EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0740

2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 (Tekstas svarbus EEE)

PE/3/2020/INIT

OJ L 177, 5.6.2020, p. 1–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/06/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/740/oj

5.6.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 177/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2020/740

2020 m. gegužės 25 d.

dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį ir 194 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Sąjunga yra įsipareigojusi sukurti pažangia klimato politika grindžiamą energetikos sąjungą. Degalų naudojimo efektyvumas yra vienas iš svarbiausių Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos elementų ir yra itin svarbus mažinant energijos poreikį;

(2)

Komisija peržiūrėjo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1222/2009 (3) ir nustatė, kad reikalinga atnaujinti jo nuostatas, kad jis būtų veiksmingesnis;

(3)

tikslinga Reglamentą (EB) Nr. 1222/2009 pakeisti, siekiant patikslinti ir atnaujinti kai kurias jo nuostatas, atsižvelgiant į technologinę pažangą padangų sektoriuje;

(4)

transporto sektoriui tenka trečdalis viso Sąjungos energijos suvartojimo. 2015 m. kelių transporto sektoriuje išmesta apie 22 % viso Sąjungoje išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. 20–30 % transporto priemonių degalų sąnaudų tenka padangoms, visų pirma dėl jų riedėjimo varžos. Todėl sumažinus padangų riedėjimo varžą kelių transporto priemonės daug efektyviau naudotų degalus ir taip išmestų mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir būtų padedama mažinti transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro;

(5)

norint pasiekti, kad būtų sumažintas kelių transporto išmetamas CO2 kiekis, tikslinga, kad valstybės narės, bendradarbiaudamos su Komisija, numatytų paskatas diegti naujoves, susijusias su efektyviu degalų naudojimu ir saugumu naudojant C1 klasės padangas, C2 klasės padangas ir C3 klasės padangas;

(6)

padangų savybes lemia daug tarpusavyje susijusių parametrų. Gerinant vieną parametrą, pavyzdžiui, mažinant riedėjimo varžą, galima pabloginti kitus parametrus, pavyzdžiui, sukibimą su šlapia danga, o gerinant sukibimo su šlapia danga efektyvumą galima pabloginti išorinio riedėjimo triukšmo parametrą. Padangų gamintojai turėtų būti skatinami optimizuoti visus parametrus siekiant aukštesnių standartų nei dabartiniai;

(7)

efektyviai degalus naudojančios padangos gali būti ekonomiškos, nes tai, kiek dėl jų sutaupoma degalų, gerokai atsveria didesnę pirkimo kainą, kurią lemia didesnės tokių padangų gamybos sąnaudos;

(8)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 661/2009 (4) nustatyti minimalieji padangų riedėjimo varžos reikalavimai. Technologinė pažanga suteikia galimybę sumažinti energijos nuostolius, patiriamus dėl padangų riedėjimo varžos, kad šio parametro vertė būtų gerokai didesnė, nei nustatyta tuose minimaliuosiuose reikalavimuose. Todėl, siekiant sumažinti kelių transporto priemonių poveikį aplinkai, tikslinga atnaujinti nuostatas dėl padangų ženklinimo, siekiant paskatinti galutinius naudotojus pirkti efektyviau degalus naudojančias padangas, pateikiant jiems suvienodintą informaciją apie riedėjimo varžos parametrą;

(9)

pagerinus padangų ženklinimą vartotojai turės galimybę gauti aktualesnės ir palyginamesnės informacijos apie degalų naudojimo efektyvumą, saugumą bei triukšmą ir priimti ekonomiškai efektyvius ir aplinką tausojančius sprendimus perkant padangas;

(10)

eismo triukšmas kelia didelių nepatogumų ir daro neigiamą poveikį sveikatai. Reglamente (EB) Nr. 661/2009 nustatyti minimalieji išorinio padangų riedėjimo triukšmo reikalavimai. Technologinė pažanga suteikia galimybę sumažinti išorinį riedėjimo triukšmą, kad šio parametro vertė būtų gerokai mažesnė, nei nustatyta tuose minimaliuosiuose reikalavimuose. Todėl, siekiant sumažinti eismo triukšmą, tikslinga atnaujinti nuostatas dėl padangų ženklinimo, siekiant paskatinti galutinius naudotojus pirkti mažesnį išorinį riedėjimo triukšmą keliančias padangas, pateikiant jiems suvienodintą informaciją apie išorinio riedėjimo triukšmo parametrą;

(11)

suvienodintos informacijos apie išorinį riedėjimo triukšmą teikimas taip pat palengvina priemonių, skirtų eismo triukšmui mažinti, įgyvendinimą ir padeda didinti visuomenės informuotumą apie padangų poveikį eismo triukšmui remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/49/EB (5);

(12)

Reglamente (EB) Nr. 661/2009 taip pat nustatyti minimalieji padangų sukibimo su šlapia danga reikalavimai. Technologinė pažanga suteikia galimybę pagerinti sukibimą su šlapia danga, kad šio parametro vertė būtų gerokai didesnė, nei nustatyta tuose minimaliuosiuose reikalavimuose, ir taip sumažinti stabdymo ant šlapios dangos kelią. Todėl, siekiant padidinti kelių eismo saugumą, tikslinga atnaujinti nuostatas dėl padangų ženklinimo, siekiant paskatinti galutinius naudotojus pirkti didesniu sukibimo su šlapia danga efektyvumu pasižyminčias padangas, pateikiant jiems suvienodintą informaciją apie sukibimo su šlapia danga parametrą;

(13)

siekiant užtikrinti suderinamumą su tarptautine sistema, Reglamente (EB) Nr. 661/2009 daroma nuoroda į Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklę Nr. 117 (6), kurioje išdėstyti atitinkami riedėjimo varžos, išorinio riedėjimo triukšmo ir padangų sukibimo su šlapia danga ir sniegu efektyvumo matavimo metodai;

(14)

padangų etiketėje turėtų būti pateikta informaciją apie padangų, kurios yra specialiai suprojektuotos naudoti sudėtingomis sąlygomis ant apsnigtos ir apledėjusios dangos, efektyvumą. Informacija apie padangų sukibimo su sniegu efektyvumą turėtų būti grindžiama JT EEK taisyklės Nr. 117 naujausia Sąjungai taikoma redakcija (toliau – JT EEK taisyklė Nr. 117), o padangos, atitinkančios toje taisyklėje nustatytas mažiausias sukibimo su sniegu rodiklio vertes, etiketė turėtų būti paženklinta toje taisyklėje pateikta aukštikalnių simbolio piktograma. Informacija apie padangų sukibimo su ledu efektyvumą turėtų būti grindžiama ISO standartu ISO 19447 (kai jis bus oficialiai priimtas), o padangų, atitinkančių tame ISO standarte nustatytas mažiausias sukibimo su ledu rodiklio vertes, etiketė turėtų būti paženklinta ledo piktograma. Tol, kol ISO standartas ISO 19447 nepriimtas, sukibimo su ledu efektyvumas turėtų būti įvertinamas taikant patikimus, tikslius ir įmanomus atkurti metodus, atsižvelgiant į visuotinai pripažintą pažangiausią praktiką. Padangų, atitinkančių mažiausius sukibimo su ledu efektyvumo standartus, etiketė turėtų būti paženklinta I priede pateikta sukibimo su ledu piktograma;

(15)

naudojamos padangos dyla ir išskiria daug aplinkai ir žmonių sveikatai kenksmingo mikroplastiko. Todėl Komisijos komunikate „Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija“ pažymima, jog reikia mažinti iš padangų savaime išsiskiriantį mikroplastiko kiekį, inter alia, imantis informavimo priemonių, pavyzdžiui, ženklinimo, ir padangoms nustatant minimaliausius reikalavimus. Su padangų dilimu yra susijusi ridos sąvoka, t. y. po kiek kilometrų padangą reikia pakeisti dėl nusidėvėjusio protektoriaus. Be padangos dilimo ir protektoriaus nusidėvėjimo, padangos eksploatavimo trukmė priklauso nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, padangos atsparumo nusidėvėjimui, įskaitant tokius elementus kaip jos sudedamosios dalys, protektoriaus raštas ir struktūra, kelių būklės, priežiūros, padangų oro slėgio ir vairavimo elgsenos;

(16)

tačiau tinkamo bandymų metodo padangų dilimui ir ridai matuoti šiuo metu nėra. Todėl Komisija turėtų pavesti sukurti tokį bandymų metodą visapusiškai atsižvelgiant į pažangiausią praktiką ir tarptautiniu lygmeniu sukurtus ar siūlomus standartus ir taisykles, taip pat pramonės sektoriaus vykdomą darbą;

(17)

restauruotos padangos sudaro gana didelę sunkiųjų transporto priemonių padangų rinkos dalį. Restauruojant padangas pailgėja jų eksploatavimo trukmė ir prisidedama prie žiedinės ekonomikos tikslų, kaip antai atliekų kiekio mažinimo. Taikant tokioms padangoms ženklinimo reikalavimus būtų galima sutaupyti nemažai energijos. Šiame reglamente turėtų būti numatyta galimybė ateityje įtraukti tinkamą bandymų metodą restauruotų padangų efektyvumui išmatuoti, kurio šiuo metu nėra;

(18)

energijos vartojimo efektyvumo ženklą, numatytą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1369 (7), kuriame gaminių suvartojama energija klasifikuojama pagal A–G klasių skalę, daugiau nei 85 % Sąjungos vartotojų atpažįsta kaip aiškios ir skaidrios informacijos priemonę, ir ji pasiteisino kaip veiksminga efektyviau energiją vartojančių gaminių propagavimo priemonė. Kiek įmanoma, padangų etiketė turėtų atrodyti taip pat, kartu atsižvelgiant į padangų parametrų ypatumus;

(19)

tikėtina, kad standartinėje padangų etiketėje pateikta palyginama informacija apie padangų parametrus padės galutiniams naudotojams perkant pasirinkti efektyviau degalus naudojančias, ilgaamžes, saugesnes ir mažiau triukšmingas padangas. Tai, savo ruožtu, greičiausiai paskatins padangų gamintojus optimizuoti padangų parametrus, taip sukuriant sąlygas tvaresniam padangų naudojimui ir gamybai;

(20)

poreikis gauti daugiau informacijos apie degalų naudojimo efektyvumą ir apie kitus parametrus yra svarbus visiems galutiniams naudotojams, įskaitant pakaitinių padangų pirkėjus, ant naujų transporto priemonių ratų sumontuotų padangų pirkėjus ir automobilių parkų vadovus bei transporto įmones, kurie be ženklinimo sistemos ir vienodos bandymų tvarkos negali lengvai palyginti skirtingų rūšių padangų parametrų. Todėl tikslinga reikalauti, kad visos padangos, siūlomos kartu su transporto priemone ar sumontuotos ant jos ratų, būtų paženklintos padangų etikete;

