EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0601

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/601 2020 m. balandžio 30 d. dėl neatidėliotinų priemonių, kuriomis nukrypstama nuo Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 62 ir 66 straipsnių nuostatų dėl leidimų sodinti vynmedžius galiojimo ir dėl vynmedžių išnaikinimo išankstinio atsodinimo atvejais

C/2020/2884

OJ L 140, 4.5.2020, p. 46–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 03/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/601/oj

4.5.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 140/46


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/601

2020 m. balandžio 30 d.

dėl neatidėliotinų priemonių, kuriomis nukrypstama nuo Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 62 ir 66 straipsnių nuostatų dėl leidimų sodinti vynmedžius galiojimo ir dėl vynmedžių išnaikinimo išankstinio atsodinimo atvejais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 221 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

dėl dabartinės COVID-19 pandemijos ir valstybėse narėse nustatytų didelių judėjimo apribojimų visų valstybių narių vynuogių augintojai patiria išskirtinių sunkumų. Visų pirma jie susiduria su logistikos problemomis ir darbo jėgos trūkumu, kuris labai jaučiamas darbo jėgai imlių kultūrų sektoriuje, taigi ir vynuogynuose, kuriuose per visą augimo sezoną ir ypač pavasarį, kai paprastai sodinami nauji vynmedžiai, reikia daug rankų darbo. Dėl dabartinių apribojimų vynuogių augintojams kaip niekada iki šiol sunku sutelkti pakankamai kasdienėms vynuogyno operacijoms atlikti reikalingos darbo jėgos, o papildomų naujų vynuogynų sodintojų trūkumas – dar didesnis;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 62 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad leidimai sodinti vynmedžius galioja 3 metus nuo jų išdavimo dienos. Pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/274 (2) 7 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą leidimai sodinti vynmedžius atranką praėjusiems pareiškėjams išduodami ne vėliau kaip rugpjūčio 1 d. Tai leidžia vynuogių augintojams rudenį paruošti dirvožemį ir apsirūpinti naujais vynmedžiais, kurie paprastai sodinami pavasarį. Pavasaris yra vynmedžiams sodinti palankiausias metų laikas, nes vėliau kylant temperatūrai ir prasidedant vasarai dirvožemis tampa sausas ir tuo metu pasodinti augalai skursta ir gali neįsišaknyti;

(3)

dėl COVID-19 pandemijos sukeltos krizės vynmedžių augintojai, kurių leidimų sodinti vynmedžius galiojimas baigiasi vėliausiai 2020 m. rugpjūčio 1 d., šiuo metu negali tais leidimais naudotis paskutiniais jų galiojimo metais, kaip planuota. Kadangi neįmanoma numatyti, kiek laiko bus taikomos pandemijos valdymo priemonės, neaišku, ar tie vynuogių augintojai turės galimybę iki rugpjūčio 1 d. pasinaudoti savo leidimais. Net ir tuo atveju, jei COVID-19 pandemija pradėtų rimti ir apribojimai būtų panaikinti iki vasaros, vynmedžių augintojams tektų sodinti vynmedžius karštuoju metų laiku, taigi ne pačiu tinkamiausiu augimo ciklo laiku, sudėtingomis sąlygomis ir papildomomis sąnaudomis, be to, tuomet, kai vyno sektorius jau ir taip patiria sunkumų dėl nepalankių rinkos sąlygų;

(4)

todėl, kad leidimai sodinti vynmedžius nebūtų prarasti arba kad vynmedžių netektų sodinti sparčiai blogėjančiomis sąlygomis, būtina nedelsiant leisti pratęsti leidimų sodinti vynmedžius, kurių galiojimas baigiasi 2020 m., galiojimą. Taigi visi leidimai, kurių galiojimas baigiasi 2020 m., turėtų būti pratęsti 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, kad vynuogių augintojai naujus vynmedžius galėtų sodinti palankiomis sąlygomis 2021 m. pavasarį;

(5)

atsižvelgiant į nenumatytus praktinius ir ekonominius sunkumus, su kuriais dėl COVID-19 pandemijos susiduria vynuogių augintojai, plėsti vynuogynų ploto nebenorintiems augintojams turėtų būti leidžiama atsisakyti leidimo sodinti vynmedžius, kurio galiojimas baigiasi 2020 m., netaikant Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 (3) 89 straipsnio 4 dalyje nurodytos administracinės nuobaudos;

