EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0625

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/625 2020 m. gegužės 6 d. kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1793 dėl laikino oficialios kontrolės sustiprinimo ir neatidėliotinų priemonių taikymo tam tikroms į Sąjungą iš tam tikrų trečiųjų šalių įvežamoms prekėms, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) 2017/625 ir (EB) Nr. 178/2002, ir kuriuo panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/943 ir Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/88/ES (Tekstas svarbus EEE)

C/2020/2812

OJ L 144, 7.5.2020, p. 13–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/625/oj

7.5.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 144/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/625

2020 m. gegužės 6 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1793 dėl laikino oficialios kontrolės sustiprinimo ir neatidėliotinų priemonių taikymo tam tikroms į Sąjungą iš tam tikrų trečiųjų šalių įvežamoms prekėms, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) 2017/625 ir (EB) Nr. 178/2002, ir kuriuo panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/943 ir Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/88/ES

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (1), ypač į jo 53 straipsnio 1 dalies b punkto i ir ii papunkčius,

atsižvelgdama į 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (2), ypač į jo 47 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktą ir 54 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a ir b punktus,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/1793 (3) nustatytos taisyklės dėl laikino iš tam tikrų trečiųjų šalių į Sąjungą įvežamų tam tikrų negyvūninių maisto produktų ir pašarų, kurie įtraukti į to reglamento I priedą, oficialios kontrolės sustiprinimo ir specialių sąlygų taikymo iš tam tikrų trečiųjų šalių į Sąjungą įvežamiems į to reglamento II priedą įtrauktiems tam tikriems maisto produktams ir pašarams dėl taršos aflatoksinais, pesticidų liekanomis, pentachlorfenoliu ir dioksinais rizikos ir mikrobiologinės taršos rizikos;

(2)

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1793 netaikomas tam tikrų kategorijų maisto produktų ir pašarų siuntoms, jeigu jų bendras svoris neviršija 30 kg. Kadangi pavojai yra susiję su pačiais produktais, o ne su jų pirminėmis talpyklomis ar pakuotėmis, ši svorio riba turėtų būti susijusi tik su pačiais produktais. Todėl tikslinga iš dalies pakeisti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 1 straipsnio 3 dalį, joje pateiktą nuorodą į bendrą svorį pakeičiant nuoroda į grynąjį svorį;

(3)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 12 straipsnyje nustatyta, kad jo I ir II prieduose pateikti sąrašai turi būti reguliariai peržiūrimi, bet ne rečiau kaip kas šešis mėnesius, kad būtų atsižvelgiama į naują informaciją, susijusią su rizika ir reikalavimų nesilaikymo atvejais;

(4)

atsižvelgiant į su maisto produktais susijusių pastarojo meto incidentų, apie kuriuos pranešta naudojantis Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema (RASFF), kaip nustatyta Reglamentu (EB) Nr. 178/2002, skaičių ir svarbą, informaciją apie valstybių narių vykdytą negyvūninių maisto produktų ir pašarų oficialią kontrolę ir valstybių narių Komisijai pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 669/2009 (4) 15 straipsnį 2019 m. pateiktas pusmečio ataskaitas apie negyvūninių maisto produktų ir pašarų siuntas, matyti, kad Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 I ir II prieduose pateiktus sąrašus reikėtų iš dalies pakeisti;

(5)

visų pirma apelsinų, mandarinų, klementinų, vilkingų ir panašių citrusinių hibridų iš Turkijos siuntų duomenys, surinkti gavus pranešimus per RASFF, ir informacija apie valstybių narių vykdytą oficialią kontrolę rodo, kad dėl galimos taršos pesticidų liekanomis kilo naujų pavojų žmonių sveikatai, todėl oficialią kontrolę reikia sustiprinti. Be to, prieskonių mišinių iš Pakistano duomenys, surinkti gavus pranešimus per RASFF, ir informacija apie valstybių narių vykdytą oficialią kontrolę rodo, kad dėl galimos taršos alfatoksinais žmonių sveikatai kilo naujų pavojų, todėl reikia sustiprinti oficialią kontrolę. Todėl šioms siuntoms skirti įrašai turėtų būti įtraukti į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 I priedą;

(6)

kadangi 2019 m. pirmą pusmetį vykdydamos oficialią kontrolę pagal Reglamentą (EB) Nr. 669/2009 valstybės narės nustatė, kad dažnai nebuvo laikomasi Sąjungos teisės aktuose nustatytų atitinkamų reikalavimų, tikslinga dažniau atlikti pupelių iš Kenijos ir džiovintų vynuogių bei granatų iš Turkijos tapatumo ir fizinius patikrinimus. Todėl šioms siuntoms skirti įrašai Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 I priede turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(7)

nuo 2017 m. liepos mėn. ir sausio mėn. sezamų sėkloms iš atitinkamai Sudano ir Ugandos jau taikoma sustiprinta salmonelių oficiali kontrolė. Valstybių narių vykdoma tų maisto produktų oficiali kontrolė rodo, kad nustačius sustiprintą oficialią kontrolę reikalavimų nesilaikymo atvejų padaugėjo. Tokie rezultatai įrodo, kad šie į Sąjungą įvežami maisto produktai kelia didelį pavojų žmonių sveikatai;

(8)

todėl, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą Sąjungoje, be sustiprintos oficialios kontrolės, būtina nustatyti specialias sąlygas, susijusias su sezamų sėklomis iš Sudano ir Ugandos. Visų pirma prie visų sezamų sėklų siuntų iš Sudano ir Ugandos turėtų būti pridėtas oficialus sertifikatas, kuriame įrašyta, kad visi ėminių ėmimo ir analizės rezultatai rodo, jog 25 gramuose salmonelių nėra. Prie to sertifikato turėtų būti pridėti ėminių ėmimo ir analizės rezultatai. Todėl sezamų sėkloms iš Sudano ir Ugandos skirti įrašai turėtų būti išbraukti iš Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 I priedo ir įtraukti į jo II priedą;