(21)

šiuo metu reikalaujama padangų etiketėmis ženklinti lengvųjų automobilių (C1 klasės) ir furgonų (C2 klasės) padangas, bet ne sunkiųjų transporto priemonių (C3 klasės) padangas. Naudojant C3 klasės padangas per metus suvartojama daugiau degalų ir nuvažiuojama daugiau kilometrų nei naudojant C1 klasės padangas ar C2 klasės padangas, tad yra galimybė gerokai sumažinti sunkiųjų transporto priemonių suvartojamą degalų kiekį ir išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Todėl į šio reglamento taikymo sritį reikėtų įtraukti C3 klasės padangas. Visiškas C3 klasės padangų įtraukimas į šio reglamento taikymo sritį taip pat suderinamas su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/956 (8), kuris numato naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO 2 kiekio bei degalų sąnaudų duomenų stebėseną ir teikimą, ir su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1242 (9), kuris naujoms sunkiosioms transporto priemonėms nustato taikomus išmetamo CO 2 kiekio standartus;

(22)

daugelis galutinių naudotojų priima sprendimus dėl padangų pirkimo tų padangų faktiškai nematydami, tad nemato ir prie jų pritvirtintos padangų etiketės. Tokiais atvejais padangų etiketė galutiniams naudotojams turėtų būti parodyta prieš jiems priimant sprendimus dėl pirkimo. Pateikiant padangų etiketes prekybos vietose bei techninėje reklaminėje medžiagoje turėtų būti užtikrinta, kad platintojai bei potencialūs galutiniai naudotojai gautų suvienodintą informaciją apie svarbius padangų parametrus tuomet, kai nusprendžiama jas pirkti, ir toje vietoje, kurioje nusprendžiama tai padaryti;

(23)

kai kurie galutiniai naudotojai priima sprendimus dėl padangų pirkimo prieš atvykdami į prekybos vietą arba perka padangas paštu ar internetu. Siekiant užtikrinti, kad tie galutiniai naudotojai taip pat galėtų pasirinkti remdamiesi suvienodinta informacija apie, inter alia, degalų naudojimo efektyvumą, apie jų sukibimą su šlapia danga ir išorinį riedėjimo triukšmą, padangų etiketės turėtų būti pateikiamos visoje techninėje reklaminėje medžiagoje ir vaizdinėje konkrečių tipų padangų reklamoje, įskaitant atvejus, kai tokia medžiaga pateikiama internete. Jei vaizdinė reklama yra susijusi su padangų šeima, o ne tik su konkretaus tipo padangomis, padangų etiketės rodyti nebūtina;

(24)

potencialiems galutiniams naudotojams turėtų būti teikiama informacija, kuria būtų paaiškinta kiekviena padangų etiketės sudedamoji dalis ir jos reikšmė. Tokia informacija turėtų būti teikiama visoje techninėje reklaminėje medžiagoje, pavyzdžiui, tiekėjų interneto svetainėse, bet neturėtų būti reikalaujama vaizdinėje reklamoje. Techninei reklaminei medžiagai neturėtų būti priskiriama reklama skelbimų lentose, laikraščiuose, žurnaluose ar radijo arba televizijos transliacijose;

(25)

nedarant poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su rinkos priežiūra, arba tiekėjų pareigoms patikrinti gaminio atitiktį, reikalaujamą informaciją apie gaminių atitiktį tiekėjai turėtų pateikti elektroniniu būdu gaminių duomenų bazėje. Vartotojams ir platintojams aktuali informacija turėtų būti viešai prieinama gaminių duomenų bazės viešojoje dalyje. Ta informacija turėtų būti prieinama kaip atvirieji duomenys, kad ji galėtų būti naudojama mobiliųjų programėlių kūrėjų, taip pat palyginimo priemonėse. Nesudėtinga tiesioginė prieiga prie gaminių duomenų bazės viešosios dalies turėtų būti palengvinta vartotojui patogiomis priemonėmis, kurios pateikiamos spausdintinėje padangų etiketėje, pavyzdžiui, pateikiant dinaminį greitojo atsako kodą (QR kodas);

(26)

gaminių duomenų bazės atitikties daliai turėtų būti taikomos griežtos duomenų apsaugos taisyklės. Prieigą prie gaminių duomenų bazės atitikties dalyje esančių techninių dokumentų reikalaujamų konkrečių dalių turėtų turėti ir rinkos priežiūros institucijos, ir Komisija. Jei techninės informacijos dėl jos per daug konfidencialaus pobūdžio negalima įtraukti į techninių dokumentų kategoriją, rinkos priežiūros institucijos turėtų turėti teisę prireikus susipažinti su ta informacija remiantis tiekėjams tenkančia bendradarbiavimo pareiga arba pasinaudojant tiekėjų savanoriškai į gaminių duomenų bazę įkeliamomis papildomomis techninių dokumentų dalimis;

(27)

vis daugiau padangų parduodama prekybos internetu platformose, o ne tiesiogiai tiekėjų. Todėl prieglobos paslaugų teikėjai turėtų sudaryti sąlygas tiekėjo pateiktą padangų etiketę ir gaminio informacijos lapą rodyti greta kainos. Jie turėtų informuoti platintoją apie pareigą pateikti padangų etiketę ir gaminio informacijos lapą, tačiau jie neturėtų atsakyti už tos padangų etiketės ar gaminio informacijos lapo tikslumą ar turinį. Pareigos, nustatomos prieglobos paslaugų teikėjams pagal šį reglamentą, turėtų apimti tik tai, kas pagrįsta, ir neturėtų tapti bendra pareiga stebėti informaciją, kurią jie saugo, ar aktyviai ieškoti faktų ar aplinkybių, liudijančių apie šio reglamento reikalavimų neatitinkančią veiklą. Tačiau pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB (10) 14 straipsnio 1 dalį prieglobos paslaugų teikėjai, norėdami, kad jiems nebūtų taikoma toje nuostatoje numatyta atsakomybė, turi nedelsdami pašalinti informaciją, kurią jie saugo savo paslaugų gavėjų prašymu, arba panaikinti galimybę ją pasiekti, jei tokia informacija neatitinka šio reglamento reikalavimų, pvz., nėra padangų etikečių arba gaminio informacijos lapų, jie yra nepilni ar neteisingi. Jie tai turėtų padaryti iš karto, kai gauna faktinių žinių apie tokią informaciją, arba, reikalavimų atlyginti žalą atveju, kai tik sužino apie tokią informaciją, pavyzdžiui, gavę konkrečios informacijos, kurią pateikė rinkos priežiūros institucija. Tiesiogiai galutiniams naudotojams savo interneto svetainėje gaminius parduodantiems tiekėjams taikomos tos pačios su nuotoline prekyba susijusios pareigos kaip ir platintojams;

(28)

riedėjimo varža, sukibimas su šlapia danga, išorinis riedėjimo triukšmas ir kiti parametrai turėtų būti matuojami taikant patikimus, tikslius ir įmanomus atkurti metodus, atsižvelgiant į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo ir skaičiavimo metodus. Kiek įmanoma, tokie metodai turėtų atspindėti vidutinio vartotojo elgesį ir jais turėtų būti galima patikimai atgrasyti bandymus tiek tyčia, tiek netyčia apeiti reikalavimus. Padangų etiketėse turėtų būti nurodomas palyginamas faktiškai naudojamų padangų efektyvumas, atsižvelgiant į apribojimus, kylančius dėl patikimų, tikslių ir įmanomų atkurti laboratorinių bandymų būtinybės, kad galutiniai naudotojai galėtų palyginti įvairias padangas, taip pat apriboti gamintojų patiriamas bandymų sąnaudas;

(29)

kai nacionalinės institucijos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 (11) 3 straipsnio 37 punkte, turi pagrįstų priežasčių manyti, kad tiekėjas neužtikrino padangų etiketės tikslumo, ir, siekdamos suteikti daugiau pasitikėjimo vartotojams, jos turėtų patikrinti, ar padangų etiketėje nurodytos riedėjimo varžos, sukibimo su šlapia danga ir išorinio riedėjimo triukšmo klasės bei kitų parametrų piktogramos atitinka tiekėjo pateiktus dokumentus remiantis bandymų rezultatais ir skaičiavimais. Tokie patikrinimai gali būti atliekami tipo patvirtinimo proceso metu ir jiems gali būti nebūtinas fizinis padangos bandymas;

(30)

norint užtikrinti vienodas veiklos sąlygas Sąjungoje, būtina, kad tiekėjai, didmenininkai, prekiautojai ir kiti platintojai laikytųsi padangų ženklinimo nuostatų. Todėl valstybės narės turėtų vykdyti atitikties stebėseną imdamosi reguliarios ex post patikros ir rinkos priežiūros priemonių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1020 (12);

(31)

siekiant palengvinti atitikties stebėseną, sukurti naudingą priemonę galutiniams naudotojams ir numatyti alternatyvius būdus platintojams gauti gaminių informacijos lapus, padangas reikėtų įtraukti į gaminių duomenų bazę, sukurtą pagal Reglamentą (ES) 2017/1369. Todėl tas reglamentas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(32)

kad galutiniai naudotojai pasitikėtų padangų etikete, nereikėtų leisti naudoti ją imituojančių etikečių. Dėl tos pačios priežasties neturėtų būti leidžiamos ir kitos etiketės, ženklai, simboliai arba užrašai, kurie gali klaidinti ar painioti galutinius naudotojus dėl į padangų etiketę įtrauktų parametrų;

(33)

sankcijos už šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų aktų pažeidimus turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos;

(34)

siekiant skatinti efektyviau vartoti energiją, švelninti klimato kaitą, užtikrinti kelių eismo saugumą ir aplinkos apsaugą, valstybės narės turėtų galėti sukurti paskatas naudoti energiją taupančias ir saugias padangas. Valstybės narės gali pačios nuspręsti, koks turėtų būti tokių paskatų pobūdis. Tokios paskatos turėtų atitikti Sąjungos valstybės pagalbos taisykles ir jomis neturėtų būti sudaroma nepagrįstų kliūčių patekti į rinką. Šiuo reglamentu nedaromas poveikis jokių valstybės pagalbos procedūrų, kurios dėl tokių paskatų gali būti pradėtos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 107 ir 108 straipsnius, rezultatams;

