EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0878

Komisijos reglamentas (ES) 2020/878 2020 m. birželio 18 d. kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas (Tekstas svarbus EEE)

C/2020/4003

OL L 203, 2020 6 26, p. 28–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/878/oj

26.6.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 203/28


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/878

2020 m. birželio 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 131 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priede nustatyti reikalavimai dėl saugos duomenų lapų, kurie naudojami siekiant pateikti informaciją apie chemines medžiagas ir mišinius Sąjungoje, pildymo;

(2)

nuo 2020 m. sausio 1 d. pradedamas taikyti Komisijos reglamentas (ES) 2018/1881 (2), kuriuo iš dalies keičiami Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 I, III ir VI–XII priedai. Reglamentu (ES) 2018/1881 nustatyti konkretūs cheminių medžiagų nanoformų reikalavimai. Su šiais reikalavimais susijusią informaciją reikia įtraukti į saugos duomenų lapus, todėl Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedas turėtų būti atitinkamai pakeistas;

(3)

pagal Visuotinai suderintą cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemą (GHS), parengtą Jungtinių Tautų struktūroje, nustatyti tarptautiniu mastu suderinti cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo kriterijai bei saugos duomenų lapų pildymo taisyklės. Sąjunga patvirtino savo ketinimą GHS kriterijus įtraukti į Sąjungos teisę;

(4)

GHS numatytos pranešimo apie medžiagų ir mišinių keliamus pavojus priemonės yra etiketės ir saugos duomenų lapai. GHS nuostatos dėl saugos duomenų lapų yra įtrauktos į Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006. Todėl Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priede nustatyti saugos duomenų lapų reikalavimai turėtų būti pritaikyti prie GHS šeštąja ir septintąja peržiūromis nustatytų saugos duomenų lapų taisyklių;

(5)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (3) VIII priede be kita ko numatyta galimybė, kad unikalus formulės identifikatorius būtų nurodytas tik saugos duomenų lape, jeigu tai pavojingi mišiniai, tiekiami naudoti pramonėje. Jame taip pat reikalaujama, kad tam tikrų mišinių, kurie nėra supakuoti, unikalus formulės identifikatorius būtų nurodytas saugos duomenų lape. Siekiant nuoseklumo Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priede turėtų būti atsižvelgta į tuos pakeitimus ir nurodyta, kurioje saugos duomenų lapo vietoje turi būti įrašytas unikalus formulės identifikatorius;

(6)

2018 m. lapkričio 7 d. Komisijos komunikate „Visapusiškos Europos Sąjungos politikos dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų kūrimas“ (4) nurodoma, kad Komisija vertina, kaip pagerinti komunikaciją per endokrininę sistemą ardančių medžiagų tiekimo grandinę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 saugos duomenų lapų pildymo požiūriu. Keli konkretūs saugos duomenų lapų reikalavimai nustatyti kaip tinkami endokrininę sistemą ardančioms medžiagoms ir mišiniams, todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti šio reglamento II priedą;

(7)

saugiam medžiagų ir mišinių naudojimui svarbūs konkrečios koncentracijos ribinės vertės, dauginimo koeficientai ir ūmaus toksiškumo įverčiai, nustatyti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, turėtų būti pateikti saugos duomenų lapuose, jeigu jie yra;

(8)

reikalavimas, kad jau užpildę saugos duomenų lapus ekonominės veiklos vykdytojai juos nedelsdami atnaujintų pagal šio reglamento nuostatas, būtų jiems neproporcinga našta. Veiklos vykdytojams verčiau reikėtų leisti tam tikrą laikotarpį ir toliau pateikti saugos duomenų lapus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (ES) 2015/830 (5). Tai nedaro poveikio įpareigojimui atnaujinti saugos duomenų lapus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 31 straipsnio 9 dalį, įskaitant ir atvejus, kai unikalus formulės identifikatorius įrašomas saugos duomenų lapuose, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VIII priedo A dalies 5 skirsnyje;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Nukrypstant nuo 3 straipsnio saugos duomenų lapai, neatitinkantys šio reglamento priedo, gali būti toliau teikiami iki 2022 m. gruodžio 31 d.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. birželio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  2018 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/1881, kuriuo dėl cheminių medžiagų nanoformų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI ir XII priedai (OL L 308, 2018 12 4, p. 1).

(3)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

(4)  COM(2018)734 final.

(5)  2015 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/830, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL L 132, 2015 5 29, p. 8).


PRIEDAS

‘II PRIEDAS

SAUGOS DUOMENŲ LAPO PILDYMO REIKALAVIMAI

A DALIS

0.1.   Įvadas

0.1.1.

Šiame priede nustatyti reikalavimai, kurių tiekėjas turi laikytis pildydamas su medžiaga ar mišiniu teikiamą saugos duomenų lapą pagal 31 straipsnį.

0.1.2.

Saugos duomenų lape pateikiama informacija apie medžiagas atitinka registracijos informaciją ir cheminės saugos ataskaitos informaciją, jei tokia ataskaita yra privaloma. Kai cheminės saugos ataskaita parengiama, atitinkamas (-i) poveikio (ekspozicijos) scenarijus (-ai) įrašomas (-i) į saugos duomenų lapo priedą.

0.1.3.

Kiekviename atitinkamame saugos duomenų lapo skirsnyje nurodoma, ar ir kokias nanoformas jis apima, ir sąsaja su atitinkama kiekvienos iš šių nanoformų saugos informacija. Kaip nustatyta VI priede, šiame priede vartojamas terminas „nanoforma“ reiškia nanoformą arba panašių nanoformų rinkinį.

0.2.   Bendrieji saugos duomenų lapo pildymo reikalavimai

0.2.1.

Saugos duomenų lapai sudaro galimybę naudotojams imtis būtinų su darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga bei aplinkos apsauga susijusių priemonių. Saugos duomenų lapo pildytojas atsižvelgia į tai, kad saugos duomenų lape turi būti informacija jo skaitytojams apie medžiagos ar mišinio keliamą pavojų ir apie medžiagos ar mišinio saugų sandėliavimą, tvarkymą ir šalinimą.

0.2.2.

Saugos duomenų lapuose teikiama informacija turi atitikti ir Direktyvoje 98/24/EB nustatytus reikalavimus. Saugos duomenų lapai pirmiausia turėtų padėti darbdaviams nustatyti, ar darbo vietoje yra pavojingų cheminių medžiagų, ir įvertinti su jų naudojimu susijusią riziką darbuotojų sveikatai ir saugai.

0.2.3.

Į saugos duomenų lapą įrašoma aiški ir glausta informacija. Saugos duomenų lapą rengia kompetentingas asmuo, kuris atsižvelgia į konkrečius naudotojų poreikius ir žinias, jei jie yra žinomi. Medžiagų ir mišinių tiekėjai užtikrina, kad tokie kompetentingi asmenys būtų tinkamai parengti, įskaitant ir žinių atnaujinimą.

0.2.4.

Saugos duomenų lapas turi būti parašytas paprasta, aiškia ir tikslia kalba, vengiant žargono, akronimų ir santrumpų. Tokie teiginiai kaip „gali būti pavojinga“, „nėra poveikio sveikatai“, „saugus daugeliu naudojimo atvejų“, „nekenksmingas“ ar bet kokie kiti teiginiai, kuriuose nurodoma, kad medžiaga ar mišinys nėra pavojingi, ar kiti tos medžiagos ar mišinio klasifikavimo neatitinkantys teiginiai nėra vartojami.

0.2.5.

Saugos duomenų lapo pildymo data nurodoma pirmame puslapyje. Jeigu saugos duomenų lapas buvo peržiūrėtas ir nauja pakeista versija pateikta naudotojams, pakeitimai turi būti nurodyti naudotojams saugos duomenų lapo 16 skirsnyje, nebent jie buvo nurodyti kitur. Peržiūrėtų saugos duomenų lapo pildymo data, nurodyta kaip „Peržiūra atlikta: data)“, taip pat versijos numeris, peržiūros numeris, pakeitimo data ar kokia nors kita nuoroda (-os), kuri versija pakeista, nurodoma pirmame puslapyje.

0.3.   Saugos duomenų lapo formatas

0.3.1.

Saugos duomenų lapas nėra fiksuotos apimties dokumentas. Saugos duomenų lapo apimtis turi atitikti medžiagos ar mišinio keliamą pavojų ir turimą informaciją.

0.3.2.

Visi saugos duomenų lapo puslapiai, įskaitant visus priedus, turi būti sunumeruoti ir juose turi būti nurodyta saugos duomenų lapo apimtis (pvz., „1 puslapis iš 3“) ar nurodyta tolesnė seka (pvz., „Tęsinys kitame puslapyje“, „Saugos duomenų lapo pabaiga“).

0.4.   Saugos duomenų lapo turinys

Šiame priede reikalaujama informacija įtraukiama į saugos duomenų lapo, jeigu taikoma ir turima, atitinkamus B dalyje nurodytus poskirsnius. Saugos duomenų lape neturi būti tuščių poskirsnių.

0.5.   Kiti informacijos reikalavimai

Kai kuriais atvejais gali reikėti į atitinkamus poskirsnius įrašyti svarbią papildomą turimą informaciją atsižvelgiant į platų medžiagų ir mišinių savybių spektrą.

Papildomos informacijos apie saugą ir aplinką reikia norint patenkinti jūrininkų ir kitų transporto darbuotojų poreikius, kai vežami nesupakuoti pavojingi kroviniai jūra ar vidaus vandenimis sausakrūviais ar tanklaiviais, kuriems taikomi Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) ar nacionaliniai teisės aktai. 14.7 poskirsnyje rekomenduojama įtraukti pagrindinę klasifikavimo informaciją, kai tokie kroviniai vežami nesupakuoti dideliais kiekiais pagal atitinkamas TJO priemones. Be to, laivams, vežantiems supiltą naftą ar skystąjį kurą, kaip apibrėžta MARPOL (1) konvencijos I priede, arba bunkerinį kurą, prieš pakraunant turi būti pateiktas „medžiagos saugos duomenų lapas“ pagal Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) Jūrų saugumo komiteto (MSC) rezoliuciją „Rekomendacijos dėl medžiagos saugos duomenų lapų (MSDL), skirtų pagal MARPOL konvencijos I priedą vežamiems naftos kroviniams ir skystajam kurui“ (MSC.286(86)). Todėl, siekiant parengti vieną suderintą saugos duomenų lapą, skirtą vežimui jūra ir ne jūra, papildomos Rezoliucijos MSC.286(86) nuostatos gali būti įtrauktos, kai tinkama, į pagal MARPOL konvencijos I priedą vežamų jūrų transportu krovinių ir jūrinio skystojo kuro saugos duomenų lapus.

0.6.   Vienetai

Naudojami Tarybos direktyvoje 80/181/EEB (2) nustatyti matavimo vienetai.

0.7.   Specialūs atvejai

Saugos duomenų lapų gali būti reikalaujama ir Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 1.3 punkte nurodytais specialiais atvejais, kai yra taikomos leidžiančios nukrypti ženklinimo nuostatos.

1.    1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje nurodoma, kaip identifikuojama medžiaga ar mišinys ir kaip identifikuojami atitinkami naudojimo būdai, nurodomas medžiagos ar mišinio tiekėjo pavadinimas ir išsami su medžiagos ar mišinio tiekėju susijusi kontaktinė informacija bei įtraukiami kontaktiniai duomenys nenumatytiems atvejams.

1.1.   Produkto identifikatorius

Produkto identifikatorius pateikiamas pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 18 straipsnio 2 dalį, jei tai medžiaga, ir pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 18 straipsnio 3 dalies a punktą, jei tai mišinys, ir pagal tai, kaip nurodyta etiketėje valstybės narės (-ių), kurioje medžiaga ar mišinys pateikti rinkai, oficialia kalba (-omis), nebent atitinkama valstybė (-s) narė (-s) nurodo kitaip.

Privalomos registruoti medžiagos produkto identifikatorius atitinka tą, kuris buvo pateiktas registruojant medžiagą, be to, nurodomas registracijos numeris, kuris buvo suteiktas pagal šio reglamento 20 straipsnio 3 dalį. Papildomi identifikatoriai gali būti nurodyti net ir tuo atveju, jei jie nebuvo naudojami registruojant.

Nedarant poveikio šio reglamento 39 straipsnyje nustatytoms tolesnių naudotojų pareigoms registracijos numerio dalis, nurodanti atskirą registruotoją bendrai teikiant duomenis, gali būti tiekėjo, kuris yra platintojas arba tolesnis naudotojas, praleista, jeigu:

a)

šis tiekėjas prisiima atsakomybę pateikti visą registracijos numerį gavus prašymą dėl vykdymo užtikrinimo arba, jeigu jis neturi viso registracijos numerio, persiųsti prašymą savo tiekėjui, vadovaujantis b punktu, ir

b)

šis tiekėjas pateikia visą registracijos numerį valstybės narės institucijai, atsakingai už vykdymo užtikrinimą (toliau – vykdymo užtikrinimo institucija), per 7 dienas nuo prašymo, gauto tiesiogiai iš vykdymo užtikrinimo institucijos arba kurį persiuntė gavėjas, gavimo arba, jeigu jis neturi viso registracijos numerio, šis tiekėjas persiunčia prašymą savo tiekėjui per 7 dienas nuo prašymo gavimo ir tuo pačiu metu informuoja apie tai vykdymo užtikrinimo instituciją.

Gali būti pateiktas vienas saugos duomenų lapas, apimantis kelias medžiagas ar mišinius, jeigu tame saugos duomenų lape pateikta informacija atitinka šio priedo reikalavimus dėl kiekvienos tos medžiagos ar mišinio.