(9)

be to, nuo 2018 m. sausio mėn. jau vykdoma sustiprinta Capsicum rūšių paprikų (išskyrus saldžiąsias) iš Indijos ir Pakistano oficiali kontrolė siekiant nustatyti, ar jose esama pesticidų liekanų. Dėl didelio Sąjungos teisės aktuose nustatytų atitinkamų reikalavimų nesilaikymo atvejų skaičiaus tas dažnumas jau 2019 m. sausio mėn. buvo padidintas nuo 10 % iki 20 %. Iš valstybių narių vykdytos šių maisto produktų oficialios kontrolės matyti, kad reikalavimų nesilaikymo atvejų, susijusių su Capsicum rūšių paprikomis (išskyrus saldžiąsias) iš Indijos, skaičius tebėra didelis, o reikalavimų nesilaikymo atvejų, susijusių su Capsicum rūšių paprikomis (išskyrus saldžiąsias) iš Pakistano, padaugėjo sustiprinus oficialią kontrolę. Nustačius sustiprintą oficialią kontrolę, buvo pateikti keli RASFF pranešimai apie abi prekes. Tokie rezultatai rodo, kad šie į Sąjungą įvežami maisto produktai kelia didelį pavojų žmonių sveikatai;

(10)

todėl, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą Sąjungoje, be sustiprintos oficialios kontrolės, būtina nustatyti specialias sąlygas, susijusias su Capsicum rūšių paprikomis (išskyrus saldžiąsias) iš Indijos ir Pakistano. Visų pirma prie visų paprikų (išskyrus saldžiąsias) iš Indijos ir Pakistano siuntų turėtų būti pridėtas oficialus sertifikatas, kuriame įrašyta, kad buvo paimti produktų ėminiai ir atlikta jų pesticidų liekanų analizė ir visi rezultatai rodo, jog atitinkamos didžiausios pesticidų liekanų koncentracijos vertės nebuvo viršytos. Prie to sertifikato turėtų būti pridėti ėminių ėmimo ir analizės rezultatai. Todėl Capsicum rūšių paprikoms (išskyrus saldžiąsias) iš Indijos ir Pakistano skirti įrašai turėtų būti išbraukti iš Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 I priedo ir įtraukti į jo II priedą;

(11)

valstybėms narėms vykdant kvapiosios murėjos lapų iš Indijos oficialią kontrolę, nustatyta mažiau Sąjungos teisės aktuose nustatytų atitinkamų reikalavimų nesilaikymo atvejų. Todėl įrašą, skirtą kvapiosios murėjos lapams iš Indijos, tikslinga išbraukti iš Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 II priedo ir įtraukti į jo I priedą. Tikslinga dažniau atlikti šios prekės tapatumo ir fizinius patikrinimus, nes šiai prekei nebebus taikomi reikalavimai dėl oficialaus sertifikavimo, ėminių ėmimo ir pesticidų liekanų analizės trečiojoje šalyje;

(12)

turima informacija apie avietes iš Serbijos, džiovintus abrikosus ir abrikosus, paruoštus arba konservuotus kitais būdais, iš Turkijos ir citrinas iš Turkijos rodo, kad iš esmės pakankamai laikomasi atitinkamų Sąjungos teisės aktuose nustatytų saugos reikalavimų, todėl sustiprinta jų oficiali kontrolė nebėra pagrįsta. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 I priedo įrašai, skirti šioms prekėms, turėtų būti išbraukti;

(13)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 I ir II prieduose nurodytas Kombinuotosios nomenklatūros kodas, skirtas sezamų sėkloms, apima neapdorotas ir perdirbtas sezamų sėklas. Rizikos valdymo sumetimais į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 I ir II priedus tikslinga įtraukti ir neapdorotas, ir perdirbtas sezamų sėklas, nes neapdorotos arba perdirbtos sezamų sėklos, kurių konkrečios kilmės šalys nurodytos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 I ir II prieduose, kelia tokią pačią riziką. Todėl visi su sezamų sėklomis susiję Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 I ir II prieduose pateikti produktų aprašymai turėtų būti iš dalies pakeisti, kad apimtų ir neapdorotas, ir perdirbtas sezamų sėklas. Be to, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 I ir II prieduose šie produktai turėtų būti vadinami tik „sezamų sėklomis“, o ne „sezamų sėklomis (Sesamum sėklomis)“, kad geriau atitiktų Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2658/87 (5) pateiktą tam Kombinuotosios nomenklatūros kodui skirtą produkto aprašymą;

(14)

žemės riešutų miltai ir rupiniai kelia tokią pačią riziką kaip ir tų maisto produktų ir pašarų formos, kurios šiuo metu įtrauktos į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 I ir II priedus. Todėl visi Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 I ir II priedų įrašai, skirti žemės riešutams, turėtų būti iš dalies pakeisti į juos įtraukiant žemės riešutų miltus ir rupinius;

(15)

be to, išspaudos ir kitos kietos žemės riešutų aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos, kelia tokią pačią riziką kaip ir tos prekės formos, kurios šiuo metu įtrauktos į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 I ir II priedus. Į tam tikrus Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 I priedo įrašus, skirtus žemės riešutams, nėra įtraukti žemės riešutai pirmiau paminėta forma. Todėl tikslinga iš dalies pakeisti visus Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 I priedo įrašus, skirtus žemės riešutams, į juos įtraukiant išspaudas ir kitas kietas žemės riešutų aliejaus ekstrakcijos liekanas, maltas arba nemaltas, granuliuotas arba negranuliuotas;

(16)

Įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/1793 turėtų būti pakeisti Kombinuotosios nomenklatūros kodai, skirti Capsicum rūšių paprikoms (saldžiosioms arba kitoms) atitinkamai iš Šri Lankos ir Indijos ir abrikosams, paruoštiems arba konservuotiems kitais būdais, iš Uzbekistano, kad būtų užtikrinta atitiktis to reglamento I ir II prieduose pateiktam šių prekių aprašymui;

(17)

siekiant užtikrinti nuoseklumą ir aiškumą, tikslinga visiškai pakeisti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 I ir II priedus;

(18)

Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2014/88/ES (6) draudžiama importuoti į Sąjungą maisto produktus, kurių sudėtyje yra betelinio pipiro lapų arba kurie iš jų sudaryti, kurie yra kilę arba yra siunčiami iš Bangladešo. Jis buvo priimtas po to, kai per RASFF buvo perduota daug pranešimų apie tai, kad maisto produktuose, kurių sudėtyje yra betelinio pipiro (lot. Piper betle, dar vadinamo beteliu) lapų iš Bangladešo arba kurie iš jų sudaryti, rasta įvairių salmonelių padermių, įskaitant Salmonella typhimurium;

(19)

Bangladešas nepateikė tinkamo veiksmų plano. Todėl negalima daryti išvados, kad Bangladešo suteiktos garantijos yra pakankamos, kad būtų pašalinta anksčiau nustatyta didelė rizika žmonių sveikatai. Todėl turėtų toliau galioti Įgyvendinimo sprendimu 2014/88/ES nustatytos neatidėliotinos priemonės;

(20)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/943 (7) sustabdytas Nigerijos kilmės džiovintų pupelių, kurių KN kodai yra 0713 39 00, 0713 35 00 ir 0713 90 00, importas į Sąjungą, nes jose tebesama dichlorvoso. Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/943 taikymo pradžios data Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1256 (8) buvo pratęsta iki 2022 m. birželio 30 d., kad Nigerija galėtų įgyvendinti tinkamas rizikos valdymo priemones ir suteikti reikiamas garantijas;

(21)

Įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/1793, Įgyvendinimo sprendime 2014/88/ES ir Įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/943 nustatytos taisyklės yra iš esmės susijusios, nes visos jos yra susijusios su nustatytomis papildomomis priemonėmis, reglamentuojančiomis tam tikrų maisto produktų ir pašarų iš tam tikrų trečiųjų šalių įvežimą į Sąjungą, atsižvelgiant į nustatytą riziką, ir taikomomis priklausomai nuo rizikos lygio. Todėl tikslinga sudaryti palankesnes sąlygas teisingam ir visapusiškam atitinkamų taisyklių taikymui nuostatas dėl laikinai sustiprintos tam tikrų negyvūninių maisto produktų ir pašarų oficialios kontrolės ir atitinkamų neatidėliotinų priemonių nustatant viename teisės akte. Todėl Įgyvendinimo sprendimas 2014/88/ES ir Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/943 turėtų būti panaikinti, jų nuostatos perkeltos į Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/1793, o pastarasis atitinkamai iš dalies pakeistas;

(22)

teisinio tikrumo sumetimais tikslinga nustatyti, kad valstybės narės gali leisti įvežti į Sąjungą sezamų sėklų iš Sudano ir Ugandos ir Capsicum rūšių paprikų (išskyrus saldžiąsias) iš Indijos ir Pakistano siuntas, prie kurių nėra pridėtas oficialus sertifikatas ir ėminių ėmimo ir analizės rezultatai, jei jos buvo išvežtos iš jų kilmės šalies arba išsiuntimo šalies, kai ta šalis skiriasi nuo kilmės šalies, iki šio reglamento įsigaliojimo dienos;

(23)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1793 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(24)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1793 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje įterpiamas šis ba punktas:

„ba)

IIa priede išvardytų maisto produktų ir pašarų įvežimo į Sąjungą sustabdymas;“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Šis reglamentas netaikomas toliau išvardytų kategorijų maisto produktų ir pašarų, nurodytų 1 dalies a ir b punktuose, siuntoms, nebent jų grynasis svoris yra didesnis nei 30 kg:

a)

maisto produktų ir pašarų siuntoms, kurios siunčiamos kaip prekybos pavyzdžiai, laboratoriniai ėminiai arba demonstravimo priemonės parodoms ir nėra skirtos pateikti rinkai;

b)

maisto produktų ir pašarų siuntoms, kurios yra keleivių asmeninio bagažo dalis ir skirtos vartoti arba naudoti asmeninėms reikmėms;

c)

fiziniams asmenims siunčiamoms nekomercinėms maisto produktų ir pašarų siuntoms, kurios nėra skirtos pateikti rinkai;

d)

maisto produktų ir pašarų siuntoms, kurios skirtos moksliniams tikslams.“;

2)

3 skirsnio antraštė pakeičiama taip:

„TAM TIKRŲ MAISTO PRODUKTŲ IR PAŠARŲ ĮVEŽIMO Į SĄJUNGĄ IŠ TAM TIKRŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ IR TOKIO ĮVEŽIMO Į SĄJUNGĄ SUSTABDYMO SPECIALIOS TAISYKLĖS“;

3)

įterpiamas šis 11a straipsnis:

11a straipsnis

Įvežimo į Sąjungą sustabdymas

1.   Valstybės narės uždraudžia įvežti į Sąjungą IIa priede išvardytus maisto produktus ir pašarus.

2.   1 dalis taikoma maisto produktams ir pašarams, skirtiems pateikti Sąjungos rinkai, ir maisto produktams ir pašarams, skirtiems asmeniniam naudojimui arba vartojimui Sąjungos muitų teritorijoje.“;

4)

I ir II priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą;

5)

įterpiamas IIa priedas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Panaikinimas

1.   Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/943 ir Įgyvendinimo sprendimas 2014/88/ES panaikinami.

2.   Nuorodos į panaikintus aktus laikomos nuorodomis į Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/1793.

3 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Sezamų sėklų iš Sudano ir Ugandos ir Capsicum rūšių paprikų (išskyrus saldžiąsias) iš Indijos ir Pakistano siuntas, išvežtas iš kilmės šalies arba išsiuntimo šalies, jei ta šalis skiriasi nuo kilmės šalies, iki šio reglamento įsigaliojimo dienos, galima įvežti į Sąjungą prie jų nepridedant ėminių ėmimo ir tyrimų rezultatų bei oficialaus sertifikato, numatyto Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 10 ir 11 straipsniuose.

4 straipsnis

Įsigalioja

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. gegužės 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(2)  OL L 95, 2017 4 7, p. 1.

(3)  2019 m. spalio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1793 dėl laikino oficialios kontrolės sustiprinimo ir neatidėliotinų priemonių taikymo tam tikroms į Sąjungą iš tam tikrų trečiųjų šalių įvežamoms prekėms, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) 2017/625 ir (EB) Nr. 178/2002 ir kuriuo panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 669/2009, (ES) Nr. 884/2014, (ES) 2015/175, (ES) 2017/186 ir (ES) 2018/1660 (OL L 277, 2019 10 29, p. 89).