(35)

siekiant iš dalies pakeisti padangų etiketės turinį ir formatą, įtraukti su restauruotomis padangomis, padangų dilimu ir rida susijusius reikalavimus ir pritaikyti priedus atsižvelgiant į technologinę pažangą, Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus pagal SESV 290 straipsnį. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (13) nustatytais principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus turi gauti tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams turi būti sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(36)

kai bus prieinami patikimi, tikslūs ir įmanomi atkurti padangų dilimo ir ridos bandymų ir matavimo metodai, Komisija turėtų įvertinti galimybes padangų etiketėje pateikti informaciją apie padangų dilimą ir ridą. Siūlydama deleguotąjį aktą dėl padangų dilimo ir ridos nurodymo padangų etiketėje, Komisija turėtų atsižvelgti į tą vertinimą ir turėtų glaudžiai bendradarbiauti su pramonės subjektais, atitinkamomis standartizacijos organizacijomis, pavyzdžiui, Europos standartizacijos komitetu (CEN), Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisija (JT EEK) ar Tarptautine standartizacijos organizacija (ISO), taip pat su kitų suinteresuotųjų subjektų atstovais, kurie suinteresuoti tinkamų bandymų metodų kūrimu. Informacija apie padangų dilimą ir ridą turėtų būti nedviprasmiška ir, kalbant apie galutinius naudotojus, nedaryti neigiamo poveikio visos padangų etiketės aiškumui ir veiksmingumui. Be to, tokia informacija galutiniams naudotojams turėtų sudaryti galimybę priimti informacija pagrįstus sprendimus dėl padangų, jų tarnavimo laikotarpio ir savaime išsiskiriančio mikroplastiko kiekio. Tai padėtų saugoti aplinką, ir kartu galutiniai naudotojai galėtų įvertinti padangų naudojimo sąnaudas ilgesniu laikotarpiu;

(37)

neturėtų būti reikalaujama, kad padangos, kurios jau buvo pateiktos rinkai anksčiau nei šio reglamento taikymo pradžia, būtų ženklinamos nauja padangų etikete;

(38)

padangų etiketė turėtų išlikti tokio paties dydžio, koks nustatytas Reglamente (EB) Nr. 1222/2009. Padangų etiketėje turėtų būti pateikta informacija apie sukibimą su sniegu bei sukibimą su ledu ir QR kodas;

(39)

Komisija turėtų atlikti šio reglamento vertinimą. Pagal 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 22 punktą tas vertinimas turėtų būti grindžiamas veiksmingumu, efektyvumu, aktualumu, nuoseklumu ir pridėtine verte ir turėtų būti tolesnių galimų veiksmų poveikio vertinimų pagrindas;

(40)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. didinti saugumą, sveikatos apsaugą ir kelių transporto efektyvumą ekonomikos bei aplinkosaugos požiūriu, teikiant galutiniams naudotojams informaciją, kad jie galėtų rinktis efektyviau degalus naudojančias, ilgaamžes, saugesnes ir mažiau triukšmingas padangas, valstybės narės negali deramai pasiekti, nes tam galutiniams naudotojams reikia teikti suvienodintą informaciją, o dėl suderintos reglamentavimo sistemos ir vienodų veiklos sąlygų gamintojams poreikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Reglamentas vis dar yra tinkama teisinė priemonė, nes juo nustatomos aiškios ir išsamios taisyklės, kuriomis valstybėms narėms užkertamas kelias nuostatas skirtingai perkelti į nacionalinę teisę, ir taip užtikrinamas aukštesnio lygio suderinimas visoje Sąjungoje. Suderinta reglamentavimo sistema Sąjungos, o ne valstybių narių lygmeniu mažina išlaidas tiekėjams, užtikrina vienodas sąlygas ir užtikrina laisvą prekių judėjimą visoje vidaus rinkoje. Pagal ES sutarties 5 straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(41)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 turėtų būti panaikintas nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Siekiant didinti saugumą, sveikatos apsaugą ir kelių transporto efektyvumą ekonomikos bei aplinkosaugos požiūriu, skatinant naudoti efektyviai degalus naudojančias, ilgaamžes, saugias ir mažai triukšmo keliančias padangas, šiuo reglamentu nustatoma suvienodintos informacijos apie padangų parametrus teikimo etiketėse sistema, kad pirkdami padangas galutiniai naudotojai galėtų priimti informacija pagrįstus sprendimus.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas rinkai pateiktoms C1 klasės padangoms, C2 klasės padangoms ir C3 klasės padangoms.

Reikalavimai restauruotoms padangoms taikomi nuo tada, kai yra prieinamas tinkamas tokių padangų efektyvumo matavimo bandymų metodas pagal 13 straipsnį.

2.   Šis reglamentas netaikomas:

a)

profesionalioms bekelės padangoms;

b)

padangoms, skirtoms sumontuoti ant transporto priemonių, kurios pirmą kartą įregistruotos anksčiau nei 1990 m. spalio 1 d., ratų;

c)

T tipo laikinojo naudojimo atsarginėms padangoms;

d)

padangoms, kurių greičio klasė mažesnė kaip 80 km/h;

e)

padangoms, kurių nominalusis ratlankio skersmuo neviršija 254 mm arba yra ne mažesnis kaip 635 mm;

f)

padangoms, į kurias įmontuoti papildomi sukibimo gerinimo įtaisai, pavyzdžiui, dygliuotoms padangoms;

g)

padangoms, skirtoms sumontuoti ant transporto priemonių, naudojamų tik lenktynėms, ratų;

h)

naudotoms padangoms, išskyrus jei tokios padangos importuojamos iš trečiosios valstybės.

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

C1 klasės padangos, C2 klasės padangos ir C3 klasės padangos – padangos, priklausančios atitinkamoms Reglamento (EB) Nr. 661/2009 8 straipsnio 1 dalyje nustatytoms klasėms;

2)

restauruota padanga – naudota padanga, atnaujinta pakeičiant nusidėvėjusį protektorių nauja medžiaga;

3)

T tipo laikinojo naudojimo atsarginė padanga – laikinojo naudojimo atsarginė padanga, skirta naudoti esant didesniam nei standartinėms ir sustiprintoms padangoms nustatytam pripūtimo slėgiui;

4)

profesionali bekelės padanga – specialaus naudojimo padanga, naudojama visų pirma sudėtingomis bekelės sąlygomis;

5)

padangų etiketė – spausdintinė arba elektroninė grafinė diagrama, be kita ko, lipduko forma, kurioje pateikiami simboliai siekiant informuoti galutinius naudotojus apie padangos arba padangų siuntos efektyvumą pagal I priede išvardytus parametrus;

6)

prekybos vieta – vieta, kurioje padangos eksponuojamos, sandėliuojamos ir siūlomos parduoti, įskaitant automobilių salonus, kuriuose galutiniams naudotojams siūlomos parduoti ant transporto priemonių ratų nesumontuotos padangos;

7)

techninė reklaminė medžiaga – spausdintiniai arba elektroniniai dokumentai, kuriuos tiekėjas parengia siekdamas papildyti reklaminę medžiagą IV priede nurodyta informacija;

8)

gaminio informacijos lapas – standartinis atspausdintas arba elektroninės formos dokumentas, kuriame pateikiama III priede nurodyta informacija;

9)

techniniai dokumentai – dokumentai, kurių užtenka, kad rinkos priežiūros institucijos galėtų įvertinti padangos etiketės ir gaminio informacijos lapo tikslumą, įskaitant VII priedo 2 punkte nurodytą informaciją;

10)

gaminių duomenų bazė – pagal Reglamento (ES) 2017/1369 12 straipsnį sukurta gaminių duomenų bazė;

11)

nuotolinė prekyba – siūlymas pirkti, nuomoti arba pirkti išsimokėtinai užsakius paštu, iš katalogo, internetu, taikant tiesioginę rinkodarą telefonu ar bet kokiu kitu būdu, kurį taikant nėra tikėtina, kad potencialus galutinis naudotojas matys demonstruojamą padangą;

12)

gamintojas – gamintojas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2019/1020 3 straipsnio 8 punkte;

13)

importuotojas – importuotojas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2019/1020 3 straipsnio 9 punkte;

14)

įgaliotasis atstovas – Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, gavęs gamintojo rašytinį įgaliojimą veikti gamintojo vardu ir atlikti nurodytas užduotis, susijusias su gamintojo pareigomis pagal šio reglamento reikalavimus;

15)

tiekėjas – Sąjungoje įsisteigęs gamintojas, gamintojo, kuris nėra įsisteigęs Sąjungoje, įgaliotasis atstovas arba importuotojas, pateikiantis gaminius Sąjungos rinkai;

16)

platintojas – tiekimo grandinėje veikiantis fizinis arba juridinis asmuo (išskyrus tiekėją), kuris gaminį tiekia rinkai;

17)

tiekimas rinkai – tiekimas rinkai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2019/1020 3 straipsnio 1 punkte;

18)

pateikimas rinkai – pateikimas rinkai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2019/1020 3 straipsnio 2 punkte;

19)

galutinis naudotojas – vartotojas, automobilių parko vadovas arba kelių transporto įmonė, kurie perka padangas arba, tikėtina, jas pirks;

20)

parametras – padangų savybė, dėl kurios, naudojant padangą, atsiranda didelis poveikis aplinkai, kelių eismo saugumui arba sveikatai; tai, pavyzdžiui, padangų dilimas, rida, riedėjimo varža, sukibimas su šlapia danga, išorinis riedėjimo triukšmas, sukibimas su sniegu ar sukibimas su ledu;

21)

padangų tipas – tam tikra padangos versija, kurios visiems vienetams būdingos tos pačios padangų etiketėje ir gaminio informacijos lape nurodytos techninės savybės ir kurių padangų tipo žymuo yra toks pats;

22)

leidžiamoji patikros nuokrypa – didžiausias leidžiamas patikros bandymų, kuriuos atlieka rinkos priežiūros institucijos arba kurie atliekami jų vardu, matavimo ir skaičiavimo rezultatų nuokrypis, lyginant su deklaruotų ar paskelbtų parametrų vertėmis, atspindintis tarplaboratorinės variacijos nuokrypį;

23)

padangų tipo žymuo – paprastai raidinis ir skaitmeninis kodas, pagal kurį tam tikras padangų tipas atskiriamas nuo kitų padangų tipų, turinčių tokį pat pavadinimą ar tokį pat prekių ženklą kaip ir tiekėjo;

24)

lygiavertis padangų tipas – padangų tipas, kurį tas pats tiekėjas pateikia rinkai kaip kitą padangų tipą su skirtingu padangų tipo žymeniu ir kuriam būdingos tos pačios padangų etiketėje ir gaminio informacijos lape nurodytos techninės savybės.

