EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1173

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1173 2020 m. birželio 4 d. kuriuo dėl išankstinio informacijos atskleidimo laikotarpio trukmės iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių

C/2020/3338

OL L 259, 2020 8 10, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1173/oj

10.8.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 259/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/1173

2020 m. birželio 4 d.

kuriuo dėl išankstinio informacijos atskleidimo laikotarpio trukmės iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 290 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalį ir 23a straipsnį,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (2), ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį ir 32b straipsnį,

kadangi:

(1)

2018 m. birželio 7 d. buvo paskelbtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/825 (3), kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1036 (toliau – pagrindinis antidempingo reglamentas) ir Reglamentas (ES) 2016/1037 (toliau – pagrindinis antisubsidijų reglamentas);

(2)

siekiant didesnio antidempingo ir kompensacinių muitų tyrimų skaidrumo ir nuspėjamumo, šalys, kurios patirs poveikį dėl laikinųjų antidempingo ir kompensacinių priemonių nustatymo, visų pirma importuotojai, turėtų būti informuojami, kad tokias priemones ketinama nustatyti. Be to, kai vykdant tyrimus konstatuojama, kad nėra tikslinga nustatyti laikinąsias priemones, pageidautina, kad šalys būtų pakankamai iš anksto informuojamos apie tai, kad priemonės nėra nustatomos. Todėl buvo nustatytas trijų savaičių išankstinio informacijos atskleidimo laikotarpis;

(3)

pagal pagrindinio antidempingo reglamento 7 straipsnio 1 dalį ir pagrindinio antisubsidijų reglamento 12 straipsnio 1 dalį Komisija iki 2020 m. birželio 9 d. turėjo įvertinti, ar išankstinio informacijos atskleidimo laikotarpiu importas žymiai išaugo ir, jei taip, ar šis išaugęs importas padarė papildomos žalos Sąjungos pramonei, nepaisant galimos registracijos arba žalos skirtumo koregavimo;

(4)

remdamasi šiuo įvertinimu, Komisija turi pakeisti išankstinio informacijos atskleidimo laikotarpį į dviejų savaičių laikotarpį, jeigu importas žymiai išauga ir dėl jo padaroma papildoma žala, ir į keturių savaičių laikotarpį, jeigu taip neįvyko;

(5)

kaip nustatyta pagrindinio antidempingo reglamento 7 straipsnio 1 dalyje ir 23a straipsnio 2 dalyje ir pagrindinio antisubsidijų reglamento 12 straipsnio 1 dalyje ir 32b straipsnio 2 dalyje, šį įvertinimą Komisija privalo atlikti tik vieną kartą;

(6)

nuo Reglamento (ES) 2018/825 įsigaliojimo 2018 m. birželio 8 d. Komisija inicijavo 19 tyrimų (4) pagal pagrindinio antidempingo reglamento 5 straipsnį ir šešis tyrimus pagal pagrindinio antisubsidijų reglamento 10 straipsnį;

(7)

atliekant dvylika iš šių tyrimų, tiek buvo užbaigtas jų pradinis etapas, tiek buvo turima importo duomenų, susijusių su išankstinio informacijos atskleidimo laikotarpiu. Todėl juos buvo galima analizuoti, siekiant įvertinti, ar išankstinio informacijos atskleidimo laikotarpiu importas žymiai išaugo (5);

(8)

todėl Komisijos turimų bylų, kuriomis ji galėtų grįsti savo vertinimą dėl to, ar išankstinio informacijos atskleidimo laikotarpiu importas žymiai išaugo, skaičius yra ribotas, kaip ir tikėtasi tuo metu, kai buvo susitarta dėl Reglamento (ES) 2018/825. Tačiau tose bylose pastebima aiški tendencija;

(9)

šešiuose iš šių dvylikos tyrimų Komisija nusprendė nustatyti laikinąsias priemones. Kituose šešiuose likus trims savaitėms iki laikinųjų priemonių nustatymo termino šalys buvo informuotos apie Komisijos ketinimą to nedaryti;

