EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1732

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1732 2020 m. rugsėjo 18 d. kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 papildomas nuostatomis dėl mokesčių, kuriuos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija taiko pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykloms (Tekstas svarbus EEE)

C/2020/6281

OJ L 390, 20.11.2020, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1732/oj

2020 11 20   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 390/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/1732

2020 m. rugsėjo 18 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 papildomas nuostatomis dėl mokesčių, kuriuos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija taiko pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykloms

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB ir 2011/61/ES bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 16 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) 2017/2402 16 straipsnį Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (toliau – ESMA) renka iš pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklų mokesčius, iš kurių visiškai padengiamos ESMA patiriamos būtinos išlaidos, susijusios su tų duomenų saugyklų registracija ir priežiūra. Tvarkydama pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklų, ketinančių teikti papildomas paslaugas, registracijos paraiškas ESMA patirs daugiau išlaidų. Tačiau tais atvejais, kai pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykla jau yra įregistruota kaip sandorių duomenų saugykla pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 (2) arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2365 (3), tos išlaidos bus mažesnės. Todėl, nustatant registracijos paraiškas teikiančių subjektų mokėtiną registracijos mokestį, reikėtų konkrečiai atsižvelgti į pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos ketinamų teikti paslaugų pobūdį ir tai, ar duomenų saugykla jau yra įregistruota kaip sandorių duomenų saugykla. Kadangi ESMA išlaidos, susijusios su registracijos paraiškos vertinimu, priklauso ne nuo pareiškėjo dydžio, o tik nuo to, kokio pobūdžio paslaugos bus teikiamos, tikslinga nustatyti fiksuotą registracijos mokestį;

(2)

jeigu subjektas, kuris dar nėra įregistruotas kaip sandorių duomenų saugykla, tuo pačiu metu pateikia sandorių duomenų saugyklos ir pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos registracijos paraiškas, nagrinėdama tas paraiškas vienu metu ESMA dėl sąveikos irgi patirs mažesnes išlaidas. Jeigu tokios paraiškos pateikiamos tuo pačiu metu, pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykla turėtų sumokėti visą mokestį pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 arba Reglamentą (ES) 2015/2365 (priklausomai nuo to, kuris yra taikytinas) už sandorių duomenų saugyklos registraciją, o už pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos registraciją turėtų būti mokamas mažesnis registracijos išplėtimo mokestis;

(3)

nustatant pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos, kuri po registracijos pradėjo teikti papildomas paslaugas, mokėtiną registracijos arba registracijos išplėtimo mokestį, reikėtų atsižvelgti į tas papildomas paslaugas. Tačiau jeigu pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykla, ją įregistravus, nustoja teikti papildomas paslaugas, registracijos arba registracijos išplėtimo mokestis jai neturėtų būti grąžinamas, nes ESMA su paraiškos vertinimu susijusias išlaidas jau patyrė;

(4)

tam, kad nebūtų teikiamos nerimtos paraiškos, tais atvejais, kai ESMA atsisako registruoti duomenų saugyklą, registracijos arba registracijos išplėtimo mokesčiai neturėtų būti grąžinami, o jeigu pareiškėja paraišką atsiima per registracijos procesą, grąžinama tik dalis sumokėto mokesčio;

(5)

siekiant užtikrinti sąžiningą priežiūros mokesčių paskirstymą ir tai, kad nustatyti mokesčiai atitiktų faktines ESMA patirtas išlaidas kiekvieno prižiūrimo subjekto atžvilgiu, metinis priežiūros mokestis turėtų būti apskaičiuojamas pagal kiekvienos pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos apyvartą. Jeigu registruotos pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos ankstesnių laikotarpių apyvartos duomenų neturima, metinis priežiūros mokestis turėtų būti nustatomas pagal numatomą pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos apyvartą;

(6)

kiekvienos pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos mokami metiniai priežiūros mokesčiai turėtų būti proporcingi tos duomenų saugyklos per atitinkamus finansinius metus gautos apyvartos daliai, palyginti su bendra visų įregistruotų ir prižiūrimų pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklų per tuos pačius finansinius metus gauta apyvarta. Kiekvienai pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklai turėtų būti nustatytas minimalus metinis priežiūros mokestis, nes tam tikros fiksuotos administracinės išlaidos patiriamos visų pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklų priežiūros atvejais, nepriklausomai nuo gaunamos apyvartos;