4 straipsnis

Padangų tiekėjų pareigos

1.   Tiekėjai užtikrina, kad pateikiant rinkai C1 klasės padangas, C2 klasės padangas ir C3 klasės padangas kartu būtų nemokamai pridedama:

a)

prie kiekvienos atskiros padangos – II priede nustatytus reikalavimus atitinkanti padangų etiketė lipduko forma, kurioje pateikiama informacija apie kiekvieną I priede nurodytą parametrą ir jo klasė, ir gaminio informacijos lapas arba

b)

prie kiekvienos padangų siuntos, kurią sudaro viena ar daugiau identiškų padangų, – II priede nustatytus reikalavimus atitinkanti spausdintinė padangų etiketė, kurioje pateikiama informacija apie kiekvieną I priede nurodytą parametrą ir jo klasė, ir gaminio informacijos lapas.

2.   Kalbant apie padangas, kurios parduodamos arba siūlomos parduoti nuotolinės prekybos būdu, tiekėjai užtikrina, kad padangų etiketė būtų rodoma greta kainos ir kad būtų galima susipažinti su gaminio informacijos lapu, be kita ko, galutinio naudotojo prašymu, spausdintine forma. Padangų etiketė turi būti tokio dydžio, kad ji būtų aiškiai matoma, įskaitoma ir atitiktų dydį, nurodytą II priedo 2.1 punkte.

Kalbant apie padangas, kurios parduodamos arba siūlomos parduoti internetu, tiekėjai gali konkretaus tipo padangų etiketę pateikti įdėtiniame rodinyje.

3.   Tiekėjai užtikrina, kad bet kokioje konkretaus tipo padangų vaizdinėje reklamoje būtų rodoma padangų etiketė. Jei to padangų tipo kaina rodoma vaizdinėje reklamoje, padangų etiketė turi būti rodoma greta kainos.

Vaizdinės reklamos internete atveju tiekėjai gali pateikti padangų etiketę įdėtiniame rodinyje.

4.   Tiekėjai užtikrina, kad bet kokioje konkretaus tipo padangų techninėje reklaminėje medžiagoje būtų rodoma to tipo padangų etiketė ir būtų pateikiama IV priede nurodyta informacija.

5.   Tiekėjai pateikia atitinkamai nacionalinei institucijai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2018/858 3 straipsnio 37 punkte, vertes, kurios taikomos nustatant atitinkamas klases ir bet kokią papildomą informaciją apie efektyvumą, kurią tiekėjas deklaruoja padangų tipų padangų etiketėse pagal šio reglamento I priedą, ir padangų etiketę, atitinkančią šio reglamento II priede nustatytus reikalavimus. Ta informacija pateikiama atitinkamai nacionalinei institucijai pagal šio reglamento 5 straipsnio 1 ir 2 dalis prieš pateikiant rinkai atitinkamų tipų padangas, kad institucija galėtų patikrinti padangų etiketės tikslumą.

6.   Tiekėjai užtikrina jų teikiamų padangų etikečių ir gaminio informacijos lapų tikslumą.

7.   Gavę prašymą, tiekėjai gali pateikti techninius dokumentus kitoms nei 5 dalyje nurodytoms valstybių narių institucijoms arba atitinkamoms nacionalinėms akredituotoms įstaigoms.

8.   Tiekėjai bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis ir savo iniciatyva arba rinkos priežiūros institucijoms pareikalavus nedelsdami imasi priemonių, kad pašalintų visus neatitikties šiame reglamente nustatytiems reikalavimams atvejus, už kuriuos jie yra atsakingi.

9.   Tiekėjai nepateikia ir nerodo kitų etikečių, ženklų, simbolių arba užrašų, kurie neatitinka šio reglamento ir kurie, tikėtina, suklaidintų ar supainiotų galutinius naudotojus dėl I priede nustatytų parametrų.

10.   Tiekėjai nepateikia ir nerodo padangų etikečių, kurios imituoja šiame reglamente pateiktą etiketę.

5 straipsnis

Padangų tiekėjų pareigos, susijusios su gaminių duomenų baze

1.   Nuo 2021 m. gegužės 1 d. tiekėjai, prieš pateikdami rinkai padangą, pagamintą po tos datos, įrašo į gaminių duomenų bazę VII priede nurodytą informaciją.

2.   Padangų, pagamintų laikotarpiu nuo 2020 m. birželio 25 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., atveju tiekėjas VII priede nurodytą informaciją į gaminių duomenų bazę įrašo ne vėliau kaip 2021 m. lapkričio 30 d.

3.   Jei padangos pateikiamos rinkai anksčiau nei 2020 m. birželio 25 d., tiekėjas gali į gaminių duomenų bazę įrašyti VII priede nurodytą informaciją.

4.   Kol 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija bus įrašyta į gaminių duomenų bazę, tiekėjas per 10 darbo dienų nuo rinkos priežiūros institucijos prašymo gavimo dienos pateikia elektroninę techninių dokumentų versiją patikrinti.

5.   Jei tipo patvirtinimo institucijoms arba rinkos priežiūros institucijoms prireikia kitokios informacijos, nei nurodytoji VII priede, jų užduotims pagal šį reglamentą atlikti, jų prašymu tiekėjas joms pateikia tą informaciją.

6.   Padanga, kurioje padaryta pakeitimų, kurie yra aktualūs padangų etiketei arba gaminio informacijos lapui, laikoma naujo tipo padanga. Tiekėjas gaminių duomenų bazėje nurodo, nuo kada jis tam tikro padangos tipo vienetų nebeteikia rinkai.

7.   Paskutinį padangos tipo vienetą pateikus rinkai, to padangos tipo informaciją gaminių duomenų bazės atitikties dalyje tiekėjas saugo penkerius metus.

6 straipsnis

Padangų platintojų pareigos

1.   Platintojai užtikrina, kad:

a)

prekybos vietoje prie padangos aiškiai matomoje vietoje būtų pritvirtinta tiekėjo pagal 4 straipsnio 1 dalies a punktą pateikta II priede nustatytus reikalavimus atitinkanti padangų etiketė lipduko forma, kurios visas turinys būtų įskaitomas, ir kad būtų prieinamas gaminio informacijos lapas, kuris, pateikus prašymą, pateikiamas spausdintine forma, arba

b)

prieš parduodant padangą, kuri yra vienos ar daugiau identiškų padangų siuntos dalis, galutiniam naudotojui būtų parodyta II priede nustatytus reikalavimus atitinkanti spausdintinė padangų etiketė ir kad prekybos vietoje ta etiketė būtų aiškiai rodoma greta padangos, ir kad būtų prieinamas gaminio informacijos lapas.

2.   Platintojai užtikrina, kad bet kokioje konkretaus tipo padangų vaizdinėje reklamoje būtų rodoma padangų etiketė. Jei to padangų tipo kaina rodoma vaizdinėje reklamoje, padangų etiketė turi būti rodoma greta kainos.

Konkretaus tipo padangų vaizdinės reklamos internete atveju platintojai gali pateikti padangų etiketę įdėtiniame rodinyje.

3.   Platintojai užtikrina, kad bet kokioje konkretaus tipo padangų techninėje reklaminėje medžiagoje būtų rodoma padangų etiketė ir būtų pateikiama IV priede nurodyta informacija.

4.   Platintojai užtikrina, kad tais atvejais, kai siūlomų parduoti padangų galutinis naudotojas pardavimo metu nemato, prieš parduodami padangas jie pateiktų galutiniam naudotojui padangų etiketės kopiją.

5.   Platintojai užtikrina, kad, vykdant nuotolinę prekybą naudojant spausdintinę medžiagą, būtų rodoma padangų etiketė ir kad galutiniai naudotojai galėtų susipažinti su gaminio informacijos lapu nemokamoje interneto svetainėje ir galėtų paprašyti spausdintinės gaminio informacijos lapo kopijos.

6.   Platintojai, kurie vykdo nuotolinę prekybą taikant tiesioginę rinkodarą telefonu, informuoja galutinius naudotojus apie kiekvieno padangų etiketėje nurodyto parametro klases ir informuoja juos apie tai, kad galutiniai naudotojai gali susipažinti su padangų etikete ir gaminio informacijos lapu nemokamoje interneto svetainėje ir paprašydami spausdintinės kopijos.

7.   Kalbant apie padangas, kurios parduodamos arba siūlomos parduoti internetu, platintojai užtikrina, kad padangų etiketė būtų rodoma greta kainos ir kad būtų galima susipažinti su gaminio informacijos lapu. Padangų etiketė turi būti tokio dydžio, kad ji būtų aiškiai matoma, įskaitoma ir atitiktų dydį, nurodytą II priedo 2.1 punkte.

Platintojai gali pateikti konkretaus tipo padangų etiketę įdėtiniame rodinyje.

7 straipsnis

Transporto priemonių tiekėjų ir transporto priemonių platintojų pareigos

Jei galutiniai naudotojai ketina įsigyti naują transporto priemonę, prieš ją parduodami transporto priemonės tiekėjai ir transporto priemonės platintojai pateikia tokiems galutiniams naudotojams kartu su transporto priemone siūlomų ar ant jos ratų sumontuotų padangų etiketę, visą susijusią techninę reklaminę medžiagą ir užtikrina, kad būtų prieinamas gaminio informacijos lapas.

8 straipsnis

Prieglobos paslaugų teikėjų pareigos

Jei paslaugų teikėjas, kaip nurodyta Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnyje, leidžia parduoti padangas savo interneto svetainėje, tas paslaugų teikėjas sudaro sąlygas tam, kad greta kainos būtų rodoma tiekėjo pateikta padangų etiketė bei gaminio informacijos lapas, ir informuoja platintoją apie pareigą rodyti padangų etiketę ir gaminio informacijos lapą.

9 straipsnis

Bandymų ir matavimo metodai

Pagal 4, 6 ir 7 straipsnius teiktina informacija apie padangų etiketėje nurodomus parametrus gaunama taikant I priede nurodytus bandymų metodus ir V priede nurodytą laboratorijos derinimo procedūrą.

10 straipsnis

Patikros procedūra

Valstybės narės kiekvieno iš I priede išdėstytų parametrų deklaruotų klasių atitiktį šiam reglamentui vertina taikydamos VI priede nustatytą patikros procedūrą.

11 straipsnis

Valstybių narių pareigos

1.   Valstybės narės savo teritorijoje nesudaro kliūčių pateikti rinkai arba pradėti eksploatuoti šį reglamentą atitinkančias padangas.

2.   Jei valstybės narės kuria paskatas, kiek tai susiję su padangomis, tokios paskatos turi būti susijusios tik su A arba B klasės padangomis dėl jų sukibimo su šlapia danga arba degalų naudojimo efektyvumo, kaip apibrėžta atitinkamai I priedo A ir B dalyse. Mokestinės ir fiskalinės priemonės nėra laikomos paskatomis šio reglamento tikslais.