Jeigu į vieną saugos duomenų lapą yra įtrauktos skirtingos medžiagos formos, atitinkama informacija nurodoma aiškiai nurodant, kuri informacija siejama su kuria forma. Kaip alternatyva atskiras saugos duomenų lapas gali būti užpildytas kiekvienai formai arba formų grupei.

Jeigu į saugos duomenų lapą įtraukta viena ar kelios nanoformos, arba medžiagos, kurios apima nanoformas, tai aiškiai nurodoma vartojant žodį „nanoforma“.

Kitos identifikavimo priemonės

Gali būti pateikiami kiti pavadinimai ar sinonimai, kuriais medžiaga ar mišinys yra ženklinami arba kurie yra visuotinai žinomi.

Jeigu mišinys turi unikalų formulės identifikatorių (UFI) pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VIII priedo A dalies 5 skirsnį ir tas UFI nurodytas saugos duomenų lape, UFI pateikiamas šiame poskirsnyje.

1.2.   Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Pateikiamas bent glaustas medžiagos ar mišinio naudojimo būdų (pavyzdžiui, grindų valymas, pramoninis naudojimas polimerų gamyboje arba profesionalus naudojimas valymo priemonėse), svarbių medžiagos ar mišinio naudotojui (-ams), aprašymas.

Nurodomi, jei tinka, naudojimo būdai, kurių tiekėjas naudoti nerekomenduoja, ir tai pagrindžiančios priežastys. Tai neturi būti išsamus sąrašas.

Jeigu cheminės saugos ataskaita yra privaloma, šiame saugos duomenų lapo poskirsnyje pateikta informacija turi atitikti cheminės saugos ataskaitoje nurodytus nustatytus naudojimo būdus, o cheminės saugos ataskaitoje nurodyti poveikio scenarijai turi būti pateikti saugos duomenų lapo priede.

1.3.   Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Identifikuojamas saugos duomenų lapo tiekėjas – gamintojas, importuotojas, vienintelis atstovas, tolesnis naudotojas ar platintojas. Nurodomas tiekėjo tikslus adresas ir telefono numeris, taip pat už saugos duomenų lapą atsakingo kompetentingo asmens elektroninio pašto adresas.

Be to, jeigu tiekėjas įsikūręs ne valstybėje narėje, į kurios rinką tiekiama medžiaga ar mišinys ir jis yra paskyręs atsakingą asmenį toje valstybėje narėje, nurodomas to atsakingo asmens tikslus adresas ir telefono numeris.

Jeigu buvo paskirtas vienintelis atstovas, gali būti pateikti ir Sąjungai nepriklausančios šalies gamintojo ar mišinio ruošėjo duomenys.

Registruotojams – informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją ir, jeigu pateikta, informacija apie medžiagos ar mišinio tiekėją turi atitikti informaciją apie gamintojo, importuotojo ar atstovo tapatybę, pateiktą registruojant.

1.4.   Pagalbos telefono numeris

Pateikiamos nuorodos apie pagalbos informacines tarnybas. Jeigu valstybėje narėje, kurioje medžiaga ar mišinys yra pateikti rinkai, yra oficiali konsultacinė įstaiga (tai gali būti Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 45 straipsnyje nurodyta įstaiga, atsakinga už informacijos apie sveikatą gavimą), gali būti nurodomas jos telefono numeris ir to gali pakakti. Jeigu dėl kokių nors priežasčių taikomi tokių paslaugų prieinamumo apribojimai, pavyzdžiui, darbo valandos, arba ribojamas tam tikros specifinės informacijos teikimas, tai turi būti aiškiai nurodyta.

2.    2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje aiškiai nurodomi medžiagos ar mišinio keliami pavojai ir su šiais pavojais susiję atitinkami įspėjimai.

2.1.   Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Pateikiamas medžiagos ar mišinio klasifikavimas, susijęs su Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 klasifikavimo kriterijų taikymu. Jeigu tiekėjas pranešė informaciją apie medžiagą klasifikavimo ir ženklinimo inventoriui pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 40 straipsnį arba pateikė šią informaciją registracijos metu pagal šį reglamentą, klasifikavimas saugos duomenų lape turi būti toks pats kaip pateiktas tame pranešime arba registracijoje.

Jeigu mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, tai turi būti aiškiai nurodyta.

Informacija apie mišinyje esančias medžiagas pateikiama 3.2 poskirsnyje.

Jeigu klasifikavimas, įskaitant teiginius apie pavojų, nėra išsamiai surašytas, daroma nuoroda į 16 skirsnį, kur pateikiamas visas kiekvienos klasifikacijos tekstas, įskaitant kiekvieną teiginį apie pavojų.

Svarbiausias nepageidaujamas fizinis poveikis, poveikis žmogaus sveikatai ir aplinkai nurodomas saugos duomenų lapo 9–12 skirsniuose taip, kad ne specialistai galėtų nustatyti medžiagos ar mišinio keliamą pavojų.

2.2.   Ženklinimo elementai

Remiantis klasifikavimu etiketėje pateikiami bent šie elementai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: pavojaus piktograma (-os), signalinis (-iai) žodis (-džiai), teiginys (-iai) apie pavojų ir atsargumo teiginys (-iai). Grafinė juodai balta visos pavojaus piktogramos reprodukcija ar grafinė tik simbolio reprodukcija gali būti pakeista tiktai spalvota piktograma, nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008.

Pateikiami taikytini ženklinimo elementai pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 25 straipsnio 1–6 dalis ir 32 straipsnio 6 dalį.

2.3.   Kiti pavojai

Pateikiama informacija apie tai, ar medžiaga atitinka patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos cheminės medžiagos arba labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos medžiagos kriterijus pagal XIII priedą, ar medžiaga buvo įtraukta į sąrašą, sudarytą pagal 59 straipsnio 1 dalį, kaip turinti endokrininės sistemos ardomųjų savybių ir ar ta medžiaga yra medžiaga, nustatyta kaip turinti endokrininės sistemos ardomųjų savybių, pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 (3) arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 (4) nustatytus kriterijus. Jeigu tai mišinys, pateikiama informacija apie kiekvieną tokią mišinyje esančią medžiagą, kurios koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 % pagal svorį.

Pateikiama informacija apie kitus pavojus, kurie nėra nurodyti klasifikacijoje, bet kurie gali padidinti bendrą medžiagos ar mišinio keliamą pavojų, kaip antai oro teršalų susidarymas standinant ar perdirbant, dulkės, sprogstamosios savybės, kurios neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 2 dalies 2.1 skirsnyje nurodytų klasifikavimo kriterijų, dulkių sprogimo pavojus, kryžminis jautrinimas, pavojus užtrokšti arba sušalti, stiprus poveikis kvapo ar skonio receptoriams, ar poveikis aplinkai, pavyzdžiui, pavojus dirvožemio organizmams, fotocheminis ozono susidarymo potencialas. Tinka užrašas „Gali sudaryti sprogstamus dulkių ir oro mišinius, jeigu disperguojamas“, kai galimas dulkių sprogimo pavojus.

3.    3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje aprašomas medžiagos ar mišinio sudedamųjų dalių tapatumas, įskaitant priemaišas ir stabilizuojančius priedus, kaip nurodyta toliau. Nurodoma tinkama ir turima informacija apie su sauga susijusias paviršiaus chemines savybes.

3.1.   Medžiagos

Pagrindinio medžiagos komponento cheminio tapatumo duomenys pateikiami nurodant bent produkto identifikatorių ar vieną iš kitų 1.1 poskirsnyje numatytų identifikavimo priemonių.

Cheminis bet kokios priemaišos, stabilizavimo priedo ar ne pagrindinės sudedamosios dalies, kuri klasifikuojama atskirai arba kuri svarbi medžiagos klasifikavimui, tapatumas apibūdinamas taip:

a)

produkto identifikatorius pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 18 straipsnio 2 dalį;

b)

jeigu nėra produkto identifikatoriaus, vienas iš kitų pavadinimų (įprastinis pavadinimas, prekinis pavadinimas, santrumpa) ar identifikavimo numeriai.

Nurodoma medžiagų, įtrauktų į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalį arba nustatytų pagal to reglamento I priedą, konkreti koncentracijos riba, M faktorius ir ūmaus toksiškumo įvertis, jeigu žinomi.

Jeigu medžiaga yra registruota ir yra įtraukta jos nanoforma, nurodomos dalelių savybės, kurios apibūdina nanoformą, kaip aprašyta VI priede.

Jeigu medžiaga nėra registruota, bet jos saugos duomenų lape įtraukta nanoforma, kurios dalelių savybės daro poveikį medžiagos saugai, tos savybės yra nurodomos.

Medžiagų tiekėjai gali pasirinkti galimybę papildomai išvardyti visas sudedamąsias dalis, įskaitant ir nesuklasifikuotas.

Šis poskirsnis gali būti naudojamas ir informacijai apie daug sudedamųjų dalių turinčias medžiagas pateikti.

3.2.   Mišiniai

Pateikiami bent visų 3.2.1 ir 3.2.2 punktuose nurodytų medžiagų produktų identifikatoriai, koncentracija ar koncentracijos intervalai bei klasifikacija. Mišinių tiekėjai gali pasirinkti galimybę papildomai išvardyti visas mišinyje esančias medžiagas, įskaitant neatitinkančias klasifikavimo kriterijų medžiagas. Ši informacija turi leisti gavėjui lengvai nustatyti, kokius pavojus kelia mišinyje esančios medžiagos. Paties mišinio keliami pavojai nurodomi 2 skirsnyje.

Mišinyje esančių medžiagų koncentracija apibūdinama taip:

a)

tikslūs masės ar tūrio procentai mažėjančia tvarka, jei techniškai įmanoma;

b)

masės ar tūrio procentų intervalai mažėjančia tvarka, jei techniškai įmanoma.

Naudojant procentų intervalą, jeigu viso mišinio poveikis nėra nurodytas, pavojus sveikatai ir aplinkai aprašomas nurodant didžiausios kiekvienos sudedamosios dalies koncentracijos poveikį.

Jeigu žinomas paties mišinio poveikis, pagal šią informaciją nustatytas klasifikavimas pateikiamas 2 skirsnyje.

Jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 24 straipsnį leidžiama vartoti alternatyvų cheminės medžiagos pavadinimą, tas pavadinimas gali būti vartojamas.

3.2.1.

Jei mišinys atitinka klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, nurodomos šios jį sudarančios medžiagos (žr. 1.1 lentelę), jų koncentracijos ar koncentracijų intervalai mišinyje:

a)

medžiagos, keliančios pavojų sveikatai arba aplinkai, pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, jei šių medžiagų koncentracija lygi arba didesnė už žemiausią bet kurią iš toliau nurodytų verčių:

i)

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 1.1 lentelėje nurodytas bendras ribines vertes;

ii)

bendras koncentracijos ribas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 3–5 dalyse, atsižvelgiant į tam tikrų 3 dalies lentelių pastabose nurodytas koncentracijas, susijusias su pareiga pateikti mišinio saugos duomenų lapą gavus prašymą, ir dėl aspiracijos pavojaus (Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 3.10 skirsnyje) ≥ 1 %;

iii)

konkrečias koncentracijos ribas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje;

iv)

jeigu M faktorius nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje, to reglamento I priedo 1.1 lentelėje nurodytą bendrą ribinę vertę, pakoreguotą naudojant to reglamento I priedo 4.1 skirsnyje nustatytą skaičiavimo būdą;

v)

konkrečias koncentracijos ribas, nurodytas klasifikavimo ir ženklinimo inventoriuje, sudarytame pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008;

vi)

vieną dešimtąją konkrečios ribinės koncentracijos odą arba kvėpavimo takus jautrinančių medžiagų, kurioms taikoma konkreti koncentracijos riba;

vii)

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 II priede nurodytas koncentracijos ribas;

viii)

jeigu M faktorius nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 klasifikavimo ir ženklinimo inventoriuje, to reglamento I priedo 1.1 lentelėje nurodytą bendrą ribinę vertę, pakoreguotą naudojant to reglamento I priedo 4.1 skirsnyje nustatytą skaičiavimo būdą;

b)

į a punktą neįtrauktos medžiagos, kurių poveikį darbo vietoje Sąjunga yra apribojusi;

c)

jeigu atskiros medžiagos koncentracija yra lygi 0,1 % ar didesnė, medžiagos, kurios atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

medžiagos yra patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos arba labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos pagal XIII priede išdėstytus kriterijus,

medžiagos, įtrauktos į sąrašą, sudarytą pagal 59 straipsnio 1 dalį, dėl kitų priežasčių nei a punkte nurodyti pavojai (pavyzdžiui, endokrininės sistemos ardomųjų savybių),

medžiagos, nustatytos kaip turinčios endokrininės sistemos ardomųjų savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus.

1.1 lentelė

Pavojaus klasių, kategorijų ir koncentracijos ribų, kurioms esant medžiaga nurodoma kaip mišinyje esanti medžiaga 3.2.1 poskirsnyje, sąrašas

Pavojaus klasė ir kategorija

Koncentracijos ribinė vertė (proc.)