(4)  2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/504/EB (OL L 194, 2009 7 25, p. 11).

(5)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

(6)  2014 m. vasario 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/88/ES, kuriuo laikinai sustabdomas maisto produktų, kurie pagaminti iš betelinio pipiro lapų arba kurių sudėtyje yra šių lapų, importas iš Bangladešo (OL L 45, 2014 2 15, p. 34).

(7)  2015 m. birželio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/943 dėl skubių priemonių džiovintų pupelių importui iš Nigerijos sustabdyti, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 669/2009 I priedas (OL L 154, 2015 6 19, p. 8).

(8)  2019 m. liepos 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1256, kuriuo dėl taikymo laikotarpio pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/943 dėl skubių priemonių džiovintų pupelių importui iš Nigerijos sustabdyti (OL L 196, 2019 7 24, p. 3).


PRIEDAS

1.   

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 I ir II priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedas pakeičiamas taip:

„I PRIEDAS

Negyvūniniai maisto produktai ir pašarai iš tam tikrų trečiųjų šalių, kuriems laikinai taikoma sustiprinta oficiali kontrolė pasienio kontrolės postuose ir kontrolės punktuose

Maisto produktai ir pašarai (numatoma paskirtis)

KN kodas  (1)

TARIC subpozicija

Kilmės šalis

Pavojus

Tapatumo ir fizinių patikrinimų dažnumas (%)

Žemės riešutai, su kevalais

1202 41 00

 

Bolivija (BO)

Aflatoksinai

50

Žemės riešutai, be kevalų

1202 42 00

 

 

 

 

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

 

 

 

 

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Žemės riešutų miltai ir rupiniai

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Išspaudos ir kitos kietos žemės riešutų aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

(Maisto produktai ir pašarai)

2305 00 00

 

 

 

 

Juodieji pipirai (Piper)

(Maisto produktai – negrūsti ir nemalti)

ex 0904 11 00

10

Brazilija (BR)

Salmonelės  (2)

20

Dygliuotojo ožerškio uogos (Lycium barbarum L.)

(Maisto produktai – švieži, atšaldyti arba džiovinti)

ex 0813 40 95 ;

10

Kinija (CN)

Pesticidų liekanos  (3)  (4)  (5)

20

ex 0810 90 75

10

Saldžiosios paprikos (Capsicum annuum)

(Maisto produktai – grūsti arba malti)

ex 0904 22 00

11

Kinija (CN)

Salmonelės  (6)

20

Arbata, aromatinta arba nearomatinta

(Maisto produktai)

0902

 

Kinija (CN)

Pesticidų liekanos  (3)  (7)

20

Baklažanai (Solanum melongena)

(Maisto produktai – švieži arba atšaldyti)

0709 30 00

 

Dominikos Respublika (DO)

Pesticidų liekanos  (3)

20

Saldžiosios paprikos (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Dominikos Respublika (DO)

Pesticidų liekanos  (3)  (8)

50

Capsicum rūšių paprikos (išskyrus saldžiąsias)

ex 0709 60 99 ;

20

 

 

 

ex 0710 80 59

20

Smidrinio porūšio kininės pupuolės (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Maisto produktai – švieži, atšaldyti arba užšaldyti)

ex 0708 20 00 ;

10

 

 

 

ex 0710 22 00

10

Saldžiosios paprikos (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egiptas (EG)

Pesticidų liekanos  (3)  (9)

20

Capsicum rūšių paprikos (išskyrus saldžiąsias)

(Maisto produktai – švieži, atšaldyti arba užšaldyti)

ex 0709 60 99 ;

20

 

 

 

ex 0710 80 59

20

Sezamų sėklos

(Maisto produktai)

1207 40 90

 

Etiopija (ET)

Salmonelės  (2)

50

Lazdyno riešutai, su kevalais

0802 21 00

 

Gruzija (GE)

Aflatoksinai

50

Lazdyno riešutai, be kevalų

0802 22 00

 

 

 

 

Lazdyno riešutų miltai, rupiniai ir milteliai

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Lazdyno riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

(Maisto produktai)

ex 2008 19 19 ;

30

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99

30

Alyvpalmių aliejus

(Maisto produktai)

1511 10 90 ;

 

Gana (GH)

Sudano dažai  (10)

50

1511 90 11 ;

 

ex 1511 90 19 ;

90

1511 90 99

 

Kvapiosios murėjos lapai (Bergera/Murraya koenigii)

(Maisto produktai – švieži, atšaldyti, sušaldyti arba džiovinti)

ex 1211 90 86

10

Indija (IN)

Pesticidų liekanos  (3)  (11)

50

Valgomosios ybiškės

(Maisto produktai – švieži, atšaldyti arba užšaldyti)

ex 0709 99 90 ;

20

Indija (IN)

Pesticidų liekanos  (3)  (12)

10

ex 0710 80 95

30

Pupelės (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Maisto produktai – švieži arba atšaldyti)

0708 20

 

Kenija (KE)

Pesticidų liekanos  (3)

10

Lapkotiniai salierai (Apium graveolens)

(Maisto produktai – švieži ar atšaldyti prieskoniniai augalai)

ex 0709 40 00

20

Kambodža (KH)

Pesticidų liekanos  (3)  (13)

50

Smidrinio porūšio kininės pupuolės

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Maisto produktai – šviežios, atšaldytos arba užšaldytos daržovės)

ex 0708 20 00 ;

10

Kambodža (KH)

Pesticidų liekanos  (3)  (14)

50

ex 0710 22 00

10

Ropės (Brassica rapa ssp. rapa)

(Maisto produktai – paruošti arba konservuoti su actu arba acto rūgštimi)

ex 2001 90 97

11; 19

Libanas (LB)

Rodaminas B

50

Ropės (Brassica rapa ssp. rapa)

(Maisto produktai – paruošti arba konservuoti sūrymu arba citrinų rūgštimi, nesušaldyti)

ex 2005 99 80

93

Libanas (LB)

Rodaminas B

50

Capsicum rūšių paprikos (saldžiosios arba kitos)