3.   Nedarant poveikio Reglamentui (ES) 2019/1020, jei atitinkama nacionalinė institucija, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2018/858 3 straipsnio 37 punkte, turi pagrįstų priežasčių manyti, kad tiekėjas neužtikrino padangų etiketės tikslumo pagal šio reglamento 4 straipsnio 6 dalį, ji patikrina, ar padangų etiketėje deklaruojamos klasės ir bet kokia papildoma informacija apie efektyvumą atitinka tiekėjo pagal šio reglamento 4 straipsnio 5 dalį nurodytas vertes ir pateiktus dokumentus.

4.   Pagal Reglamentą (ES) 2019/1020 valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės rinkos priežiūros institucijos nustatytų prekybos vietų įprastinių ir ad hoc patikrinimų sistemą, siekiant užtikrinti atitiktį šiam reglamentui.

5.   Valstybės narės nustato sankcijų ir vykdymo užtikrinimo mechanizmų, taikomų pažeidus šį reglamentą ir pagal jį priimtus deleguotuosius aktus, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos būtų įgyvendintos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės ne vėliau kaip 2021 m. gegužės 1 d. praneša apie tas taisykles ir tas priemones Komisijai, apie kurias anksčiau Komisijai nebuvo pranešta, ir nedelsdamos jai praneša apie visus vėlesnius joms poveikį darančius pakeitimus.

12 straipsnis

Sąjungos rinkos priežiūra ir į Sąjungos rinką patenkančių gaminių kontrolė

1.   Reglamentas (ES) 2019/1020 taikomas padangoms, kurioms taikomas šis reglamentas ir pagal jį priimti atitinkami deleguotieji aktai.

2.   Komisija, visų pirma glaudžiau įtraukdama Administracinio bendradarbiavimo padangų ženklinimo srityje grupę, skatina ir remia valstybių narių institucijų, kurios yra atsakingos už rinkos priežiūrą arba į Sąjungos rinką patenkančių padangų kontrolę, bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija tarpusavyje ir su Komisija apie tai, kaip vykdoma rinkos priežiūra, susijusi su padangų ženklinimu.

3.   Į valstybių narių rinkos priežiūros strategijas, parengtas pagal Reglamento (ES) 2019/1020 13 straipsnį, įtraukiami veiksmai, kuriais užtikrinamas veiksmingas šio reglamento vykdymas.

4.   Rinkos priežiūros institucijos turi teisę iš tiekėjo susigrąžinti dokumentų tikrinimo ir fizinio gaminių bandymo išlaidas tiekėjo neatitikties šiam reglamentui arba pagal jį priimtiems atitinkamiems deleguotiesiems aktams atvejais.

13 straipsnis

Deleguotieji aktai

1.   Komisijai pagal 14 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiama:

a)

II priedas, kiek tai susiję su padangų etiketės turiniu ir formatu;

b)

I priedo D ir E dalys, II, III, IV, V, VI ir VII priedai, suderinant juose išdėstytas vertes, apskaičiavimo metodus ir reikalavimus su technologine pažanga.

2.   Ne vėliau kaip 2022 m. birželio 26 d. Komisija pagal 14 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas, jo prieduose nustatant naujus informacijai apie restauruotas padangas keliamus reikalavimus, su sąlyga, jog esama tinkamo patikros metodo.

3.   Be to, Komisijai pagal 14 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi padangų dilimo ir ridos parametrai ar informacijai keliami reikalavimai, kai tik Europos ar tarptautinės standartizacijos organizacijos galės taikyti patikimus, tikslius ir įmanomus atkurti padangų dilimo ir ridos bandymų bei matavimų metodus ir su sąlyga, kad bus tenkinamos šios sąlygos:

a)

Komisija bus atlikusi išsamų poveikio vertinimą ir

b)

Komisija bus surengusi tinkamas konsultacijas su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais.

4.   Kai tinkama, rengdama deleguotuosius aktus, Komisija su Sąjungos klientų atstovų grupėmis bandymų būdu patikrina padangų etikečių turinį ir dizainą, siekiant užtikrinti, kad padangų etiketės būtų aiškiai suprantamos, ir paskelbia rezultatus.

14 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   13 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2020 m. birželio 25 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki to penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 13 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.   Pagal 13 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

15 straipsnis

Vertinimas ir ataskaita

Ne vėliau kaip 2025 m. birželio 1 d. Komisija atlieka šio reglamento vertinimą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.

Toje ataskaitoje įvertinama, kiek šis reglamentas ir pagal jį priimti deleguotieji aktai buvo veiksmingi galutiniams naudotojams pasirenkant geresnių eksploatacinių savybių padangas, atsižvelgiant į šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų aktų poveikį verslui, degalų suvartojimui, saugai, išmetamam šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui, vartotojų informuotumui ir rinkos priežiūros veiklai. Atsižvelgiant į patirtį, sukauptą taikant platesnę Reglamentu (EB) Nr. 661/2009 sukurtą sistemą, ataskaitoje taip pat įvertinamos privalomo nepriklausomos trečiosios šalies atliekamo padangų etiketėje pateikiamos informacijos tikrinimo išlaidos ir nauda.

16 straipsnis

Reglamento (ES) 2017/1369 dalinis pakeitimas

Reglamento (ES) 2017/1369 12 straipsnio 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

padėti rinkos priežiūros institucijoms atlikti savo užduotis pagal šį reglamentą ir atitinkamus deleguotuosius aktus, įskaitant jų vykdymo užtikrinimą, ir pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/740 (*1);

17 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1222/2009 panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 panaikinamas nuo 2021 m. gegužės 1 d.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal šio reglamento VIII priede pateiktą atitikties lentelę.

18 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. gegužės 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. gegužės 25 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkė

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  OL C 62, 2019 2 15, p. 280.

(2)  2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2020 m. vasario 25 d. per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija (OL C 105, 2020 3 31, p. 1). 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 dėl padangų ženklinimo atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus (OL L 342, 2009 12 22, p. 46).

(4)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 200, 2009 7 31, p. 1).

(5)  2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo (OL L 189, 2002 7 18, p. 12).

(6)  Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 117. Vienodos nuostatos dėl padangų patvirtinimo atsižvelgiant į riedėjimo triukšmą ir (arba) sukibimą su šlapia danga, ir (arba) riedėjimo varžą [2016/1350] (OL L 218, 2016 8 12, p. 1).

(7)  2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369, kuriuo nustatoma energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistema ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES (OL L 198, 2017 7 28, p. 1).

(8)  2018 m. birželio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/956 dėl naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų duomenų stebėsenos ir teikimo (OL L 173, 2018 7 9, p. 1).

(9)  2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1242, kuriuo nustatomi naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai ir iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 595/2009 ir (ES) 2018/956 bei Tarybos direktyva 96/53/EB (OL L 198, 2019 7 25, p. 202).

(10)  2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).

(11)  2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB (OL L 151, 2018 6 14, p. 1).

(12)  2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1020 dėl rinkos priežiūros ir gaminių atitikties, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2004/42/EB ir reglamentai (EB) Nr. 765/2008 ir (ES) Nr. 305/2011 (OL L 169, 2019 6 25, p. 1).

(13)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.


I PRIEDAS

PADANGŲ BANDYMAI, KLASIFIKAVIMAS PAGAL PARAMETRUS IR MATAVIMAS

A dalis. Degalų naudojimo efektyvumo klasės ir riedėjimo varžos koeficientas

Degalų naudojimo efektyvumo klasė nustatoma ir nurodoma padangų etiketėje taikant riedėjimo varžos koeficientą (angl. rolling resistance coefficient, RRC, išreikštą N/kN) pagal toliau esančioje lentelėje nurodytą A–E skalę; koeficientas matuojamas pagal JT EEK taisyklės Nr. 117 6 priedą ir derinamas laikantis V priede nustatytos laboratorijos derinimo procedūros.

Jei padangų tipas priklauso daugiau nei vienai padangų klasei (pvz., C1 ir C2), to tipo padangų degalų naudojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal tam padangų tipui taikomą aukščiausią padangų klasę (pvz., C2, o ne C1).

 

C1 klasės padangos

C2 klasės padangos

C3 klasės padangos

Degalų naudojimo efektyvumo klasė

RRC, N/kN

RRC, N/kN

RRC, N/kN

A

RRC ≤ 6,5

RRC ≤ 5,5

RRC ≤ 4,0

B

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

8,1 ≤ RRC ≤ 9,0

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

E

RRC ≥ 10,6

RRC ≥ 9,1

RR ≥ 7,1

B dalis. Sukibimo su šlapia danga klasės

1.

Sukibimo su šlapia danga klasė nustatoma ir nurodoma padangų etiketėje taikant sukibimo su šlapia danga rodiklį (G) pagal toliau esančioje lentelėje nurodytą A–E skalę; rodiklis apskaičiuojamas pagal 2 punktą ir matuojamas pagal JT EEK taisyklės Nr. 117 5 priedą.

2.

Sukibimo su šlapia danga rodiklio (G) apskaičiavimas

G = G(T) – 0,03

kur:

G(T) = tvirtinti pateiktos padangos sukibimo su šlapia danga rodiklis, išmatuotas per vieną bandymų ciklą

 

C1 klasės padangos

C2 klasės padangos

C3 klasės padangos

Sukibimo su šlapia danga klasė

G

G

G

A

1,55 ≤ G

1,40 ≤ G

1,25 ≤ G

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54

1,25 ≤ G ≤ 1,39

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

1,10 ≤ G ≤ 1,24

0,95 ≤ G ≤ 1,09

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

0,95 ≤ G ≤ 1,09

0,80 ≤ G ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

G ≤ 0,94

G ≤ 0,79

C dalis. Išorinio riedėjimo triukšmo klasės ir išmatuota vertė

Išmatuota išorinio riedėjimo triukšmo vertė (N, išreikšta dB(A)) nurodoma decibelais ir apskaičiuojama pagal JT EEK taisyklės Nr. 117 3 priedą.

Išorinio riedėjimo triukšmo klasė nustatoma ir nurodoma padangų etiketėje taikant šias ribines vertes (LV), nurodytas Reglamento (EB) Nr. 661/2009 II priedo C dalyje:

N ≤ LV – 3

LV – 3 < N ≤ LV

N > LV

Image 1

Image 2

Image 3

D dalis. Sukibimas su sniegu

Sukibimo su sniegu efektyvumas išbandomas pagal JT EEK taisyklės Nr. 117 7 priedą.

Padanga, atitinkanti JT EEK taisyklėje Nr. 117 nustatytas mažiausias sukibimo su sniegu rodiklio vertes, klasifikuojama kaip padanga, tinkama naudoti sudėtingomis sąlygomis ant apsnigtos dangos, ir jos etiketėje pateikiama toliau nurodyta piktograma.

