EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1677

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1677 2020 m. rugpjūčio 31 d. kuriuo, siekiant geriau praktiškai taikyti informacijos, susijusios su neatidėliotinomis priemonėmis ekstremaliose sveikatai situacijose, reikalavimus, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (Tekstas svarbus EEE)

C/2020/5758

OJ L 379, 13.11.2020, p. 3–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1677/oj

2020 11 13   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 379/3


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/1677

2020 m. rugpjūčio 31 d.

kuriuo, siekiant geriau praktiškai taikyti informacijos, susijusios su neatidėliotinomis priemonėmis ekstremaliose sveikatai situacijose, reikalavimus, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (1), ypač į jo 45 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 buvo iš dalies pakeistas Komisijos reglamentu (ES) 2017/542 (2) siekiant įtraukti tam tikrus reikalavimus dėl informacijos, susijusios su neatidėliotinomis priemonėmis ekstremaliose sveikatai situacijose, pateikimo ir dėl unikalaus mišinio identifikatoriaus įtraukimo į papildomą informaciją, pateikiamą pavojingo mišinio etiketėje. Minėti reikalavimai buvo iš dalies pakeisti Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/11 (3). Importuotojai ir tolesni naudotojai tų reikalavimų turės pradėti laikytis tik palaipsniui, atsižvelgdami į reikalavimų taikymo datų eiliškumą, kurios susijusios su rinkai tiekiamo mišinio naudojimo paskirtimis;

(2)

įvairių pramonės sektorių atstovai išreiškė susirūpinimą dėl informacijos, susijusios su neatidėliotinomis priemonėmis ekstremaliose sveikatai situacijose, reikalavimų praktinio taikymo tam tikrais atvejais, visų pirma dėl to, kad sunku žinoti tikslią mišinių sudėtį, kai gaminant mišinį naudojamos labai įvairios arba nežinomos sudėties žaliavos, kai tame pačiame mišinyje kartu naudojamos toksikologiškai labai panašios sudedamosios dalys, kurias tiekia keli skirtingi tiekėjai, arba kai tiekimo grandinės yra sudėtingos. Taip pat buvo išreikštas susirūpinimas dėl to, kad neįmanoma iš anksto žinoti, kokie konkretūs pagal užsakymą gaminami mišiniai bus pateikti rinkai;

(3)

būtina spręsti problemą, kai mišinyje naudojamos skirtingos, bet toksikologiškai labai panašios sudedamosios dalys, ir kai nežinoma, kokios sudedamosios dalies yra tam tikrame mišinyje, pateikiamame rinkai tam tikru metu. Siekiant užtikrinti, kad neatidėliotinų priemonių ekstremaliose sveikatai situacijose reikalavimų būtų tinkamai laikomasi praktikoje, importuotojams ir tolesniems naudotojams turėtų būti leidžiama toksikologiškai panašias mišinio sudedamąsias dalis sujungti į viena kitą pakeičiančių sudedamųjų dalių grupę ir pateikti informaciją apie bendrą mišinyje esančių sudedamųjų dalių koncentraciją, nenurodant jų atskiros koncentracijos. Kad apsinuodijimų kontrolės centrai galėtų imtis tinkamų neatidėliotinų priemonių ekstremaliose sveikatai situacijose, sudedamosios dalys į viena kitą pakeičiančių sudedamųjų dalių grupę turėtų būti sujungiamos, tik jei jos pagal poveikį sveikatai ir fizinį poveikį klasifikuojamos identiškai ir jei pavojų nurodymas ir papildoma informacija apie pavojų yra tokie patys visiems galimiems galutinio mišinio, kurio sudėtyje yra tos sudedamosios dalys, deriniams. Kad tam tikroms pavojingumo klasėms priskiriamas sudedamąsias dalis būtų galima sujungti į vieną grupę, jos taip pat turėtų turėti tą pačią techninę funkciją ir tas pačias toksikologines savybes;

(4)

siekiant išspręsti konkrečias problemas, kylančias gipso, prekinio betono mišinio ir cemento sektoriams, ir sudaryti jiems sąlygas laikytis reikalavimų, susijusių su neatidėliotinomis priemonėmis ekstremaliose sveikatai situacijose, nemažinant saugos lygio, turėtų būti įmanoma tuose trijuose sektoriuose pateikti su neatidėliotinomis priemonėmis ekstremaliose sveikatai situacijose susijusią informaciją apie tam tikrus standartizuotus mišinius, nurodant standartinę sudėtį. Tačiau tam, kad apsinuodijimų kontrolės centrai galėtų imtis tinkamų neatidėliotinų priemonių ekstremaliose sveikatai situacijose, ši galimybė turėtų būti taikoma tik tais atvejais, kai mišinio klasifikacija, atsižvelgiant į nurodytus standartinio mišinio sudėties koncentracijos intervalus, nesikeičia ir kai informacija apie sudėtį yra ne mažiau išsami nei informacija, pateikta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (4) 31 straipsnį parengtame mišinio saugos duomenų lape (toliau – saugos duomenų lapas). Jeigu saugos duomenų lape nurodyta informacija yra išsamesnė nei informacija apie standartinį mišinį, turėtų būti reikalaujama, kad importuotojai ir tolesni naudotojai pateiktų saugos duomenų lape nurodytą informaciją;

(5)

siekiant išspręsti konkrečius su tam tikrais degalais susijusius sunkumus ir atsižvelgiant į tai, kad rinkai teikiami degalai paprastai atitinka techninį standartą ir kad apsinuodijimų centrai pranešė apie nedaug apsinuodijimo degalais atvejų, turėtų būti įmanoma, kol bus rastas tinkamesnis sprendimas, informaciją, susijusią su neatidėliotinomis priemonėmis ekstremaliose sveikatai situacijose, pateikti remiantis saugos duomenų lape nurodyta informacija ir bet kokia kita žinoma informacija apie produktų cheminę sudėtį;

(6)

siekiant patenkinti vartotojų poreikius, susijusius su labai specifiniais dažų atspalviais, mišinių ruošėjų kartais prašoma pardavimo vietoje pagal užsakymą gaminti ir tiekti dažus. Šių pagal užsakymą gaminamų dažų sudėties variantai gali būti beveik neriboti. Todėl, jeigu nebus imamasi jokių švelninančių priemonių, norėdami laikytis Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VIII priede nustatytų reikalavimų, susijusių su neatidėliotinomis priemonėmis ekstremaliose sveikatai situacijose, pagal užsakymą gaminamų dažų ruošėjai turėtų iš anksto pateikti informaciją apie labai didelį skaičių visų įmanomų spalvų derinių dažų, kurių daugelis praktiškai galbūt niekada nebus tiekiami, ir sukurti jų unikalius mišinių identifikatorius (toliau – UFI) arba turėtų kaskart atidėti tiekimą, kol bus pateikta informacija ir sukurtas UFI. Kad ir kokią galimybę pasirinkus, pagal užsakymą gaminamų dažų pramonei, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms, tektų neproporcinga našta, o saugos lygis labai nepadidėtų;

(7)

apsinuodijimų kontrolės centrai pranešė apie nedaug su dažais susijusių nelaimingų atsitikimų. Atsižvelgiant į akivaizdžiai mažesnę riziką, palyginti su kitais mišiniais, pagrįsta leisti taikyti lankstesnį metodą, nes taip nebūtų žeminamas esamas saugos lygis;

(8)

todėl tikslinga numatyti galimybę netaikyti VIII priede nustatytos prievolės teikti informaciją apie pagal užsakymą gaminamus dažus ir reikalavimo sukurti UFI. Tačiau tokiu atveju, kad apsinuodijimų kontrolės centrai galėtų imtis tinkamų neatidėliotinų priemonių ekstremaliose sveikatai situacijose, atskiriems mišiniams, esantiems pagal užsakymą gaminamuose dažuose, turėtų būti toliau taikomi visi to priedo reikalavimai. Kartu su šiuo reglamentu, Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/1676 (5) iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 25 straipsnis, kad būtų įtraukta nauja taisyklė, taikoma pagal užsakymą gaminamiems dažams, dėl kurių nepateikta informacijos pagal VIII priedą ir kuriems nesukurtas atitinkamas UFI, ir pagal kurią kiekvienoje pagal užsakymą gaminamų dažų etiketėje turi būti nurodyti visų pagal užsakymą gaminamuose dažuose esančių atskirų mišinių UFI, kartu nurodant konkrečią kiekvieno tokio mišinio, turinčio UFI, koncentraciją, jeigu tokio mišinio koncentracija viršija 5 %;

(9)

atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VIII priedo pakeitimų skaičių, dėl teisinio aiškumo tikslinga pakeisti visą priedą;

(10)

atsižvelgiant į tai, kad artėja 2021 m. sausio 1 d. – reikalavimų taikymo data, Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VIII priede nustatyta vartotojams ir profesionaliems naudotojams skirtiems mišiniams, ir kad šiuo reglamentu sudaromos sąlygos visiems sektoriams laikytis to priedo reikalavimų, šis reglamentas turėtų įsigalioti kuo anksčiau;

(11)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VIII priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.

