EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1292

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1292 2020 m. rugsėjo 15 d. dėl Agrilus planipennis Fairmaire patekimo iš Ukrainos į Sąjungą prevencijos priemonių, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 XI priedas

C/2020/6192

OJ L 302, 16.9.2020, p. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 10/04/2022; panaikino 32021R2285

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1292/oj

16.9.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 302/20


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1292

2020 m. rugsėjo 15 d.

dėl Agrilus planipennis Fairmaire patekimo iš Ukrainos į Sąjungą prevencijos priemonių, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 XI priedas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/2031 2016 m. spalio 26 d. dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (1), ypač į jo 41 straipsnio 2 dalį ir 72 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Agrilus planipennis Fairmaire (toliau – nurodytasis kenkėjas) įtrauktas į Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 (2) II priedo sąrašą kaip Sąjungos karantininis kenkėjas. Jis taip pat įtrauktas į prioritetinių kenkėjų sąrašą Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2019/1702 (3);

(2)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 VII priede nustatyti tam tikrų rūšių augalų, medienos ir nuluptos žievės importo iš trečiųjų valstybių, kuriose aptinkamas nurodytasis kenkėjas, reikalavimai, susiję su šiuo kenkėju. Pagal to reglamento XI priedo A dalį fitosanitariniai sertifikatai reikalingi siekiant įvežti tokius augalus ar augalinius produktus į Sąjungą iš atitinkamų trečiųjų kilmės valstybių;

(3)

2019 m. lapkričio mėn. Ukraina patvirtino pirmąsias oficialias išvadas dėl nurodytojo kenkėjo buvimo jos teritorijoje;

(4)

ši šalis nėra įtraukta į trečiųjų valstybių, iš kurių pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 VII priedą leidžiamas importas į Sąjungos teritoriją, sąrašą. Todėl reikėtų patvirtinti konkrečias priemones, kuriomis būtų užkirstas kelias iš Ukrainos į Sąjungą patekti nurodytajam kenkėjui, kuris aptinkamas ant tam tikrų rūšių augalų, medienos ir nuluptos žievės;

(5)

atsižvelgiant į nurodytojo kenkėjo keliamą fitosanitarinę riziką, prie atitinkamų į Sąjungą įvežamų Ukrainos kilmės augalų, medienos ir žievės, kuriuose, kaip žinoma, aptinkamas šis kenkėjas, turėtų būti pridedamas fitosanitarinis sertifikatas, įskaitant papildomą deklaraciją, kurioje nurodoma, kad jie yra kilę iš nurodytuoju organizmu neužkrėstos teritorijos. Tokia papildoma deklaracija turėtų būti parengta laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų ir apie ją turėtų būti iš anksto pranešta Komisijai. Tam tikrų rūšių mediena turėtų būti importuojama tik tinkamai ją apdorojus arba pašalinus žievę ir dalį išorinės balanos, kad būtų užtikrinta aukštesnio lygio fitosanitarinė apsauga;

(6)

kadangi užkrėtimo nurodytuoju kenkėju statusą Ukrainoje dar reikia papildomai patvirtinti, reikėtų gauti papildomų techninių ir mokslinių įrodymų, kad būtų galima įvertinti šio kenkėjo Sąjungai keliamą fitosanitarinę riziką. Siekiant atnaujinti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 VII priede išvardytas atitinkamas priemones, taip pat reikia gauti tokių įrodymų dėl kenkėjo buvimo kitose trečiosiose valstybėse. Todėl šiame reglamente nustatytos priemonės turėtų būti kuo greičiau peržiūrėtos;

(7)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 XI priedas taip pat turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų galima reikalauti, kad atitinkami augalai ir augaliniai produktai iš Ukrainos į Sąjungą būtų įvežami su fitosanitariniu sertifikatu;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos Agrilus planipennis Fairmaire patekimo iš Ukrainos į Sąjungą prevencijos priemonės.

2 straipsnis

Ukrainos kilmės augalų, medienos ir nuluptos žievės įvežimas į Sąjungą

Ukrainos kilmės augalai, mediena ir nulupta žievė į Sąjungą įvežami tik tuo atveju, jei jie atitinka priede išvardytas atitinkamas priemones.

3 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 XI priedo pakeitimas

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 XI priedo A dalis iš dalies keičiama taip:

a)

3 punkto įrašo „Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth ir Ulmus davidiana Planch.“ trečios skilties tekstas pakeičiamas taip: „Kanada, Kinija, Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika, Japonija, Mongolija, Korėjos Respublika, Rusija, Taivanas, Ukraina ir Jungtinės Amerikos Valstijos“;

b)

11 punkto įrašo „Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth ir Ulmus davidiana Planch.“ trečios skilties tekstas pakeičiamas taip: „Kanada, Kinija, Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika, Japonija, Mongolija, Korėjos Respublika, Rusija, Taivanas, Ukraina ir Jungtinės Amerikos Valstijos“;

c)

12 punkto įrašo „Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth ir Ulmus davidiana Planch., įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos“ trečios skilties tekstas pakeičiamas taip: „Kanada, Kinija, Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika, Japonija, Mongolija, Korėjos Respublika, Rusija, Taivanas, Ukraina ir Jungtinės Amerikos Valstijos“.