Image 4

E dalis. Sukibimas su ledu

Sukibimo su ledu efektyvumas išbandomas taikant patikimus, tikslius ir įmanomus atkurti metodus, įskaitant, kai tinkama, tarptautinius standartus, kuriais atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius metodus.

Padangos, atitinkančios atitinkamas mažiausias sukibimo su ledu rodiklio vertes, padangų etiketėje pateikiama toliau nurodyta piktograma.

Image 5


II PRIEDAS

PADANGŲ ETIKETĖS TURINYS IR FORMATAS

1.   

Padangų etiketės turinys

1.1.   

Informacija, kuri turi būti pateikta padangų etiketės viršutinėje dalyje:

Image 6

1.2.   

Informacija, kuri turi būti pateikta visų padangų, išskyrus padangas, atitinkančias JT EEK taisyklėje Nr. 117 nustatytas mažiausias sukibimo su sniegu rodiklio vertes arba atitinkamas mažiausias sukibimo su ledu rodiklio vertes, arba abiejų šių rūšių vertes, etiketės apatinėje dalyje:

Image 7

1.3.   

Informacija, kuri turi būti pateikta padangų, atitinkančių JT EEK taisyklėje Nr. 117 nustatytas mažiausias sukibimo su sniegu rodiklio vertes, etiketės apatinėje dalyje:

Image 8

1.4.   

Informacija, kuri turi būti pateikta padangų, atitinkančių atitinkamas mažiausias sukibimo su ledu rodiklio vertes, etiketės apatinėje dalyje:

Image 9

1.5.   

Informacija, kuri turi būti pateikta padangų, atitinkančių tiek JT EEK taisyklėje Nr. 117 nustatytas atitinkamas mažiausias sukibimo su sniegu rodiklio vertes, tiek mažiausias sukibimo su ledu rodiklio vertes, etiketės apatinėje dalyje:

Image 10

2.   

Padangų etiketės formatas

2.1.   

Padangų etiketės viršutinės dalies formatas:

Image 11

2.1.1.   

Padangų etiketės formatas, taikomas visų padangų, išskyrus padangas, atitinkančias JT EEK taisyklėje Nr. 117 nustatytas mažiausias sukibimo su sniegu rodiklio vertes arba atitinkamas mažiausias sukibimo su ledu rodiklio vertes, arba abiejų šių rūšių vertes, etiketės apatinei daliai:

Image 12

2.1.2.   

Padangų etiketės formatas, taikomas padangų, atitinkančių JT EEK taisyklėje Nr. 117 nustatytas mažiausias sukibimo su sniegu rodiklio vertes, etiketės apatinei daliai:

Image 13

2.1.3.   

Padangų etiketės formatas, taikomas padangų, atitinkančių mažiausias sukibimo su ledu rodiklio vertes, etiketės apatinei daliai:

Image 14

2.1.4.   

Padangų etiketės formatas, taikomas padangų, atitinkančių tiek JT EEK taisyklėje Nr. 117 nustatytas atitinkamas mažiausias sukibimo su sniegu rodiklio vertes, tiek mažiausias sukibimo su ledu rodiklio vertes, etiketės apatinei daliai:

Image 15

2.2.   

Taikant 2.1 punktą:

a)

mažiausias padangų etiketės dydis: plotis – 75 mm, aukštis – 110 mm. Jei padangų etiketė yra atspausdinta didesniu formatu, jos turinys vis tiek turi būti proporcingas pirmiau nurodytoms specifikacijoms;

b)

padangų etiketės fonas: 100 % balta spalva;

c)

šriftas: „Verdana“ ir „Calibri“;

d)

padangų etiketę sudarančių elementų matmenys ir specifikacijos: kaip nurodyta pirmiau;

e)

spalvų kodai, naudojant CMYK (cyan, magenta, yellow, black), turi atitikti visus šiuos reikalavimus:

ES logotipo spalvos:

fonas: 100,80,0,0,

žvaigždutės: 0,0,100,0,

energijos vartojimo efektyvumo logotipo spalva: 100,80,0,0,

QR kodas: 100 % juoda spalva,

tiekėjo pavadinimas ar prekių ženklas: 100 % juoda spalva, šriftas „Verdana Bold“, 7 pt,

padangų tipo žymuo: 100 % juoda spalva, šriftas „Verdana Regular“, 7 pt,

padangų dydžio žymuo, leidžiamos apkrovos rodiklis ir greičio kategorijos simbolis: 100 % juoda spalva, šriftas „Verdana Regular“, 10 pt,

padangų klasė: 100 % juoda spalva, šriftas „Verdana Regular“, 7 pt, išlygiuota palei dešinį kraštą,

kuro vartojimo efektyvumo skalės ir sukibimo su šlapia danga skalės raidės: 100 % juoda spalva, šriftas „Calibri Bold“, 19 pt; raidės sucentruotos pagal ašį, nutolusią 4,5 mm į kairę nuo rodyklių,

rodyklių, atitinkančių degalų naudojimo efektyvumo A–E klases, CMYK spalvų kodai:

A klasė: 100,0,100,0,

B klasė: 45,0,100,0,

C klasė: 0,0,100,0,

D klasė: 0,30,100,0,

E klasė: 0,100,100,0,

rodyklių, atitinkančių sukibimo su šlapia danga A–E skalę, CMYK spalvų kodai:

A: 100,60,0,0,

B: 90,40,0,0,

C: 65,20,0,0,

D: 50,10,0,0,

E: 30,0,0,0,

vidaus skirikliai: linijų storis –0,5 pt, spalva – 100 % juoda,

degalų naudojimo efektyvumo klasės raidė: 100 % balta spalva, šriftas „Calibri Bold“, 33 pt. Degalų naudojimo efektyvumo ir sukibimo su šlapia danga klasės rodyklės ir atitinkamos A–E skalės rodyklės turi būti išdėstytos taip, kad jų smaigaliai būtų vienoje linijoje. Raidė rodyklėje, nurodančioje degalų naudojimo efektyvumo klasę ir sukibimo su šlapia danga klasę, turi būti rodyklės stačiakampės dalies, kuri yra 100 % juodos spalvos, centre,

degalų naudojimo efektyvumo piktograma: plotis – 16 mm, aukštis – 14 mm, linijų storis – 1 pt, spalva: 100 % juoda,

sukibimo su šlapia danga piktograma: plotis – 20 mm, aukštis – 14 mm, linijų storis – 1 pt, spalva: 100 % juoda,

išorinio riedėjimo triukšmo piktograma: plotis – 24 mm, aukštis – 18 mm, storis – 1 pt, spalva: 100 % juoda. Decibelų skaičius garsiakalbyje – šriftas „Verdana Bold“, dydis – 12 pt; vienetas „dB“ – šriftas „Regular“, 9 pt; išorinio riedėjimo triukšmo klasių intervalas (nuo A iki C) – centre po piktograma, priskirtos išorinio riedėjimo triukšmo klasės raidė nurodyta šriftu „Verdana Bold“, 16 pt, o kitų išorinio riedėjimo triukšmo klasių raidės – šriftu „Verdana Regular“, 10 pt,

sukibimo su sniegu piktograma: plotis – 15 mm, aukštis – 13 mm, linijų storis – 1 pt, spalva: 100 % juoda,

sukibimo su ledu piktograma: plotis – 15 mm, aukštis – 13 mm, linijų storis – 1 pt, įžambių juostelių storis –0,5 pt, spalva: 100 % juoda,

reglamento numeris turi būti 100 % juodos spalvos, šriftas – „Verdana Regular“, 6 pt.


(1)  Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (toliau – JT EEK) Taisyklė Nr. 30 – Suvienodintos nuostatos dėl variklinių transporto priemonių ir jų priekabų pneumatinių padangų tvirtinimo (OL L 201, 2008 7 30, p. 70).

(2)  Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (toliau – JT EEK) Taisyklė Nr. 54 – Vienodos nuostatos, susijusios su komercinių transporto priemonių ir jų priekabų pneumatinių padangų patvirtinimu (OL L 183, 2008 7 11, p. 41).


III PRIEDAS

GAMINIO INFORMACIJOS LAPAS

Padangų gaminio informacijos lape pateikiama informacija įtraukiama į gaminio brošiūrą ar kitą kartu su padanga teikiamą leidinį ir jame nurodoma ši informacija:

a)

tiekėjo arba gamintojo, jei jis nėra tiekėjas, prekybinis pavadinimas ar prekių ženklas;

b)

padangų tipo žymuo;

c)

padangos dydžio žymuo, leidžiamos apkrovos rodiklis ir greičio kategorijos simbolis, kaip nurodyta JT EEK taisyklėje Nr. 30 arba JT EEK taisyklėje Nr. 54 C1 klasės padangoms, C2 klasės padangoms ir C3 klasės padangoms, kai taikytina;

d)

padangos degalų naudojimo efektyvumo klasė pagal I priedą;

e)

padangos sukibimo su šlapia danga klasė pagal I priedą;

f)

išorinio riedėjimo triukšmo klasė ir vertė decibelais pagal I priedą;

g)

tai, ar tai yra padanga, tinkama naudoti sudėtingomis sąlygomis ant apsnigtos dangos;

h)

tai, ar tai yra ledui pritaikyta padanga;

i)

padangų tipo gamybos pradžios data (du skaitmenys žymi savaitę, du skaitmenys – metus);

j)

padangų tipo gamybos pabaigos data, kai ji žinoma (du skaitmenys žymi savaitę, du skaitmenys – metus).


IV PRIEDAS

TECHNINĖJE REKLAMINĖJE MEDŽIAGOJE PATEIKIAMA INFORMACIJA

1.   

Techninėje reklaminėje medžiagoje informacija apie padangas pateikiama šia eilės tvarka:

a)

degalų naudojimo efektyvumo klasė (raidė nuo A iki E);

b)

sukibimo su šlapia danga klasė (raidė nuo A iki E);

c)

išorinio riedėjimo triukšmo klasė ir išmatuota vertė (dB);

d)

tai, ar tai yra padanga, tinkama naudoti sudėtingomis sąlygomis ant apsnigtos dangos;

e)

tai, ar tai yra ledui pritaikyta padanga.

2.   

1 punkte nurodyta informacija turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)

ji turi būti lengvai skaitoma;

b)

ji turi būti lengvai suprantama;

c)

jei tai pačiai padangų šeimai priklausančių tipų padangos priskiriamos skirtingoms klasėms atsižvelgiant į jų dydį ar kitas savybes, turi būti nurodytas intervalas tarp blogiausias ir geriausias eksploatacines savybes turinčių padangų tipų.

