EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1018

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1018 2020 m. liepos 13 d. kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką geležies pirofosfatas patvirtinamas kaip nedidelės rizikos veiklioji medžiaga ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (Tekstas svarbus EEE)

C/2020/4604

OJ L 225, 14.7.2020, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1018/oj

14.7.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 225/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1018

2020 m. liepos 13 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką geležies pirofosfatas patvirtinamas kaip nedidelės rizikos veiklioji medžiaga ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 13 straipsnio 2 dalį kartu su 22 straipsnio 1 dalimi,

kadangi:

(1)

2015 m. gruodžio 28 d. bendrovė „BROS Sp. z o.o. Sp.k.“ pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 7 straipsnio 1 dalį pateikė Lenkijai paraišką dėl veikliosios medžiagos geležies pirofosfato patvirtinimo;

(2)

pagal to reglamento 9 straipsnio 3 dalį Lenkija kaip valstybė narė ataskaitos rengėja 2016 m. birželio 24 d. pranešė pareiškėjui, kitoms valstybėms narėms, Komisijai ir Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba) apie paraiškos priimtinumą;

(3)

2018 m. rugpjūčio 21 d. valstybė narė ataskaitos rengėja pateikė Komisijai vertinimo ataskaitos projektą (kopiją – Tarnybai), kuriame vertinama, ar galima manyti, kad ta veiklioji medžiaga atitinka Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje nustatytus patvirtinimo kriterijus;

(4)

Tarnyba laikėsi Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 12 straipsnio 1 dalies nuostatų. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 12 straipsnio 3 dalį ji paprašė pareiškėjo valstybėms narėms, Komisijai ir Tarnybai pateikti papildomos informacijos. 2019 m. rugpjūčio 9 d. valstybė narė ataskaitos rengėja pateikė Tarnybai papildomos informacijos vertinimą atnaujintos vertinimo ataskaitos projekto forma;

(5)

2019 m. gruodžio 17 d. Tarnyba pareiškėjui, valstybėms narėms ir Komisijai pranešė savo išvadą (2) dėl to, ar galima manyti, kad veiklioji medžiaga geležies pirofosfatas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje nustatytus patvirtinimo kriterijus. Tarnyba suteikė visuomenei galimybę susipažinti su šia išvada;

(6)

2020 m. kovo 23 ir 24 d. Komisija pateikė Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniam komitetui geležies pirofosfato peržiūros ataskaitą, o 2020 m. gegužės 19 d. – šio reglamento projektą, kuriuo nustatoma, kad geležies pirofosfatas yra patvirtinamas;

(7)

pareiškėjui buvo suteikta galimybė pateikti pastabų dėl peržiūros ataskaitos;

(8)

nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje nustatytų patvirtinimo kriterijų yra laikomasi, kai bent vienas augalų apsaugos produktas, kurio sudėtyje yra šios veikliosios medžiagos, naudojamas pagal vieną ar kelias tipiškas paskirtis, visų pirma peržiūros ataskaitoje išnagrinėtas ir išsamiai aprašytas paskirtis;

(9)

Komisija taip pat mano, kad pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 22 straipsnį geležies pirofosfatas yra nedidelės rizikos veiklioji medžiaga. Iš tiesų geležies pirofosfatas nėra susirūpinimą kelianti medžiaga ir atitinka Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedo 5 punkte, įskaitant 5.1.2 punkto antrą pastraipą, nustatytas sąlygas. Konkrečiau, nors geležies pirofosfatas laikomas patvariu, jis galiausiai suskyla į jonus, kurie yra natūrali žmogaus mitybos sudedamoji dalis, yra labai paplitę aplinkoje ir būtini gyvūnų ir augalų gyvybinėms funkcijoms užtikrinti. Todėl tikimasi, kad Reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 patvirtintų naudojimo paskirčių žmonėms, gyvūnams ir aplinkai daromas papildomas poveikis bus nereikšmingas, palyginti su realiomis ir natūraliomis aplinkybėmis numatomu poveikiu;

(10)

todėl tikslinga geležies pirofosfatą patvirtinti kaip nedidelės rizikos veikliąją medžiagą;

(11)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 4 dalį Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (3) turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(12)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Veikliosios medžiagos patvirtinimas

I priede nurodyta veiklioji medžiaga geležies pirofosfatas patvirtinama pagal šiame priede nustatytas sąlygas.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 daliniai pakeitimai

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. liepos 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  EFSA (Europos maisto ir saugos tarnyba), 2020 m. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ferric pyrophosphate. EFSA Journal 2020;18(1):5986, p. 25. doi:10.2903/j.efsa.2020.5986.

(3)  2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).


I PRIEDAS

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas  (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo termino pabaiga

Konkrečios nuostatos

Geležies pirofosfatas

CAS Nr. 10058-44-3

CIPAC Nr. —

geležies(3+) difosfatas

≥ 802 g/kg

Šios priemaišos kelia susirūpinimą dėl toksiškumo ir žalos aplinkai; jų kiekis techninėje medžiagoje neturi viršyti:

švinas: 3 mg/kg

gyvsidabris: 0,1 mg/kg

kadmis: 1 mg/kg

2020 8 3

2035 8 3

Įgyvendinant vienodus principus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, atsižvelgiama į geležies pirofosfato peržiūros ataskaitos išvadas, visų pirma į jos I ir II priedėlius.


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatybę ir specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.


II PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo D dalis papildoma šiuo įrašu:

Nr.

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas  (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo termino pabaiga

Konkrečios nuostatos

„20

Geležies pirofosfatas

CAS Nr. 10058-44-3

CIPAC Nr. —

geležies(3+) difosfatas

≥ 802 g/kg

Šios priemaišos kelia susirūpinimą dėl toksiškumo ir žalos aplinkai; jų kiekis techninėje medžiagoje neturi viršyti:

švinas: 3 mg/kg

gyvsidabris: 0,1 mg/kg

kadmis: 1 mg/kg

2020 8 3

2035 8 3

Įgyvendinant vienodus principus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, atsižvelgiama į geležies pirofosfato peržiūros ataskaitos išvadas, visų pirma į jos I ir II priedėlius.“


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatybę ir specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.


Top