(2)  2017 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/542, kuriuo pridedant priedą dėl suderintos informacijos, susijusios su neatidėliotinomis priemonėmis ekstremaliose sveikatai situacijose, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL L 78, 2017 3 23, p. 1).

(3)  2019 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/11, kuriuo dėl informacijos, susijusios su neatidėliotinomis priemonėmis ekstremaliose sveikatai situacijose, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL L 6, 2020 1 10, p. 8).

(4)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

(5)  2020 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1676, kuriuo dėl pagal užsakymą gaminamų dažų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo 25 straipsnis (žr. šio Oficialiojo leidinio p.1).


PRIEDAS

„VIII PRIEDAS

SUDERINTA INFORMACIJA, SUSIJUSI SU NEATIDĖLIOTINOMIS PRIEMONĖMIS ESKTREMALIOSE SVEIKATAI SITUACIJOSE IR PREVENCINĖMIS PRIEMONĖMIS

A DALIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.   TAIKYMAS

1.1.

Importuotojai ir tolesni naudotojai, tiekiantys rinkai vartotojams skirtus mišinius, kaip apibrėžta šio priedo A dalies 2.4 skirsnyje, turi laikytis šio priedo nuostatų nuo 2021 m. sausio 1 d.

1.2.

Importuotojai ir tolesni naudotojai, tiekiantys rinkai profesionaliam naudojimui skirtus mišinius, kaip apibrėžta šio priedo A dalies 2.4 skirsnyje, turi laikytis šio priedo nuostatų nuo 2021 m. sausio 1 d.

1.3.

Importuotojai ir tolesni naudotojai, tiekiantys rinkai pramoniniam naudojimui skirtus mišinius arba galutinio naudojimo mišinius, apie kuriuos nebūtina pranešti, kaip apibrėžta šio priedo A dalies 2.4 skirsnyje, turi laikytis šio priedo nuostatų nuo 2024 m. sausio 1 d.

1.4.

Importuotojai ir tolesni naudotojai, kurie pagal 45 straipsnio 1 dalį paskirtai įstaigai pateikė šio priedo reikalavimų neatitinkančią informaciją apie pavojingus mišinius iki 1.1, 1.2 ir 1.3 skirsniuose nurodytų taikymo datų, tų mišinių atžvilgiu šio priedo nuostatų laikytis neprivalo iki 2025 m. sausio 1 d.

1.5.

Nukrypstant nuo 1.4 skirsnio, jei vienas iš šio priedo B dalies 4.1 skirsnyje aprašytų pokyčių įvyksta iki 2025 m. sausio 1 d., importuotojai ir tolesni naudotojai, prieš tiekdami rinkai tokį pakeistą mišinį, turi laikytis šio priedo reikalavimų.

2.   TIKSLAS, TERMINŲ APIBRĖŽTYS IR TAIKYMO SRITIS

2.1.

Šiame priede nustatomi informacijos teikimo reikalavimai, kurių turi laikytis importuotojai ir tolesni naudotojai, tiekiantys rinkai mišinius (toliau – informacijos teikėjai), kad paskirtosios įstaigos galėtų naudotis informacija vykdydamos užduotis, už kurias jos yra atsakingos pagal 45 straipsnį.

2.2.

Šis priedas netaikomas moksliniams tyrimams ir plėtrai skirtiems mišiniams ir mišiniams, skirtiems produkto ir technologiniams tyrimams bei plėtrai, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 22 punkte.

Šis priedas netaikomas mišiniams, kurie priskiriami tik vienai ar kelioms iš šių pavojingumo kategorijų/klasių:

1)

slėgio veikiamos dujos;

2)

sprogiosios medžiagos (nestabilios sprogiosios medžiagos ir 1.1–1.6 poklasiai).

2.2a.

Pagal užsakymą gaminamų dažų atveju, nepažeidžiant 25 straipsnio 8 dalies, informacijos teikėjai pagal šį priedą gali pasirinkti neteikti informacijos ir nekurti unikalaus formulės identifikatoriaus.

2.3.

Jeigu tai galutinio naudojimo mišiniai, apie kuriuos nebūtina teikti informacijos, arba rinkai teikiami tik pramoninio naudojimo mišiniai, informacijos teikėjai pagal B dalies 3.1 skirsnio antrą pastraipą gali pasirinkti nesilaikyti bendrųjų informacijos teikimo reikalavimų ir teikti mažiau išsamią informaciją, su sąlyga, kad pagal tos dalies 1.3 skirsnį yra galimybė greitai gauti papildomos išsamios informacijos apie produktą.

2.4.

Šiame priede vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

vartotojams skirtas mišinys – vartotojams skirtas mišinys, naudojamas atskirai arba įdėtas į kitą vartotojams skirtą naudoti mišinį, kuriam taikomi 45 straipsnyje nustatyti informacijos teikimo reikalavimai;

2)

profesionaliam naudojimui skirtas mišinys – profesionalams naudoti ne pramonės objektuose skirtas mišinys, naudojamas atskirai arba įdėtas į kitą profesionalams naudoti ne pramonės objektuose skirtą mišinį, kuriam taikomi 45 straipsnyje nustatyti informacijos teikimo reikalavimai;

3)

pramoniniam naudojimui skirtas mišinys – mišinys, skirtas naudoti tik pramonės objektuose;

4)

galutinio naudojimo mišinys, apie kurį nereikia teikti informacijos, – mišinys, įdėtas į kitą vartotojams arba profesionaliems naudotojams skirtą mišinį, kuriam netaikomi 45 straipsnyje nustatyti informacijos teikimo reikalavimai;

5)

pagal užsakymą gaminami dažai – dažai, nedideliais kiekiais gaminami prekybos vietoje individualiems vartotojams ar profesionalams, suteikiant atspalvį arba maišant skirtingus dažus.

Jei mišiniai skirti daugiau nei vienam naudojimo būdui, turi būti laikomasi visų susijusių naudojimo kategorijų reikalavimų.

3.   INFORMACIJOS TEIKIMO REIKALAVIMAI

3.1.

Prieš pateikdami mišinius rinkai, informacijos teikėjai turi pateikti informaciją apie mišinius, kurie klasifikuojami kaip pavojingi dėl jų poveikio sveikatai arba fizinio poveikio, valstybės narės arba valstybių narių, kuriose mišinys tiekiamas rinkai, įstaigoms, paskirtoms pagal 45 straipsnio 1 dalį (toliau – paskirtosios įstaigos).

Pateikiama B dalyje nurodyta informacija. Ji pateikiama elektroninėmis priemonėmis XML formatu, kurį parengia Agentūra ir leidžia juo naudotis nemokamai.

3.2.

Jei, gavusi informaciją pagal 3.1 skirsnį, paskirtoji įstaiga pateikia informacijos teikėjui pagrįstą prašymą pateikti papildomos informacijos arba paaiškinimą, būtinus, kad ta paskirtoji įstaiga galėtų vykdyti užduotis, už kurias ji yra atsakinga pagal 45 straipsnį, informacijos teikėjas, nepagrįstai nedelsdamas, pateikia būtiną prašomą informaciją ar paaiškinimą.

3.3.

Informacija pateikiama valstybės (-ių) narės (-ių), kurioje mišinys tiekiamas rinkai, valstybine (-ėmis) kalba (-omis), jeigu atitinkama (-os) valstybė (-s) narė (-s) nenustato kitaip.

3.4.

Numatoma mišinio paskirtis turi būti apibūdinta pagal Agentūros parengtą suderintą produktų skirstymo į kategorijas sistemą.

3.5.

Susidarius B dalies 4.1 skirsnio sąlygoms, pateikta informacija atnaujinama nepagrįstai nedelsiant.

4.   INFORMACIJOS APIE MIŠINIŲ GRUPĘ TEIKIMAS

4.1.

Informacija apie daugiau nei vieną mišinį gali būti teikiama vienu kartu, jeigu visi tos grupės mišiniai klasifikuojami pagal tas pačias pavojaus sveikatai ir fizinio pavojaus savybes. Toliau tai vadinama informacija apie mišinių grupę.

4.2.