3.   

Tiekėjai savo interneto svetainėse taip pat pateikia šią informaciją:

a)

nuorodą į atitinkamą šiam reglamentui skirtą Komisijos tinklalapį;

b)

padangų etiketėje išspausdintų piktogramų paaiškinimą;

c)

pareiškimą, kuriame atkreipiamas dėmesys į tai, kad faktinis sutaupytų degalų kiekis ir kelių eismo saugumas labai priklauso nuo vairuotojo elgesio, visų pirma nuo šių veiksnių:

pasirinkus ekonomišką ir ekologišką vairavimo būdą galima labai sumažinti sunaudojamų degalų kiekį,

siekiant optimizuoti degalų naudojimo efektyvumą ir sukibimą su šlapia danga, reikia reguliariai tikrinti padangų slėgį,

visada turi būti laikomasi nurodymų dėl stabdymo kelio.

4.   

Tiekėjai ir platintojai savo interneto svetainėse, kai aktualu, taip pat pateikia pareiškimą, kuriame atkreipiamas dėmesys į tai, kad ledui pritaikytos padangos yra specialiai suprojektuotos apledėjusiai ir suspaustu sniegu padengtai kelio dangai ir turėtų būti naudojamos tik labai atšiauriomis klimato sąlygomis (pvz., esant žemai temperatūrai), ir kad naudojant ledui pritaikytas padangas mažiau atšiauriomis klimato sąlygomis (pvz., šlapios dangos sąlygomis ar esant aukštesnei temperatūrai) jų efektyvumas gali būti neoptimalus, ypač sukibimo su šlapia danga, transporto priemonės valdymo ir padangų nusidėvėjimo požiūriu.


V PRIEDAS

LABORATORIJOS DERINIMO PROCEDŪRA RIEDĖJIMO VARŽAI MATUOTI

1.   Terminų apibrėžtys

Laboratorijos derinimo procedūros riedėjimo varžai matuoti tikslais vartojamos šios terminų apibrėžtys:

1)

etaloninė laboratorija – laboratorija, kuri yra laboratorijų, kurių pavadinimai yra paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje laboratorijos derinimo procedūros tikslais, tinklo dalis ir kuri, naudodama savo etaloninę mašiną, gali pasiekti 3 skirsnyje nustatytą bandymų rezultatų tikslumą;

2)

laboratorija kandidatė – laboratorijos derinimo procedūroje dalyvaujanti laboratorija, kuri nėra etaloninė laboratorija;

3)

derinimo padanga – padanga, išbandoma laboratorijos derinimo procedūros atlikimo tikslu;

4)

derinimo padangų komplektas – penkių arba daugiau derinimo padangų rinkinys vienos mašinos derinimui;

5)

suteiktoji vertė – teorinė vienos derinimo padangos riedėjimo varžos koeficiento (RRC) vertė, išmatuota teorinėje laboratorijoje, kuri yra tipinė etaloninių laboratorijų tinklo laboratorija ir kuri naudojama laboratorijos derinimo procedūrai atlikti;

6)

mašina – kiekvienas padangų bandymų velenas taikant vieną konkretų matavimo metodą, pavyzdžiui, du velenai viename būgne nelaikomi viena mašina.

2.   Bendrosios nuostatos

2.1.   Principai

Etaloninėje laboratorijoje (l) išmatuotas (m) riedėjimo varžos koeficientas (RRCm,l) suderinamas su etaloninių laboratorijų tinklo suteiktosiomis vertėmis.

Laboratorijoje kandidatėje (c) naudojant mašiną gautas išmatuotas (m) riedėjimo varžos koeficientas (RRCm,c ), suderinamas per vieną jos pasirinktą tinklo etaloninę laboratoriją.

2.2.   Padangų atrankos reikalavimai

Derinimo padangų komplektas laboratorijos derinimo procedūrai parenkamas laikantis toliau nurodytų kriterijų. Parenkamas vienas bendras C1 klasės padangų ir C2 klasės padangų derinimo komplektas ir vienas C3 klasės derinimo padangų komplektas:

a)

derinimo padangų komplektas parenkamas taip, kad aprėptų skirtingas C1 klasės padangų ir C2 klasės padangų kartu arba C3 klasės padangų RRC vertes; bet kuriuo atveju prieš derinimą ir po jo skirtumas tarp derinimo padangų komplekto didžiausio RRCm ir padangų komplekto mažiausio RRCm turi būti bent:

i)

3 N/kN – C1 klasės padangų ir C2 klasės padangų atveju ir

ii)

2 N/kN – C3 klasės padangų atveju;

b)

laboratorijose kandidatėse arba etaloninėse laboratorijose nustatytos RRCm vertės (RRCm,c arba RRCm,l ), pagrįstos deklaruotomis kiekvienos derinimo komplekto derinimo padangos RRC vertėmis, turi būti pasiskirsčiusios tolygiai;

c)

leidžiamos apkrovos rodiklio verčių diapazonas turi tinkamai aprėpti visas numatomas bandyti padangas, užtikrinant, kad riedėjimo varžos verčių diapazonas taip pat aprėptų visas numatomas bandyti padangas.

Kiekviena derinimo padanga prieš naudojimą patikrinama ir pakeičiama, kai:

a)

paaiškėja, kad derinimo padanga dėl savo būklės nebetinka tolesniems bandymams arba

b)

pritaikius koregavimą dėl mašinos slinkio nustatomi didesni kaip 1,5 % RRCm,c arba RRCm,l nuokrypiai, palyginti su ankstesniais matavimais.

2.3.   Matavimo metodas

Etaloninėje laboratorijoje kiekviena derinimo padanga matuojama keturis kartus ir trijų paskutinių kartų rezultatai saugomi vėlesnei analizei, laikantis JT EEK taisyklės Nr. 117 6 priedo 4 punkto ir taikant JT EEK taisyklės Nr. 117 6 priedo 3 punkte išdėstytas sąlygas.

Laboratorijoje kandidatėje kiekviena derinimo padanga matuojama (n + 1) kartų (n vertė nustatyta šio priedo 5 dalyje) ir n paskutinių kartų rezultatai saugomi vėlesnei analizei, laikantis JT EEK taisyklės Nr. 117 6 priedo 4 dalies ir taikant JT EEK taisyklės Nr. 117 6 priedo 3 punkte išdėstytas sąlygas.

Kiekvieną kartą matuojant derinimo padangą visas ratas (padanga ir ratas) nuimamas nuo mašinos ir iš naujo pakartojama visa bandymo procedūra, nurodyta JT EEK taisyklės Nr. 6 priedo 4 punkte.

Laboratorija kandidatė arba etaloninė laboratorija apskaičiuoja:

a)

per kiekvieną matavimą išmatuotą kiekvienos derinimo padangos vertę, kaip nurodyta JT EEK taisyklės Nr. 117 6 priedo 6.2 ir 6.3 punktuose (t. y. vertė pakoreguota 25 °C temperatūrai ir 2 m būgno skersmeniui);

b)

kiekvienos derinimo padangos trijų paskiausių išmatuotų verčių vidurkį (etaloninių laboratorijų atveju) arba kiekvienos derinimo padangos n paskiausių išmatuotų verčių vidurkį (laboratorijų kandidačių atveju) ir

c)

standartinį nuokrypį (σm ) taip:

Image 16 Image 17

kur:

i

derinimo padangos numeris nuo 1 iki p;

j

atitinkamos derinimo padangos matavimo kartas nuo 2 iki n + 1 iš n paskiausių kartojamų matavimų;

n + 1

padangos matavimo kartų skaičius (etaloninių laboratorijų atveju n + 1 = 4, o laboratorijų kandidačių atveju n + 1 ≥ 4);

p

derinimo padangų skaičius (p ≥ 5).

2.4.   Skaičiavimo ir rezultatų duomenų formatas

Išmatuotos RRC vertės, pakoreguotos pagal būgno skersmenį ir temperatūrą, apvalinamos šimtųjų tikslumu.

Tada atliekami skaičiavimai naudojant visus skaitmenis: vertės daugiau neapvalinamos, išskyrus galutinio derinimo lygtis.

Visos standartinio nuokrypio vertės pateikiamos tūkstantųjų tikslumu.

Visos RRC vertės pateikiamos šimtųjų tikslumu.

Visi derinimo koeficientai (A1 l , B1 l , A2 c ir B2 c ) apvalinami ir pateikiami dešimttūkstantųjų tikslumu.

3.   Etaloninėms laboratorijoms taikomi reikalavimai ir suteiktųjų verčių nustatymas

Kiekvienos derinimo padangos suteiktąsias vertes nustato etaloninių laboratorijų tinklas. Kas dvejus metus tinklas įvertina suteiktųjų verčių pastovumą ir pagrįstumą.

Kiekviena tinkle dalyvaujanti etaloninė laboratorija laikosi JT EEK taisyklės Nr. 117 6 priedo specifikacijų ir užtikrina, kad jos matavimų standartinis nuokrypis (σm ) būtų:

a)

ne didesnis kaip 0,05 N/kN – C1 klasės padangų ir C2 klasės padangų atveju ir

b)

ne didesnis kaip 0,05 N/kN – C3 klasės padangų atveju.

Derinimo padangų rinkiniai, atrinkti pagal 2.2 skirsnį, kiekvienoje tinklo etaloninėje laboratorijoje matuojami pagal 2.3 skirsnį.

Kiekvienos derinimo padangos suteiktoji vertė yra tinklo etaloninių laboratorijų nurodytų šios derinimo padangos verčių vidurkis.

4.   Etaloninės laboratorijos derinimo su suteiktosiomis vertėmis procedūra

Kiekviena etaloninė laboratorija (l) prisiderina prie kiekvieno naujo suteiktųjų verčių rinkinio ir kiekvieną kartą po reikšmingų mašinos pakeitimų ar nustačius mašinos kontrolinių duomenų slinkį atliekant kontrolinės padangos matavimus.

Derinant visus atskirus duomenis taikomas tiesinės regresijos metodas. Regresijos koeficientai, A1 l ir B1 l , apskaičiuojami taip:

RRC = A1 l × RRCm,l + B1 l

kur:

RRC

riedėjimo varžos koeficiento suteiktoji vertė;

RRCm,l

etaloninės laboratorijos (l) atskira išmatuota riedėjimo varžos koeficiento vertė (įskaitant su temperatūra ir būgno skersmeniu susijusius koregavimus).

5.   Laboratorijoms kandidatėms taikomi reikalavimai

Laboratorijos kandidatės kartoja kiekvienos mašinos derinimo procedūrą bent kartą per dvejus metus ir kiekvieną kartą po reikšmingų mašinos pakeitimų ar nustačius mašinos kontrolinių duomenų slinkį atliekant kontrolinės padangos matavimus.