(Maisto produktai – džiovinti, skrudinti, grūsti arba malti)

0904 21 10 ;

 

Šri Lanka (LK)

Aflatoksinai

50

ex 0904 21 90 ;

20

ex 0904 22 00 ;

11; 19

ex 2005 99 10 ;

10; 90

ex 2005 99 80

94

Žemės riešutai, su kevalais

1202 41 00

 

Madagaskaras (MG)

Aflatoksinai

50

Žemės riešutai, be kevalų

1202 42 00

 

 

 

 

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

 

 

 

 

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Žemės riešutų miltai ir rupiniai

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Išspaudos ir kitos kietos žemės riešutų aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

(Maisto produktai ir pašarai)

2305 00 00

 

 

 

 

Duonvaisiai (Artocarpus heterophyllus)

(Maisto produktai – švieži)

ex 0810 90 20

20

Malaizija (MY)

Pesticidų liekanos  (3)

20

Sezamų sėklos

(Maisto produktai)

1207 40 90

 

Nigerija (NG)

Salmonelės  (2)

50

Prieskonių mišiniai

(Maisto produktai)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Pakistanas (PK)

Aflatoksinai

50

Arbūzų (Egusi, Citrullus spp.) sėklos ir jų produktai

(Maisto produktai)

ex 1207 70 00 ;

10

Siera Leonė (SL)

Aflatoksinai

50

ex 1208 90 00 ;

10

ex 2008 99 99

50

Žemės riešutai, su kevalais

1202 41 00

 

Senegalas (SN)

Aflatoksinai

50

Žemės riešutai, be kevalų

1202 42 00

 

 

 

 

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

 

 

 

 

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Žemės riešutų miltai ir rupiniai

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Išspaudos ir kitos kietos žemės riešutų aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

(Maisto produktai ir pašarai)

2305 00 00

 

 

 

 

Ropės (Brassica rapa ssp. rapa)

(Maisto produktai – paruošti arba konservuoti su actu arba acto rūgštimi)

ex 2001 90 97

11; 19

Sirija (SY)

Rodaminas B

50

Ropės (Brassica rapa ssp. rapa)

(Maisto produktai – paruošti arba konservuoti sūrymu arba citrinų rūgštimi, nesušaldyti)

ex 2005 99 80

93

Sirija (SY)

Rodaminas B

50

Capsicum rūšių paprikos (išskyrus saldžiąsias)

(Maisto produktai – švieži, atšaldyti arba užšaldyti)

ex 0709 60 99 ;

20

Tailandas (TH)

Pesticidų liekanos  (3)  (15)

10

ex 0710 80 59

20

Džiovintos vynuogės (įskaitant džiovintas vynuoges, supjaustytas arba sutraiškytas ir paverstas pasta, toliau neapdorotas)

(Maisto produktai)

0806 20

 

Turkija (TR)

Ochratoksinas A

10

Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus ir likerinius mandarinus); klementinai, vilkingai ir panašūs citrusinių hibridai

(Maisto produktai – švieži arba džiovinti)

0805 21 ;

0805 22 ;

0805 29

 

Turkija (TR)

Pesticidų liekanos  (3)

5

Apelsinai

(Maisto produktai – švieži arba džiovinti)

0805 10

 

Turkija (TR)

Pesticidų liekanos  (3)

10

Granatai

(Maisto produktai – švieži arba atšaldyti)

ex 0810 90 75

30

Turkija (TR)

Pesticidų liekanos  (3)  (16)

20

Saldžiosios paprikos (Capsicum annuum)

(Maisto produktai – švieži, atšaldyti arba užšaldyti)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turkija (TR)

Pesticidų liekanos  (3)  (17)

10

Rinkai pateikti galutiniam vartotojui skirti neperdirbti, sveiki, smulkinti, malti, skaldyti, kapoti abrikosų branduoliai  (18)  (19)

(Maisto produktai)

ex 1212 99 95

20

Turkija (TR)

Cianidas

50

Capsicum rūšių paprikos (išskyrus saldžiąsias)

(Maisto produktai – švieži, atšaldyti arba užšaldyti)

ex 0709 60 99 ;

20

Uganda (UG)

Pesticidų liekanos  (3)

20

ex 0710 80 59

20

Žemės riešutai, su kevalais

1202 41 00

 

Jungtinės Amerikos Valstijos (US)

Aflatoksinai

10

Žemės riešutai, be kevalų

1202 42 00

 

 

 

 

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

 

 

 

 

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Žemės riešutų miltai ir rupiniai

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Išspaudos ir kitos kietos žemės riešutų aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

(Maisto produktai ir pašarai)

2305 00 00

 

 

 

 

Pistacijos, su kevalais

0802 51 00

 

Jungtinės Amerikos Valstijos (US)

Aflatoksinai

10

Pistacijos, be kevalų

0802 52 00

 

 

 

 

Pistacijos, skrudintos

(Maisto produktai)

ex 2008 19 13 ;

20

 

 

 

ex 2008 19 93

20

Džiovinti abrikosai

0813 10 00

 

Uzbekistanas (UZ)

Sulfitai  (20)

50

Abrikosai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

(Maisto produktai)

2008 50

 

 

 

 

Kalendrų lapai

ex 0709 99 90

72

Vietnamas (VN)

Pesticidų liekanos  (3)  (21)

50

Bazilikas (siauralapis, kvapusis)

ex 1211 90 86

20

 

 

 

Mėtos

ex 1211 90 86

30

 

 

 

Petražolės

(Maisto produktai – švieži arba atšaldyti prieskoniniai augalai)

ex 0709 99 90

40

 

 

 

Valgomosios ybiškės

(Maisto produktai – švieži, atšaldyti arba užšaldyti)

ex 0709 99 90 ;

20

Vietnamas (VN)

Pesticidų liekanos  (3)  (21)

50

ex 0710 80 95

30

Capsicum rūšių paprikos (išskyrus saldžiąsias)

(Maisto produktai – švieži, atšaldyti arba užšaldyti)

ex 0709 60 99 ;

20

Vietnamas (VN)

Pesticidų liekanos  (3)  (21)

50

ex 0710 80 59

20

“;