Informaciją apie mišinių grupę galima teikti tik kai visų tos grupės mišinių sudedamosios dalys yra tokios pačios (kaip nurodyta B dalies 3.2 skirsnyje) ir nurodytas visų mišinių kiekvienos sudedamosios dalies koncentracijos intervalas yra toks pats (kaip nurodyta B dalies 3.4 skirsnyje).

4.3.

Nukrypstant nuo 4.2 skirsnio, informaciją apie mišinių grupę leidžiama teikti ir tada, kai skirtingų tos grupės mišinių sudėtis tesiskiria kvapiosiomis medžiagomis, su sąlyga, kad kiekviename mišinyje esančių kvapiųjų medžiagų bendra koncentracija neviršija 5 %.

4.4.

Teikiant informaciją apie mišinių grupę, B dalyje nurodyta informacija, jei taikoma, pateikiama apie kiekvieną grupės mišinį.

5.   UNIKALUS MIŠINIO IDENTIFIKATORIUS (UFI, ANGL. UNIQUE FORMULA IDENTIFIER)

5.1.

Informacijos teikėjas Agentūros parengtomis elektroninėmis priemonėmis sukuria unikalų mišinio identifikatorių (toliau – UFI). UFI – unikalus raidinis skaitmeninis kodas, kuriuo pateikta informacija apie mišinio sudėtį arba mišinių grupę vienareikšmiškai susiejama su konkrečiu mišiniu arba mišinių grupe. UFI priskyrimas yra nemokamas.

Jeigu pasikeitusi mišinio ar mišinių grupės sudėtis tenkina vieną ar kelias sąlygas, numatytas B dalies 4.1 skirsnio ketvirtos įtraukos a, b ir c punktuose, arba tam tikrais atvejais vieną arba kitą to skirsnio antroje pastraipoje nustatytą sąlygą, sukuriamas naujas UFI.

Nukrypstant nuo šio skirsnio antros pastraipos, naujo UFI nereikalaujama, kai teikiama informacija apie mišinių, kurių sudėtyje yra kvapiųjų medžiagų, grupę, su sąlyga, kad sudėties pokytis susijęs tik su tomis kvapiosiomis medžiagomis arba su tuo, kad buvo pridėta naujų kvapiųjų medžiagų.

Nukrypstant nuo šio skirsnio antros pastraipos, naujo UFI nereikalaujama, jei pakeitimas, tenkinantis B dalies 4.1 skirsnio pirmos pastraipos ketvirtos įtraukos a punkte numatytą sąlygą, yra susijęs tik su viena ar daugiau sudedamųjų dalių, priskiriamų viena kitą pakeičiančių sudedamųjų dalių grupei, apie kurią informacija jau suteikta pagal B dalies 3.5 skirsnį.

5.2.

Prieš UFI įrašoma santrumpa didžiosiomis raidėmis „UFI“, o po jos dedamas dvitaškis („UFI:“); užrašas turi būti aiškiai matomas, įskaitomas ir nenutrinamas.

5.3.

Užuot įtraukęs UFI į papildomą informaciją etiketėje, informacijos teikėjas gali jį atspausdinti arba pritvirtinti ant vidinės pakuotės kartu su kitais etiketės elementais.

Jeigu UFI ant vidinės pakuotės pritvirtinti neįmanoma dėl jos formos arba mažo dydžio, informacijos teikėjas UFI gali atspausdinti arba pritvirtinti kartu su kitais etiketės elementais ant išorinės pakuotės.

Jeigu mišiniai yra be pakuočių, UFI nurodomas saugos duomenų lape arba, jeigu taikytina, įtraukiamas į 29 straipsnio 3 dalyje nurodytų etiketės elementų kopiją.

Jeigu mišiniai yra supakuoti ir tiekiami naudoti pramonės objektuose, informacijos teikėjas gali pasirinkti nurodyti UFI ne etiketėje arba pakuotėje, o saugos duomenų lape.

6.   FORMATAI IR TECHNINĖ PARAMA TEIKIANT INFORMACIJĄ

6.1.

Agentūra nustato, prižiūri ir atnaujina UFI generatorių, XML formatus informacijai teikti ir suderintą produktų skirstymo į kategorijas sistemą ir suteikia galimybę jais nemokamai naudotis savo svetainėje.

6.2.

Agentūra teikia technines ir mokslines rekomendacijas, techninę paramą ir priemones, padedančias teikti informaciją.

B DALIS

TEIKIAMA INFORMACIJA

1.   MIŠINIO IR INFORMACIJOS TEIKĖJO IDENTIFIKAVIMO DUOMENYS

1.1.   Mišinio produkto identifikatorius

Produkto identifikatorius nurodomas pagal 18 straipsnio 3 dalies a punktą.

Nurodomas visas mišinio prekybinis pavadinimas (-ai), įskaitant, kai tinka, etiketėje matomą prekės ženklą (-us), produkto pavadinimą ir pavadinimų variantus be santrumpų, leidžiančius produktą konkrečiai identifikuoti.

Be to, teikiamoje informacijoje turi būti nurodytas (-i) UFI.

1.2.   Informacijos teikėjo ir kontaktinio punkto duomenys

Nurodomas informacijos teikėjo vardas, pavardė arba pavadinimas, tikslus adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas ir kontaktinio punkto pavadinimas, tikslus adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas, jei šie duomenys skiriasi, kad būtų galima gauti papildomos informacijos, kurios prireikia imantis neatidėliotinų priemonių ekstremaliose sveikatai situacijose.

1.3.   Vardas, pavardė arba pavadinimas, telefono numeris ir el. pašto adresas, kuriais galima kreiptis norint greitai gauti papildomos informacijos apie produktą

Jeigu pateikiama mažiau išsami informacija, kaip nustatyta A dalies 2.3 skirsnyje, nurodomas vardas ir pavardė arba pavadinimas, telefono numeris ir el. pašto adresas, kad imantis neatidėliotinų priemonių ekstremaliose sveikatai situacijose būtų galima greitai susisiekti ir gauti išsamios papildomos informacijos apie produktą A dalies 3.3 skirsnyje nurodyta kalba. Telefono numeriu turi būti įmanoma susisiekti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

2.   PAVOJŲ NURODYMAS IR PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame skirsnyje nustatomi informacijos reikalavimai, susiję su mišinio keliamais pavojais sveikatai ir fiziniais pavojais, ir su šiais pavojais susijusi atitinkama įspėjamoji informacija, taip pat papildoma teiktina informacija.

2.1.   Mišinio klasifikavimas

Informacija apie mišinio klasifikavimą pagal pavojų sveikatai ir fizinį pavojų (pavojingumo klasė, kategorija ir frazė) teikiama pagal I priede nustatytas klasifikavimo taisykles.

2.2.   Ženklinimo elementai

Jei taikoma, nurodomi šie pagal 17 straipsnį privalomi ženklinimo elementai:

pavojaus piktogramų kodai (V priedas),

signaliniai žodžiai,

pavojingumo frazių kodai (III priedas, įskaitant papildomą informaciją apie pavojų),

atsargumo frazių kodai (IV priedas).

2.3.   Toksikologinė informacija

Pateikiama informacija apie mišinio arba jo sudedamųjų dalių toksinį poveikį, kaip nustatyta mišinio saugos duomenų lapo 11 skirsnyje pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą.

2.4.   Papildoma informacija

Pateikiama ši papildoma informacija:

pakuotės, naudojamos tiekti rinkai vartotojams arba profesionaliems naudotojams skirtą mišinį, rūšis (-ys) ir dydis (-iai),

tiekiamo mišinio spalva (-os) ir fizinė būsena (-os),

tiekiamo mišinio pH vertė, jei ji žinoma, arba, jei mišinys yra kietos būsenos, vandeninio tirpalo arba tam tikros koncentracijos tirpalo pH vertė. Nurodoma bandomo mišinio koncentracija vandenyje. Jei pH vertė nėra žinoma, nurodomos priežastys,

produkto kategorija (žr. A dalies 3.4 skirsnį),

naudojimo būdas (skirta vartotojams, profesionaliam arba pramoniniam naudojimui, ar kelioms iš trijų paminėtų paskirčių).

3.   INFORMACIJA APIE MIŠINIO SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1.   Bendrieji reikalavimai

Pateikiama informacija apie mišinyje esančių sudedamųjų dalių cheminę tapatybę ir koncentraciją, kaip nurodyta 3.2, 3.3 ir 3.4 skirsniuose.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, kai pateikiama mažiau išsami informacija, kaip nustatyta A dalies 2.3 skirsnyje, teikiant informaciją apie pramoniniam naudojimui skirto mišinio arba galutinio naudojimo mišinio, apie kurį nebūtina teikti informacijos, sudėtį, galima pateikti tik saugos duomenų lape pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą nurodytą informaciją, su sąlyga, kad, kaip numatyta 1.3 skirsnyje, yra galimybė ekstremaliose situacijose greitai gauti papildomos informacijos apie sudėtį.