4 straipsnis

Laikinųjų priemonių peržiūra

Šiame reglamente nustatytos priemonės skirtos išvengti fitosanitarinės rizikos, kuri nėra visapusiškai įvertinta, ir jos yra laikinos.

Šios priemonės turi būti peržiūrėtos kuo greičiau ir ne vėliau kaip per vienus metus nuo šio reglamento priėmimo dienos.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. rugsėjo 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 317, 2016 11 23, p. 4.

(2)  2019 m. lapkričio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/2072, kuriuo nustatomos vienodos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų įgyvendinimo sąlygos, panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 690/2008 ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2019 (OL L 319, 2019 12 10, p. 1).

(3)  2019 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1702, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2031 papildomas nustatant prioritetinių kenkėjų sąrašą (OL L 260, 2019 10 11, p. 8).


PRIEDAS

Ukrainos kilmės augalų, augalinių produktų bei kitų objektų sąrašas ir jiems įvežti į Sąjungos teritoriją taikomos 2 straipsnyje nurodytos atitinkamos priemonės

Augalai, augaliniai produktai ar kiti objektai

KN kodas

Priemonės

1.

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ir Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Augalai turi atitikti abi šias sąlygas:

a)

prie jų pridedamas fitosanitarinis sertifikatas, kurio skiltyje „Papildoma deklaracija“ nurodyta, kad augalai yra kilę iš teritorijos, kurią Ukrainos nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Agrilus planipennis Fairmaire ir kuri yra bent už 100 km nuo artimiausios žinomos teritorijos, kurioje oficialiai patvirtintas nurodytojo kenkėjo buvimas;

b)

Ukrainos nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šios teritorijos neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai.

2.1.

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ir Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. mediena, išskyrus:

skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraižų pavidalo medieną, kuri visa arba jos dalis gauta iš šių medžių;

medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos, ir baldus bei kitus iš neapdorotos medienos pagamintus objektus.

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Mediena atitinka vieną iš šių sąlygų:

a)

prie jos pridedamas fitosanitarinis sertifikatas, kurio skiltyje „Papildoma deklaracija“ nurodyta, kad mediena yra kilusi iš konkrečiai nurodytos teritorijos, kurią Ukrainos nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Agrilus planipennis Fairmaire ir kuri yra bent už 100 km nuo artimiausios žinomos teritorijos, kurioje oficialiai patvirtintas nurodytojo kenkėjo buvimas, o Ukrainos nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šios teritorijos neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai;

b)

prie jos pridedamas fitosanitarinis sertifikatas, kurio skiltyje „Papildoma deklaracija“ nurodyta, kad nuo medienos įmonėje, kurią patvirtino ir prižiūri Ukrainos nacionalinė augalų apsaugos organizacija, nulupta žievė ir nuskusta bent 2,5 cm storio išorinės balanos;

c)

prie jos pridedamas fitosanitarinis sertifikatas, kurio skiltyje „Papildoma deklaracija“ nurodyta, kad mediena apdorota jonizuojančiąja spinduliuote, kad sugertoji apšvitos dozė visoje medienoje būtų ne mažesnė kaip 1 kGy.

2.2.

Skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraižų pavidalo mediena, kuri visa arba kurios dalis gauta iš Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ir Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Mediena atitinka abi šias sąlygas:

a)

prie jos pridedamas fitosanitarinis sertifikatas, kurio skiltyje „Papildoma deklaracija“ nurodyta, kad mediena yra kilusi iš konkrečiai nurodytos teritorijos, kurią Ukrainos nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Agrilus planipennis Fairmaire ir kuri yra bent už 100 km nuo artimiausios žinomos teritorijos, kurioje oficialiai patvirtintas nurodytojo kenkėjo buvimas;

b)

Ukrainos nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šios teritorijos neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai.

3.

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ir Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. nulupta žievė ir iš žievės pagaminti objektai

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Žievė turi atitikti abi šias sąlygas:

a)

prie jos pridedamas fitosanitarinis sertifikatas, kurio skiltyje „Papildoma deklaracija“ nurodyta, jog pateiktas oficialus patvirtinimas, kad žievė yra kilusi iš konkrečiai nurodytos teritorijos, kurią Ukrainos nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Agrilus planipennis Fairmaire ir kuri yra bent už 100 km nuo artimiausios žinomos teritorijos, kurioje oficialiai patvirtintas nurodytojo kenkėjo buvimas;

b)

Ukrainos nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šios teritorijos neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai.


Top