Ūmus toksiškumas, 1, 2 ir 3 kategorijos

≥ 0,1

Ūmus toksiškumas, 4 kategorija

≥ 1

Odos ėsdinimas / dirginimas, 1 kategorija, 1A, 1B ir 1C kategorijos ir 2 kategorija

≥ 1

Didelis kenksmingumas akims / akių dirginimas, 1 ir 2 kategorijos

≥ 1

Kvėpavimo takus jautrinanti medžiaga, 1 arba 1B kategorija

≥ 0,1

Kvėpavimo takus jautrinanti medžiaga, 1A kategorija

≥ 0,01

Odą jautrinanti medžiaga, 1 arba 1B kategorija

≥ 0,1

Odą jautrinanti medžiaga 1A kategorija

≥ 0,01

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms, 1A ir 1B kategorijos

≥ 0,1

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms, 2 kategorija

≥ 1

Kancerogeniškumas, 1A, 1B ir 2 kategorijos

≥ 0,1

Toksiškumas reprodukcijai, 1A, 1B ir 2 kategorijos ir poveikis laktacijai arba vaikui per motinos pieną

≥ 0,1

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT) – vienkartinis poveikis, 1, 2 ir 3 kategorijos

≥ 1

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT) – kartotinis poveikis, 1 ir 2 kategorijos

≥ 1

Aspiracijos pavojus

≥ 1

Pavojinga vandens aplinkai – Ūmus pavojus, 1 kategorija

≥ 0,1

Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 1 kategorija

≥ 0,1

Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 2, 3 ir 4 kategorija

≥ 1

Pavojinga ozono sluoksniui

≥ 0,1

3.2.2.

Jei mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, nurodomos jį sudarančios medžiagos, kurių individuali koncentracija yra lygi ar didesnė už toliau nurodytą koncentraciją, jų koncentracijos ar koncentracijų intervalai mišinyje:

a)

1 % masės nedujiniuose mišiniuose ir 0,2 % tūrio dujiniuose mišiniuose, jei tai:

i)

medžiagos, keliančios pavojų sveikatai arba aplinkai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, arba

ii)

medžiagos, kurių profesinio poveikio darbo vietoje (profesinės ekspozicijos) ribiniai dydžiai Sąjungoje buvo nustatyti;

b)

0,1 % svorio, jei tai medžiagos, kurios atitinka šiuos kriterijus:

medžiagos yra patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos pagal XIII priede išdėstytus kriterijus,

medžiagos yra labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos pagal XIII priede išdėstytus kriterijus,

medžiagos, įtrauktos į sąrašą, sudarytą pagal 59 straipsnio 1 dalį, dėl kitų priežasčių nei a punkte nurodyti pavojai (pavyzdžiui, endokrininės sistemos ardomųjų savybių),

medžiagos, nustatytos kaip turinčios endokrininės sistemos ardomųjų savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus;

c)

0,1 % medžiagos, kuri klasifikuojama kaip 1 ar 1B kategorijos odą jautrinanti, 1 ar 1B kategorijos kvėpavimo takus jautrinanti ar 2 kategorijos kancerogeninėa medžiaga;

d)

0,01 % medžiagos, kuri klasifikuojama kaip 1A kategorijos odą jautrinanti arba 1A kategorijos kvėpavimo takus jautrinanti medžiaga;

e)

viena dešimtoji konkrečios ribinės koncentracijos medžiagos, kuri klasifikuojama kaip odą arba kvėpavimo takus jautrinanti medžiaga, kuriai taikoma konkreti koncentracijos riba;

f)

0,1 % medžiagos, kuri klasifikuojama kaip 1A, 1B arba 2 kategorijos toksiška reprodukcijai ar turinti poveikį laktacijai ar vaikui per motinos pieną medžiaga.

3.2.3.

Jei tai 3.2. poskirsnyje nurodytos medžiagos:

pateikiamas medžiagos klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, įskaitant pavojaus klasę (-es) ir kategorijos kodą (-us), kaip nustatyta to reglamento VI priedo 1.1 lentelėje, taip pat teiginiai apie pavojų ir papildomi teiginiai apie pavojų. Šiame poskirsnyje nebūtina rašyti teiginių ir papildomų teiginių apie pavojų viso teksto; pakanka jų kodų. Jeigu tekstas nėra rašomas visas, daroma nuoroda į 16 skirsnį, kur pateikiamas visas kiekvieno atitinkamo teiginio apie pavojų tekstas. Kai medžiaga neatitinka klasifikavimo kriterijų, aprašoma priežastis, kodėl medžiaga nurodoma 3.2 poskirsnyje, pavyzdžiui: „nesuklasifikuota PBT medžiaga“ arba „medžiaga, kuriai Sąjungoje taikomi poveikio darbo vietose apribojimai“,

nurodomas medžiagų, įtrauktų į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalį arba nustatytų pagal to reglamento I priedą, konkreti koncentracijos riba, M faktorius ir ūmaus toksiškumo įvertis, jeigu žinomi,

jeigu mišinyje naudojama medžiaga yra nanoforma ir ji yra tokia registruota arba įtraukta į tolesnio naudotojo cheminės saugos ataskaitą, nurodomos dalelių savybės, kurios apibūdina nanoformą, kaip aprašyta VI priede. Jeigu mišinyje naudojama medžiaga yra nanoforma, bet ji nėra tokia registruota arba įtraukta į tolesnio naudotojo cheminės saugos ataskaitą, nurodomos dalelių savybės, kurios turi poveikį mišinio saugai.

3.2.4.

Jei tai 3.2 poskirsnyje nurodytos medžiagos, pateikiamas medžiagos pavadinimas ir, jei turimas, registracijos numeris, priskirtas pagal šio reglamento 20 straipsnio 3 dalį.

Nedarant poveikio šio reglamento 39 straipsnyje nustatytoms tolesnių naudotojų pareigoms registracijos numerio dalį, nurodančią atskirą registruotoją bendrai teikiant duomenis, mišinio tiekėjas gali praleisti, jeigu:

a)

šis tiekėjas prisiima atsakomybę pateikti visą registracijos numerį gavus prašymą dėl vykdymo užtikrinimo arba, jeigu jis neturi viso registracijos numerio, persiųsti prašymą savo tiekėjui, vadovaujantis b punktu, ir

b)

šis tiekėjas pateikia visą registracijos numerį valstybės narės institucijai, atsakingai už vykdymo užtikrinimą (toliau – vykdymo užtikrinimo institucija), per septynias dienas nuo prašymo, gauto tiesiogiai iš vykdymo užtikrinimo institucijos arba kurį persiuntė gavėjas, gavimo arba, jeigu jis neturi viso registracijos numerio, šis tiekėjas persiunčia prašymą savo tiekėjui per septynias dienas nuo prašymo gavimo ir tuo pačiu metu informuoja apie tai vykdymo užtikrinimo instituciją.

Jeigu įmanoma, pateikiamas EC numeris pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008. Taip pat gali būti pateikti CAS numeris (jeigu yra) ir IUPAC pavadinimas (jei toks yra).

Medžiagoms, nurodytoms šiame skirsnyje alternatyviu cheminiu pavadinimu pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 24 straipsnį, nėra būtinas registracijos numeris, EC numeris ar kiti tikslūs cheminiai identifikatoriai.

4.    4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje pirmoji pagalba aprašoma taip, kad ją galėtų suprasti ir suteikti neparengtas skaitytojas, nenaudodamas sudėtingos įrangos ir neturėdamas didelio vaistų pasirinkimo. Jeigu reikalinga medikų apžiūra, instrukcijose tai turi būti aiškiai pasakyta, įskaitant nurodymą apie tokios pagalbos skubumą.

4.1.   Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

4.1.1.

Pirmosios pagalbos instrukcijose turi būti nurodyti atitinkami patekimo į organizmą keliai. Informacija suskirstoma poskilčiuose pagal skirtingus poveikio kelius, t. y. įkvėpus, per sąlytį su oda ir su akimis, prarijus.

4.1.2.

Turi būti pateiktos rekomendacijos, ar:

a)

reikalinga neatidėliotina medicinos pagalba ir ar galima tikėtis vėlesnių poveikio pasekmių;

b)

rekomenduojama medžiagos paveiktą asmenį išvesti į gryną orą;

c)

rekomenduojama nuvilkti nukentėjusiojo rūbus ir nuauti batus ir juos sutvarkyti, ir

d)

rekomenduojama pirmąją pagalbą teikiantiems asmenims naudoti individualias apsaugos priemones.

4.2.   Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Pateikiama trumpa apžvalginė informacija apie svarbiausius simptomus ir medžiagos ekspozicijos poveikį – ūmų ir uždelstą.

4.3.   Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Jeigu įmanoma, pateikiama informacija apie uždelsto poveikio klinikinius tyrimus ir medicininę stebėseną, specialius priešnuodžius (jei jie yra žinomi) ir kontraindikacijas.

Kai kurių medžiagų ar mišinių atveju gali būti svarbu pabrėžti, kad darbo vietoje turi būti specialių priemonių, skirtų specialiam ir skubiam gydymui.

5.    5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje nurodomi reikalavimai, kaip kovoti su gaisru, kurį sukelia medžiaga ar mišinys, arba kilusiu netoli jų.

5.1.   Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės.

Pateikiama informacija apie tinkamas gesinimo priemones.

Netinkamos gesinimo priemonės.

Nurodoma, ar yra netinkamų gesinimo priemonių, susijusių su medžiagos ar mišinio sukelta ypatinga situacija (pvz., siekiant išvengti didelio slėgio terpių, kurios galėtų sukelti galimo sprogstamo dulkių ir oro mišinio susidarymą).

5.2.   Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Pateikiama informacija apie pavojus, kuriuos gali sukelti medžiaga ar mišinys, pavyzdžiui, pavojingus degimo produktus, kurie susidaro degant medžiagai ar mišiniams, tokia kaip „degant gali susidaryti toksiški anglies monoksido dūmai“ ar „degant susidaro sieros ir azoto oksidai“.

5.3.   Patarimai gaisrininkams

Pateikiami patarimai dėl visų apsaugos priemonių, kurių reikia imtis gesinant gaisrą, kaip antai „laikykite talpas atšaldytas purkšdami vandenį“, ir dėl specialių apsaugos priemonių gaisrininkams, kaip antai batų, darbo drabužių, pirštinių, akių ir veido apsaugos, kvėpavimo aparato.

6.    6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje rekomenduojama atitinkamai reaguoti į išsiliejimus, ištekėjimus ar išleidimus siekiant išvengti nepageidaujamo poveikio žmonėms, turtui ir aplinkai ar jį sumažinti. Reikia skirtingai reaguoti į didelius ir mažus išsiliejimus tais atvejais, kai išsiliejęs kiekis turi reikšmingą poveikį pavojaus mastui. Jeigu medžiagos izoliavimo ir regeneravimo procedūrose nurodyti skirtingi praktiniai veiksmai, tai turi būti nurodyta saugos duomenų lape.

6.1.   Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

6.1.1.   Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams

Pateikiami patarimai, susiję su atsitiktiniais medžiagos ar mišinio išsiliejimais ir išleidimais į aplinką, pavyzdžiui:

a)

tinkamas asmens apsaugos priemonių dėvėjimas (įskaitant saugos duomenų lapo 8 skirsnyje nurodytas asmens apsaugos priemones) siekiant išvengti bet kokio odos, akių ir asmeninių drabužių užteršimo;

b)

užsidegimo šaltinių pašalinimas, pakankamos ventiliacijos užtikrinimas, dulkių susidarymo kontrolė ir

c)

skubios pagalbos procedūros, pavyzdžiui, evakuacija iš pavojaus zonos ar konsultacijos su ekspertu.

6.1.2.   Pagalbos teikėjams

Turi būti patarimai dėl tinkamų asmens apsauginių drabužių (pavyzdžiui, „tinka butilenas“; „netinka PVC“).

6.2.   Ekologinės atsargumo priemonės

Turi būti pateikti patarimai dėl bet kokių ekologinių atsargumo priemonių, kurių reikia imtis medžiagai ar mišiniui atsitiktinai išsiliejus ar patekus į aplinką, pavyzdžiui, saugoti kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis.

6.3.   Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

6.3.1.

Pateikiami atitinkami patarimai, kaip izoliuoti išsiliejusią medžiagą. Galimi tokie tinkami izoliavimo metodai:

a)

apsauginiai barjerai, nuotekų sistemų uždengimas;

b)

uždengimo (apribojimo) procedūros.

6.3.2.

Pateikiami atitinkami patarimai, kaip išvalyti išsiliejusią medžiagą. Galimi tokie tinkami valymo metodai:

a)

neutralizacijos metodai;

b)

nukenksminimo metodai;

c)

adsorbuojančios medžiagos;

d)

valymo metodai;

e)

vakuuminiai metodai;

f)

įranga, reikalinga izoliavimui (išvalymui) (jei tinka, įtraukti kibirkščių nekeliančių įrankių ir įrangos naudojimą).

6.3.3.

Pateikiama bet kuri kita su išsiliejimais ir patekimu į aplinką susijusi informacija, įskaitant patarimą dėl netinkamų izoliavimo ar valymo metodų, pavyzdžiui, nurodant „niekada nenaudoti …“

6.4.   Nuoroda į kitus skirsnius

Jei tinka, daroma nuoroda į 8 ir 13 skirsnius.

7.    7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje pateikiamas patarimas dėl saugaus tvarkymo praktikos. Jis grindžiamas atsargumo priemonėmis, kurios atitinka 1.2 poskirsnyje nurodytus nustatytus naudojimo būdus ir unikalias medžiagos ar mišinio savybes.

Šio saugos duomenų lapo skirsnio informacija turi būti susijusi su žmonių sveikatos apsauga, sauga ir aplinkos apsauga. Ji padeda darbdaviui nustatyti tinkamą darbo tvarką ir organizacines priemones pagal Direktyvos 98/24/EB 5 straipsnį ir Direktyvos 2004/37/EB 5 straipsnį.

Kai cheminės saugos ataskaita yra privaloma, šiame saugos duomenų lapo skirsnyje pateikta informacija turi atitikti cheminės saugos ataskaitoje pateiktą informaciją dėl nustatytų naudojimo būdų, o cheminės saugos ataskaitoje nurodyti poveikio scenarijai, kuriais parodoma pavojaus kontrolė, turi būti pateikti saugos duomenų lapo priede.

Be šiame skirsnyje pateiktos informacijos, aktualią informaciją galima rasti ir 8 skirsnyje.

7.1.   Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės

7.1.1.