(7)

kadangi finansiniais metais po registracijos turimi duomenys apie pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos veiklą bus riboti, metinis priežiūros mokestis už tuos metus turėtų būti skaičiuojamas pagal registracijos mokestį ir tai, kiek darbo, susijusio su tos pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos priežiūra, ESMA atliko per tuos metus. Priežiūros darbas pirmaisiais mėnesiais po registracijos yra panašus į darbą vertinant pareiškėjo registracijos paraišką. Todėl pirmaisiais pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos veiklos metais priežiūros mokestis turėtų būti nustatomas pagal pareiškėjo sumokėtą registracijos mokestį, šį mokestį perskaičiavus taikant tam tikrą koeficientą;

(8)

atsižvelgiant į ESMA metinę biudžeto sudarymo procedūrą ir į tai, kiek laiko reikia priežiūros išlaidoms apskaičiuoti, pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklų, kurios įregistruojamos atitinkamų finansinių metų spalio 1 d. arba vėliau, nebus galima įtraukti apskaičiuojant bendras kitų metų metines priežiūros išlaidas. Todėl, jeigu pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykla buvo įregistruota praėjusių metų spalio 1 d. arba vėliau, jos metinis priežiūros mokestis turėtų būti lygus registracijos mokesčiui;

(9)

nacionalinės kompetentingos institucijos patiria išlaidų vykdydamos darbą pagal Reglamentą (ES) 2017/2402 ir ypač pagal to reglamento 14 straipsnio 1 dalį joms deleguotas užduotis. Tos išlaidos taip pat turėtų būtų dengiamos iš mokesčių, kuriuos ESMA surenka iš pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklų. Siekiant užtikrinti, kad kompetentingos institucijos nepatirtų nuostolių dėl joms deleguotų užduočių vykdymo ar Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai suteiktos pagalbos ir negautų už tai pelno, ESMA turėtų atlyginti tik faktines nacionalinių kompetentingų institucijų patirtas išlaidas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Visų priežiūros išlaidų kompensavimas

Iš pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklų mokamų mokesčių dengiamos:

a)

visos išlaidos, susijusios su ESMA pagal Reglamentą (ES) 2017/2402 vykdoma pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklų registracija ir priežiūra, įskaitant išlaidas dėl sandorių duomenų saugyklų, kurios jau yra įregistruotos pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 VI antraštinės dalies 1 skyrių arba Reglamento (ES) 2015/2365 III skyrių, registracijos išplėtimo;

b)

visos atlygintinos išlaidos, kurias patyrė kompetentingos institucijos vykdydamos darbą pagal Reglamentą (ES) 2017/2402 ir visas pagal to reglamento 14 straipsnio 1 dalį deleguotas užduotis.

2 straipsnis

Pagrindu imama apyvarta

1.   Laikydamosi šio reglamento, pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos, įregistruotos tik pagal Reglamentą (ES) 2017/2402, saugo audituotas finansines ataskaitas, kuriose atskirai nurodomos pajamos, gautos už:

a)

pagrindines pakeitimo vertybiniais popieriais paslaugas, apibrėžtas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/1230 (4) 1 straipsnio 3 punkte;

b)

papildomas pakeitimo vertybiniais popieriais paslaugas, apibrėžtas Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1230 1 straipsnio 4 punkte;

c)

visas kitas suteiktas paslaugas.

2.   Laikydamasi šio reglamento, pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykla, įregistruota pagal Reglamentą (ES) 2017/2402 ir taip pat įregistruota kaip sandorių duomenų saugykla pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 arba Reglamentą (ES) 2015/2365, saugo audituotas finansines ataskaitas, kuriose atskirai nurodomos pajamos, gautos už:

a)

suteiktas pagrindines pakeitimo vertybiniais popieriais paslaugas;

b)

suteiktas papildomas pakeitimo vertybiniais popieriais paslaugas;

c)

pagrindines funkcijas, kurias vykdant centralizuotai renkami ir saugomi duomenys apie išvestines finansines priemones pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012;

d)

suteiktas papildomas paslaugas, kurios yra tiesiogiai susijusios su centralizuotu duomenų apie išvestines finansines priemones rinkimu ir saugojimu pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012;

e)

pagrindines funkcijas, kurias vykdant centralizuotai renkami ir saugomi duomenys apie vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorius pagal Reglamentą (ES) 2015/2365;

f)

suteiktas papildomas paslaugas, kurios yra tiesiogiai susijusios su centralizuotu duomenų apie vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorius rinkimu ir saugojimu pagal Reglamentą (ES) 2015/2365;

g)

suteiktas bendras papildomas paslaugas, tiesiogiai susijusias su:

i)

a ir c punktuose nurodyta veikla;

ii)

a ir e punktuose nurodyta veikla;

iii)

c ir e punktuose nurodyta veikla;

h)

visas kitas suteiktas paslaugas.