(10)

remdamasi 1 lentelėje apibendrintais statistiniais duomenimis, Komisija nustatė, kad importo iš nagrinėjamųjų šalių į Sąjungą apimtis padidėjo tik dviejuose tyrimuose. Kituose tyrimuose užfiksuotas žymus sumažėjimas;

1 lentelė

Importo apimtis kiekvienoje byloje

Bylos pavadinimas ir numeris

Sprendimas nustatyti laikinąsias priemones

Importo kilmės šalis

Importas per TL (tonomis)

Importas per išankstinį faktų atskleidimą (tonomis)

Importo augimas

Karbamido ir amonio nitrato mišiniai (AD649)

Taip

Rusija

35 297

8 497

– 76 %

JAV

42 700

0

– 100 %

Trinidadas

21 183

0

– 100 %

Iš viso

99 180

8 498

– 91 %

Biodyzelinas (AS650)

Taip

Indonezija

29 693

24 045

– 19 %

Plieniniai ratlankiai (AD652)

Taip

KLR

13 763

914

– 93 %

Stiklo pluošto audiniai (AD653)

Ne

Egiptas

882

4

– 100 %

KLR

2 161

1 724

– 20 %

Iš viso

3 043

1 728

– 43 %

Ištisinių gijų stiklo pluošto produktai (AD655)

Ne

Egiptas

8 295

3 076

– 63 %

Bahreinas

1 350

327

– 76 %

Iš viso

9 644

3 403

– 65 %

Stiklo pluošto audiniai (AS656)

Ne

Egiptas

882

37

– 96 %

KLR

2 161

2 500

16 %

Iš viso

3 043

2 537

– 17 %

Ištisinių gijų stiklo pluošto produktai (AS657)

Taip

Egiptas

8 295

11 574

38 %

Šaltinis: Eurostatas, patikrinti Sąjungos pramonės pateikti duomenys ir „Surveillance II“.

(11)

daugumoje įvertintų bylų žymaus augimo nenustatyta. Be to, vienu iš dviejų atvejų, kai importas padidėjo, jis galiausiai buvo susijęs ne su išankstiniu informacijos atskleidimu, o su tuo, kad Komisija nenustatė laikinųjų muitų. Iš tiesų ir pagal ankstesnę sistemą, iš anksto neatskleidžiant informacijos, gaminiai bet kokiu atveju galėjo būti importuojami į Sąjungą be muito, kai visoms suinteresuotosioms šalims buvo aišku, kad dėl to, jog pasibaigs taikomas terminas, laikinieji muitai nebus nustatyti;

(12)

taigi lieka vienas atvejis, kai išankstinio informacijos atskleidimo laikotarpiu prieš nustatant laikinąsias priemones importas dar labiau padidėjo;

(13)

todėl Komisija padarė išvadą, kad importas išankstinio faktų atskleidimo laikotarpiu Sąjungos pramonei papildomos žalos nepadarė. Atitinkamai išankstinio informacijos atskleidimo laikotarpis turėtų būti pakeistas į keturias savaites;

(14)

kadangi nėra jokių kitų konkrečių šį klausimą reglamentuojančių pereinamojo laikotarpio taisyklių, tikslinga paaiškinti, kad pratęstas išankstinio informacijos atskleidimo laikotarpis neturėtų daryti poveikio jokiems tyrimams, inicijuotiems pagal Reglamento (ES) 2016/1036 5 straipsnio 9 dalį arba Reglamento (ES) 2016/1037 10 straipsnio 11 dalį, pranešus apie inicijavimą iki šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos. Tai turėtų užtikrinti teisinį tikrumą, suteikti suinteresuotosioms šalims pagrįstą galimybę prisitaikyti prie senųjų taisyklių galiojimo pabaigos ir naujų taisyklių įsigaliojimo, taip pat sudaryti palankesnes sąlygas veiksmingam, tvarkingam ir teisingam reglamentų (ES) 2016/1036 ir (ES) 2016/1037 įgyvendinimui;

(15)

todėl reglamentai (ES) 2016/1036 ir (ES) 2016/1037 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2016/1036 19a straipsnis pakeičiamas taip:

19a straipsnis

Informacija pradiniame etape

1.   Sąjungos gamintojai, importuotojai, eksportuotojai, jiems atstovaujančios asociacijos ir eksportuojančios valstybės atstovai gali prašyti pateikti jiems informaciją apie planuojamą laikinųjų muitų nustatymą. Prašymai pateikti šią informaciją teikiami raštu, laikantis pranešime apie inicijavimą nustatyto termino. Tokia informacija toms šalims pateikiama prieš keturias savaites iki laikinųjų muitų nustatymo. Tokia informacija apima: tik informavimo tikslais teikiamą siūlomų muitų santrauką, tai, kaip apskaičiuotas dempingo skirtumas ir skirtumas, pakankamas Sąjungos pramonei padarytai žalai atitaisyti, tinkamai atsižvelgiant į poreikį laikytis prievolių užtikrinti konfidencialumą, kaip nustatyta 19 straipsnyje. Šalys per tris darbo dienas nuo tokios informacijos pateikimo dienos pateikia pastabas dėl apskaičiavimų tikslumo.

2.   Tais atvejais, kai ketinama ne nustatyti laikinuosius muitus, o tęsti tyrimą, suinteresuotosioms šalims apie tai pranešama prieš keturias savaites iki 7 straipsnio 1 dalyje nurodyto termino laikiniesiems muitams nustatyti pabaigos.“

2 straipsnis

Reglamento (ES) 2016/1037 29a straipsnis pakeičiamas taip:

29a straipsnis

Informacija pradiniame etape

1.   Sąjungos gamintojai, importuotojai, eksportuotojai, jiems atstovaujančios asociacijos bei kilmės ir (arba) eksportuojančios šalys gali prašyti pateikti jiems informaciją apie planuojamą laikinųjų muitų nustatymą. Prašymai pateikti šią informaciją teikiami raštu, laikantis pranešime apie inicijavimą nustatyto termino. Tokia informacija toms šalims pateikiama prieš keturias savaites iki laikinųjų muitų nustatymo. Tokia informacija apima: tik informavimo tikslais teikiamą siūlomų muitų santrauką, tai, kaip apskaičiuoti kompensuotinos subsidijos suma ir skirtumas, pakankami Sąjungos pramonei padarytai žalai atitaisyti, tinkamai atsižvelgiant į poreikį laikytis prievolių užtikrinti konfidencialumą, kaip nustatyta 29 straipsnyje. Šalys per tris darbo dienas nuo tokios informacijos pateikimo dienos pateikia pastabas dėl apskaičiavimų tikslumo.

2.   Tais atvejais, kai ketinama ne nustatyti laikinuosius muitus, o tęsti tyrimą, suinteresuotosioms šalims apie tai pranešama prieš keturias savaites iki 12 straipsnio 1 dalyje nurodyto termino laikiniesiems muitams nustatyti pabaigos.“

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Šis reglamentas taikomas visiems tyrimams, kurių pranešimas apie inicijavimą pagal Reglamento (ES) 2016/1036 5 straipsnio 9 dalį arba Reglamento (ES) 2016/1037 10 straipsnio 11 dalį paskelbtas Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. birželio 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 176, 2016 6 30, p. 21.

(2)  OL L 176, 2016 6 30, p. 55.

(3)  2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/825, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (OL L 143, 2018 6 7, p. 1).

(4)  Komisija vadovaujasi PPO taikomu skaičiavimo metodu. Tai reiškia, kad jei byla dėl to paties produkto yra inicijuojama dėl importo iš daugiau nei vienos šalies, kiekviena šalis laikoma atskiru tyrimu.

(5)  Trys bylos (dėl Šiaurės Makedonijos Respublikos, Rusijos ir Turkijos kilmės tuščiavidurių profilių) buvo nutrauktos, kitos 10 buvo ką tik pasiekę arba dar nepasiekę pradinio etapo pabaigos, todėl nebuvo patikimų statistinių duomenų apie išankstinio informacijos atskleidimo laikotarpį (rašymo data – 2020 m. balandžio 30 d.).


Top