EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1693

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1693 2020 m. lapkričio 11 d. kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo nuostatos dėl taikymo pradžios datos ir tam tikrų kitų tame reglamente nurodytų datų (Tekstas svarbus EEE)

OL L 381, 2020 11 13, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1693/oj

2020 11 13   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 381/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2020/1693

2020 m. lapkričio 11 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo nuostatos dėl taikymo pradžios datos ir tam tikrų kitų tame reglamente nurodytų datų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

pasikonsultavę su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

2018 m. birželio 17 d. įsigaliojusiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/848 (2) nustatoma nauja ekologinės gamybos reglamentavimo sistema. Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo senosios reglamentavimo sistemos prie naujosios, tame reglamente numatyta taikymo pradžios data – 2021 m. sausio 1 d.;

(2)

2020 m. sausio 30 d. Pasaulio sveikatos organizacija COVID-19 protrūkį paskelbė „tarptautinio masto ekstremaliąja visuomenės sveikatos situacija“ ir 2020 m. kovo 11 d. apibūdino jį kaip pandemiją. Dėl COVID-19 pandemijos susiklostė ypatingos aplinkybės, dėl kurių ekologinės gamybos sektoriui reikia dėti daug pastangų, kurių nebuvo galima pagrįstai numatyti priimant Reglamentą (ES) 2018/848;

(3)

COVID-19 pandemija ir susijusi visuomenės sveikatos krizė yra beprecedentis iššūkis valstybėms narėms ir didelė našta ekologine gamyba užsiimantiems veiklos vykdytojams (toliau – veiklos vykdytojai). Todėl veiklos vykdytojai deda visas pastangas į ekologinės gamybos ir prekybos srautų išlaikymą ir negali pasirengti naujos Reglamente (ES) 2018/848 nustatytos reglamentavimo sistemos taikymui. Todėl labai tikėtina, kad valstybės narės ir ekologine gamyba užsiimantys veiklos vykdytojai negalės užtikrinti tinkamo to reglamento įgyvendinimo ir taikymo nuo 2021 m. sausio 1 d., kaip buvo numatyta iš pradžių;

(4)

siekiant užtikrinti sklandų ekologinės gamybos sektoriaus veikimą, suteikti teisinį tikrumą ir išvengti galimo rinkos sutrikdymo, būtina atidėti Reglamento (ES) 2018/848 taikymo pradžios datą ir tam tikras kitas tame reglamente nurodytas nuo tos datos skaičiuojamas datas;

(5)

atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos mastą ir susijusią visuomenės sveikatos krizę, jos epidemiologinę raidą, taip pat į papildomus išteklius, kurių reikia valstybėms narėms ir veiklos vykdytojams, tikslinga atidėti Reglamento (ES) 2018/848 taikymo datą vieniems metams;

(6)

nuo Reglamento (ES) 2018/848 taikymo pradžios datos tiesiogiai skaičiuojamos kelios datos, susijusios su nukrypti leidžiančiomis nuostatomis, ataskaitomis ar Komisijai suteiktais įgaliojimais nutraukti arba pratęsti nukrypti leidžiančių nuostatų galiojimą. Todėl tas datas taip pat tikslinga atidėti vieniems metams. Atitinkamos datos nustatytos atsižvelgiant į laiką, kurio reikia, kad veiklos vykdytojai galėtų prisitaikyti prie nukrypti leidžiančių nuostatų galiojimo pabaigos arba kad valstybės narės ir Komisija galėtų surinkti pakankamai informacijos apie tam tikrų medžiagų, kurioms buvo leista taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas, prieinamumą, arba kad Komisija galėtų pateikti ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai ir parengti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto arba deleguotuosius aktus;

(7)

COVID-19 pandemija ir susijusi visuomenės sveikatos krizė taip pat yra beprecedentis iššūkis trečiosioms šalims ir trečiosiose šalyse įsisteigusiems veiklos vykdytojams. Todėl trečiosioms šalims, kurios pripažintos lygiavertėmis pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 (3) 33 straipsnio 2 dalį, tikslinga pratęsti jų pripažinimo galiojimo pabaigos datą vieniems metams iki 2026 m. gruodžio 31 d., kad tokios trečiosios šalys turėtų pakankamai laiko pakeisti savo statusą sudarydamos prekybos susitarimą su Sąjunga arba užtikrindamos, kad jų veiklos vykdytojai visiškai laikytųsi Reglamento (ES) 2018/848, be reikalo netrikdant prekybos ekologiškais produktais;