Bendras penkių skirtingų padangų komplektas, parinktas pagal 2.2 skirsnį, matuojamas pagal 2.3 skirsnį pirmiausia laboratorijoje kandidatėje ir po to vienoje iš etaloninių laboratorijų. Laboratorijos kandidatės prašymu gali būti išbandomos daugiau nei penkios derinimo padangos.

Laboratorija kandidatė pateikia derinimo padangų komplektą pasirinktai etaloninei laboratorijai.

Laboratorija kandidatė (c) turi atitikti JT EEK taisyklės Nr. 117 6 priedo specifikacijas; pageidautina, kad jos matavimų standartinis nuokrypis (σm ) būtų:

a)

ne didesnis kaip 0,075 N/kN – C1 klasės padangų ir C2 klasės padangų atveju ir

b)

ne didesnis kaip 0,06 N/kN – C3 klasės padangų atveju.

Jei laboratorijos kandidatės matavimų standartinis nuokrypis (σm ) viršija keturių matavimų vertes, tris paskiausius matavimus panaudojus skaičiavimams, matavimo kartų skaičius n+1 visai siuntai padidinamas taip:

 

n + 1 = 1 + (σm/γ) 2; vertė apvalinama iki artimiausio didesnio sveikojo skaičiaus;

kur:

 

γ = 0,043 N/kN C1 klasės padangoms ir C2 klasės padangoms,

 

γ = 0,035 N/kN C3 klasės padangoms.

6.   Laboratorijos kandidatės derinimo procedūra

Viena tinklo etaloninė laboratorija (l) apskaičiuoja visų laboratorijos kandidatės (c) atskirų duomenų tiesinės regresijos funkciją. Regresijos koeficientai, A2 c ir B2 c , apskaičiuojami taip:

RRCm,l = A2 c × RRCm,c + B2 c

kur:

RRCm,l

etaloninės laboratorijos (l) išmatuota riedėjimo varžos koeficiento atskira vertė (įskaitant su temperatūra ir būgno skersmeniu susijusius koregavimus);

RRCm,c

laboratorijos kandidatės (c) išmatuota riedėjimo varžos koeficiento atskira vertė (įskaitant su temperatūra ir būgno skersmeniu susijusius koregavimus).

Jeigu determinacijos koeficientas R2 yra mažesnis kaip 0,97, laboratorija kandidatė nederinama.

Suderintas laboratorijos kandidatės išbandytų padangų RRC turi būti apskaičiuojamas taip:

RRC = (A1 l × A2 c ) × RRCm,c + (A1 l × B2 c + B1 l )


VI PRIEDAS

PATIKROS PROCEDŪRA

Tiekėjo nustatyto kiekvieno padangų tipo arba kiekvienos padangų grupės atitiktis šiame reglamente nurodytoms degalų naudojimo efektyvumo, sukibimo su šlapia danga ir išorinio riedėjimo triukšmo klasėms ir deklaruotoms vertėms, taip pat bet kokia padangų etiketėje pateikiama papildoma informacija apie efektyvumą vertinama taikant vieną iš toliau nurodytų procedūrų:

1.

Pirmiausia išbandoma viena padanga arba padangų rinkinys. Jei išmatuotos vertės atitinka deklaruotas klases arba deklaruotą išorinio riedėjimo triukšmo vertę neviršijant toliau pateikiamoje lentelėje nurodytų leidžiamųjų patikros nuokrypų, padangų etiketė laikoma atitinkančia šį reglamentą.

Jei išmatuotos vertės neatitinka deklaruotų klasių arba deklaruotos išorinio riedėjimo triukšmo vertės pagal toliau pateikiamoje lentelėje nurodytas leidžiamąsias patikros nuokrypas, turi būti išbandytos dar trys papildomos padangos arba padangų komplektai. Deklaruotai informacijai patikrinti turi būti naudojamas trijų papildomų išbandytų padangų arba padangų komplektų verčių vidurkis, atsižvelgiant į toliau pateikiamoje lentelėje nurodytas leidžiamąsias patikros nuokrypas.

2.

Jei padangų etiketėje nurodytos klasės ar vertės yra nustatytos remiantis tipo patvirtinimo bandymų rezultatais, gautais pagal Reglamentą (EB) Nr. 661/2009 arba JT EEK taisyklę Nr. 117, valstybės narės gali naudoti matavimų duomenis, gautus atliekant padangų gamybos atitikties bandymus, atliktus pagal Reglamente (ES) 2018/858 nustatytą tipo patvirtinimo procedūrą.

Vertinant matavimo duomenis, gautus atliekant gamybos atitikties bandymus, atsižvelgiama į toliau pateikiamoje lentelėje nurodytas leidžiamąsias patikros nuokrypas.

Matuojamas parametras

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Riedėjimo varžos koeficientas (degalų naudojimo efektyvumas)

Suderinta išmatuota vertė deklaruotos klasės viršutinės ribos (didžiausio RRC) neviršija daugiau kaip 0,3 N/kN.

Išorinis riedėjimo triukšmas

Išmatuota vertė deklaruotos vertės N neviršija daugiau kaip 1 dB(A).

Sukibimas su šlapia danga

Išmatuota vertė G(T) yra ne mažesnė kaip deklaruotos klasės apatinė riba (mažiausia G vertė).

Sukibimas su sniegu

Išmatuota vertė yra ne mažesnė kaip mažiausias sukibimo su sniegu rodiklis.

Sukibimas su ledu

Išmatuota vertė yra ne mažesnė kaip mažiausias sukibimo su ledu rodiklis.


VII PRIEDAS

INFORMACIJA, KURIĄ TIEKĖJAS TURI NURODYTI GAMINIŲ DUOMENŲ BAZĖJE

1.   

Informacija, kuri turi būti nurodyta gaminių duomenų bazės viešojoje dalyje:

a)

tiekėjo pavadinimas arba prekių ženklas, adresas, kontaktiniai duomenys ir kita tiekėją identifikuojanti teisinė informacija;

b)

padangų tipo žymuo;

c)

elektroninė padangų etiketė;

d)

padangų etiketėje nurodyta (-os) klasė (-ės) ir kiti parametrai ir

e)

elektroniniame gaminio informacijos lape nurodyti parametrai.

2.   

Informacija, kuri turi būti nurodyta gaminių duomenų bazės atitikties dalyje:

a)

visų lygiaverčių tipų padangų, kurios jau pateiktos rinkai, padangų tipo žymuo;

b)

bendras padangų tipo aprašymas, įskaitant padangos matmenis, leidžiamos apkrovos rodiklį ir greičio klasę, kuriame pateiktos informacijos pakanka, kad padangą būtų galima vienareikšmiškai ir lengvai identifikuoti;

c)

padangų bandymų, klasifikavimo ir matavimo pagal I priede nustatytus parametrus protokolai;

d)

konkrečios atsargumo priemonės (jei yra nustatytos), kurių turi būti imamasi to tipo padangą surenkant, instaliuojant, prižiūrint ar bandant;

e)

išmatuoti padangų tipo techniniai parametrai, kai aktualu, ir

f)

su išmatuotais techniniais parametrais atlikti skaičiavimai.


VIII PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 dalis

-

1 straipsnio 2 dalis

1 straipsnis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 1 punktas

3 straipsnio 1 punktas

-

3 straipsnio 2 punktas

3 straipsnio 2 punktas

3 straipsnio 3 punktas

-

3 straipsnio 4 punktas

-

3 straipsnio 5 punktas

3 straipsnio 3 punktas

3 straipsnio 6 punktas

3 straipsnio 4 punktas

3 straipsnio 7 punktas

-

3 straipsnio 8 punktas

3 straipsnio 5 punktas

3 straipsnio 9 punktas

-

3 straipsnio 10 punktas

-

3 straipsnio 11 punktas

3 straipsnio 6 punktas

3 straipsnio 12 punktas

3 straipsnio 7 punktas

3 straipsnio 13 punktas

3 straipsnio 8 punktas

3 straipsnio 14 punktas

3 straipsnio 9 punktas

3 straipsnio 15 punktas

3 straipsnio 10 punktas

3 straipsnio 16 punktas

3 straipsnio 11 punktas

3 straipsnio 17 punktas

-

3 straipsnio 18 punktas

3 straipsnio 12 punktas

3 straipsnio 19 punktas

3 straipsnio 13 punktas

3 straipsnio 20 punktas

-

3 straipsnio 21 punktas

-

3 straipsnio 22 punktas

-

3 straipsnio 23 punktas

-

3 straipsnio 24 punktas

4 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalies a punktas

4 straipsnio 1 dalies a punktas

4 straipsnio 1 dalies b punktas

4 straipsnio 1 dalies b punktas

4 straipsnio 2 dalis

-

-

4 straipsnio 2 dalis

-

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 5 dalis

-

4 straipsnio 6 dalis

-

4 straipsnio 7 dalis

-

4 straipsnio 8 dalis

-

4 straipsnio 9 dalis

-

4 straipsnio 10 dalis

-

5 straipsnis

5 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1 dalies a punktas

6 straipsnio 1 dalies a punktas

5 straipsnio 1 dalies b punktas

6 straipsnio 1 dalies b punktas

-

6 straipsnio 2 dalis

-

6 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 4 dalis

5 straipsnio 3 dalis

-

-

6 straipsnio 5 dalis

-

6 straipsnio 6 dalis

-

6 straipsnio 7 dalis

6 straipsnis

7 straipsnis

-

8 straipsnis

7 straipsnis

9 straipsnis

8 straipsnis

10 straipsnis

9 straipsnio 1 dalis

11 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 2 dalis

11 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 2 dalies antras sakinys

4 straipsnio 5 dalis

10 straipsnis

11 straipsnio 2 dalis

-

11 straipsnio 3 dalis

11 straipsnio a punktas

-

11 straipsnio b punktas

-

11 straipsnio c punktas

13 straipsnio 1 dalies b punktas

12 straipsnis

11 straipsnio 4 dalis

-

11 straipsnio 5 dalis

-

12 straipsnis

-

13 straipsnis

-

13 straipsnio 1 dalis

-

13 straipsnio 2 dalis

-

13 straipsnio 3 dalis

-

13 straipsnio 4 dalis

-

14 straipsnis

13 straipsnis

-

14 straipsnis

-

-

15 straipsnis

15 straipsnis

-

-

16 straipsnis

-

17 straipsnis

16 straipsnis

18 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedas

II priedas

-

III priedas

III priedas

IV priedas

IV priedas

VI priedas

IVa priedas

V priedas

V priedas

-

-

VII priedas

-

VIII priedas


Top