Sudedamosios dalys, kurių mišinyje nėra, nenurodomos. Tačiau jeigu jos pagal 3.5 skirsnį nurodomos kaip viena kitą pakeičiančių sudedamųjų dalių grupės dalys, arba jeigu jų koncentracija nurodoma procentų intervalais pagal 3.6 arba 3.7 skirsnius, jas galima nurodyti, jeigu jų tikrai bus mišinyje tam tikru metu.

Nukrypstant nuo trečios pastraipos, kai teikiama informacija apie mišinių grupę, kvapiųjų sudedamųjų mišinio dalių turi būti bent viename iš mišinių.

Kai teikiama informacija apie mišinių grupę, kurios mišiniuose yra įvairių kvapiųjų medžiagų, pateikiamas mišinių ir juose esančių kvapiųjų medžiagų, įskaitant jų kategoriją, sąrašas.

3.2.   Mišinio sudedamųjų dalių identifikavimas

Mišinio sudedamoji dalis – cheminė medžiaga arba mišinys mišinyje.

3.2.1.   Cheminės medžiagos

Cheminių medžiagų, identifikuotų pagal 3.3 skirsnį, produkto identifikatorius nurodomas pagal 18 straipsnio 2 dalį. Tačiau galima naudoti INCI pavadinimą, spalvos indekso pavadinimą ar kitą tarptautinį cheminį pavadinimą, su sąlyga, kad cheminis pavadinimas yra gerai žinomas ir juo vienareikšmiškai apibrėžiama cheminės medžiagos tapatybė. Taip pat nurodomi cheminių medžiagų, kurioms pagal 24 straipsnį leidžiama naudoti alternatyvų cheminį pavadinimą, cheminiai pavadinimai.

3.2.2.   Mišinys mišinyje

Kai mišinys naudojamas kito mišinio, kuris tiekiamas rinkai, sudėtyje, pirmasis mišinys vadinamas mišiniu mišinyje (toliau – MIM).

Informacija apie MIM sudėtyje esančias chemines medžiagas pateikiama pagal 3.2.1 skirsnio kriterijus, išskyrus atvejus, kai informacijos teikėjas neturi galimybės gauti informacijos apie visą MIM sudėtį. Pastaruoju atveju,

a)

jeigu buvo sukurtas MIM skirtas UFI ir paskirtoji įstaiga iš anksto gavo informaciją apie MIM, vadovaujantis 18 straipsnio 3 dalies a punktu, MIM identifikuojamas pagal jo produkto identifikatorių, jo koncentraciją ir UFI;

b)

jeigu buvo sukurtas MIM skirtas UFI, tačiau paskirtoji įstaiga iš anksto negavo informacijos apie MIM, vadovaujantis 18 straipsnio 3 dalies a punktu, MIM identifikuojamas pagal jo produkto identifikatorių, jo koncentraciją ir UFI, taip pat saugos duomenų lapuose pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą pateikiamą informaciją apie MIM ir visų kitų žinomų sudedamųjų dalių sudėtį, MIM tiekėjo pavadinimą, el. pašto adresą ir telefono numerį;

c)

jeigu UFI nėra, vadovaujantis 18 straipsnio 3 dalies a punktu, MIM identifikuojamas pagal jo produkto identifikatorių, jo koncentraciją ir saugos duomenų lapuose pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą pateikiamą informaciją apie MIM ir visų kitų žinomų sudedamųjų dalių sudėtį, MIM tiekėjo pavadinimą, el. pašto adresą ir telefono numerį.

3.2.3.   Identifikavimas pagal bendrinius sudedamųjų dalių identifikatorius

Nukrypstant nuo 3.2.1 ir 3.2.2 skirsnių, mišinių sudedamosioms dalims, kurios naudojamos išskirtinai siekiant pridėti kvapiųjų medžiagų ar spalvos, identifikuoti gali būti naudojami bendriniai sudedamosios dalies identifikatoriai „kvapiosios medžiagos“ arba „dažikliai“, jei tenkinamos šios sąlygos:

mišinio sudedamosios dalys neklasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai,

mišinio sudedamųjų dalių, kurios identifikuojamos pagal tam tikrą bendrinį sudedamosios dalies identifikatorių, bendra koncentracija neviršija:

a)

5 % kvapiųjų medžiagų sumos ir

b)

25 % bendro dažiklių kiekio.

3.3.   Teikiant informaciją nurodytinos mišinio sudedamosios dalys

Nurodomos šios mišinio sudedamosios dalys:

1)

mišinio sudedamosios dalys, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos dėl jų poveikio sveikatai arba fizinio poveikio:

kurių koncentracija lygi 0,1 % arba yra didesnė,

kurios yra identifikuotos, net jei jų koncentracija yra mažesnė nei 0,1 %, išskyrus atvejus, kai informacijos teikėjas gali įrodyti, kad šios sudedamosios dalys yra nesvarbios neatidėliotinoms priemonėms ekstremaliose sveikatai situacijose ir prevencinėms priemonėms;

2)

mišinio sudedamosios dalys, kurios neklasifikuojamos kaip pavojingos dėl jų poveikio sveikatai arba fizinio poveikio, kurios yra identifikuotos ir kurių koncentracija yra lygi 1 % arba didesnė.

3.4.   Mišinio sudedamųjų dalių koncentracija ir koncentracijos intervalai

Informacijos teikėjai pateikia 3.4.1 ir 3.4.2 skirsniuose nurodytą informaciją apie mišinio sudedamųjų dalių, identifikuotų pagal 3.3 skirsnį, koncentraciją.

3.4.1.   Pavojingos sudedamosios dalys, kurios yra labai svarbios neatidėliotinoms priemonėms ekstremaliose sveikatai situacijose ir prevencinėms priemonėms

Kai mišinio sudedamosios dalys pagal šį reglamentą priskiriamos bent vienai iš toliau išvardytų pavojingumo kategorijų, jų koncentracija mišinyje turi būti išreikšta tikslia procentine dalimi mažėjančia tvarka pagal masę arba tūrį:

1, 2 arba 3 ūmaus toksiškumo kategorijai,

1 arba 2 specifinio toksiškumo konkrečiam organui po vienkartinio poveikio kategorijai,

1 arba 2 specifinio toksiškumo konkrečiam organui po kartotinio poveikio kategorijai,

1, 1A, 1B arba 1C odos ėsdinimo kategorijai,

1 smarkaus akių pažeidimo kategorijai.

Vietoj tikslių procentinių dalių remiantis 1 lentele koncentraciją galima nurodyti procentų intervalu.

1 lentelė

Koncentracijos intervalai, taikomi pavojingoms sudedamosioms dalims, kurios yra labai svarbios neatidėliotinoms priemonėms ekstremaliose sveikatai situacijose

Mišinyje esančios pavojingos sudedamosios dalies koncentracijos intervalas (%)

Didžiausias koncentracijos intervalas, naudotinas teikiant informaciją

≥ 25 – < 100

5 % vienetų

≥ 10 – < 25

3 % vienetų

≥ 1 – < 10

1 % vienetų

≥ 0,1 – < 1

0,3 % vienetų

> 0 – < 0,1

0,1 % vienetų

3.4.2.   Kitos pavojingos sudedamosios dalys ir sudedamosios dalys, neklasifikuojamos kaip pavojingos

Mišinyje esančių pavojingų sudedamųjų dalių, kurios nepriskiriamos kuriai nors iš 3.4.1 skirsnyje nurodytų pavojingumo kategorijų, ir identifikuotų sudedamųjų dalių, kurios nepriskiriamos prie pavojingų, koncentracija išreiškiama pagal 2 lentelę procentų intervalais mažėjančia tvarka pagal masę arba tūrį. Vietoj to galima nurodyti tikslias procentines dalis.

2 lentelė

Koncentracijos intervalai, taikomi kitoms pavojingoms sudedamosioms dalims ir sudedamosioms dalims, kurios neklasifikuojamos kaip pavojingos

Mišinyje esančios sudedamosios dalies koncentracijos intervalas (%)

Didžiausias koncentracijos intervalas, naudotinas teikiant informaciją

≥ 25 – < 100

20 % vienetų

≥ 10 – < 25

10 % vienetų

≥ 1 – < 10

3 % vienetų

> 0 – < 1

1 % vienetų

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, teikdami informaciją apie mišinių grupę, informacijos teikėjai neprivalo pateikti informacijos apie kvapiųjų sudedamųjų dalių, kurios nėra priskiriamos jokiai kategorijai arba priskiriamos tik 1, 1A arba 1B kategorijos odą jautrinančioms medžiagoms arba toksiškoms įkvėpus medžiagoms, koncentraciją.