2)

II priedas pakeičiamas taip:

„II PRIEDAS

Maisto produktai ir pašarai iš tam tikrų trečiųjų šalių, kuriems dėl taršos mikotoksinais, įskaitant aflatoksinus, pesticidų liekanomis, pentachlorfenoliu ir dioksinais rizikos ir mikrobiologinės taršos rizikos taikomos specialios įvežimo į Sąjungą sąlygos

1.   1 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nurodyti negyvūniniai maisto produktai ir pašarai

Maisto produktai ir pašarai (numatoma paskirtis)

KN kodas  (22)

TARIC subpozicija

Kilmės šalis

Pavojus

Tapatumo ir fizinių patikrinimų dažnumas (%)

Žemės riešutai, su kevalais

1202 41 00

 

Argentina AR

Aflatoksinai

5

Žemės riešutai, be kevalų

1202 42 00

 

 

 

 

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

 

 

 

 

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Išspaudos ir kitos kietos žemės riešutų aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

2305 00 00

 

 

 

 

Žemės riešutų miltai ir rupiniai

(Maisto produktai ir pašarai)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Lazdyno riešutai (Corylus sp.), su kevalais

0802 21 00

 

Azerbaidžanas (AZ)

Aflatoksinai

20

Lazdyno riešutai (Corylus sp.), be kevalų

0802 22 00

 

 

 

 

Riešutų arba džiovintų vaisių mišiniai su lazdyno riešutais

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

70

70

 

 

 

Lazdyno riešutų pasta

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

70

40

05; 06

33

23

 

 

 

Lazdyno riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais, įskaitant mišinius

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98

30

30

30

20

30

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

 

 

 

Lazdyno riešutų miltai, rupiniai ir milteliai

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Lazdyno riešutų aliejus

(Maisto produktai)

ex 1515 90 99

20

 

 

 

Bertoletijos, su kevalais

0801 21 00

 

Brazilija (BR)

Aflatoksinai

50

Riešutų arba džiovintų vaisių mišiniai, kurių sudėtyje yra bertoletijų su kevalais

(Maisto produktai)

ex 0813 50 31 ;

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

20

20

20

20

 

 

 

Žemės riešutai, su kevalais

1202 41 00

 

Brazilija (BR)

Aflatoksinai

10

Žemės riešutai, be kevalų

1202 42 00

 

 

 

 

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

 

 

 

 

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Išspaudos ir kitos kietos žemės riešutų aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

2305 00 00

 

 

 

 

Žemės riešutų miltai ir rupiniai

(Maisto produktai ir pašarai)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Žemės riešutai, su kevalais

1202 41 00

 

Kinija (CN)

Aflatoksinai

20

Žemės riešutai, be kevalų

1202 42 00

 

 

 

 

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

 

 

 

 

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Išspaudos ir kitos kietos žemės riešutų aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

2305 00 00

 

 

 

 

Žemės riešutų miltai ir rupiniai

(Maisto produktai ir pašarai)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Žemės riešutai, su kevalais

1202 41 00

 

Egiptas (EG)

Aflatoksinai

20

Žemės riešutai, be kevalų

1202 42 00

 

 

 

 

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

 

 

 

 

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Išspaudos ir kitos kietos žemės riešutų aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

2305 00 00

 

 

 

 

Žemės riešutų miltai ir rupiniai

(Maisto produktai ir pašarai)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Pipirai (Piper genties); džiovinti, grūsti arba malti Capsicum genties arba Pimenta genties vaisiai

0904

 

Etiopija (ET)

Aflatoksinai

50

Imbieras, šafranas, ciberžolė, čiobreliai, lauro lapai, karis ir kiti prieskoniai

(Maisto produktai – džiovinti prieskoniai)

0910

 

 

 

 

Žemės riešutai, su kevalais

1202 41 00

 

Gana (GH)

Aflatoksinai

50

Žemės riešutai, be kevalų

1202 42 00

 

 

 

 

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

 

 

 

 

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Išspaudos ir kitos kietos žemės riešutų aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

2305 00 00

 

 

 

 

Žemės riešutų miltai ir rupiniai

(Maisto produktai ir pašarai)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Žemės riešutai, su kevalais

1202 41 00

 

Gambija (GM)

Aflatoksinai

50

Žemės riešutai, be kevalų

1202 42 00

 

 

 

 

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

 

 

 

 

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Išspaudos ir kitos kietos žemės riešutų aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

2305 00 00

 

 

 

 

Žemės riešutų miltai ir rupiniai

(Maisto produktai ir pašarai)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Muskatai (Myristica fragrans)

(Maisto produktai – džiovinti prieskoniai)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Indonezija (ID)

Aflatoksinai

20

Betelinio pipiro lapai (Piper betle L.)

(Maisto produktai)

ex 1404 90 00

10

Indija (IN)

Salmonelės  (23)

10

Capsicum rūšių paprikos (saldžiosios arba kitos)

(Maisto produktai – džiovinti, skrudinti, grūsti arba malti)

0904 21 10 ;

 

Indija (IN)

Aflatoksinai

20

ex 0904 22 00 ;

11; 19

ex 0904 21 90 ;

20

ex 2005 99 10 ;

10; 90

ex 2005 99 80

94

Muskatai (Myristica fragrans)

(Maisto produktai – džiovinti prieskoniai)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Indija (IN)

Aflatoksinai

20

Žemės riešutai, su kevalais

1202 41 00

 

Indija (IN)

Aflatoksinai

10

Žemės riešutai, be kevalų

1202 42 00

 

 

 

 

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

 

 

 

 

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Išspaudos ir kitos kietos žemės riešutų aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

2305 00 00

 

 

 

 

Žemės riešutų miltai ir rupiniai

(Maisto produktai ir pašarai)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Pupenių derva

(Maisto produktai ir pašarai)

ex 1302 32 90

10

Indija (IN)

Pentachlorfenolis ir dioksinai (24)

5

Capsicum rūšių paprikos (išskyrus saldžiąsias)

(Maisto produktai – švieži, atšaldyti arba užšaldyti)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Indija (IN)

Pesticidų liekanos (25)  (26)

10

Sezamų sėklos

(Maisto produktai)