(8)

be to, trečiųjų šalių kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų pripažinimo, suteikto pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 3 dalį, galiojimo pabaigos data turėtų būti pratęsta vieniems metams iki 2024 m. gruodžio 31 d., kad tos trečiųjų šalių kontrolės institucijos ir kontrolės įstaigos bei jų sertifikuoti veiklos vykdytojai turėtų pakankamai laiko įveikti COVID-19 pandemijos poveikį ir pasirengti naujos Reglamentu (ES) 2018/848 nustatytos reglamentavimo sistemos taikymui;

(9)

kadangi šio reglamento tikslų, t. y. užtikrinti sklandų ekologinės gamybos sektoriaus veikimą, suteikti teisinio tikrumo ir išvengti galimo rinkos sutrikdymo dėl COVID-19 pandemijos sukeltų ypatingų aplinkybių, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(10)

atsižvelgiant į dėl COVID-19 pandemijos sukeltų ypatingų aplinkybių ekologinės gamybos sektoriui, kai reikia nedelsiant imtis veiksmų, tikslinga taikyti išimtį prie ES sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje nustatytam aštuonių savaičių laikotarpiui;

(11)

atsižvelgiant į tai, kad dabartinėmis aplinkybėmis itin svarbu nedelsiant užtikrinti teisinį tikrumą ekologinės gamybos sektoriui, šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) 2018/848 iš dalies keičiamas taip:

1.

29 straipsnio 4 dalyje data „2024 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2025 m. gruodžio 31 d.“;

2.

48 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje data „2025 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2026 m. gruodžio 31 d.“;

3.

49 straipsnyje data „2021 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2022 m. gruodžio 31 d.“;

4.

53 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje data „2035 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2036 m. gruodžio 31 d.“;

b)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

įžanginėje dalyje data „2028 m. sausio 1 d.“ pakeičiama data „2029 m. sausio 1 d.“;

ii)

a punkte data „2035 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2036 m. gruodžio 31 d.“;

c)

3 dalyje data „2026 m. sausio 1 d.“ pakeičiama data „2027 m. sausio 1 d.“;

d)

4 dalyje data „2025 m. sausio 1 d.“ pakeičiama data „2026 m. sausio 1 d.“ ir data „2025 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2026 m. gruodžio 31 d.“;

e)

7 dalies įžanginėje dalyje data „2025 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2026 m. gruodžio 31 d.“;

5.

57 straipsnio 1 dalyje data „2023 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2024 m. gruodžio 31 d.“;

6.

60 straipsnyje data „2021 m. sausio 1 d.“ pakeičiama data „2022 m. sausio 1 d.“;

7.

61 straipsnio antra pastraipa pakeičiamas taip:

„Jis taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d.“;

8.

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

I dalies 1.5 punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

antroje pastraipoje data „2030 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2031 m. gruodžio 31 d.“;

ii)

trečioje pastraipoje data „2025 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2026 m. gruodžio 31 d.“;

b)

II dalis iš dalies keičiama taip:

i)

1.9.1.1 punkto a papunktyje data „2023 m. sausio 1 d.“ pakeičiama data „2024 m. sausio 1 d.“;

ii)

1.9.2.1 punkto a papunktyje data „2023 m. sausio 1 d.“ pakeičiama data „2024 m. sausio 1 d.“;

iii)

1.9.3.1 punkto c papunkčio įžanginėje dalyje data „2025 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2026 m. gruodžio 31 d.“;

iv)

1.9.4.2 punkto c papunkčio įžanginėje dalyje data „2025 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2026 m. gruodžio 31 d.“;

c)

III dalies 3.1.2.1 punkto antroje pastraipoje data „2021 m. sausio 1 d.“ pakeičiama data „2022 m. sausio 1 d.“;

d)

VII dalies 1.1 punkte data „2023 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2024 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. lapkričio 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. ROTH


(1)  2020 m. spalio 8 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2020 m. spalio 19 d. Tarybos sprendimas.

(2)  2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (OL L 150, 2018 6 14, p. 1).

(3)  2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL L 189, 2007 7 20, p. 1).


Top