3.5.   Viena kitą pakeičiančių sudedamųjų dalių grupavimas

Teikiant informaciją apie sudedamąsias dalis, jos gali būti sujungtos į viena kitą pakeičiančių sudedamųjų dalių grupę, jeigu:

a)

visos viena kitą pakeičiančių sudedamųjų dalių grupės sudedamosios dalys

turi tą pačią (-ias) techninę (-es) funkciją (-as), kuriai (-ioms) naudojamos mišinio, apie kurį teikiama informacija, sudedamosios dalys,

pagal poveikį sveikatai ir fizinį poveikį (pavojingumo klasė ir kategorija) klasifikuojamos identiškai,

pasižymi tomis pačiomis toksikologinėmis savybėmis, įskaitant bent toksinio poveikio rūšį (-is) ir tikslinį (-ius) organą (-us), ir

b)

visų galimų galutinio mišinio, kurio sudėtyje yra viena kitą pakeičiančių sudedamųjų dalių grupės sudedamosios dalys, derinių pavojai nurodomi ir papildoma informacija apie pavojų pagal B dalies 2 skirsnį pateikiama identiškai.

Kita galimybė: sudedamosios dalys, kurios priskiriamos tik odą ėsdinančioms, odą dirginančioms, akis pažeidžiančioms, akis dirginančioms, toksiškoms įkvėpus, kvėpavimo takus ar odą jautrinančioms medžiagoms arba kelių tokių medžiagų deriniui, taip pat gali būti jungiamos į viena kitą pakeičiančių sudedamųjų dalių grupę, jeigu:

a)

pagal poveikį sveikatai ir fizinį poveikį (pavojingumo klasė ir kategorija) visos sudedamosios dalys klasifikuojamos identiškai;

b)

jeigu taikoma, visų sudedamųjų dalių, kurios priskiriamos odą ėsdinančioms, odą dirginančioms, akis pažeidžiančioms ir akis dirginančioms medžiagoms, pH yra rūgštinis, neutralus arba šarminis;

c)

viena kitą pakeičiančių sudedamųjų dalių grupė sudaryta ne daugiau kaip iš penkių sudedamųjų dalių ir

d)

visų galimų galutinio mišinio, kurio sudėtyje yra viena kitą pakeičiančių sudedamųjų dalių grupės sudedamosios dalys, derinių pavojai nurodomi ir papildoma informacija apie pavojų pagal B dalies 2 skirsnį pateikiama identiškai.

3.5.1.   Viena kitą pakeičiančių sudedamųjų dalių grupės pavadinimas ir sugrupuotų sudedamųjų dalių identifikavimas

Viena kitą pakeičiančių sudedamųjų dalių grupei suteikiamas pavadinimas, atitinkantis sugrupuotų sudedamųjų dalių techninę (-es) funkciją (-as), kuriai (-ioms) jos naudojamos mišinyje.

Kiekviena viena kitą pakeičiančių sudedamųjų dalių grupės sudedamoji dalis identifikuojama atitinkamai pagal 3.2.1 arba 3.2.2 skirsnį.

3.5.2.   Sugrupuotų sudedamųjų dalių koncentracija ir koncentracijos intervalai

Nukrypstant nuo 3.4 skirsnio pirmos pastraipos, informacijos teikėjai pateikia 3.4.1 ir 3.4.2 skirsniuose nurodytą informaciją apie visų mišinyje esančių viena kitą pakeičiančių sudedamųjų dalių grupės sudedamųjų dalių bendrą koncentraciją.

Kai mišinyje esančios viena kitą pakeičiančių sudedamųjų dalių grupės sudedamosios dalys pagal šį reglamentą priskiriamos bent vienai iš 3.4.1 skirsnyje nurodytų pavojingumo kategorijų, mišinyje esančių viena kitą pakeičiančių sudedamųjų dalių grupės sudedamųjų dalių bendra koncentracija išreiškiama tikslia procentine dalimi mažėjančia tvarka pagal masę arba tūrį. Vietoj to galima nurodyti procentų intervalą pagal to skirsnio 1 lentelę.

Mišinyje esančių pavojingų sudedamųjų dalių, kurios sujungtos į viena kitą pakeičiančių sudedamųjų dalių grupę ir kurios nepriskiriamos prie kurios nors iš 3.4.1 skirsnyje nurodytų pavojingumo kategorijų, ir mišinyje esančių identifikuotų sudedamųjų dalių, kurios sujungtos į viena kitą pakeičiančių sudedamųjų dalių grupę ir kurios nepriskiriamos prie pavojingų, bendra koncentracija išreiškiama pagal 3.4.2 skirsnio 2 lentelę procentų intervalais mažėjančia tvarka pagal masę arba tūrį. Vietoj to galima nurodyti tikslias procentines dalis.

3.6.   Mišiniai, atitinkantys standartinį mišinį

Nukrypstant nuo 3.2, 3.3 ir 3.4 skirsnių, kai mišinio, kurio sudėtis atitinka D dalyje nurodytą standartinį mišinį, klasifikacija, atsižvelgiant į atitinkamame standartiniame mišinyje nurodytus sudedamųjų dalių koncentracijos procentų intervalus, nesikeičia:

jeigu informacija apie standartinio mišinio sudėtį kartu su 3.2–3.4 skirsniuose nurodyta informacija apie standartiniame mišinyje nenurodytų sudedamųjų dalių tapatybę ir koncentraciją yra ne mažiau išsami nei pateiktoji saugos duomenų lape pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą, informacija apie vienos ar kelių mišinio sudedamųjų dalių, paminėtų standartiniame mišinyje, tapatybę ir koncentraciją gali būti pateikiama taip, kaip nurodyta tame standartiniame mišinyje, o apie kitas sudedamąsias dalis – kaip nurodyta 3.2–3.4 skirsniuose;

jeigu pirmesnėje įtraukoje nurodyta informacija yra mažiau išsami nei pateiktoji saugos duomenų lape pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą, pateikiama informacija apie visų mišinio sudedamųjų dalių, nurodytų saugos duomenų lape pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą, tapatybę ir koncentraciją.

3.7.   Degalai

Nukrypstant nuo 3.2, 3.3 ir 3.4 skirsnių, galima pateikti informaciją apie 3 lentelėje išvardytų degalų sudedamųjų dalių, išvardytų saugos duomenų lape pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą, tapatybę ir koncentraciją. Taip pat nurodoma bet kurios kitos žinomos sudedamosios dalies tapatybė ir koncentracija.

3 lentelė

Degalų sąrašas

Degalai

Produkto aprašymas

Benzinas EN228

Automobiliniai degalai. Bešvinis benzinas

Benzinas E85

Automobiliniai degalai. Etanolis (E85), automobiliniai degalai

Benzino alkilatas

Variklių degalai. Specialus benzinas varikliniams įrankiams

SND

Degalams naudojamos suskystintos naftos dujos

SGD

Degalams naudojamos suskystintos gamtinės dujos

Dyzelinas

Automobiliniai degalai. Dyzelinių variklių degalai (su biodegalais arba be jų)

Parafininis dyzelinas (pvz., GTL, BTL arba HVO)

Automobiliniai degalai. Parafininis dyzelinas, gautas sintezės arba hidrovalymo būdu

Krosnių kuras

Skystasis mineralinis kuras, pasižymintis dyzelinio krosnių kuro savybėmis

Dyzelinas MK1

Automobiliniai degalai. 1 ir 2 ekologinės klasės dyzeliniai degalai greitasūkiams dyzeliniams varikliams

Aviaciniai degalai

Aviaciniai turbininių ir stūmoklinių variklių degalai

Žibalas. Šviečiamoji parafininė alyva

B ir C tipų šviečiamoji parafininė alyva lempoms

Mazutas

Visų klasių mazutas

Jūrinis kuras

Jūrinis kuras, kurio sudėtyje yra biodyzelino arba nėra

Riebalų rūgščių metilesteriai (RRME). Dyzelinas B100

Riebalų rūgščių metilesteriai (RRME), skirti naudoti dyzeliniuose varikliuose ir šildymo įrenginiuose

3.8.   Mišinio sudedamųjų dalių klasifikavimas

Nurodoma, kaip mišinyje esančios cheminės medžiagos, identifikuotos pagal 3.3 skirsnį, klasifikuojamos pagal poveikį sveikatai ir fizinį poveikį (pavojingumo klasės, pavojingumo kategorijos ir pavojingumo frazės). Tai apima bent visų medžiagų, pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedo 3.2.1 punktą nurodytų mišinio saugos duomenų lape ir bet kurio mišinyje esančio MIM saugos duomenų lape, klasifikaciją. Tais atvejais, kai informacijos teikėjas neturi galimybės gauti informacijos apie visą pagal 3.3 skirsnį identifikuotų MIM sudėtį, papildomai nurodoma, kaip tie MIM klasifikuojami pagal jų poveikį sveikatai ir fizinį poveikį.