3.   Pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos pagrindu imama apyvarta konkrečiais metais n yra toliau išvardytų elementų suma:

a)

duomenų saugyklos pajamų arba numatomų pajamų, jeigu taikoma 5 dalis, iš 2 dalies a punkte nurodytos veiklos, kaip nurodyta n-2 metų audituotose finansinėse ataskaitose;

b)

duomenų saugyklos pajamų iš 2 dalies b punkte nurodytos veiklos ir atitinkamos dalies pajamų iš 2 dalies g punkto i ir ii papunkčiuose nurodytos veiklos, kaip nurodyta n-2 metų audituotose finansinėse ataskaitose.

4.   Naudotina 3 dalies b punkte nurodyta pajamų dalis yra lygi pajamoms, gautoms iš 2 dalies a punkte nurodytos veiklos, padalytoms iš sumos pajamų, gautų iš veiklos, nurodytos:

a)

2 dalies a punkte;

b)

2 dalies c punkte;

c)

2 dalies e punkte.

5.   Jeigu n-2 metų audituotų finansinių ataskaitų nėra, ESMA remiasi n metų numatomomis pajamomis, nurodytomis pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1230 13 straipsnio 3 dalį Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai pateiktuose verslo planuose. Numatomos pajamos išskaidomos į šiuos elementus:

a)

pajamas, kurias numatoma gauti iš 2 dalies a punkte nurodytos veiklos;

b)

pajamas, kurias numatoma gauti iš 2 dalies b punkte nurodytos veiklos;

c)

pajamas, kurias numatoma gauti iš 2 dalies g punkto i ir ii papunkčiuose nurodytos veiklos.

Pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykla, kuri nusprendžia pateikti ESMA atnaujintus duomenis apie n metų numatomas pajamas, tai padaro iki n-1 metų rugsėjo 30 d.

3 straipsnis

Registracijos mokestis ir registracijos išplėtimo mokestis

1.   Jeigu pareiškėja nėra įregistruota kaip sandorių duomenų saugykla nei pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 VI antraštinės dalies 1 skyrių, nei pagal Reglamento (ES) 2015/2365 III skyrių, registracijos mokestis yra:

a)

100 000 EUR, jeigu duomenų saugykla ketina teikti 2 straipsnio 2 dalies b punkte ir g punkto i arba ii papunktyje nurodytas papildomas paslaugas;

b)

65 000 EUR, jeigu a punktas netaikomas.

2.   Jeigu pareiškėja yra įregistruota kaip sandorių duomenų saugykla pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 VI antraštinės dalies 1 skyrių arba pagal Reglamento (ES) 2015/2365 III skyrių, registracijos išplėtimo mokestis yra:

a)

50 000 EUR, jeigu duomenų saugykla ketina teikti 2 straipsnio 2 dalies b punkte ir g punkto i arba ii papunktyje nurodytas papildomas paslaugas;

b)

32 500 EUR jeigu a punktas netaikomas.

3.   Jeigu pareiškėja nėra įregistruota kaip sandorių duomenų saugykla nei pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, nei pagal Reglamentą (ES) 2015/2365 ir tuo pačiu metu pateikia registracijos paraiškas ir pagal Reglamentą (ES) 2017/2402, ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 arba Reglamentą (ES) 2015/2365, pareiškėja moka visą registracijos mokestį, mokėtiną pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1003/2013 (5) 6 straipsnį arba pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/360 (6) 5 straipsnio 1 dalį, priklausomai nuo to, kuris yra taikytinas, ir pagal 3 dalį mokėtiną registracijos išplėtimo mokestį.

4.   Jeigu pareiškėja nėra įregistruota kaip sandorių duomenų saugykla nei pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, nei pagal Reglamentą (ES) 2015/2365 ir tuo pačiu metu pateikia registracijos paraiškas ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, ir pagal Reglamentą (ES) 2015/2365, ir pagal Reglamentą (ES) 2017/2402, pareiškėja moka visą registracijos mokestį, mokėtiną pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1003/2013 6 straipsnį, registracijos išplėtimo mokestį, mokėtiną pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/360 5 straipsnio 5 dalį, ir registracijos išplėtimo mokestį, mokėtiną pagal 3 dalį.

5.   Pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykla, kuri po registracijos pradeda teikti papildomas paslaugas ir dėl to jai atsiranda pareiga mokėti didesnį registracijos mokestį arba didesnį registracijos išplėtimo mokestį, negu mokėjo iš pradžių, sumoka skirtumą tarp iš pradžių mokėto registracijos mokesčio arba registracijos išplėtimo mokesčio ir taikytino didesnio registracijos mokesčio arba registracijos išplėtimo mokesčio.