Rekomendacijos turi būti specifinės, kad būtų galima:

a)

sudaryti galimybę saugiai naudoti medžiagą ar mišinį, pavyzdžiui, izoliavimas, gaisro bei aerozolių ir dulkių susidarymo prevencinės priemonės;

b)

užkirsti kelią nesuderinamų medžiagų ar mišinių naudojimui;

c)

atkreipti dėmesį į operacijas ir sąlygas, dėl kurių atsiranda naujų pavojų pasikeičiant medžiagos ar mišinio savybėms, ir atitinkamas atsakomąsias priemones ir

d)

mažinti medžiagos ar mišinio patekimą į aplinką, pavyzdžiui, vengiant išsiliejimų ar laikant toli nuo kanalizacijos.

7.1.2.

Teikiami patarimai dėl bendros darbo higienos, kaip antai:

a)

nevalgyti, negerti ir nerūkyti darbo vietose;

b)

plauti rankas po naudojimo ir

c)

nusivilkti užterštus drabužius ir nusiimti užterštas apsaugos priemones prieš įeinant į valgymui skirtas zonas.

7.2.   Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Pateiktas patarimas turi atitikti saugos duomenų lapo 9 skirsnyje aprašytas fizikines ir chemines savybes. Jei tinka, pateikiami patarimai dėl specialių sandėliavimo reikalavimų įskaitant:

a)

kaip valdyti riziką, susietą su:

i)

sprogia aplinka;

ii)

korozinėmis sąlygomis;

iii)

degumo pavojumi;

iv)

nesuderinamomis medžiagomis ar mišiniais;

v)

garavimą sukeliančiomis sąlygomis ir

vi)

galimais gaisro šaltiniais (įskaitant elektros įrangą);

b)

kaip kontroliuoti poveikį:

i)

oro sąlygų;

ii)

aplinkos slėgio;

iii)

temperatūros;

iv)

saulės šviesos;

v)

drėgmės ir

vi)

vibracijos;

c)

kaip išlaikyti medžiagos ar mišinio vientisumą naudojant:

i)

stabilizatorius ir

ii)

antioksidantus;

d)

kiti patarimai, įskaitant:

i)

ventiliacijos reikalavimus;

ii)

specialius sandėliavimo patalpų ar laivų konstrukcijos reikalavimus (įskaitant sulaikančias sienas ir vėdinimą);

iii)

kiekio apribojimus sandėliuojant (jei tinka) ir

iv)

pakuočių suderinamumą.

7.3.   Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Jei medžiagos ir mišiniai turi konkretų (-čius) galutinį (-ius) naudojimo būdą (-us), rekomendacijose išsamiai ir tiksliai nurodomas (-i) nustatytas (-i) ir 1.2 poskirsnyje minėtas (-i) naudojimo būdas (-ai). Jeigu pridėtas poveikio scenarijus, gali būti pateikiama nuoroda į jį arba pateikiama informacija, kaip reikalaujama 7.1 ir 7.2 poskirsniuose. Jeigu tiekimo grandinės dalyvis atliko mišinio cheminės saugos vertinimą, pakanka, kad saugos duomenų lapas ir poveikio scenarijai atitiktų mišinio cheminės saugos ataskaitą, o ne kiekvienos iš mišinį sudarančių medžiagų cheminės saugos ataskaitas. Jeigu yra prieinamos pramonės ar konkretaus pramonės sektoriaus rekomendacijos, į jas gali būti daroma išsami nuoroda (įskaitant šaltinį ir paskelbimo datą).

8.    8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje turi būti aprašomos taikytinos profesinio poveikio ribinės vertės (profesinės ekspozicijos ribinės vertės) ir būtinos rizikos valdymo priemonės.

Kai cheminės saugos ataskaita yra privaloma, šiame saugos duomenų lapo skirsnyje pateikta informacija turi atitikti cheminės saugos ataskaitoje pateiktą informaciją dėl nustatytų naudojimo būdų, o cheminės saugos ataskaitoje nurodyti poveikio scenarijai, kuriais parodoma pavojaus kontrolė, turi būti pateikti saugos duomenų lapo priede.

8.1.   Kontrolės parametrai

8.1.1.

Jei įmanoma, pateikiamos medžiagos arba kiekvienos mišinyje esančios medžiagos šios nacionalinės ribinės vertės, įskaitant kiekvienos iš jų teisinį pagrindą, kuris šiuo metu taikomas valstybėje narėje, kurioje pateikiamas saugos duomenų lapas. Kai nurodomos profesinio poveikio ribinės vertės, cheminis tapatumas apibrėžiamas, kaip nurodyta 3 skirsnyje:

8.1.1.1.

nacionalinės profesinio poveikio ribinės vertės, kurios atitinka Sąjungos profesinio poveikio ribines vertes (ribines vertes darbo aplinkoje) pagal Direktyvą 98/24/EB, įskaitant visas pastabas, kaip nurodyta Komisijos sprendimo 2014/113/ES (5) 2 straipsnio 3 dalyje;

8.1.1.2.

nacionalinės profesinio poveikio ribinės vertės (ribinės vertės darbo aplinkoje), kurios atitinka Sąjungos ribines vertes pagal Direktyvą 2004/37/EB, įskaitant visas pastabas, kaip nurodyta Sprendimo 2014/113/ES 2 straipsnio 3 dalyje;

8.1.1.3.

bet kurios kitos nacionalinės profesinio poveikio ribinės vertės;

8.1.1.4.

nacionalinės biologinės ribinės vertės, atitinkančios Sąjungoje nustatytas biologines ribines vertes pagal Direktyvą 98/24/EB, įskaitant visas pastabas, kaip nurodyta Sprendimo 2014/113/ES 2 straipsnio 3 dalyje;

8.1.1.5.

bet kurios kitos nacionalinės biologinės ribinės vertės.

8.1.2.

Pateikiama informacija apie bent svarbiausių medžiagų šiuo metu rekomenduojamas stebėsenos procedūras.

8.1.3.

Jeigu naudojant medžiagą ar mišinį pagal numatytą paskirtį susidaro oro teršalai, nurodomos jų taikytinos nacionalinės profesinio poveikio ribinės vertės ir (arba) biologinės ribinės vertės.

8.1.4.

Kai cheminės saugos ataskaita yra privaloma arba yra žinomos DNEL, nurodytos I priedo 1.4 skirsnyje, arba PNEC, nurodytos I priedo 3.3 skirsnyje, cheminės saugos ataskaitoje nurodytuose poveikio scenarijuose, kurie pateikiami saugos duomenų lapo priede, nurodomos medžiagos atitinkamos DNEL ir PNEC vertės.

8.1.5.

Kai kokybinis rizikos vertinimo ir valdymo darbo aplinkoje būdas naudojamas siekiant nuspręsti, kokių rizikos valdymo priemonių imtis konkrečiais naudojimo atvejais, reikia pateikti pakankamai išsamią informaciją tam, kad būtų galima užtikrinti veiksmingą rizikos valdymą. Turi būti aiškus kokybinio rizikos vertinimo ir valdymo darbo aplinkoje būdo rekomendacijos kontekstas ir trūkumai.

8.2.   Poveikio kontrolės priemonės

Pateikiama šiame poskirsnyje reikalaujama informacija, nebent poveikio scenarijus, kuriame yra ta informacija, yra pridėtas prie saugos duomenų lapo.

Jeigu tiekėjas atsisakė tyrimo pagal XI priedo 3 skirsnį, jis nurodo specifines naudojimo sąlygas, kuriomis rėmėsi pagrįsdamas atsisakymą.

Jeigu medžiaga buvo registruota kaip izoliuota tarpinė medžiaga (gamybos vietoje arba vežama), tiekėjas nurodo, kad šis saugos duomenų lapas atitinka konkrečias sąlygas, kuriomis rėmėsi pagrįsdamas registraciją, pagal 17 ar 18 straipsnius.

8.2.1.   Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Atitinkamų poveikio kontrolės priemonių aprašymas turi būti susietas su nustatytu medžiagos ar mišinio naudojimo būdu (-ais), kaip nurodyta 1.2 poskirsnyje. Ši informacija turi būti pakankama, kad darbdavys galėtų atlikti medžiagos ar mišinio keliamos rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai vertinimą pagal Direktyvos 98/24/EB 4–6 straipsnius bei Direktyvos 2004/37/EB 3–5 straipsnius, jei taikoma.

Ši informacija turi papildyti 7 skirsnyje nurodytą informaciją.

8.2.2.   Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga

8.2.2.1.

Informacija apie asmeninės apsaugos įrangos naudojimą turi atitikti gerąją darbo higienos patirtį ir turi būti naudojama kartu su kitomis kontrolės priemonėmis, įskaitant techninio valdymo priemones, ventiliaciją ir izoliaciją. Jei tinkama, nurodoma pasižiūrėti į 5 skirsnį dėl konkrečių patarimų apie priešgaisrines ir (arba) chemines asmeninės apsaugos priemones.

8.2.2.2.

Atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/425/EEB (6) ir į atitinkamus CEN standartus pateikiamos išsamios specifikacijos, kurių laikantis apsaugos priemonės suteiks adekvačią ir tinkamą apsaugą, įskaitant:

a)

akių ir (arba) veido apsaugą

Remiantis medžiagos ar mišinio keliamu pavojumi ir sąlyčio galimybe nurodomas reikiamas akių ir (arba) veido apsaugos įrangos tipas, pavyzdžiui, apsauginiai akiniai, apsauginiai tamsūs akiniai, veido apsauginis skydelis;

b)

odos apsaugą

i)

rankų apsaugą

Remiantis medžiagos ar mišinio keliamu pavojumi ir sąlyčio galimybe ir atsižvelgiant kiekį bei sąlyčio su oda trukmę, aiškiai nurodoma, kokios rūšies pirštinės turi būti mūvimos tvarkant medžiagą ar mišinį, įskaitant:

pirštinių medžiagos rūšį ir jos storį,

tipinį ar minimalų prasiskverbimo per pirštinių medžiagą laiką.

Jei būtina, nurodomos bet kokios papildomos rankų apsaugos priemonės;

ii)

kita

Jei būtina apsaugoti kitą kūno dalį, o ne rankas, remiantis medžiagos ar mišinio keliamu pavojumi ir sąlyčio galimybe nurodomas reikalaujamų apsaugos priemonių tipas bei kokybė, pavyzdžiui, apsauginės pirštinės su ilgais plačiais riešais, batai, kostiumai.

Jei būtina, nurodomos papildomos odos apsaugos ir specialiosios higienos priemonės;

c)

kvėpavimo apsaugą

Remiantis keliamu pavojumi ir sąlyčio galimybe nurodomas apsaugos nuo dujų, garų, miglos ar dulkių naudotinos įrangos tipas, įskaitant orą gryninančius respiratorius, nurodant tinkamą gryninimo elementą (kasetė ar dėžutė), tinkamus kietųjų dalelių filtrus ir kaukes, autonominius kvėpavimo aparatus;

d)

apsaugą nuo terminių pavojų

Jei nurodomos reikalingos dėvėti apsaugos nuo terminį pavojų keliančių medžiagų priemonės, pateikiama speciali rekomendacija dėl asmeninės apsaugos priemonių konstrukcijos.

8.2.3.   Poveikio aplinkai kontrolės priemonės

Nurodoma informacija, kuri būtina darbdaviui savo įsipareigojimams pagal Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktus vykdyti.

Kai cheminės saugos ataskaita yra privaloma, pateikiama rizikos valdymo priemonių, kurios tinka kontroliuoti medžiagos poveikį aplinkai, santrauka atsižvelgiant į poveikio scenarijus, nustatytus saugos duomenų lapo priede.

9.    9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje aprašomi empiriniai su medžiaga ar mišiniu susiję duomenys, jei jų yra. Taikoma Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 8 straipsnio 2 dalis.

Siekiant sudaryti galimybę imtis tinkamų kontrolės priemonių pateikiama visa reikiama informacija apie medžiagą ar mišinį. Šio skirsnio informacija privalo atitikti registruojant pateiktą informaciją, jei registracija yra privaloma, arba cheminės saugos ataskaitos, jei ji yra privaloma, informaciją ir medžiagos ar mišinio klasifikaciją.

Mišinio atveju įrašuose aiškiai nurodoma, kokiai mišinyje esančiai medžiagai taikomi duomenys, jeigu jie nėra tinkami visam mišiniui

Savybės, apie kurias pranešta, turi būti aiškiai nustatytos ir pateiktos atitinkamais matavimo vienetais. Jei svarbu skaitinės vertės supratimui, pateikiamas ir nustatymo metodas bei atskaitos sąlygos. Jeigu nenurodyta kitaip, atitinkamos standartinės temperatūros ir slėgio sąlygos yra 20 °C ir 101,3 kPa.

9.1 ir 9.2 skirsniuose nurodytos savybės gali būti pateiktos sąrašo forma. Poskirsniuose savybių vardijimo tvarka gali būti kitokia, jei manoma tai esant tinkama.

9.1.   Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Kiekviename saugos duomenų lape pateikiamos toliau nurodytos savybės. Jeigu teigiama, kad atitinkamos savybės nėra arba nėra informacijos apie ją, tai aiškiai nurodoma ir, jei įmanoma, nurodomos priežastys.

a)

Fizinė būsena

Fizinis medžiagos būvis (dujos, skystis ar kieta medžiaga) paprastai nurodomas standartinėmis temperatūros ir slėgio sąlygomis.

Naudojamos Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 1.0 skirsnyje pateiktos dujų, skysčio ir kietųjų medžiagų apibrėžtys.

b)

Spalva

Nurodoma tiekiamos medžiagos ar mišinio arba jų vandeninio tirpalo spalva.