4.   PATEIKTOS INFORMACIJOS ATNAUJINIMAS

4.1.   Pateiktos informacijos atnaujinimo sąlygos

Jeigu mišinys, apie kurį teikiama atskira arba mišinių grupės informacija, pasikeičia vienu ar keliais iš toliau nurodytų būdų, informacijos teikėjai, prieš tiekdami rinkai pakeistą mišinį, atnaujina pateiktą informaciją:

kai pasikeičia mišinio produkto identifikatorius arba UFI,

kai pasikeičia mišinio klasifikacija ir jis priskiriamas kitai klasifikacinei kategorijai pagal pavojus sveikatai ar fizinius pavojus,

kai gaunama naujos saugos duomenų lapo 11 skirsnyje pateiktinos toksikologinės informacijos apie mišinio arba jo sudedamųjų dalių pavojingas savybes,

jeigu mišinio sudėties pokytis atitinka vieną iš šių sąlygų:

a)

į mišinį įdedama, jame pakeičiama arba iš jo išimama viena ar daugiau sudedamųjų dalių, kurios turi būti nurodytos pagal 3.3 skirsnį;

b)

mišinio sudedamosios dalies koncentracija pakinta taip, kad viršijamas pirminėje informacijoje nurodytas koncentracijos intervalas;

c)

pagal 3.4.1 arba 3.4.2 skirsnį buvo nurodyta tiksli sudedamosios dalies koncentracija, o ta koncentracija pakinta taip, kad viršijamos 4 lentelėje nurodytos ribos.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos ketvirtos įtraukos, taikomos šios nuostatos:

a)

informaciją apie mišinius, kurių sudėtis atitinka bet kurį iš D dalyje nurodytų standartinių mišinių, reikia atnaujinti tik tada, kai mišinio sudėtis pasikeičia taip, kad ji nebeatitinka standartinio mišinio;

b)

kai informacija apie mišinių sudėtį yra nurodyta remiantis saugos duomenų lapu pagal 3.6 arba 3.7 skirsnį, atnaujinus saugos duomenų lapo 3 skirsnį, reikia atnaujinti informaciją apie tuos mišinius.

4 lentelė

Sudedamųjų dalių koncentracijos pokyčiai, dėl kurių reikia atnaujinti pateiktą informaciją

Mišinyje esančios sudedamosios dalies tiksli koncentracija (%)

Sudedamosios dalies pradinės koncentracijos pokyčiai (±), dėl kurių reikia atnaujinti pateiktą informaciją

> 25 – < 100

5 %

> 10 – < 25

10 %

> 2,5 – < 10

20 %

≤ 2,5

30 %

Kai pasikeičia mišinių grupės kvapiosios medžiagos, atnaujinamas pagal 3.1 skirsnį pateiktinas mišinių ir juose esančių kvapiųjų medžiagų sąrašas.

4.2.   Atnaujintos informacijos turinys

Pateikiant atnaujintą informaciją patikslinama ankstesnė informacija ir pateikiama naujos informacijos, kaip aprašyta 4.1 skirsnyje.

C DALIS

INFORMACIJOS PATEIKIMO FORMATAS

1.   INFORMACIJOS PATEIKIMO FORMATAS

1.1.   Informacijos pateikimo formatas

Informacija pagal 45 straipsnį paskirtoms įstaigoms teikiama Agentūros parengtu formatu. Pateikimo formatą sudaro šie elementai:

1.2.   Mišinio, informacijos teikėjo ir kontaktinio punkto identifikavimo duomenys

Produkto identifikatorius

Visas produkto prekybinis pavadinimas (-ai) (kai teikiama informacija apie mišinių grupę, išvardijami visi produkto identifikatoriai)

Kiti pavadinimai, sinonimai

Unikalus mišinio identifikatorius (-iai) (UFI)

Kiti identifikatoriai (leidimo numeris, bendrovės produkto kodai)

Informacijos teikėjo ir kontaktinio punkto duomenys

Pavadinimas

Tikslus adresas

Telefono numeris

El. paštas

Kontaktinė informacija norint greitai gauti papildomos informacijos apie produktą (24 valandos/7 dienos). Taikoma tik kai galima teikti mažiau išsamią informaciją.

Pavadinimas

Telefono numeris (skambinti bet kurią dieną visą parą)

El. paštas

1.3.   Mišinio klasifikavimas, ženklinimo elementai ir toksikologija

Mišinio klasifikavimas ir ženklinimo elementai

Pavojaus klasė ir kategorija

Pavojaus piktogramų kodai (V priedas)

Signalinis žodis

Pavojingumo frazių kodai, įskaitant papildomą informaciją apie pavojų (III priedas)

Atsargumo frazių kodai (IV priedas)

Toksikologinė informacija

Mišinio arba jo sudedamųjų dalių toksiškumo aprašymas (kaip nustatyta saugos duomenų lapo 11 skirsnyje pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą)

Papildoma informacija apie mišinį

Spalva (-os)

Tiekiamo mišinio pH vertė, jei ji žinoma, arba, jei mišinys yra kietos būsenos, vandeninio tirpalo arba tam tikros koncentracijos tirpalo pH vertė. Nurodoma bandomo mišinio koncentracija vandenyje. Jei pH vertė nėra žinoma, nurodomos priežastys.

Fizinė būsena

Pakuotė (rūšis ir dydis)

Numatoma paskirtis (produkto kategorija)

Paskirtis (vartotojams, profesionaliam ar pramoniniam naudojimui)

1.4.   Informacija apie mišinio sudedamąsias dalis ir viena kitą pakeičiančių sudedamųjų dalių grupes

Mišinio sudedamųjų dalių identifikavimas

Sudedamųjų dalių cheminis/prekybinis pavadinimas

CAS Nr. (jei taikoma)

EB Nr. (jei taikoma)

UFI (jei taikoma)

Viena kitą pakeičiančių sudedamųjų dalių grupių pavadinimai (jei taikoma)

Mišinio sudedamųjų dalių koncentracija ir koncentracijos intervalai

Tiksli koncentracija arba koncentracijos intervalas

Mišinio sudedamųjų dalių klasifikavimas

Pavojingumo klasifikacija (jei taikoma)

Papildomi identifikatoriai (jei taikoma, ir ar svarbūs neatidėliotinoms priemonėms ekstremaliose sveikatai situacijose)

Sąrašas pagal B dalies 3.1 skirsnio penktą pastraipą (jei taikoma)

D DALIS

STANDARTINIAI MIŠINIAI

1–17 standartiniams mišiniams taikomos šios sąlygos:

Sunkieji metalai, mikroelementai: As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Te, Tl, V sudaro mažiau kaip 0,1 % (masės dalis), o Mn, Sr, Zn – mažiau kaip 1 % (masės dalis).

PAA nėra.

Pastaba dėl 1–17 standartinių mišinių:

(1) UVCB medžiaga, sudaryta iš įvairaus kalcito, trikalcio silikato, dikalcio silikato, kalcio oksido, kvarco, kalio chlorido, kalio sulfato, kalcio sulfato, natrio aliuminio silikato, magnio aliuminio silikato, muskovito ir kt. kiekio.

1.   CEMENTAS

Standartinis cemento mišinys – 1

Produkto aprašymas

Portlandcementis

pagrindinė sudedamoji dalis – klinkeris

Sudedamosios dalies pavadinimas

EB Nr.

Koncentracija (masės dalis %)

Portlandcemenčio klinkeris

266–043–4

86,5–100

Kalcio sulfatas

231–900–3

0–8

Dūmų dulkės(1)

270–659–9

0–5

Neorganinės gamtinės mineralinės medžiagos

310–127–6

Geležies (II) sulfatas

231–753–5

0–1

Alavo (II) sulfatas

231–302–2

0–0,1


Standartinis cemento mišinys – 2

Produkto aprašymas

Šlakinis portlandcementis ir aukštakrosnių cementas

dvi pagrindinės sudedamosios dalys – klinkeris ir šlakas

Sudedamosios dalies pavadinimas

EB Nr.