4 straipsnis

Įregistruotų pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklų ir registraciją išplėtusių sandorių duomenų saugyklų metiniai priežiūros mokesčiai

1.   Visų įregistruotų pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklų bendras n metų metinis priežiūros mokestis yra lygus tų metų ESMA biudžete numatytoms pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklų veiklos priežiūros išlaidoms.

2.   Metinis priežiūros mokestis, kurį pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykla turi mokėti už metus, kuriais buvo įregistruota, yra lygus pagal 5 straipsnį mokėtinam registracijos mokesčiui, padaugintam iš darbo dienų skaičiaus nuo pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos registracijos datos iki tų metų pabaigos ir padalytam iš 250.

3.   Jeigu pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykla buvo įregistruota praėjusių metų spalio 1 d. arba vėliau, už n metus mokėtinas metinis priežiūros mokestis yra lygus pagal 5 straipsnį mokėtinam registracijos mokesčiui.

4.   Jeigu pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykla buvo įregistruota iki praėjusių metų spalio 1 d., už n metus mokėtinas metinis priežiūros mokestis yra lygus 1 dalyje nurodytam metiniam priežiūros mokesčiui, padalytam visoms pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykloms, įregistruotoms iki praėjusių metų spalio 1 d., proporcingai kiekvienos pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos pagal 2 straipsnio 3 dalį apskaičiuotai pagrindu imamai apyvartai.

5.   Išskyrus metinį priežiūros mokestį, mokėtiną pagal 2 dalį, metinis priežiūros mokestis jokiais atvejais negali būti mažesnis negu 30 000 EUR.

5 straipsnis

Bendra mokėjimo tvarka

1.   Visi mokesčiai mokami eurais. Mokesčiai mokami taip, kaip nustatyta 6, 7 ir 8 straipsniuose.

2.   Už vėluojančius mokėjimus mokami delspinigiai, kuriuos sudaro 0,1 proc. mokėtinos sumos už kiekvieną dieną.

6 straipsnis

Registracijos mokesčių mokėjimas ir grąžinimas

1.   3 straipsnyje nurodytas registracijos mokestis ir registracijos išplėtimo mokestis sumokamas visas, pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklai teikiant registracijos paraišką arba paraišką dėl registracijos išplėtimo.

2.   Jeigu pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykla atsiima savo registracijos paraišką arba paraišką dėl registracijos išplėtimo, kol ESMA dar neinformavo pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos, kad jos paraiška yra išsami, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 10 straipsnio 6 dalyje, pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklai grąžinama pusė sumokėto registracijos arba registracijos išplėtimo mokesčio.

3.   Po to, kai ESMA informuoja pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklą, kad jos paraiška yra išsami, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 10 straipsnio 6 dalyje, nei registracijos mokestis, nei registracijos išplėtimo mokestis negrąžinamas.

7 straipsnis

Metinių priežiūros mokesčių mokėjimas

4 straipsnyje nurodytas metinis priežiūros mokestis sumokamas visas ir ne vėliau kaip iki metų, už kuriuos mokamas, kovo mėn. pabaigos, išskyrus to straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus metinius priežiūros mokesčius.

Debetinius dokumentus su nurodyta metinio mokesčio suma ESMA išsiunčia visoms įregistruotoms pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykloms ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki metinių mokesčių mokėjimo dienos.

8 straipsnis

Kompetentingų institucijų išlaidų atlyginimas

1.   Registracijos mokestį, registracijos išplėtimo mokestį ir metinį priežiūros mokestį renka tik ESMA.

2.   ESMA atlygina kompetentingos institucijos faktines išlaidas, patirtas vykdant užduotis pagal Reglamentą (ES) 2017/2402 arba bet kurias kitas užduotis, deleguotas pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 74 straipsnį, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2015/2365 9 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (ES) 2017/2402 14 straipsnio 1 dalyje.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. rugsėjo 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 347, 2017 12 28, p. 35.

(2)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).

(3)  2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 337, 2015 12 23, p. 1).

(4)  2019 m. lapkričio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1230, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateiktini duomenys ir supaprastintoje paraiškoje dėl sandorių duomenų saugyklos registracijos išplėtimo pateiktini duomenys (OL L 289, 2020 9 3, p. 345).

(5)  2013 m. liepos 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1003/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas nuostatomis dėl mokesčių, kuriuos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija taiko sandorių duomenų saugykloms (OL L 279, 2013 10 19, p. 4).

(6)  2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/360, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas nuostatomis dėl mokesčių, kuriuos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija taiko sandorių duomenų saugykloms (OL L 81, 2019 3 22, p. 58).


Top