Jeigu viename saugos duomenų lape aprašomi mišinio variantai, galintys būti skirtingų spalvų, spalvai apibūdinti vartojamas terminas „įvairi“.

c)

Kvapas

Kokybinis kvapo aprašymas pateikiamas, jeigu jis yra gerai žinomas arba aprašytas literatūroje.

Jeigu žinoma, nurodoma kvapo atsiradimo ribinė vertė (kokybine arba kiekybine išraiška).

d)

Lydymosi ir stingimo temperatūra

Netaikoma dujoms.

Lydimosi arba stingimo temperatūra nurodoma esant standartiniam slėgiui.

Jeigu lydimosi temperatūra viršija taikomo metodo matavimo intervalą, nurodoma iki kurios temperatūros nebuvo pasiektas lydimosi taškas.

Jeigu iki lydimosi arba jo metu vyksta skilimas arba sublimacija, tai turi būti nurodyta.

Jei tai vaškai ir pastos, vietoj lydimosi ir stingimo temperatūros gali būti nurodomas minkštėjimo temperatūra (intervalas).

Jei tai mišiniai ir techniškai neįmanoma nustatyti lydymosi arba stingimo temperatūros, tai turi būti nurodyta.

e)

Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas

Šios savybės nurodomos esant standartiniam slėgiui. Vis dėlto virimo temperatūra esant mažesniam slėgiui gali būti nurodyta, jeigu virimo temperatūra yra labai aukšta arba jei skilimas vyksta prieš virinant esant standartiniam slėgiui.

Jeigu virimo temperatūra viršija taikomo metodo matavimo intervalą, nurodoma temperatūra, iki kurios virimo temperatūra nebuvo užfiksuota.

Jeigu iki virimo arba jo metu vyksta skilimas, tai turi būti nurodyta.

Jei tai mišiniai ir techniškai neįmanoma nustatyti virimo temperatūros, tai turi būti nurodyta; tokiu atveju taip pat turi būti nurodyta žemiausia sudedamosios dalies virimo temperatūra.

f)

Degumas

Taikoma dujoms, skysčiams ir kietosioms medžiagoms.

Nurodoma, ar medžiaga arba mišinys yra degus, t. y. gali užsiliepsnoti ar sukelti gaisrą, net jei jis nėra klasifikuojamas kaip degi medžiaga.

Jeigu įmanoma ir tinkama, galima nurodyti papildomą informaciją, pavyzdžiui, ar užsidegimo poveikis yra kitoks nei įprasto degimo (pvz., sprogimas) ir liepsnumas nestandartinėmis sąlygomis.

Daugiau konkrečios informacijos apie degumą galima nurodyti remiantis atitinkama pavojų klasifikacija. Šiame punkte nepateikiama 9.2.1 poskirsnyje pateikta informacija.

g)

Viršutinė ir apatinė sprogumo ribos (7)

Netaikoma kietosioms medžiagoms.

Jeigu tai degieji skysčiai, nurodoma bent apatinė sprogumo riba. Jeigu pliūpsnio temperatūra yra apie – 25 °C arba aukštesnė, gali būti neįmanoma nustatyti viršutinės sprogumo ribos esant standartinei temperatūrai; tokiu atveju rekomenduojama nurodyti viršutinę sprogumo ribą esant aukštesnei temperatūrai. Jeigu pliūpsnio temperatūra yra aukštesnė nei 20 °C, gali būti neįmanoma nustatyti apatinės arba viršutinės sprogumo ribos esant standartinei temperatūrai; tokiu atveju yra rekomenduojama nurodyti apatinę ir viršutinę sprogumo ribas esant aukštesnei temperatūrai.

h)

Pliūpsnio temperatūra

Netaikoma dujoms, aerozoliams ir kietosioms medžiagoms.

Jeigu tai mišiniai, mišinio vertė, jei žinoma, turi būti nurodyta. Kitu atveju nurodoma medžiagos (-ų), kurios (-ių) pliūpsnio temperatūra (-os) yra žemiausia (-ios), pliūpsnio temperatūra (-os).

i)

Savaiminio užsidegimo temperatūra

Taikoma tik dujoms ir skysčiams.

Jeigu tai mišiniai, mišinio savaiminio užsidegimo temperatūra, jei žinoma, turi būti nurodyta. Jeigu mišinio atveju šio rodiklio vertė nėra žinoma, nurodoma sudedamųjų dalių, kurių savaiminio užsidegimo temperatūra yra žemiausia, savaiminio užsidegimo temperatūra (-os).

j)

Skilimo temperatūra

Taikoma tik savaime reaguojančioms medžiagoms ir mišiniams, taip pat kitoms medžiagoms bei mišiniams, kurie gali skilti.

Nurodoma savaime greitėjančio skilimo temperatūra (SADT) ir tūris, kuriam ji taikoma, arba skilimo pradžios temperatūra.

Nurodoma, ar pateikta temperatūra yra SADT, ar skilimo pradžios temperatūra.

Jeigu skilimas nebuvo pastebėtas, nurodoma, iki kurios temperatūros nebuvo stebimas skilimas, pvz., „skilimo nebuvo stebėta iki x °C“.

k)

pH

Netaikoma dujoms.

Nurodomas tiekiamos medžiagos ar mišinio pH arba kieto pavidalo produkto pH, vandeninio tirpalo arba tam tikros koncentracijos tirpalo pH.

Nurodoma tiriamos medžiagos ar mišinio arba jų vandeninio tirpalo koncentracija.

l)

Kinematinė klampa

Taikoma tik skysčiams.

Matavimo vienetas turi būti mm2/s.

Jei tai neniutoniniai skysčiai, nurodoma tiksotropinė arba reopeksinė elgsena.

m)

Tirpumas

Tirpumas paprastai nurodomas esant standartinei temperatūrai.

Turi būti nurodytas tirpumas vandenyje.

Taip pat galima nurodyti tirpumą kituose poliariniuose arba nepoliariniuose tirpikliuose.

Jei tai mišiniai, nurodoma, ar mišinys visiškai arba iš dalies tirpsta vandenyje ar kitame tirpiklyje arba maišosi su vandeniu arba kitu tirpikliu.

Jeigu tai nanoformos, be tirpumo vandenyje, turi būti nurodytas ištirpimo vandenyje arba kitose atitinkamose biologinėse ar aplinkos terpėse greitis.

n)

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)

Netaikoma neorganiniams ir joniniams skysčiams ir paprastai netaikoma mišiniams.

Nurodoma, ar vertė, apie kurią pranešta, yra pagrįsta bandymais ar skaičiavimais.

Jeigu tai medžiagos, kuriai n-oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas netaikomas, nanoformos, nurodomas dispersijos stabilumas įvairiose terpėse.

o)

Garų slėgis

Garų slėgis paprastai nurodomas esant standartinei temperatūrai.

Jeigu tai lakūs skysčiai, nurodomas ir garų slėgis esant 50 °C temperatūrai.

Jeigu viename saugos duomenų lape yra įrašyti skysto arba suskystintų dujų mišinio variantai, nurodomas garų slėgio intervalas.

Jeigu tai skysti arba suskystintų dujų mišiniai, nurodomas garų slėgio intervalas arba bent lakios sudedamosios dalies (-ių) garų slėgis, jeigu mišinio garų slėgis yra daugiausia tos sudedamosios dalies (-ių) garų slėgis.

Taip pat galima nurodyti sočiųjų garų koncentraciją.

p)

Tankis ir (arba) santykinis tankis

Taikoma tik skysčiams ir kietosioms medžiagoms.

Tankis ir santykinis tankis paprastai nurodomas standartinėmis temperatūros ir slėgio sąlygomis.

Nurodomas absoliutus tankis ir (arba) santykinis tankis, grindžiamas 4 °C kaip atskaitos verte (žinomas ir kaip savitasis sunkis).

Jeigu galimi keli tankio variantai, pvz., dėl siuntos gamintojo, arba viename saugos duomenų lape yra įrašyti keli medžiagos arba mišinio variantai, gali būti nurodomas intervalas.

Saugos duomenų lape nurodoma, ar pranešama apie absoliutų tankį (pvz., g/cm3 arba kg/m3 vienetais) ir (arba) santykinį tankį.

q)

Santykinis garų tankis

Taikoma tik dujoms ir skysčiams.

Jei tai dujos, nurodomas santykinis dujų tankis, grindžiamas oro santykiniu tankiu esant 20 °C temperatūrai kaip atskaitos verte.

Jei tai skysčiai, nurodomas santykinis garų tankis, grindžiamas oro santykiniu tankiu esant 20 °C temperatūrai kaip atskaitos verte.

Jei tai skysčiai, gali būti nurodytas garų / oro mišinio santykinis tankis esant 20 °C temperatūrai D m.

r)

Dalelių savybės

Taikoma tik kietosioms medžiagoms.

Nurodomas dalelių dydis (vidutinio skersmens mediana, skersmens apskaičiavimo metodas (grindžiamas skaičiumi, paviršiumi ar tūriu) ir intervalas, kuriame ši medianinė vertė kinta). Galima nurodyti ir kitas savybes, pavyzdžiui, dydžio pasiskirstymą (pvz., kaip intervalą), formos ir matmenų santykį, agregatinį ir aglomeracijos būvį, savitąjį paviršiaus plotą ir dulkėtumą. Jeigu medžiaga yra nanoforma arba jei tiekiamo mišinio sudėtyje yra nanoforma, šios savybės nurodomos šiame poskirsnyje arba daroma nuoroda į jį, jeigu jos nurodytos kitoje saugos duomenų lapo dalyje.

9.2.   Kita informacija

Be 9.1 poskirsnyje nurodytų savybių, nurodomi kiti fiziniai ir cheminiai parametrai, pavyzdžiui, 9.2.1 ir 9.2.2 poskirsnyje nurodytos savybės, jeigu jų nurodymas yra svarbus saugiam medžiagos ar mišinio naudojimui.

9.2.1.   Informacija apie fizinių pavojų klases

Šiame poskirsnyje išvardijamos savybės, saugos charakteristikos ir bandymų rezultatai, kurie gali būti naudingi į saugos duomenų lapą įtraukiant medžiagą ar mišinį priskiriant prie atitinkamos fizinės pavojingumo klasės. Taip pat gali būti tikslinga nurodyti nesuklasifikuotus duomenis, kurie laikomi svarbiais konkretaus fizinio pavojaus atžvilgiu (pvz., neigiami tyrimo rezultatai, susiję su kriterijumi).

Pavojaus klasės, su kuria susiję duomenys, pavadinimas gali būti nurodomas kartu su duomenimis.

a)

Sprogstamosios medžiagos

Šis punktas taikomas taip pat medžiagoms ir mišiniams, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 2.1.3 skirsnio 2 pastaboje, ir kitoms medžiagoms bei mišiniams, kurie turi teigiamą poveikį, kai yra kaitinami sandariai uždaryti.

Pateikiama ši informacija:

i)

jautrumas sukrėtimui;

ii)

izoliuoto kaitinimo poveikis;

iii)

izoliuoto uždegimo poveikis;

iv)

jautrumas smūgiui;

v)

jautrumas trinčiai;

vi)

terminis stabilumas:

vii)

pakuotė (rūšis, dydis, medžiagos ar mišinio neto masė), kuria remiantis priskirtas sprogmens klasei, arba kuria remiantis medžiaga ar mišinys nebuvo priskirtas sprogstamosioms medžiagoms.

b)

Degiosios dujos

Jeigu tai grynos degiosios dujos, kartu su sprogumo ribų duomenimis, nurodytais 9.1 poskirsnio g punkte, galima pateikti tokią informaciją:

i)

T Ci (maksimalų degiųjų dujų, kurios sumaišytos su azotu nedega ore, kiekį molio %);

ii)

pagrindinį degimo greitį, jeigu dujos priskiriamos 1B kategorijai remiantis pagrindiniu degimo greičiu.

Jeigu tai degiųjų dujų mišinys, kartu su sprogumo ribų duomenimis, nurodytais 9.1 poskirsnio g punkte, galima pateikti tokią informaciją:

i)

sprogumo ribas, jeigu atlikti bandymai, arba tai, ar klasifikavimas ir priskyrimas kategorijoms yra pagrįstas apskaičiavimu;

ii)

pagrindinį degimo greitį, jeigu mišinys priskiriamas 1B kategorijai remiantis pagrindiniu degimo greičiu.

c)

Aerozoliai

Gali būti pateikta tokia bendra degių komponentų procentinė dalis (pagal masę), nebent aerozolis yra klasifikuojamas kaip 1 kategorijos aerozolis, kadangi jame yra daugiau kaip 1 % (masės) degių komponentų arba jo degimo šiluma yra ne mažesnė kaip 20 kJ/g ir jis nėra pateiktas degumo klasifikavimo procedūroms atlikti (žr. Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 2.3.2.2 punkto pastabą).

d)

Oksiduojančiosios dujos

Jeigu tai grynos dujos, gali būti pateiktas C i (deguonies ekvivalentiškumo koeficientas) pagal standartą ISO 10156 „Dujos ir dujų mišiniai. Užsiliepsnojimo potencialo ir oksidacijos gebos nustatymas, skirtas balionų čiaupų atvamzdžiams parinkti“ arba pagal lygiavertį metodą.

Jeigu tai dujų mišinys, galima nurodyti žodžius „1 kategorijos oksiduojančiosios dujos (išbandytos pagal standartą ISO 10156 (arba taikant lygiavertį metodą))“ dėl išbandytų mišinių, arba pagal standartą ISO 10156 arba lygiavertį metodą apskaičiuotą oksiduojančiąją galią.

e)

Suslėgtosios dujos

Jeigu tai grynos dujos, galima pateikti kritinę temperatūrą.