Koncentracija (masės dalis %)

Portlandcemenčio klinkeris

266–043–4

4,6–94

Granuliuotas aukštakrosnės šlakas

266–002–0

5,5–95

Kalcio sulfatas

231–900–3

0–8

Dūmų dulkės(1)

270–659–9

0–5

Neorganinės gamtinės mineralinės medžiagos

310–127–6

Geležies (II) sulfatas

231–753–5

0–1

Alavo (II) sulfatas

231–302–2

0–0,1


Standartinis cemento mišinys – 3

Produkto aprašymas

Dulkinis portlandcementis

Portlandcementis ir jo dvi pagrindinės sudedamosios dalys – klinkeris ir silicio dioksido mikrodulkės

Sudedamosios dalies pavadinimas

EB Nr.

Koncentracija (masės dalis %)

Portlandcemenčio klinkeris

266–043–4

82–94

Silicio dioksido mikrodulkės

273–761–1

5,5–10

Kalcio sulfatas

231–900–3

0–8

Dūmų dulkės(1)

270–659–9

0–5

Neorganinės gamtinės mineralinės medžiagos

310–127–6

Geležies (II) sulfatas

231–753–5

0–1

Alavo (II) sulfatas

231–302–2

0–0,1


Standartinis cemento mišinys – 4

Produkto aprašymas

Pucolaninis portlandcementis, pucolaninis cementas

Portlandcementis ir jo dvi pagrindinės sudedamosios dalys – klinkeris ir pucolanas (gamtinis arba gamtinis degtasis pucolanas)

Sudedamosios dalies pavadinimas

EB Nr.

Koncentracija (masės dalis %)

Portlandcemenčio klinkeris

266–043–4

41–94

Gamtiniai (degtieji) pucolanai

310–127–6

5,5–55

Kalcio sulfatas

231–900–3

0–8

Dūmų dulkės(1)

270–659–9

0–5

Neorganinės gamtinės mineralinės medžiagos

310–127–6

Geležies (II) sulfatas

231–753–5

0–1

Alavo (II) sulfatas

231–303–2

0–0,1


Standartinis cemento mišinys – 5

Produkto aprašymas

Pelenų portlandcementis, pucolaninis cementas

Portlandcementis ir jo dvi pagrindinės sudedamosios dalys – klinkeris ir lakieji pelenai (rūgštieji ir baziniai lakieji pelenai)

Sudedamosios dalies pavadinimas

EB Nr.

Koncentracija (masės dalis %)

Portlandcemenčio klinkeris

266–043–4

41–94

Lakieji pelenai

931–322–8

5,5–55

Kalcio sulfatas

231–900–3

0–8

Dūmų dulkės(1)

270–659–9

0–5

Neorganinės gamtinės mineralinės medžiagos

310–127–6

Geležies (II) sulfatas

231–753–5

0–1

Alavo (II) sulfatas

231–302–2

0–0,1


Standartinis cemento mišinys – 6

Produkto aprašymas

Skalūnų portlandcementis

Portlandcementis ir jo dvi pagrindinės sudedamosios dalys – klinkeris ir degtas skalūnas

Sudedamosios dalies pavadinimas

EB Nr.

Koncentracija (masės dalis %)

Portlandcemenčio klinkeris

266–043–4

59–94

Degtas skalūnas

297–648–1

5,5–35

Kalcio sulfatas

231–900–3

0–8

Dūmų dulkės(1)

270–659–9

0–5

Neorganinės gamtinės mineralinės medžiagos

310–127–6

Geležies (II) sulfatas

231–753–5

0–1

Alavo (II) sulfatas

231–302–2

0–0,1


Standartinis cemento mišinys – 7

Produkto aprašymas

Klinties portlandcementis

Portlandcementis ir jo dvi pagrindinės sudedamosios dalys – klinkeris ir klintis

Sudedamosios dalies pavadinimas

EB Nr.

Koncentracija (masės dalis %)

Portlandcemenčio klinkeris

266–043–4

59–94

Klintis

215–279–6

5,5–35

Kalcio sulfatas

231–900–3

0–8

Dūmų dulkės(1)

270–659–9

0–5

Neorganinės gamtinės mineralinės medžiagos

310–127–6

Geležies (II) sulfatas

231–753–5

0–1

Alavo (II) sulfatas

231–302–2

0–0,1


Standartinis cemento mišinys – 8

Produkto aprašymas

Sudėtinis portlandcementis, sudėtinis cementas (šlakas ir klintis)

Portlandcementis ir jo trys pagrindinės sudedamosios dalys – klinkeris, šlakas ir klintis

Sudedamosios dalies pavadinimas

EB Nr.

Koncentracija (masės dalis %)

Portlandcemenčio klinkeris

266–043–4

31,9–88

Granuliuotas aukštakrosnės šlakas

266–002–0

5,5–59

Klintis

215–279–6

5,5–29

Kalcio sulfatas

231–900–3

0–8

Dūmų dulkės(1)

270–659–9

0–5

Neorganinės gamtinės mineralinės medžiagos

310–127–6

Geležies (II) sulfatas

231–753–5

0–1

Alavo (II) sulfatas

231–302–2

0–0,1


Standartinis cemento mišinys – 9

Produkto aprašymas

Sudėtinis portlandcementis, sudėtinis cementas (šlakas ir lakieji pelenai)

Portlandcementis ir jo trys pagrindinės sudedamosios dalys – klinkeris, aukštakrosnės šlakas, rūgštieji ir baziniai lakieji pelenai

Sudedamosios dalies pavadinimas

EB Nr.

Koncentracija (masės dalis %)

Portlandcemenčio klinkeris

266–043–4

18,2–88

Granuliuotas aukštakrosnės šlakas

266–002–0

5,5–59

Lakieji pelenai

931–322–8

5,5–49

Kalcio sulfatas

231–900–3

0–8

Dūmų dulkės(1)

270–659–9

0–5

Neorganinės gamtinės mineralinės medžiagos

310–127–6

Geležies (II) sulfatas

231–753–5

0–1

Alavo (II) sulfatas

231–302–2

0–0,1


Standartinis cemento mišinys – 10

Produkto aprašymas

Sudėtinis portlandcementis, sudėtinis cementas (šlakas ir pucolanai)

Portlandcementis ir jo trys pagrindinės sudedamosios dalys – klinkeris, aukštakrosnės šlakas, gamtinis arba gamtinis degtasis pucolanas

Sudedamosios dalies pavadinimas

EB Nr.

Koncentracija (masės dalis %)

Portlandcemenčio klinkeris

266–043–4

18,2–88

Granuliuotas aukštakrosnės šlakas

266–002–0

5,5–49

Gamtiniai (degtieji) pucolanai

310–127–6

5,5–49

Kalcio sulfatas

231–900–3

0–8

Dūmų dulkės(1)

270–659–9

0–5

Neorganinės gamtinės mineralinės medžiagos

310–127–6

Geležies (II) sulfatas

231–753–5

0–1

Alavo (II) sulfatas

231–302–2

0–0,1


Standartinis cemento mišinys – 11

Produkto aprašymas

Sudėtinis portlandcementis (šlakas ir degtas skalūnas)

Portlandcementis ir jo trys pagrindinės sudedamosios dalys – klinkeris, aukštakrosnės šlakas, degtas skalūnas

Sudedamosios dalies pavadinimas

EB Nr.

Koncentracija (masės dalis %)

Portlandcemenčio klinkeris

266–043–4

59–94

Granuliuotas aukštakrosnės šlakas

266–002–0

5,5–29

Degtas skalūnas

297–648–1

5,5–29

Kalcio sulfatas

231–900–3

0–8

Dūmų dulkės(1)

270–659–9

0–5

Neorganinės gamtinės mineralinės medžiagos

310–127–6

Geležies (II) sulfatas

231–753–5

0–1

Alavo (II) sulfatas

231–302–2

0–0,1


Standartinis cemento mišinys – 12

Produkto aprašymas

Sudėtinis portlandcementis (klintis ir lakieji pelenai)

Portlandcementis ir jo trys pagrindinės sudedamosios dalys – klinkeris, klintis, rūgštieji ir baziniai lakieji pelenai

Sudedamosios dalies pavadinimas

EB Nr.

