio atkūrimo eigą sunku, galima pagrįstai tikėtis, kad artimiausiu metu padėtis nesikeis ir tokia išliks iki 2021 m. gruodžio mėn. Remiantis naujausia Eurokontrolės 2020 m. rugsėjo mėn. oro eismo prognoze, numatoma, kad 2021 m. vasario mėn. oro eismas bus 50 % mažesnis, palyginti su 2020 m. vasario mėn. (darant prielaidą, kad veiklos procedūrų nustatymo ir nacionalinių apribojimų naikinimo srityje valstybės narės veiksmų nekoordinuos). Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, 2020 m. lapkričio 22 d. per savaitę užregistruotų COVID-19 atvejų skaičius Europoje pasiekė 1,77 mln. (44 % naujų atvejų visame pasaulyje), o tai yra gerokai daugiau nei 2020 m. pavasarį. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, Europos ekonominėje erdvėje ir Jungtinėje Karalystėje 14 dienų praneštų atvejų rodiklis nuo 2020 m. vasaros nuolat didėja. Iš Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2020 m. lapkričio 22 d. savaitinės priežiūros ataskaitos matyti, kad tas rodiklis buvo 549 (skirtingose šalyse jis svyravo nuo 58 iki 1186) atvejai 100 000 gyventojų;

(8)

pagrįsta manyti, kad ilgą laiką išliekantis žemas oro eismo lygis yra COVID-19 pandemijos poveikio pasekmė. Iš duomenų apie vartotojų pasitikėjimą po COVID-19 matyti, kad 2020 m. balandžio mėn. respondentų, nurodžiusių, jog nuslūgus pandemijos bangai per kelis mėnesius jie greičiausiai vėl pradėtų keliauti oro transportu, procentinė dalis sudarė apie 60 %, tačiau 2020 m. birželio mėn. ši dalis sumažėjo iki 45 %. Taigi, iš turimų duomenų aiškiai matyti ryšys tarp COVID-19 pandemijos ir vartotojų paklausos oro eismo sektoriuje; nebuvo jokio kito įvykio, kuriuo būtų galima paaiškinti sumažėjusią oro transporto paklausą;

(9)

iš Komisijos apibendrinamosios ataskaitos taip pat matyti, kad dėl naujų COVID-19 atvejų skaičiaus Europoje nuo rugpjūčio vidurio valstybėse narėse pradėti taikyti nacionaliniai nekoordinuojami apribojimai, karantino reikalavimai ir testavimo priemonės, apie kuriuos dažnai pranešama likus labai mažai laiko iki įsigaliojimo, pakirto vartotojų pasitikėjimą ir sumažino oro eismo paklausą;

(10)

atsižvelgiant į itin žemą skrydžių rezervavimo lygį, pirmiau minėtas epidemiologines ir oro eismo prognozes, taip pat į netikrumą ir nenuspėjamumą dėl nacionalinių priemonių, kuriomis siekiama suvaldyti COVID-19 pandemiją, pagrįsta tikėtis, kad su COVID-19 pandemija siejamas žemas oro eismo ir keleivių paklausos lygis toks išliks visus 2021 metus. Iki COVID pandemijos buvusio eismo lygio nesitikima vėl pasiekti kelerius metus. Tačiau šiuo etapu dar per anksti spręsti, ar pajėgumai po 2021 m. bus toliau panašiai mažinami tokiu dideliu mastu;

(11)

dėl tokio žemo oro eismo ir keleivių paklausos lygio Sąjungos oro vežėjai nuo 2020 m. gruodžio 31 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. gali patirti ilgalaikių likvidumo problemų, dėl kurių jų licencijų oro susisiekimui vykdyti galiojimas galėtų būti sustabdytas, jos galėtų būti atšauktos arba pakeistos laikinomis licencijomis, tam nesant struktūrinio ekonominio poreikio;

(12)

todėl tikslinga leisti kompetentingoms licencijas išduodančioms institucijoms, remiantis pratęstu laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. atliktais finansinės veiklos rezultatų vertinimais, nesustabdyti licencijos oro susisiekimui vykdyti galiojimo ar neatšaukti jos, jei nėra pavojaus saugai ir galima realiai numatyti, kad per ateinančius 12 mėnesių įmanoma atlikti pakankamą finansinį pertvarkymą. Pasibaigus tam laikotarpiui Sąjungos oro vežėjui turėtų būti taikoma Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta procedūra;

(13)

siekiant išvengti teisinio netikrumo, visų pirma licencijas išduodančiomis institucijoms ir oro vežėjams, šis reglamentas turėtų būti priimtas taikant Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 25b straipsnyje išdėstytą skubos procedūrą ir turėtų skubos tvarka įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 9 straipsnio 1a dalis pakeičiama taip:

„1a.   Remdamasi 1 dalyje nurodytais vertinimais, atliktais nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d., kompetentinga licencijas išduodanti institucija gali prieš baigiantis tam laikotarpiui nuspręsti nesustabdyti Sąjungos oro vežėjo licencijos oro susisiekimui vykdyti galiojimo ar jos neatšaukti, jei nėra pavojaus saugai ir jei galima realiai numatyti, kad per ateinančius 12 mėnesių įmanoma atlikti pakankamą finansinį pertvarkymą. Pasibaigus 12 mėnesių laikotarpiui, ji peržiūri šio Sąjungos oro vežėjo rezultatus ir sprendžia, ar reikia sustabdyti licencijos oro susisiekimui vykdyti galiojimą arba ją atšaukti ir išduoti laikiną licenciją pagal 1 dalį.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 293, 2008 10 31, p. 3.

(2)  2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/696, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių, atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją (OL L 165, 2020 5 27, p. 1).


Top