EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0746

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/746 2020 m. birželio 4 d. kuriuo dėl tam tikrų priemonių taikymo datų atidėjimo atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/947 (Tekstas svarbus EEE)

C/2020/3599

OJ L 176, 5.6.2020, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/746/oj

5.6.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 176/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/746

2020 m. birželio 4 d.

kuriuo dėl tam tikrų priemonių taikymo datų atidėjimo atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/947

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (1), ypač į jo 57 straipsnį,

kadangi:

(1)

nustačius COVID-19 pandemijai suvaldyti skirtas priemones valstybėms narėms ir aviacijos sektoriui labai sunku pasirengti taikyti keletą neseniai priimtų aviacijos saugos srities įgyvendinimo reglamentų;

(2)

pasirengti taikyti šiuos įgyvendinimo reglamentus trukdo izoliavimo priemonės ir pasikeitusios darbuotojų darbo sąlygos bei galimybės užtikrinti jų buvimą darbo vietoje, taip pat papildomas darbo krūvis, atsiradęs dėl poreikio valdyti dideles neigiamas COVID-19 pandemijos pasekmes visiems suinteresuotiesiems subjektams;

(3)

dėl COVID-19 pandemijos neišvengiamai vėluojama atlikti įvairias užduotis, kurias atlikti būtina norint laiku ir tinkamai įgyvendinti Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/947 (2), konkrečiai – sukurti skaitmenines sąveikias registravimo sistemas ir pritaikyti leidimus, deklaracijas ir pažymėjimus, išduotus remiantis nacionaline teise;

(4)

vėluojama vykdyti standartizacijos procesą ir kitą susijusią sektoriaus ir standartizavimo įstaigų įgyvendinamą veiklą, pavyzdžiui, parengti tyrimų metodus arba išbandyti tokias technines savybes, kaip nuotolinis identifikavimas. Tai savo ruožtu turės neigiamą poveikį gamintojų galimybėms pateikti rinkai Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2019/945 (3) nustatytus naujus standartizuotus reikalavimus atitinkančias bepiločių orlaivių sistemas (UAS);

(5)

taigi turėtų būti leidžiama visų tipų UAS dabartinėmis sąlygomis toliau naudoti dar šešis mėnesius. Todėl siekiant sudaryti sąlygas UAS naudotojams dar šešis mėnesius naudoti Deleguotojo reglamento (ES) 2019/945 reikalavimų neatitinkančias UAS, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/947 taikymo pradžios datos turėtų būti atidėtos;

(6)

Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra Komisijai patvirtino, kad 3 konstatuojamojoje dalyje nurodytų nuostatų taikymą galima atidėti nedarant žalingo poveikio aviacijos saugai, nes jų taikymas bus atidėtas labai ribotam laikotarpiui ir tikėtina, kad atsigaunant nuo COVID-19 pandemijos oro eismas didės lėtai, todėl kils mažesnė rizika, o tose valstybėse narėse, kuriose leidžiama naudoti UAS, toliau bus taikoma nacionalinė teisė;

(7)

siekiant COVID-19 pandemijos metu nedelsiant padėti nacionalinėms valdžios institucijomis ir visiems suinteresuotiesiems subjektams, taip pat sudaryti jiems sąlygas pritaikyti savo planus ruošiantis atitinkamas nuostatas taikyti vėliau, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) 2018/1139 127 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/947 iš dalies keičiamas taip:

1)

20 straipsnyje data „2022 m. liepos 1 d.“ pakeičiama data „2023 m. sausio 1 d.“;

2)

21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje „2021 m. liepos 1 d.“ pakeičiama data „2022 m. sausio 1 d.“;

b)

2 dalyje data „2021 m. liepos 1 d.“ pakeičiama data „2022 m. sausio 1 d.“;

c)

3 dalyje data „2022 m. liepos 1 d.“ pakeičiama data „2023 m. sausio 1 d.“;

3)

22 straipsnyje žodžiai „dvejų metų“ pakeičiami į „30 mėnesių“:

4)

23 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jis taikomas nuo 2020 m. gruodžio 31 d.“;

b)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   15 straipsnio 3 dalis taikoma nuo 2022 m. sausio 1 d.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. birželio 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 212, 2018 8 22, p. 1.

(2)  2019 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/947 dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių ir tvarkos (OL L 152, 2019 6 11, p. 45).

(3)  2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/945 dėl bepiločių orlaivių sistemų ir trečiųjų valstybių bepiločių orlaivių sistemų naudotojų (OL L 152, 2019 6 11, p. 1).


Top