Koncentracija (masės dalis %)

Portlandcemenčio klinkeris

266–043–4

46–94

Klintis

215–279–6

5,5–29

Lakieji pelenai

931–322–8

5,5–44

Kalcio sulfatas

231–900–3

0–8

Dūmų dulkės(1)

270–659–9

0–5

Neorganinės gamtinės mineralinės medžiagos

310–127–6

Geležies (II) sulfatas

231–753–5

0–1

Alavo (II) sulfatas

231–302–2

0–0,1


Standartinis cemento mišinys – 13

Produkto aprašymas

Sudėtinis portlandcementis (klintis ir pucolanai)

Portlandcementis ir jo trys pagrindinės sudedamosios dalys – klinkeris, klintis, gamtinis arba gamtinis degtasis pucolanas

Sudedamosios dalies pavadinimas

EB Nr.

Koncentracija (masės dalis %)

Portlandcemenčio klinkeris

266–043–4

46–94

Klintis

215–279–6

5,5–29

Gamtiniai (degtieji) pucolanai

310–127–6

5,5–44

Kalcio sulfatas

231–900–3

0–8

Dūmų dulkės(1)

270–659–9

0–5

Neorganinės gamtinės mineralinės medžiagos

310–127–6

Geležies (II) sulfatas

231–753–5

0–1

Alavo (II) sulfatas

231–302–2

0–0,1


Standartinis cemento mišinys – 14

Produkto aprašymas

Sudėtinis portlandcementis (klintis ir degtas skalūnas)

Portlandcementis ir jo trys pagrindinės sudedamosios dalys – klinkeris, klintis ir degtas skalūnas

Sudedamosios dalies pavadinimas

EB Nr.

Koncentracija (masės dalis %)

Portlandcemenčio klinkeris

266–043–4

59–94

Klintis

215–279–6

5,5–29

Degtas skalūnas

297–648–1

5,5–29

Kalcio sulfatas

231–900–3

0–8

Dūmų dulkės(1)

270–659–9

0–5

Neorganinės gamtinės mineralinės medžiagos

310–127–6

Geležies (II) sulfatas

231–753–5

0–1

Alavo (II) sulfatas

231–302–2

0–0,1


Standartinis cemento mišinys – 15

Produkto aprašymas

Sudėtinis portlandcementis, pucolaninis cementas (lakieji pelenai ir pucolanai)

Portlandcementis ir jo trys pagrindinės sudedamosios dalys – klinkeris, rūgštieji ir baziniai lakieji pelenai, gamtinis arba gamtinis degtasis pucolanas

Sudedamosios dalies pavadinimas

EB Nr.

Koncentracija (masės dalis %)

Portlandcemenčio klinkeris

266–043–4

41–94

Gamtiniai (degtieji) pucolanai

310–127–6

5,5–55

Lakieji pelenai

931–322–8

5,5–55

Kalcio sulfatas

231–900–3

0–8

Dūmų dulkės(1)

270–659–9

0–5

Neorganinės gamtinės mineralinės medžiagos

310–127–6

Geležies (II) sulfatas

231–753–5

0–1

Alavo (II) sulfatas

231–302–2

0–0,1


Standartinis cemento mišinys – 16

Produkto aprašymas

Sudėtinis portlandcementis

Portlandcementis ir jo keturios pagrindinės sudedamosios dalys – klinkeris ir trys iš šių sudedamųjų dalių: aukštakrosnės šlakas, silicio dioksido mikrodulkės, lakieji pelenai, pucolanas, degtas skalūnas, klintis

Sudedamosios dalies pavadinimas

EB Nr.

Koncentracija (masės dalis %)

Portlandcemenčio klinkeris

266–043–4

59–94

Granuliuotas aukštakrosnės šlakas

Gamtiniai (degtieji) pucolanai

Lakieji pelenai

Degtas skalūnas

Klintis

Silicio dioksido mikrodulkės

266–002–0

310–127–6

931–322–8

297–648–1

215–279–6

273–761–1

5,5–23

Kalcio sulfatas

231–900–3

0–8

Dūmų dulkės(1)

270–659–9

0–5

Neorganinės gamtinės mineralinės medžiagos

310–127–6

Geležies (II) sulfatas

231–753–5

0–1

Alavo (II) sulfatas

231–302–2

0–0,1


Standartinis cemento mišinys – 17

Produkto aprašymas

Sudėtinis cementas

Portlandcementis ir jo keturios pagrindinės sudedamosios dalys – klinkeris, šlakas, rūgštieji lakieji pelenai, gamtinis arba gamtinis degtasis pucolanas

Sudedamoji dalis

EB Nr.

Koncentracija (masės dalis %)

Portlandcemenčio klinkeris

266–043–4

18,3–64

Granuliuotas aukštakrosnės šlakas

266–002–0

16,5–49

Gamtiniai (degtieji) pucolanai

310–127–6

5,5–43

Lakieji pelenai

931–322–8

5,5–43

Kalcio sulfatas

231–900–3

0–8

Dūmų dulkės(1)

270–659–9

0–5

Neorganinės gamtinės mineralinės medžiagos

310–127–6

Geležies (II) sulfatas

231–753–5

0–1

Alavo (II) sulfatas

231–302–2

0–0,1


Standartinis cemento mišinys – 18

Produkto aprašymas

Kalcio aliuminatinis cementas

Sudedamoji dalis

EB Nr.

Koncentracija (masės dalis %)

Kalcio aliuminatinio cemento klinkeris

266–045–5

86,5–100

Cemento malimo priedai

0–0,2


Standartinis cemento mišinys – 19

Produkto aprašymas

Mūrijimo cementas (su klinkeriu ir kalkėmis) MC 5, MC 12,5, MC 22,5

Sudedamosios dalies pavadinimas

EB Nr.

Koncentracija (masės dalis %)

Portlandcemenčio klinkeris

266–043–4

25–60

Statybinės kalkės pagal EN 459

215–138–9

1–75

Gesintos kalkės pagal EN 459

215–137–3

Kita, nepavojinga neorganinė sudedamoji dalis

310–127–6

0–74

Neorganiniai pigmentai pagal EN 12878

0–1


Standartinis cemento mišinys – 20

Produkto aprašymas

Mūrijimo cementas (su klinkeriu, be kalkių) MC 5, MC 12,5, MC 22,5

Sudedamosios dalies pavadinimas

EB Nr.

Koncentracija (masės dalis %)

Portlandcemenčio klinkeris

266–043–4

25–60

Kita, nepavojinga neorganinė sudedamoji dalis

310–127–6

40–75

Neorganiniai pigmentai pagal EN 12878

 

0–1

2.   GIPSINIS RIŠIKLIS

Gipsinio rišiklio standartinis mišinys

Sudedamosios dalies pavadinimas

EB Nr.

Koncentracija

(masės dalis %)

Kalcio sulfatas

231–900–3

≥ 50 ir < 100

Kalcio dihidroksidas

215–137–3

> 0 ir ≤ 5

3.   Prekinis betono mišinys

Standartinis prekinis betono mišinys 1

Betono stiprio klasės C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C28/35, C32/40, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60

LC8/9, LC12/13, LC16/18, LC20/22, LC25/28, LC30/33, LC35/38, LC40/44, LC45/50, LC50/55, LC55/60

Sudedamosios dalies pavadinimas

EB Nr.

Koncentracija (masės dalis %)

Cementas

270–659–9

3–18

Vanduo

231–791–2

5–8

Užpildai

273–727–6

70–80

Porodariai priedai (priedas)

0–0,08

Plastikliai/superplastikliai (priedas)

0–0,15

Kietėjimo lėtikliai (priedas)

0–0,4

Kietėjimo greitikliai (priedas)

0–0,2

Vandens įgeriamumą mažinanti įmaiša (priedas)

0–0,25

Lakieji pelenai

931–322–8

0–8

Silicio dioksido mikrodulkės

273–761–1

0–3

GGBS

266–002–0

0–6


Standartinis prekinis betono mišinys 2

Betono stiprio klasės C55/67, C60/75, C70/85, C80/95, C90/105, C100/105

LC 60/66, LC70/77, LC80/88

Sudedamosios dalies pavadinimas

EB Nr.

Koncentracija (masės dalis %)

Cementas

270–659–9

12–25

Vanduo

231–791–2

5–8

Užpildai

273–727–6

70–80

Porodariai priedai (priedas)

0,04–0,08

Plastikliai/superplastikliai (priedas)

0–0,15

Kietėjimo lėtikliai (priedas)

0–0,4

Kietėjimo greitikliai (priedas)

0–0,2

Vandens įgeriamumą mažinanti įmaiša (priedas)

0–0,25

Lakieji pelenai

931–322–8

0–8

Silicio dioksido mikrodulkės

273–761–1

0–3

GGBS

266–002–0

0–6


Top