EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1434

Komisijos reglamentas (ES) 2020/1434 2020 m. spalio 9 d. kuriuo dėl 16-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (Tekstas svarbus EEE)

C/2020/6829

OJ L 331, 12.10.2020, p. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1434/oj

12.10.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 331/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/1434

2020 m. spalio 9 d.

kuriuo dėl 16-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1126/2008 (2) priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai ir aiškinimai, galioję 2008 m. spalio 15 d.;

(2)

COVID-19 pandemija sukėlė precedento neturintį išorinį sukrėtimą Sąjungai ir jos ekonomikai, todėl reikia imtis priemonių, kuriomis būtų kiek įmanoma sumažintas neigiamas poveikis piliečiams ir įmonėms;

(3)

valstybės narės ir Sąjunga ėmėsi priemonių, kad suteiktų finansinę paramą įmonėms, įskaitant įmokų mokėjimo atidėjimą remiantis privačiais ar valstybiniais moratoriumais, padėtų išvengti nereikalingų bankrotų bei darbo vietų praradimo ir paremtų greitą ekonomikos atsigavimą;

(4)

2020 m. gegužės 28 d. Tarptautinių apskaitos standartų valdyba (TASV) paskelbė dokumentą „Su COVID-19 susijusios nuomos nuolaidos“ (16-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto (TFAS) „Nuoma“ pataisą);

(5)

16-ojo TFAS pataisa suteikiama neprivaloma laikina su COVID-19 susijusi veiklos lengvata nuomininkams, kurie naudojasi nuomos mokesčių mokėjimo atidėjimu, nesumenkinant bendrovių teikiamos finansinės informacijos svarbos ir naudingumo. Pasikonsultavusi su Europos finansinės atskaitomybės patariamąja grupe, Komisija daro išvadą, kad 16-ojo TFAS pataisa atitinka Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 3 straipsnio 2 dalyje išdėstytus priėmimo kriterijus;

(6)

TASV nustatyta 16-ojo TFAS pataisų įsigaliojimo data – 2020 m. birželio 1 d. Todėl siekiant atitinkamiems emitentams užtikrinti teisinį tikrumą, taip pat užtikrinti derėjimą su kitais Reglamente (EB) Nr. 1126/2008 nustatytais apskaitos standartais, šio reglamento nuostatos turėtų būti taikomos atgaline data;

(7)

atsižvelgiant į šios veiklos lengvatos, susijusios su COVID-19, skubumą, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(8)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Apskaitos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1126/2008 priede pateiktas 16-asis tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas (TFAS) „Nuoma“ iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Visos įmonės 1 straipsnyje nurodytas pataisas taiko finansiniams metams, prasidedantiems 2020 m. sausio 1 d. arba vėliau, ne vėliau kaip nuo 2020 m. birželio 1 d.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. spalio 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

(2)  2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (OL L 320, 2008 11 29, p. 1).


PRIEDAS

Su COVID-19 susijusios nuomos nuolaidos

16-ojo TFAS pataisa

16-ojo TFAS „Nuoma“ pataisa

Įterpiami 46A, 46B, 60A, C1A, C20A ir C20B straipsniai. Prieš C20A straipsnį įterpiama nauja antraštė. Kad būtų patogu skaityti, šie straipsniai nepabraukiami.

NUOMININKAS

Vertinimas

Vėlesnis vertinimas

Nuomos pakeitimai

46A.

Galima taikyti tokią praktinę priemonę: nuomininkas gali pasirinkti nevertinti, ar nuomos nuolaida, atitinkanti 46B straipsnio sąlygas, yra nuomos pakeitimas. Šią galimybę pasirinkęs nuomininkas bet kokį nuomos mokesčių pasikeitimą dėl nuomos nuolaidos turi apskaityti taip pat, kaip jį apskaitytų taikydamas šį standartą, jeigu pasikeitimas nebūtų laikomas nuomos pakeitimu.

46B.

46A straipsnyje nustatyta praktinė priemonė taikoma tik nuomos nuolaidoms, kurios yra tiesioginė COVID-19 pandemijos pasekmė, ir tik jei įvykdomos visos šios sąlygos:

a)

dėl nuomos mokesčių pasikeitimo patikslintas atlygis už nuomą yra iš esmės toks pats kaip atlygis už nuomą prieš pat pasikeitimą arba už jį mažesnis;

b)

bet koks nuomos mokesčių sumažinimas turi įtakos tik mokesčiams, kurie iš pradžių turėjo būti sumokėti 2021 m. birželio 30 d. arba anksčiau (pavyzdžiui, nuomos nuolaida atitiktų šią sąlygą, jeigu ji lemtų mažesnius nuomos mokesčius 2021 m. birželio 30 d. arba anksčiau ir didesnius nuomos mokesčius po 2021 m. birželio 30 d.), ir

c)

kitos nuomos sąlygos iš esmės nekeičiamos.

Atskleidimas

60A.

Jeigu nuomininkas taiko 46A straipsnyje nustatytą praktinę priemonę, jis turi atskleisti:

a)

informaciją, kad praktinę priemonę jis taikė visoms 46B straipsnio sąlygas atitinkančioms nuomos nuolaidoms, arba, jei priemonės visoms tokioms nuomos nuolaidoms netaikė, informaciją apie sutarčių, kurioms jis taikė praktinę priemonę, pobūdį (žr. 2 straipsnį) ir

b)

sumą, ataskaitiniu laikotarpiu pripažintą pelnu arba nuostoliais, siekiant atsižvelgti į nuomos mokesčių pasikeitimus dėl nuomos nuolaidų, kurioms nuomininkas taikė 46A straipsnyje nustatytą praktinę priemonę.

C priedas

Įsigaliojimo data ir pereinamasis laikotarpis

ĮSIGALIOJIMO DATA

C1A.

2020 m. gegužės mėn. paskelbtu dokumentu Su COVID-19 susijusios nuomos nuolaidos įterpti 46A, 46B, 60A, C20A ir C20B straipsniai. Tą pataisą nuomininkas turi taikyti 2020 m. birželio 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams. Leidžiama taikyti anksčiau, taip pat ir finansinėse ataskaitose, kurias paskelbti 2020 m. gegužės 28 d. įgaliojimas nesuteiktas.

PEREINAMASIS LAIKOTARPIS

Nuomininkams taikomos su COVID-19 susijusios nuomos nuolaidos

C20A.

Dokumentą Su COVID-19 susijusios nuomos nuolaidos (žr. C1A straipsnį) nuomininkas turi taikyti retrospektyviai, pripažindamas sukauptą tos pataisos taikymo pirmą kartą poveikį kaip nepaskirstytojo pelno (ar atitinkamai kito nuosavybės komponento) pradinio likučio koregavimą metinio ataskaitinio laikotarpio, kuriuo nuomininkas pataisą taiko pirmą kartą, pradžioje.

C20B.

Ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo nuomininkas dokumentą Su COVID-19 susijusios nuomos nuolaidos taiko pirmą kartą, jis neprivalo atskleisti 8-ojo TAS 28 straipsnio f punkte reikalaujamos informacijos.

Top