Jeigu tai mišinys, galima pateikti pseudokritinę temperatūrą.

f)

Degieji skysčiai

Jeigu medžiaga ar mišinys klasifikuojami kaip degieji skysčiai, nereikia pateikti duomenų apie virimo temperatūrą ir pliūpsnio temperatūrą, nes tie duomenys turi būti nurodyti pagal 9.1 poskirsnį. Galima pateikti informacija apie ilgalaikį suderinamumą.

g)

Degios kietos medžiagos

Gali būti pateikta ši informacija:

i)

degimo greitis arba degimo trukmė, jeigu tai metalo milteliai;

ii)

tai, ar sudrėkintos vietos bandymas buvo sėkmingas.

h)

Savaime reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai

Be SADT, kaip nurodyta 9.1 poskirsnio j punkte, gali būti pateikta tokia informacija:

i)

skilimo temperatūra;

ii)

detonacijos savybės;

iii)

deflagracijos savybės;

iv)

izoliuoto kaitinimo poveikis;

v)

sprogstamoji galia, jei taikoma.

i)

Piroforiniai skysčiai

Galima pateikti informaciją, ar gali įvykti savaminis užsidegimas arba apanglėti filtravimo popierius.

j)

Piroforinės kietosios medžiagos

Gali būti pateikta ši informacija:

i)

tai, ar savaiminis užsidegimas įvyksta purškiant arba per vėlesnes penkias minutes, jeigu kietosios medžiagos yra miltelių pavidalo;

ii)

tai, ar piroforinės savybės laikui bėgant gali pasikeisti.

k)

Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai

Gali būti pateikta ši informacija:

i)

tai, ar galimas savaiminis užsidegimas, ir kokia maksimali temperatūra pasiekiama;

ii)

atrankinės patikros bandymų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 2.11.4.2 punkte, rezultatai, jei jie aktualūs ir žinomi;

l)

Medžiagos ir mišiniai, kurie išskiria degias dujas esant sąlyčiui su vandeniu

Gali būti pateikta ši informacija:

i)

išskiriamų dujų tapatumas, jei žinomas;

ii)

tai, ar išskiriamos dujos užsidega savaime;

iii)

dujų išsiskyrimo sparta.

m)

Oksiduojantieji skysčiai

Gali būti pateikta informacija apie tai, ar gali įvykti savaminis užsidegimas sumaišius su celiulioze.

n)

Oksiduojančiosios kietosios medžiagos

Gali būti pateikta informacija apie tai, ar gali įvykti savaiminis užsidegimas sumaišius su celiulioze.

o)

Organiniai peroksidai

Be SADT, kaip nurodyta 9.1 poskirsnio j punkte, gali būti pateikta tokia informacija:

i)

skilimo temperatūra;

ii)

detonacijos savybės;

iii)

deflagracijos savybės;

iv)

izoliuoto kaitinimo poveikis;

v)

sprogstamoji galia.

p)

Metalų koroziją sukeliančios medžiagos

Gali būti pateikta ši informacija:

i)

metalai, kurie veikiami medžiagos ar mišinio sukeltos korozijos;

ii)

korozijos sparta ir tai, ar tai susiję su plienu, ar su aliuminiu;

iii)

nuoroda į kitus saugos duomenų lapo skirsnius dėl suderinamų arba nesuderinamų medžiagų.

q)

Desensibilizuoti sprogmenys

Gali būti pateikta ši informacija:

i)

naudota desensibilizuojanti medžiaga;

ii)

egzoterminė skilimo energija;

iii)

pakoreguotas degimo greitis (Ac);

iv)

desensibilizuotų sprogstamųjų medžiagų sprogumo savybės esant tai būsenai.

9.2.2.   Kitos saugos charakteristikos

Toliau išvardytas savybes, saugos charakteristikas ir bandymų rezultatus gali būti naudinga nurodyti kalbant apie medžiagą ar mišinį:

a)

mechaninį jautrumą;

b)

savaime greitėjančios poliarizacijos temperatūrą;

c)

sprogių dulkių ir (arba) oro mišinių susidarymą;

d)

buferinę talpą;

e)

garavimo greitį;

f)

maišumą;

g)

laidį;

h)

koroziškumą;

i)

dujų grupę;

j)

oksidacijos-redukcijos protencialą;

k)

radikalų susidarymo potencialą;

l)

fotokatalitines savybes.

Kiti fiziniai ir cheminiai parametrai nurodomi, jeigu tai yra svarbu saugiam medžiagos ar mišinio naudojimui.

10.    10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje aprašomas medžiagos ar mišinio stabilumas ir pavojingų reakcijų tam tikromis naudojimo sąlygomis ir medžiagą ar mišinį išleidus į aplinką pasireiškimo galimybė, įskaitant, jei tinka, nuorodą į naudotus bandymo metodus. Jeigu teigiama, kad atitinkamos savybės nėra arba nėra informacijos apie ją, nurodomos priežastys.

10.1.   Reaktyvumas

10.1.1.

Aprašomi medžiagos ar mišinio reaktyvumo keliami pavojai. Pateikiami medžiagos ar viso mišinio, jei įmanoma, specifinių bandymų duomenys. Tačiau informacija taip pat gali būti grindžiama bendrais medžiagos ar mišinio klasės ar grupės duomenimis, jeigu tokie duomenys tinkami medžiagos ar mišinio keliamam pavojui įvertinti.

10.1.2.

Jeigu nėra su mišiniais susijusių duomenų, pateikiami duomenys, susiję su mišinyje esančiomis medžiagomis. Nustatant nesuderinamumą, reikia atsižvelgti į medžiagas, talpyklas ir teršalus, su kuriais vertinama medžiaga gali sąveikauti ją transportuojant, sandėliuojant ir naudojant.

10.2.   Cheminis stabilumas

Nurodomas medžiagos ar mišinio stabilumas ar nestabilumas normaliomis aplinkos ir numatomomis sandėliavimo ir tvarkymo temperatūros ir slėgio sąlygomis. Aprašomi visi stabilizatoriai, kurie yra arba gali būti naudojami išsaugant medžiagos ar mišinio cheminį stabilumą. Nurodomi visi saugai svarbūs fizinės medžiagos išvaizdos pokyčiai. Jeigu tai desensibilizuoti sprogmenys, pateikiama informacija apie laikymo trukmę ir instrukcijos kaip patikrinti desensibilizaciją, taip pat nurodoma, kad desensibilizuojančios medžiagos pašalinimas gaminį pavers sprogmeniu.

10.3.   Pavojingų reakcijų galimybė

Jei aktualu, nurodoma, kad medžiaga ar mišinys gali reaguoti ar polimerizuotis sukeldamas perteklinį slėgį ar išskirdamas šilumą ar sudarydamas kitas pavojingas sąlygas. Aprašomos sąlygos, kuriomis gali pasireikšti pavojingos reakcijos.

10.4.   Vengtinos sąlygos

Išvardijamos sąlygos, kaip antai temperatūra, slėgis, šviesa, sukrėtimas, statinė iškrova, vibracija ar kiti fiziniai veiksniai, kurie gali sukelti pavojingą situaciją („vengtinos sąlygos“) ir, jei įmanoma, trumpai aprašomos priemonės, kurių reikia imtis siekiant valdyti su tokiais pavojais susijusią riziką. Jeigu tai desensibilizuoti sprogmenys, pateikiama informacija apie priemones, kurių reikia imtis siekiant išvengti netyčinio desensibilizuojančios medžiagos pašalinimo, ir išvardijamos vengtinos sąlygos, jeigu medžiaga ar mišinys nėra pakankamai desensibilizuoti.

10.5.   Nesuderinamos medžiagos

Išvardijamos medžiagų ar mišinių grupės ar specifinės medžiagos, kaip antai vanduo, oras, rūgštys, šarmai, oksiduojančios medžiagos, su kuriomis medžiaga ar mišinys galėtų reaguoti sukeldamas pavojų (pvz., sprogimą, toksiškų ar degių medžiagų išleidimą į aplinką, perteklinės šilumos išsiskyrimą) ir, jei tinkama, trumpai aprašomos priemonės, kurių reikia imtis siekiant valdyti su tokiais pavojais susijusią riziką.

10.6.   Pavojingi skilimo produktai

Išvardijami žinomi ir pagrįstai numatomi pavojingi skilimo produktai, kurie susidaro naudojant, laikant, išsiliejus ir kaitinant. Pavojingi degimo produktai nurodomi saugos duomenų lapo 5 skirsnyje.

11.    11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Šis saugos duomenų lapo skirsnis skirtas pirmiausia medicinos, profesinės sveikatos ir saugos specialistams bei toksikologams. Pateikiamas trumpas, bet išsamus ir visapusiškas įvairaus toksinio (sveikatai) poveikio aprašas, ir turimi duomenys naudoti šiam poveikiui nustatyti, įskaitant, jeigu įmanoma, informaciją apie toksikokinetiką, metabolizmą ir pasiskirstymą. Šio skirsnio informacija privalo atitikti registruojant pateiktą informaciją, jei registracija yra privaloma, ir (arba) cheminės saugos ataskaitos, jei ji yra privaloma, informaciją ir medžiagos ar mišinio klasifikaciją.

11.1.   Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Atitinkamos pavojaus klasės, apie kurias turi būti pateikta informacija, yra:

a)

ūmus toksiškumas,

b)

odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas,

c)

didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas;

d)

kvėpavimo takų arba odos jautrinimas;

e)

mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms,

f)

kancerogeniškumas,

g)

toksiškumas reprodukcijai,

h)

STOT (vienkartinis poveikis);

i)

STOT (kartotinis poveikis);

j)

aspiracijos pavojus.

Šie pavojai visuomet turi būti nurodyti saugos duomenų lape.

Privalomų registruoti medžiagų atveju pateikiamos informacijos, gautos taikant VII–XI priedus, santraukos, įskaitant, jei įmanoma, nuorodą į naudotus bandymų metodus. Privalomų registruoti medžiagų atveju informacijoje taip pat nurodomas turimų duomenų ir 1A ir 1B kategorijos CMR medžiagoms taikomų Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 kriterijų palyginimo rezultatas pagal šio reglamento I priedo 1.3.1 skirsnį.

11.1.1.   Pateikiama informacija apie kiekvieną pavojaus klasę ar diferenciaciją. Jeigu teigiama, kad medžiaga ar mišinys nėra suklasifikuoti pagal konkrečią pavojingumo klasę ar taikant diferenciaciją, saugos duomenų lape aiškiai nurodoma, ar taip yra dėl duomenų trūkumo, techninių galimybių gauti duomenis neturėjimo, neįtikinamų duomenų ar įtikinamų, tačiau nepakankamų klasifikavimui, duomenų; pastaruoju atveju saugos duomenų lape nurodoma „remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.“

11.1.2.   Šiame poskirsnyje pateikti duomenys taikomi medžiagai ar mišiniui, kurie tiekiami rinkai. Jei tai mišinys, turėtų būti aprašytos paties mišinio toksinės savybės, išskyrus jei taikoma Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 6 straipsnio 3 dalis. Jei įmanoma, pateikiamos ir atitinkamos pavojingų mišinyje esančių medžiagų toksinės savybės, kaip antai LD50, ūmaus toksiškumo įvertės ar LC50.

11.1.3.   Jeigu yra daug medžiagos ar mišinio bandymų duomenų, gali reikėti apibendrinti panaudotų svarbiausių tyrimų rezultatus, pavyzdžiui, pagal poveikio būdą.

11.1.4.   Jeigu nėra atitikties tam tikros pavojaus klasės klasifikavimo kriterijams, pateikiama šią išvadą pagrindžianti informacija.

11.1.5.   Informacija apie tikėtinus poveikio (ekspozicijos) būdus

Pateikiama informacija apie tikėtinus medžiagos ar mišinio poveikio (ekspozicijos) būdus ir medžiagos ar mišinio poveikį sveikatai kiekvieno įmanomo poveikio būdo atveju, t. y. prarijus, įkvėpus ar patekus per odą (akis). Jei poveikis sveikatai nėra žinomas, tai yra nurodoma.

11.1.6.   Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai

Aprašomi su ekspozicija susiję galimas nepageidaujamas medžiagos ar mišinio bei jo sudedamųjų dalių ar žinomų šalutinių produktų nepageidaujamas poveikis sveikatai ir simptomai. Pateikiama turima informacija apie po ekspozicijos pasireiškiančius su medžiagos ar mišinio fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susijusius simptomus. Aprašomi pirmi simptomai, sukelti nedidelio medžiagos (mišinio) kiekio, ir atitinkamai kiti simptomai iki ūmaus poveikio pasekmių, pavyzdžiui, „gali pasireikšti galvos skausmas ir svaigimas, apalpimas ar sąmonės netekimas; didelės dozės gali sukelti komą ir mirtį“.

11.1.7.   Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikės ir ilgalaikės ekspozicijos

Pateikiama informacija apie galimą tikėtiną uždelstą ar ūmų poveikį dėl trumpalaikės ar ilgalaikės ekspozicijos. Taip pat pateikiama informacija apie ūmų ir lėtinį poveikį žmonių sveikatai, susijusį su medžiagos ar mišinio ekspozicija. Jeigu nėra duomenų apie poveikį žmonėms, pateikiama apibendrinta informacija apie eksperimentinius duomenis nurodant išsamius duomenis apie tirtus gyvūnus ir aiškiai identifikuotas rūšis arba tyrimų in vitro duomenis ir aiškiai identifikuotus ląstelių tipus. Nurodoma, ar toksikologiniai duomenys grindžiami su žmonėmis arba gyvūnais ar su tyrimais in vitro susijusiais duomenimis.

11.1.8.   Sąveikos poveikis

Nurodoma informacija apie sąveikas, jeigu ji aktuali ir prieinama.