(6)

vynuogių augintojams, kuriems valstybės narės išdavė leidimus atsodinti tam tikrą vynmedžių plotą, nes jie tokį patį plotą jau buvo išnaikinę, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 66 straipsnio 1 dalyje, šiuo reglamentu suteikiama nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti taikoma taip pat, kaip ir augintojams, kuriems buvo suteikti leidimai sodinti naujus vynmedžius. Taip bus užtikrinta, kad augintojams, kurie dėl nenumatytų aplinkybių ir darbo jėgos trūkumo, atsiradusio įvedus judėjimo apribojimus dėl COVID-19 pandemijos sukeltos krizės, negali atsodinti išnaikinto ploto, nebūtų mažinamas vynuogynų plotas;

(7)

tie vynuogių augintojai, kuriems valstybės narės išdavė leidimus atsodinti vynmedžius su sąlyga, kad jie įsipareigoja išnaikinti atitinkamą vynmedžiais apsodintą plotą ne vėliau kaip baigiantis ketvirtiesiems metams po naujų vynmedžių pasodinimo, 2020 m. gali negalėti to padaryti dėl konkrečių problemų, kilusių apribojus judėjimą ir pritrūkus darbo jėgos. Todėl, jei šie augintojai gali pagrįsti, kad išnaikinti vynmedžius 2020 m. buvo neįmanoma dėl priežasčių, susijusių su COVID-19 pandemija, valstybėms narėms turėtų būti leista suteikti šiems augintojams daugiau laiko vynmedžiams išnaikinti, pratęsiant terminą ne daugiau kaip 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo. Valstybės narės per 2 mėnesius nuo paraiškos pateikimo turėtų nuspręsti, ar pratęsti terminą ir kokiam laikui, arba, jei paraiška atmetama, pranešti pareiškėjui apie atmetimo priežastis. Jei vynmedžiai neišnaikinami iki pratęsto termino pabaigos, vyno augintojui pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 (4) 5 straipsnio antrą pastraipą turėtų būti taikomos atitinkamos nuobaudos;

(8)

tais atvejais, kai augintojams leidžiama atidėti vynuogyno, kurio išankstinį atsodinimą leido valstybės narės, išnaikinimą, tiek numatytas išnaikinti senas vynuogynas, tiek naujai atsodintas vynuogynas turėtų būti laikomi neatitinkančiais paramos už neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimą skyrimo reikalavimų, kad būtų išvengta dvigubo finansavimo;

(9)

įvesti judėjimo apribojimai, su jais susijusios logistinės problemos ir darbininkų, galinčių vynuogyne atlikti rankų darbus, visų pirma sodinti naujus arba naikinti senus vynmedžius, trūkumas yra konkreti problema, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 221 straipsnyje. Ši konkreti problema negali būti sprendžiama to reglamento 219 arba 220 straipsnyje nustatytomis priemonėmis. Ji nėra susijusi su jau esamu rinkos sutrikdymu arba su pakankamai konkrečia rinkos sutrikdymo grėsme. Ji nėra susijusi ir su kovos su gyvūnų ligų plitimu priemonėmis arba vartotojų pasitikėjimo praradimu dėl pavojaus visuomenės, gyvūnų ar augalų sveikatai, kaip nurodyta to reglamento 220 straipsnyje;

(10)

priemonės taikymo sritis ir laikotarpis turėtų griežtai apsiriboti tik tuo, kas būtina dėl COVID-19 pandemijos kilusiems dabartiniams sunkumams įveikti;

(11)

reikėtų skubiai imtis priemonių, kad vynuogių augintojai dėl nenumatytų logistinių problemų ir darbo jėgos trūkumo neprarastų leidimų sodinti vynmedžius ar nebūtų baudžiami už įsipareigojimo išnaikinti atitinkamą vynmedžių plotą nevykdymą;

(12)

šiame reglamente numatytos neatidėliotinos priemonės turėtų būti taikomos ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Šis laikotarpis yra būtinas, kad vynuogių augintojai spėtų naujus vynmedžius pasodinti tinkamu metų laiku, o valstybės narės turėtų lankstumo galimybę tais atvejais, kai išnaikinti vynmedžių neįmanoma dėl COVID-19 pandemijos;