1207 40 90

 

Indija (IN)

Salmonelės  (27)

20

Pistacijos, su kevalais

0802 51 00

 

Iranas (IR)

Aflatoksinai

50

Pistacijos, be kevalų

0802 52 00

 

 

 

 

Riešutų arba džiovintų vaisių mišiniai, kurių sudėtyje yra pistacijų

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

60

60

60

 

 

 

Pistacijų pasta

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

60

30

03; 04

32

22

 

 

 

Paruoštos arba konservuotos pistacijos, įskaitant mišinius

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

 

 

 

Pistacijų miltai, rupiniai ir milteliai

(Maisto produktai)

ex 1106 30 90

50

 

 

 

Arbūzų (Egusi, Citrullus spp.) sėklos ir jų produktai

(Maisto produktai)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

10

10

50

Nigerija (NG)

Aflatoksinai

50

Capsicum rūšių paprikos (išskyrus saldžiąsias)

(Maisto produktai – švieži, atšaldyti arba užšaldyti)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Pakistanas (PK)

Pesticidų liekanos  (25)

20

Žemės riešutai, su kevalais

1202 41 00

 

Sudanas (SD)

Aflatoksinai

50

Žemės riešutai, be kevalų

1202 42 00

 

 

 

 

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

 

 

 

 

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Išspaudos ir kitos kietos žemės riešutų aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

2305 00 00

 

 

 

 

Žemės riešutų miltai ir rupiniai

(Maisto produktai ir pašarai)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Sezamų sėklos

(Maisto produktai)

1207 40 90

 

Sudanas (SD)

Salmonelės  (27)

20

Džiovintos figos

0804 20 90

 

Turkija (TR)

Aflatoksinai

20

Riešutų arba džiovintų vaisių mišiniai su figomis

ex 0813 50 99

50

 

 

 

Džiovintų figų pasta

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

50

20

01; 02

31

21

 

 

 

Paruoštos arba konservuotos džiovintos figos, įskaitant mišinius

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

ex 2008 99 28

ex 2008 99 34 ;

ex 2008 99 37 ;

ex 2008 99 40 ;

ex 2008 99 49 ;

ex 2008 99 67 ;

ex 2008 99 99

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

10

10

10

10

60

95

60

 

 

 

Džiovintų figų miltai, rupiniai ir milteliai

(Maisto produktai)

ex 1106 30 90

60

 

 

 

Lazdyno riešutai (Corylus sp.), su kevalais

0802 21 00

 

Turkija (TR)

Aflatoksinai

5

Lazdyno riešutai (Corylus sp.), be kevalų

0802 22 00

 

 

 

 

Riešutų arba džiovintų vaisių mišiniai su lazdyno riešutais

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

70

70

 

 

 

Lazdyno riešutų pasta

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

70

40

05; 06

33

23

 

 

 

Lazdyno riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais, įskaitant mišinius

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98

30

30

30

20

30

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

 

 

 

Lazdyno riešutų miltai, rupiniai ir milteliai

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Lazdyno riešutų aliejus

(Maisto produktai)

ex 1515 90 99

20

 

 

 

Pistacijos, su kevalais

0802 51 00

 

Turkija (TR)

Aflatoksinai

50

Pistacijos, be kevalų

0802 52 00

 

 

 

 

Riešutų arba džiovintų vaisių mišiniai, kurių sudėtyje yra pistacijų

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

60

60

60

 

 

 

Pistacijų pasta

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99

60

30

 

 

 

Paruoštos arba konservuotos pistacijos, įskaitant mišinius

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97 ;

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98

03; 04

32

22

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

 

 

 

Pistacijų miltai, rupiniai ir milteliai

(Maisto produktai)

ex 1106 30 90

50

 

 

 

Vynmedžių lapai

(Maisto produktai)

ex 2008 99 99

11; 19

Turkija (TR)

Pesticidų liekanos  (25)  (28)

20

Sezamų sėklos

(Maisto produktai)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonelės  (27)

20

Banguotasis kertuotis

(Maisto produktai – švieži arba atšaldyti)

ex 0810 90 20

10

Vietnamas (VN)

Pesticidų liekanos  (25)  (29)

10

2.   Sudėtiniai maisto produktai, nurodyti 1 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje

Sudėtiniai maisto produktai, kurių daugiau kaip 20 % sudaro vienas iš į šio priedo 1 lentelę dėl taršos aflatoksinais rizikos įtrauktų atskirų produktų arba tokių nurodytų produktų bendras kiekis

KN kodas  (30)

Aprašymas  (31)

ex 1704 90

Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), neturintys kakavos, išskyrus kramtomąją gumą, su cukraus apvalkalu arba be jo

ex 1806

Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos

ex 1905

Duona, pyragai, bandelės, pyragaičiai, sausainiai ir kiti kepiniai, su kakava arba be kakavos; ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai

2.   

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1793 papildomas šiuo IIa priedu:

„IIa PRIEDAS

Maisto produktai ir pašarai iš tam tikrų trečiųjų šalių, kurių įvežimas į Sąjungą sustabdomas, kaip nurodyta 11a straipsnyje

Maisto produktai ir pašarai (numatoma paskirtis)

KN kodas  (32)

TARIC subpozicija

Kilmės šalis

Pavojus

Maisto produktai, kurių sudėtyje yra betelinio pipiro lapų (Piper betle) arba kurie iš jų sudaryti

(Maisto produktai)

1404 90 00  (33)

 

Bangladešas (BD)  (34)

Salmonelės

Maisto produktai, sudaryti iš džiovintų pupelių

(Maisto produktai)

0713 35 00

0713 39 00

0713 90 00

 

Nigerija (NG)

Pesticidų liekanos


(1)  Jei turi būti tikrinami tik tam tikri produktai, kuriems priskirtas kuris nors KN kodas, jis žymimas „ex“.

(2)  Ėminių ėmimas ir analizė atliekami laikantis šio reglamento III priedo 1 punkto a papunktyje nustatytų ėminių ėmimo procedūrų ir etaloninių analizės metodų.