11.1.9.   Konkrečių duomenų nebuvimas

Ne visada galima gauti informaciją apie medžiagos ar mišinio keliamus pavojus. Tais atvejais, kai nėra su konkrečia medžiaga ar mišiniu susijusių duomenų, gali būti naudojami, jei tinka, su panašiomis medžiagomis ar mišiniais susiję duomenys, jei atitinkama panaši medžiaga ar mišinys yra identifikuotas. Turi būti aiškiai nurodyta, jeigu konkretūs duomenys nėra naudojami arba duomenų nėra.

11.1.10.   Mišiniai

Konkretaus poveikio sveikatai atveju, jei visas mišinys nebuvo tirtas dėl jo bendro poveikio sveikatai, pateikiama atitinkama informacija apie 3 skirsnyje išvardytas medžiagas.

11.1.11.   Informacija apie mišinį, palyginti su informacija apie medžiagą

11.1.11.1.

Mišinyje esančios medžiagos organizme gali sąveikauti viena su kita, todėl skirsis absorbcijos, metabolizmo ir išsiskyrimo greičiai. Todėl gali pasikeisti toksinis poveikis ir bendras mišinio toksiškumas gali skirtis nuo jį sudarančių medžiagų toksiškumo. Į tai turi būti atsižvelgta pateikiant toksikologinę informaciją šiame saugos duomenų lapo poskirsnyje.

11.1.11.2.

Būtina išnagrinėti, ar kiekvienos medžiagos koncentracija yra pakankama bendram mišinio poveikiui sveikatai pasireikšti. Pateikiama informacija apie kiekvienos medžiagos toksinį poveikį sveikatai, išskyrus šiuos atvejus:

a)

jeigu informacija dubliuojasi, ji pateikiama tik vieną kartą kaip informacija apie bendrą mišinio poveikį, pavyzdžiui, kai abi medžiagos sukelia vėmimą ir viduriavimą;

b)

jeigu nėra tikėtina, kad šis poveikis pasireikš esant nurodytai koncentracijai, pavyzdžiui, kai silpnai dirginanti medžiaga (mišinys) praskiedžiama žemiau iki tam tikros koncentracijos nedirginančiu tirpalu;

c)

kai nėra informacijos apie mišinyje esančių medžiagų sąveikas, negalima daryti prielaidų ir informacija apie kiekvienos medžiagos poveikį sveikatai pateikiama atskirai.

11.2.   Informacija apie kitus pavojus

11.2.1.   Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Pateikiama informacija apie endokrininės sistemos ardomųjų savybių sukeltą nepageidaujamą poveikį sveikatai, jeigu turima, tų medžiagų, kurios nustatytos kaip turinčios endokrininės sistemos ardomųjų savybių 2.3 poskirsnyje. Informacija sudaroma iš trumpų informacijos suvestinių, gautų taikant vertinimo kriterijus, nustatytus atitinkamuose reglamentuose ((EB) Nr. 1907/2006, (ES) 2017/2100, (ES) 2018/605), kurie yra tinkami norint įvertinti endokrininės sistemos ardomųjų savybių poveikį žmonių sveikatai.

11.2.2.   Kita informacija

Nurodoma kita svarbi informacija apie nepageidaujamą poveikį sveikatai, net jei to nereikalaujama pagal klasifikavimo kriterijus.

12.    12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje pateikiama informacija, kad būtų galima įvertinti medžiagos ar mišinio poveikį aplinkai, kai jie išleidžiami į aplinką. Saugos duomenų lapo 12.1–12.7 poskirsniuose pateikiama trumpa duomenų santrauka, įskaitant, jei įmanoma, atitinkamus tyrimų duomenis ir aiškiai nurodant gyvūnų rūšis, terpes, matavimo vienetus, tyrimo trukmę ir sąlygas. Ši informacija gal būti naudinga tvarkant išsiliejimus ir vertinant atliekų tvarkymo praktiką, kontroliuojant išleidimą į aplinką, imantis priemonių medžiagai ar mišiniui atsitiktinai patekus į aplinką ir juos transportuojant. Jeigu teigiama, kad atitinkamos savybės nėra (nes turimi duomenys rodo, kad medžiaga ar mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų) arba nėra informacijos apie ją, nurodomos priežastys. Be to, jei medžiaga ar mišinys nėra suklasifikuoti dėl kitų priežasčių (pvz., dėl techninio negalimumo gauti duomenų, neįtikinamų duomenų), tai turėtų būti aiškiai nurodyta saugos duomenų lape.

Kai kurios savybės, t. y. bioakumuliacija, patvarumas ir skaidumas, yra būdingos konkrečiai medžiagai, ir ši informacija pateikiama, jeigu įmanoma ir tinkama, apie kiekvieną mišinyje esančią atitinkamą medžiagą (t. y. tas medžiagas, kurios turi būti išvardytos saugos duomenų lapo 3 skirsnyje ir yra pavojingos aplinkai, arba PBT/vPvB medžiagas). Taip pat pateikiama informacija apie pavojingus transformacijos produktus, susidarančius skylant medžiagoms ir mišiniams.

Šio skirsnio informacija privalo atitikti registruojant pateiktą informaciją, jei registracija yra privaloma, ir (arba) cheminės saugos ataskaitos, jei ji yra privaloma, informaciją ir medžiagos ar mišinio klasifikaciją.

Jeigu turima patikimų ir tinkamų eksperimentinių duomenų, tie duomenys pateikiami ir pirmenybė teikiama jiems, o ne iš modelių gautai informacijai.

12.1.   Toksiškumas

Jei įmanoma, pateikiama informacija apie toksiškumą naudojant atliktų bandymų su vandens ir (arba) sausumos organizmais duomenis. Čia pateikiami turimi duomenys apie ūmų ir lėtinį toksiškumą žuvims, vėžiagyviams, dumbliams ir kitiems vandens augalams. Be to, nurodomi duomenys, jei tokių esama, apie toksiškumą dirvožemio mikroorganizmams ir makroorganizmams bei kitiems aplinkosaugos požiūriu svarbiems organizmams, pavyzdžiui, paukščiams, bitėms ir augalams. Jei medžiaga ar mišinys daro slopinamąjį poveikį mikroorganizmų aktyvumui, būtina paminėti galimą įtaką nuotėkų valymo įrenginiams.

Jeigu nėra eksperimentinių duomenų, tiekėjas apsvarsto ar galima pateikti patikimą ir tinkamą iš modelių gautą informaciją.

Privalomų registruoti cheminių medžiagų atveju būtina pateikti informacijos, gautos taikant šio reglamento VII–XI priedus, santrauką.

12.2.   Patvarumas ir skaidumas

Skaidumas yra medžiagos arba atitinkamų mišinyje esančių medžiagų galimybė skaidytis aplinkoje dėl biologinio skaidymosi arba kitų procesų, pavyzdžiui, oksidacijos ar hidrolizės. Patvarumas yra skaidymo nebuvimo parodymas padėtyje, kuri apibrėžta XIII priedo 1.1.1 ir 1.2.1 skirsniuose. Jei įmanoma, pateikiami bandymų rezultatai, tinkami patvarumui ir skaidumui įvertinti. Jeigu nurodoma skaidymo pusėjimo trukmė, turi būti nurodyta, ar šios pusėjimo trukmės susijusios su mineralizacija ar su pirminiu skaidymu. Taip pat būtina paminėti medžiagos ar tam tikrų mišinyje esančių medžiagų galimybę skaidytis nuotėkų valymo įrenginiuose.

Jeigu nėra eksperimentinių duomenų, tiekėjas apsvarsto ar galima pateikti patikimą ir tinkamą iš modelių gautą informaciją.

Ši informacija pateikiama, jeigu įmanoma ir tinkama, apie kiekvieną mišinyje esančią medžiagą, kurios reikalaujamos išvardyti saugos duomenų lapo 3 skirsnyje.

12.3.   Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacijos potencialas yra medžiagos ar tam tikrų mišinyje esančių medžiagų potencialas kauptis floroje ir faunoje, ir ilgainiui pereiti mitybos grandine. Pateikiami bandymų rezultatai, tinkami bioakumuliacijos potencialui įvertinti. Tai apima nuorodą į oktanolio–vandens pasiskirstymo koeficientą (Kow) ir biokoncentracijos koeficientą (BCF) ar kitus atitinkamus su bioakumuliacija susijusius parametrus, jei yra žinomi.

Jeigu nėra eksperimentinių duomenų, turi būti apsvarstyta, ar galima pateikti pavyzdines prognozes.

Ši informacija pateikiama, jeigu įmanoma ir tinkama, apie kiekvieną mišinyje esančią medžiagą, kurios reikalaujamos išvardyti saugos duomenų lapo 3 skirsnyje.

12.4.   Judumas dirvožemyje

Judumas dirvožemyje yra į aplinką išleistos medžiagos ar mišinio komponentų potencialas veikiant natūralioms jėgoms patekti į gruntinius vandenis ar pasklisti toli nuo išleidimo vietos. Jei įmanoma, pateikiamas judumo dirvožemyje potencialas. Informacija apie judumą dirvožemyje gali būti nustatyta remiantis atitinkamais judumo duomenimis, pavyzdžiui, adsorbcijos tyrimais ar išplovimo tyrimais, žinomais ar prognozuojamais pasiskirstymo aplinkos komponentuose duomenimis ar paviršiaus įtempio duomenimis. Pavyzdžiui, dirvožemio adsorbcijos koeficiento (Koc) vertes galima nustatyti iš oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficiento (Kow). Išplovimas ir judumas gali būti nustatyti remiantis modeliais.

Ši informacija pateikiama, jeigu įmanoma ir tinkama, apie kiekvieną mišinyje esančią medžiagą, kurios reikalaujamos išvardyti saugos duomenų lapo 3 skirsnyje.

12.5.   PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Jei cheminės saugos ataskaita yra privaloma, būtina pateikti PBT ir vPvB vertinimo rezultatus, kaip nustatyta cheminės saugos ataskaitoje.

12.6.   Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Tų medžiagų, kurios nustatytos kaip turinčios endokrininės sistemos ardomųjų savybių 2.3 poskirsnyje, atveju pateikiama informacija apie endokrininės sistemos ardomųjų savybių sukeltą nepageidaujamą poveikį aplinkai, jeigu jos turima. Informacija sudaroma iš trumpų informacijos suvestinių, gautų taikant vertinimo kriterijus, nustatytus atitinkamuose reglamentuose ((EB) Nr. 1907/2006, (ES) 2017/2100, (ES) 2018/605), kurie yra tinkami norint įvertinti endokrininės sistemos ardomųjų savybių poveikį aplinkai.

12.7.   Kitas nepageidaujamas poveikis

Pateikiama turima informacija apie kitą nepageidaujamą poveikį aplinkai, pavyzdžiui, išlikimą aplinkoje (ekspoziciją), fotocheminio ozono sluoksnio susidarymo potencialą, ozono ardymo potencialą arba pasaulinio klimato atšilimo potencialą.

13.    13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje pateikiama informacija apie tinkamą medžiagos ar mišinio atliekų ir (arba) jų talpyklų tvarkymą siekiant padėti nustatyti saugias ir aplinkai palankiausias atliekų tvarkymo alternatyvas, atitinkančias valstybės narės, kurioje teikiamas saugos duomenų lapas, reikalavimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB (8). Atitinkama informacija apie asmenų, atliekančių atliekų tvarkymo veiklą, saugą turi papildyti 8 skirsnyje pateiktą informaciją.

Jeigu cheminės saugos ataskaita yra privaloma ir jei buvo atlikta atliekų tvarkymo etapų analizė, informacija apie atliekų tvarkymo priemones turi atitikti cheminės saugos ataskaitoje minimus nustatytus naudojimo būdus, o cheminės saugos ataskaitoje nurodyti poveikio scenarijai turi būti pateikti saugos duomenų lapo priede.

13.1.   Atliekų apdorojimo metodai

Šiame saugos duomenų lapo poskirsnyje:

a)

nurodomos atliekų tvarkymo talpyklos ir metodai, įskaitant atitinkamus medžiagos ar mišinio ir bet kokios užterštos pakuotės atliekų tvarkymo metodus (pvz., deginimą, perdirbimą, laidojimą sąvartynuose);

b)

nurodomos fizinės ir cheminės savybės, kurios gali turėti reikšmės atliekų tvarkymo būdams;

c)

neskatinamas nuotekų šalinimas;

d)

jei tinkama, nurodomi visi specialūs su rekomenduotu atliekų tvarkymo būdu susiję perspėjimai.

Nurodomos visos atitinkamos Sąjungos teisės aktų, susijusių su atliekomis, arba, jei jų nėra, bet kurios galiojančios nacionalinės ar regioninės nuostatos.

14.    14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje pateikiama pagrindinė informacija apie klasifikavimą, susijusi su 1 skirsnyje minėtų medžiagų ar mišinių vežimu keliais, geležinkeliais, jūra, vidaus vandens keliais ar oru. Jei informacijos nėra ar ji nėra aktuali, tai turi būti nurodyta.

Prireikus šiame skirsnyje pateikiama informacija apie transporto klasifikaciją pagal kiekvieną iš šių tarptautinių susitarimų, kuriais į nacionalinę teisę perkeliamos JT pavyzdinės taisyklės dėl konkrečių rūšių transporto: Sutartį dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR), Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisykles (RID), Europos sutartį dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais (ADN), kurios visos trys buvo įgyvendintos Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (9), taip pat pagal Tarptautinį pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksą (IMDG kodeksą) (10), skirtą supakuotų prekių vežimui, ir nesupakuotų krovinių vežimo jūra atitinkamus IMO kodeksus (11) ir Saugaus pavojingų krovinių vežimo oru technines instrukcijas (ICAO TI) (12).