(13)

kadangi veiksmų turi būti imamasi nedelsiant, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną;

(14)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimų sodinti ir atsodinti vynmedžius, kurių galiojimas baigiasi 2020 m., galiojimo pratęsimas

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 62 straipsnio 3 dalies pirmo sakinio, pagal to reglamento 62 ir 64 straipsnius išduoti leidimai sodinti naujus vynmedžius, kurių galiojimas baigėsi arba baigsis 2020 m., nustoja galioti tik praėjus 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 62 straipsnio 3 dalies antro sakinio, vynuogių augintojams, turintiems leidimus sodinti vynmedžius, kurių galiojimas baigėsi arba baigsis 2020 m., netaikoma Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 89 straipsnio 4 dalyje nurodyta administracinė nuobauda su sąlyga, kad jie iki 2020 m. gruodžio 31 d. kompetentingoms institucijoms praneša, kad savo leidimų išnaudoti neketina ir nenori pasinaudoti šio straipsnio 1 dalyje nurodytu jų galiojimo pratęsimu.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 62 straipsnio 3 dalies pirmo sakinio, pagal to reglamento 62 straipsnį ir 66 straipsnio 1 dalį išduoti leidimai atsodinti vynmedžius, kurių galiojimas baigėsi arba baigsis 2020 m., nustoja galioti tik praėjus 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

4.   Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 62 straipsnio 3 dalies antro sakinio, vynmedžių augintojams, turintiems leidimus atsodinti vynmedžius, kurių galiojimas baigėsi arba baigsis 2020 m., netaikoma Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 89 straipsnio 4 dalyje nurodyta administracinė nuobauda su sąlyga, kad jie iki 2020 m. gruodžio 31 d. kompetentingoms institucijoms praneša, kad savo leidimų išnaudoti neketina ir nenori pasinaudoti šio straipsnio 3 dalyje nurodytu jų galiojimo pratęsimu.

2 straipsnis

Vynuogynų išnaikinimo termino pratęsimas išankstinio atsodinimo atvejais

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 66 straipsnio 2 dalies, tiems vynuogių augintojams, kuriems valstybės narės yra išdavusios išankstinio atsodinimo leidimus ir kurie turi vynmedžius išnaikinti vėliausiai 2020 m., bet to negali padaryti dėl COVID-19 pandemijos, valstybės narės gali pratęsti vynmedžių išnaikinimo terminą 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos su sąlyga, kad vynuogių augintojas pateikia tinkamai pagrįstą paraišką.

2.   Valstybės narės apie vynmedžių išnaikinimo termino pratęsimą informuoja pareiškėją per 2 mėnesius nuo 1 dalyje nurodytos paraiškos pateikimo, o tais atvejais, kai paraiška atmetama, informuoja jį apie atmetimo priežastis.

3.   Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 5 straipsnio antra pastraipa taikoma, jei vynuogių augintojas vynmedžių neišnaikina iki pagal 1 ir 2 dalis pratęsto termino pabaigos.

4.   Jei vynuogių augintojai pasinaudojo 1 dalyje nurodytu termino pratęsimu, tiek naujai apsodintas plotas, tiek numatytas išnaikinti plotas laikomi neatitinkančiais Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 47 straipsnyje nurodytos paramos už neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimą skyrimo reikalavimų.

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas taikomas 12 mėnesių nuo jo įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. balandžio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2017 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/274, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarkos, sertifikavimo, įvežimo ir išvežimo operacijų registro, privalomųjų deklaracijų bei pranešimų ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl atitinkamų patikrų taikymo taisyklės ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/561 (OL L 58, 2018 2 28, p. 60).

(3)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).

(4)  2017 m. gruodžio 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/273, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarkos, vynuogynų registro, lydimųjų dokumentų ir sertifikavimo, įvežimo ir išvežimo operacijų registro, privalomųjų deklaracijų, pranešimų bei praneštos informacijos skelbimo ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl atitinkamų patikrų bei nuobaudų, iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 555/2008, (EB) Nr. 606/2009 bei (EB) Nr. 607/2009 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 436/2009 bei Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/560 (OL L 58, 2018 2 28, p. 1).


Top