(3)  Bent tų pesticidų, kurie yra nurodyti pagal 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiančio Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16, p. 1) 29 straipsnio 2 dalį priimtoje kontrolės programoje ir kuriuos galima ištirti taikant daugiapakopį liekanų nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS (pesticidų stebėsena atliekama tik augaliniuose produktuose ar ant jų), liekanos.

(4)  Amitrazo liekanos.

(5)  Nikotino liekanos.

(6)  Ėminių ėmimas ir analizė atliekami laikantis šio reglamento III priedo 1 punkto b papunktyje nustatytų ėminių ėmimo procedūrų ir etaloninių analizės metodų.

(7)  Tolfenpirado liekanos.

(8)  Amitrazo (amitrazo, įskaitant metabolitus, kurių sudėtyje yra 2,4-dimetilanilino dalis, išreikšta kaip amitrazas), diafentiurono, dikofolio (p, p' ir o, p' izomerų suma) ir ditiokarbamatų (ditiokarbamatų, išreikštų kaip CS2, įskaitant manebą, mankozebą, metiramą, propinebą, tiramą ir ziramą) liekanos.

(9)  Dikofolio (p, p' ir o, p' izomerų suma), dinotefurano, folpeto, prochlorazo (prochlorazo ir jo metabolitų, kurių sudėtyje yra 2,4,6-trichlorfenolio dalis, suma, išreikšta kaip prochlorazas), metiltiofanato ir triforino liekanos.

(10)  Šiame priede „sudano dažai“ reiškia šias chemines medžiagas: i) sudanas I (CAS Nr. 842-07-9); ii) sudanas II (CAS Nr. 3118-97-6); iii) sudanas III (CAS Nr. 85-86-9); iv) skaisčiai raudonasis arba sudanas IV (CAS Nr. 85-83-6).

(11)  Acefato liekanos.

(12)  Diafentiurono liekanos.

(13)  Fentoato liekanos.

(14)  Chlorbufamo liekanos.

(15)  Formetanato (formetanato ir jo druskų suma, išreikšta kaip formetanatas (hidrochloridas)), protiofoso ir triforino liekanos.

(16)  Prochlorazo liekanos.

(17)  Diafentiurono, formetanato (formetanato ir jo druskų suma, išreikšta kaip formetanatas (hidrochloridas)) ir metiltiofanato liekanos.

(18)  „Neperdirbti produktai“, kaip apibrėžta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL L 139, 2004 4 30, p. 1).

(19)  „Pateikimas rinkai“ ir „galutinis vartotojas“, kaip apibrėžta 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002, nustatančiame maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiame Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiame su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

(20)  Etaloniniai metodai: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 arba ISO 5522:1981.

(21)  Ditiokarbamatų (ditiokarbamatų, išreikštų kaip CS2, įskaitant manebą, mankozebą, metiramą, propinebą, tiramą ir ziramą), fentoato ir kvinalfoso liekanos.

(22)  Jei turi būti tikrinami tik tam tikri produktai, kuriems priskirtas kuris nors KN kodas, jis žymimas „ex“.

(23)  Ėminių ėmimas ir analizė atliekami laikantis šio reglamento III priedo 1 punkto b papunktyje nustatytų ėminių ėmimo procedūrų ir etaloninių analizės metodų.

(24)  Šio reglamento 10 straipsnio 3 dalyje nurodytą analizės ataskaitą parengia laboratorija, akredituota pagal EN ISO/IEC 17025 atlikti PCP pašaruose ir maisto produktuose analizę.

Analizės ataskaitoje nurodoma:

a)

ėminių ėmimo ir PCP buvimo analizės, kuriuos atliko kilmės šalies arba šalies, iš kurios siunta siunčiama, jei ta šalis skiriasi nuo kilmės šalies, kompetentingos institucijos, rezultatai;

b)

analizės rezultatų matavimo neapibrėžtis;

c)

analizės metodo aptikimo riba (LOD) ir

d)

analizės metodo kiekybinio nustatymo riba (LOQ).

Ekstrahavimas prieš tyrimą atliekamas naudojant parūgštintą tirpiklį. Tyrimas atliekamas pagal pakeistą QuEChERS metodo versiją, nurodytą Europos Sąjungos etaloninių pesticidų liekanų tyrimo laboratorijų svetainėje, arba pagal kitą vienodai patikimą metodą.

(25)  Bent tų pesticidų, kurie yra nurodyti pagal 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiančio Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16, p. 1) 29 straipsnio 2 dalį priimtoje kontrolės programoje ir kuriuos galima ištirti taikant daugiapakopį liekanų nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS (pesticidų stebėsena atliekama tik augaliniuose produktuose ar ant jų), liekanos.

(26)  Karbofurano liekanos.

(27)  Ėminių ėmimas ir analizė atliekami laikantis šio reglamento III priedo 1 punkto a papunktyje nustatytų ėminių ėmimo procedūrų ir etaloninių analizės metodų.

(28)  Ditiokarbamatų (ditiokarbomatų, išreikštų kaip CS2, įskaitant manebą, mankozebą, metiramą, propinebą, tiramą ir ziramą) ir metrafenono liekanos.

(29)  Ditiokarbamatų (ditiokarbamatų, išreikštų kaip CS2, įskaitant manebą, mankozebą, metiramą, propinebą, tiramą ir ziramą), fentoato ir kvinalfoso liekanos.

(30)  Jei turi būti tikrinami tik tam tikri produktai, kuriems priskirtas kuris nors KN kodas, jis žymimas „ex“.

(31)  Prekės aprašytos taip, kaip nustatyta Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo KN aprašymo skiltyje. Dėl išsamesnio paaiškinimo apie tai, kam tiksliai taikomas bendrasis muitų tarifas, žr. paskutinę pataisytą to priedo versiją.

(32)  Jei turi būti tikrinami tik tam tikri produktai, kuriems priskirtas kuris nors KN kodas, jis žymimas „ex“.

(33)  Maisto produktai, kurių sudėtyje yra betelinio pipiro lapų (Piper betle) arba kurie iš jų sudaryti, įskaitant maisto produktus, deklaruojamus priskiriant KN kodą 1404 90 00 (bet jais neapsiribojant).

(34)  Kilmės šalis ir (arba) išsiuntimo šalis.


Top