14.1.   JT numeris ar ID numeris

Nurodomas JT numeris arba ID numeris (t. y. keturių skaitmenų identifikacinis medžiagos, mišinio ar gaminio numeris, prieš kurį rašomos raidės „JT“ arba „ID“) iš JT pavyzdinių taisyklių, IMDG, ADR, RID, ADN arba ICAO TI.

14.2.   JT tinkamas krovinio pavadinimas

Pateikiamas JT tinkamas krovinio pavadinimas, kaip nustatyta JT Pavyzdinių taisyklių 3.2 skyriaus „Pavojingų prekių sąrašas“ A lentelės 2 skiltyje „Pavadinimas ir aprašymas“, ADR, RID ir ADN 3.2 skyriaus A ir C lentelėse, papildytas, jei taikoma, techniniu pavadinimu skliausteliuose kaip reikalaujama, nebent jis buvo naudojamas kaip produkto identifikatorius 1.1 poskirsnyje. Jeigu JT numeris ir tinkamas krovinio pavadinimas lieka nepakitę taikant skirtingas transporto rūšis, informacijos kartoti nebūtina. Jei tai jūrinis transportas, be JT tinkamo krovinio pavadinimo, nurodomas vežamų prekių, kurias reglamentuoja IMDG kodeksas, techninis pavadinimas, jei tinkama.

14.3.   Vežimo pavojingumo klasė (-s)

Pateikiama informacija apie medžiagoms ar mišiniams priskirtą vežimo pavojingumo klasę (ir susijusius pavojus) pagal vyraujantį pavojų, kurį jie kelia pagal JT pavyzdines taisykles. Jeigu tai sausumos transportas, pateikiama informacija apie medžiagoms ar mišiniams priskirtą vežimo pavojingumo klasę (ir susijusius pavojus) pagal vyraujantį pavojų, kurį jie kelia pagal ADR, RID ir ADN.

14.4.   Pakuotės grupė

Pateikiamas pakuotės grupės numeris iš JT pavyzdinių taisyklių, jeigu taikytina, kaip reikalaujama pagal JT pavyzdines taisykles, ADR, RID ir ADN. Pakuotės grupės numeris priskiriamas tam tikroms medžiagoms pagal jų pavojingumo laipsnį.

14.5.   Pavojus aplinkai

Turi būti nurodyta, ar medžiaga arba mišinys kelia pavojų aplinkai pagal JT pavyzdinių taisyklių kriterijus (kaip nurodyta ADR, RID ir ADN) ir (arba) yra jūros teršalas pagal IMDG kodeksą ir neatidėliotinas su pavojingas prekes vežančiais laivais susijusias procedūras. Jeigu leidžiamas arba numatomas medžiagos ar mišinio vežimas tanklaiviais vidaus vandens keliais, turi būti nurodyta, ar medžiaga arba mišinys tanklaiviuose yra pavojingas aplinkai tiktai pagal ADN.

14.6.   Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Pateikiama informacija apie bet kokias specialias atsargumo priemones, kurių naudotojui reikėtų ar privaloma laikytis, ar apie kurias jis turi žinoti pervežant ar gabenant savo patalpose ir už jų ribų visų rūšių transportu.

14.7.   Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Šis poskirsnis taikomas, tik jei krovinius numatoma vežti nesupakuotus pagal atitinkamus Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) priemones – SOLAS VI arba VII skyrių (13), MARPOL konvencijos II arba V priedą, IBC kodeksą (14), IMSBC kodeksą (15) ir IGC kodeksą (16) arba jo ankstesnes versijas, visų pirma EGC kodeksą (17) arba GC kodeksą (18).

Jei tai skystas piltinis krovinys, nurodomas produkto pavadinimas (jeigu skiriasi nuo 1.1 poskirsnyje pateikto pavadinimo), kaip reikalaujama laivo dokumentuose ir pagal pavadinimą, naudojamą IBC kodekso 17 ar 18 skirsnyje arba naujausiame IMO jūros aplinkos apsaugos komiteto (MEPC) leidinyje 2/Circular (19) pateiktus produktų pavadinimų sąrašus. Nurodomas laivo tipas ir taršos kategorija, taip pat IMO pavojaus klasė pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/59/EB (20) I priedo 3 dalies B punkto a papunktį.

Jei tai kieti birūs kroviniai, nurodomas biraus krovinio gabenimo pavadinimas. Nurodoma, ar krovinys laikomas žalingu jūros aplinkai (HME) pagal MARPOL konvencijos V priedą, ar jis yra pavojinga medžiaga, tik kai yra biraus pavidalo (MHB) (21) pagal IMSBC kodeksą, ir ar krovinių grupė turi būti tokia laikoma pagal IMSBC kodeksą.

Jeigu tai suskystintos piltinės dujos, pateikiamas produkto pavadinimas ir laivo tipas, reikalaujamas pagal IGC kodeksą arba ankstesnes jo versijas, EGC ar GC kodeksus.

15.    15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje aprašoma kita su medžiaga ar mišiniu susijusi teisinio reguliavimo informacija, kuri nėra pateikta saugos duomenų lape (pavyzdžiui, ar medžiagai arba mišiniui taikomas 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (22), 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantis Direktyvą 79/117/EEB (23) ar 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (24)).

15.1.   Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Pateikiama informacija apie atitinkamas Sąjungos saugos, sveikatos ir aplinkos sričių nuostatas (pvz., medžiagų Seveso kategorija (pavadinimas), pateiktas Tarybos direktyvos 96/82/EB (25) I priede ar informacija apie medžiagos arba mišinio (įskaitant mišinyje esančias medžiagas) nacionalinio reglamentavimo būklę, įskaitant rekomendaciją dėl veiksmų, kurių turėtų imtis gavėjas dėl šių nuostatų. Jei tinkama, nurodomi atitinkamų valstybių narių nacionaliniai teisės aktai, kuriais įgyvendinamos šios nuostatos, ir bet kokios vertos paminėti nacionalinės priemonės.

Jei šiame saugos duomenų lape nurodytai cheminei medžiagai ar mišiniui taikomos konkrečios nuostatos, susijusios su žmonių sveikatos arba aplinkos apsauga Sąjungos lygmeniu (pvz., suteikiama autorizacija pagal VII antraštinę dalį arba taikomi apribojimai pagal VIII antraštinę dalį), šios nuostatos nurodomos. Jeigu leidimas suteiktas pagal VII antraštinę dalį ir jame nustatytos sąlygos ar stebėsenos reikalavimai tolesniam medžiagos ar mišinio naudotojui, jie yra nurodomi.

15.2.   Cheminės saugos vertinimas

Šiame saugos duomenų lapo poskirsnyje nurodoma, ar tiekėjas atliko medžiagos arba mišinio cheminės saugos vertinimą.

16.    16 SKIRSNIS. Kita informacija

Šiame saugos duomenų lapo skirsnyje pateikiama kita 1–15 skirsniuose nesanti informacija, įskaitant informaciją apie saugos duomenų lapo peržiūrą, kaip antai:

a)

saugos duomenų lapo peržiūros atveju aiškiai nurodomi visi pakeitimai, palyginti su ankstesne saugos duomenų lapo versija, nebent tai nurodyta kitoje saugos duomenų lapo vietoje, su pakeitimų paaiškinimais, jei tinkama. Medžiagos ar mišinio tiekėjas turi sugebėti paaiškinti pakeitimus pateikus prašymą;

b)

saugos duomenų lape naudojamų santrumpų ir akronimų paaiškinimai;

c)

pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai;

d)

jeigu tai mišiniai, nurodoma, kurie informacijos vertinimo metodai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 9 straipsnyje, buvo naudoti klasifikavimo tikslu;

e)

atitinkamų teiginių apie pavojų ir (arba) atsargumo teiginių sąrašas. Pateikiamas visas bet kokių teiginių, kurių visas tekstas nėra pateiktas 2–15 skirsniuose, tekstas;

f)

rekomendacija dėl bet kurio darbuotojų mokymo, reikalingo norint užtikrinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą.

B DALIS

Saugos duomenų lape turi būti šios 16 antraščių pagal 31 straipsnio 6 dalį ir turi būti išvardytos paantraštės, išskyrus 3 skirsnį, kuriame pakanka pateikti tik 3.1 ar 3.2 poskirsnių paantraštes, jei reikia:

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1.

Produkto identifikatorius

1.2.

Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

1.3.

Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

1.4.

Pagalbos telefono numeris

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1.

Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

2.2.

Ženklinimo elementai

2.3.

Kiti pavojai

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1.

Medžiagos

3.2.

Mišiniai

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1.

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

4.2.

Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

4.3.

Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1.

Gesinimo priemonės

5.2.

Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

5.3.

Patarimai gaisrininkams

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1.

Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

6.2.

Ekologinės atsargumo priemonės

6.3.

Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

6.4.

Nuoroda į kitus skirsnius

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1.

Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

7.2.

Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

7.3.

Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

8.1.

Kontrolės parametrai

8.2.

Poveikio kontrolės priemonės

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

9.1.

Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

9.2.

Kita informacija

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1.

Reaktyvumas

10.2.

Cheminis stabilumas

10.3.

Pavojingų reakcijų galimybė

10.4.

Vengtinos sąlygos

10.5.

Nesuderinamos medžiagos

10.6.

Pavojingi skilimo produktai

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1.

Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

11.2.

Informacija apie kitus pavojus

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1.

Toksiškumas

12.2.

Patvarumas ir skaidumas

12.3.

Bioakumuliacijos potencialas

12.4.

Judumas dirvožemyje

12.5.

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

12.6.

Endokrininės sistemos ardomosios savybės

12.7.

Kitas nepageidaujamas poveikis

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1.

Atliekų apdorojimo metodai

14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

14.1.

JT numeris ar ID numeris

14.2.

JT tinkamas krovinio pavadinimas

14.3.

Vežimo pavojingumo klasė (-s)

14.4.

Pakuotės grupė

14.5.

Pavojus aplinkai

14.6.

Specialios atsargumo priemonės naudotojams

14.7.

Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1.

Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

15.2.

Cheminės saugos vertinimas

16 SKIRSNIS. Kita informacija“


(1)  MARPOL – Consolidated edition 2006, London, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.

(2)  1979 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 80/181/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo vienetais, suderinimo ir Direktyvos 71/354/EEB panaikinimo (OL L 39, 1980 2 15, p. 40).

(3)  2017 m. rugsėjo 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2100, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nustatomi moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai (OL L 301, 2017 11 17, p. 1).

(4)  2018 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/605, kuriuo nustatomi moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai ir iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedas (OL L 101, 2018 4 20, p. 33).

(5)  2014 m. kovo 3 d. Komisijos sprendimas 2014/113/ES, kuriuo įsteigiamas Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinis komitetas ir panaikinamas Sprendimas 95/320/EB (OL L 62, 2014 3 4, p. 18).

(6)  2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB (OL L 81, 2016 3 31, p. 51).

(7)  Pastaba. Terminas „sprogumo riba“ yra termino „degumo riba“, vartojamo už Sąjungos ribų, sinonimas.

(8)  2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).

(9)  2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (OL L 260, 2008 9 30, p. 13).

(10)  Atitiktis IMDG kodeksui yra privaloma vežant supakuotas pavojingas prekes jūra, kaip nustatyta SOLAS VII skyriuje / Reg. 3 ir MARPOL III priede „Taršos dėl jūra vežamų supakuotų kenksmingų medžiagų prevencija“.

(11)  IMO parengė įvarius teisės aktus, susijusius su pavojingomis ir taršiomis prekėmis, priklausomai nuo to, kaip prekės yra vežamos (supakuotos ar ne) ir nuo krovinio tipo (kieta medžiaga, skystis ir suskystintos dujos). Pavojingų krovinių ir juos vežančių laivų vežimo taisyklės yra nustatytos Tarptautinėje konvencijoje dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS, 1974 m., su pakeitimas, ir Tarptautinėje konvencijoje dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL, 73/78), su pakeitimais. Šios konvencijos yra papildytos tokiais kodeksais: IMDG, IMSBC, IBC ir IGC.

(12)  IATA, 2007–2008 m. leidimas.

(13)  SOLAS Konvencija – tai 1974 m. Tarptautinė konvencija dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje, su pakeitimais.

(14)  IBC kodeksas – IMO tarptautinis laivų, skirtų vežti piltines pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas, su pakeitimais.

(15)  IMSBC kodeksas – IMO tarptautinis kietų biriųjų krovinių vežimo jūrų transportu kodeksas, su pakeitimais.

(16)  IGC kodeksas – Tarptautinis laivų, skirtų vežti piltines suskystintas dujas, statybos ir įrangos kodeksas, įskaitant taikytinus pakeitimus, pagal kuriuos laivas buvo sertifkuotas.

(17)  EGC kodeksas – esamų laivų, vežančių piltines suskystintas dujas, kodeksas, su pakeitimais.

(18)  GC kodeksas – TJO tarptautinis laivų, skirtų vežti piltines suskystintas dujas, statybos ir įrangos kodeksas (dujovežių kodeksas), su pakeitimais.

(19)  MEPC.2 / Circular, Provisional categorisation of liquid substances, version 19 (Laikinas skystų medžiagų suskirstymas į kategorijas, 19 versija), galioja nuo 2013 m. gruodžio 17 d.

(20)  2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/59/EB, įdiegianti Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemą ir panaikinanti Tarybos direktyvą 93/75/EEB (OL L 208, 2002 8 5, p. 10).

(21)  Tik būdamos birios pavojingos medžiagos yra medžiagos, kurios gali kelti cheminius pavojus vežamos birios, ir tai nėra medžiagos, klasifikuojamos kaip pavojingos prekės pagal IMDG kodeksą.

(22)  OL L 286, 2009 10 31, p. 1.

(23)  OL L 158, 2004 4 30, p. 7.

(24)  OL L 201, 2012 7 27, p. 60.

(25)  OL L 10, 1997 1 14, p. 13.


Top