EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0597

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/597 2020 m. balandžio 30 d. kuriuo skiriama sviesto privataus sandėliavimo parama ir iš anksto nustatomas jos dydis

C/2020/2902

OJ L 140, 4.5.2020, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/597/oj

4.5.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 140/31


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/597

2020 m. balandžio 30 d.

kuriuo skiriama sviesto privataus sandėliavimo parama ir iš anksto nustatomas jos dydis

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 18 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės (2), ypač į jo 4 straipsnio 2 dalies b punktą,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (3), ypač į jo 62 straipsnio 2 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

dėl dabartinės COVID-19 pandemijos ir valstybėse narėse nustatytų didelių judėjimo apribojimų sumažėjo tam tikrų pieno ir pieno gaminių sektoriaus gaminių paklausa. Ligos plitimas ir taikomos priemonės riboja darbo jėgos pasiūlą, o tai visų pirma neigiamai veikia pieno gamybos, surinkimo ir perdirbimo etapus. Be to, privalomas parduotuvių, lauko prekyviečių, restoranų ir kitų apgyvendinimo ir maitinimo įstaigų uždarymas sustabdė apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus veiklą, todėl labai pakito pieno ir pieno gaminių paklausos modeliai. Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriuje tradiciškai suvartojama apie 10–20 % Sąjungoje pagaminamo pieno ir pieno gaminių (priklausomai nuo gaminio). Be to, pirkėjai Sąjungoje ir pasaulio rinkoje nutraukia sutartis ir atideda naujų sutarčių sudarymą tikėdamiesi tolesnio kainų kritimo;

(2)

todėl gaunamą žalią pieną imta dažniau (viršijant įprastą rinkos paklausą) perdirbti į nefasuotus, sandėliuojamus ilgo galiojimo laiko gaminius, kuriems pagaminti reikia mažiau darbo jėgos, pavyzdžiui, į nugriebto pieno miltelius ir sviestą;

(3)

siekiant sumažinti susidariusį pasiūlos ir paklausos neatitikimą, tikslinga skirti sviesto privataus sandėliavimo paramą;

(4)

Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2016/1238 (4) ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/1240 (5) nustatytos privataus sandėliavimo paramos įgyvendinimo taisyklės. Jei šiame reglamente nenurodyta kitaip, sviesto privataus sandėliavimo paramai turėtų būti taikomos Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 nuostatos;

(5)

paramos dydis turėtų būti nustatytas iš anksto, nes tai leistų taikyti greitą ir lanksčią veiklos sistemą. Remiantis Reglamento (ES) Nr. 1370/2013 4 straipsniu, privataus sandėliavimo paramos dydis turėtų būti iš anksto nustatomas atsižvelgiant į sandėliavimo išlaidas ir kitus atitinkamus rinkos elementus. Tikslinga nustatyti paramos, skirtos fiksuotoms sandėliavimo išlaidoms, susijusioms su atitinkamų gaminių atvežimu į sandėlį ir jų išvežimu iš sandėlio, padengti, dydį, taip pat paramos, skirtos sandėliavimo išlaidoms už sandėliavimo dieną ir finansinėms išlaidoms padengti, dydį;

(6)

veiksmingo administravimo ir supaprastinimo tikslais paraiškos turėtų būti susijusios tik su jau sandėliuojamu sviestu, o užstato neturėtų būti reikalaujama. Atsižvelgiant į tai, tikslinga nustatyti sandėliavimo laikotarpį;

(7)

veiksmingo administravimo ir supaprastinimo tikslais reikėtų nustatyti mažiausią kiekvienoje paraiškoje nurodytiną gaminių kiekį;

(8)

priemonės, kurių imtasi kovojant su COVID-19 pandemija, gali daryti poveikį atitikčiai reikalavimams, taikomiems su privataus sandėliavimo parama susijusioms patikroms vietoje pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 60 straipsnį. Tikslinga valstybėms narėms, kurioms šios priemonės darys poveikį, suteikti lankstumo – pratęsti atvežimo į sandėlį patikrų atlikimo laikotarpį arba leisti vietoj jų naudoti kitus tinkamus įrodymus, taip pat nereikalauti atlikti patikrų, apie kurias iš anksto neįspėjama. Todėl taikant šį reglamentą tikslinga nukrypti nuo tam tikrų Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 nuostatų;

(9)

tam, kad šis reglamentas iš karto padarytų poveikį rinkai ir padėtų stabilizuoti kainas, jis turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatoma sviesto privataus sandėliavimo parama (toliau – parama), kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 17 straipsnio pirmos pastraipos e punkte.

2.   Jei šiame reglamente nenurodyta kitaip, taikomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1238 ir Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1240.

2 straipsnis

Paramos skyrimo reikalavimus atitinkantys gaminiai

Kad sviestas atitiktų paramos skyrimo reikalavimus, jis turi būti geros bei tinkamos prekinės kokybės ir Sąjungos kilmės. Gaminys turi atitikti Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 VI priedo IV skirsnyje nustatytus reikalavimus.

3 straipsnis

Paraiškų teikimas ir jų priimtinumas

1.   Paramos paraiškos gali būti teikiamos nuo 2020 m. gegužės 7 d. Paskutinė paraiškų pateikimo diena – 2020 m. birželio 30 d.

2.   Paraiškos turi būti susijusios su gaminiais, kurie jau buvo atiduoti sandėliuoti.

3.   Mažiausias vienoje paraiškoje nurodytinas kiekis yra 10 tonų.

4 straipsnis

Paramos dydis ir sandėliavimo laikotarpis

1.   Nustatomas toks paramos dydis:

(a)

9,83 EUR už toną sandėliuojamo gaminio fiksuotoms sandėliavimo išlaidoms padengti,

(b)

0,43 EUR už toną, kai parama skiriama už sandėliavimo pagal sutartį dieną.

2.   Sandėliavimo pagal sutartį laikotarpis baigiasi dieną prieš išvežant gaminius iš sandėlio.

3.   Parama gali būti skiriama tik jei sandėliavimo pagal sutartį laikotarpis trunka nuo 90 iki 180 dienų.

5 straipsnis

Patikros

1.   Nukrypstant nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 60 straipsnio 1 ir 2 dalių, tais atvejais, kai dėl priemonių, kurių imtasi kovojant su COVID-19 pandemija (toliau – priemonės), mokėjimo agentūra negali laiku atlikti to reglamento 60 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų patikrų, atitinkama valstybė narė gali:

(a)

pratęsti 60 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą laikotarpį, kad šias patikras būtų galima atlikti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo priemonių taikymo pabaigos, arba

(b)

priemonių taikymo laikotarpiu vietoj patikrų remtis atitinkamais įrodymais, įskaitant su geografine vietove susietas nuotraukas ar kitus elektronine forma saugomus įrodymus.

2.   Nukrypstant nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 60 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos, tais atvejais, kai mokėjimo agentūra dėl minėtų priemonių negali atlikti patikrų vietoje, apie kurias iš anksto neįspėjama, nėra reikalaujama, kad patikras, apie kurias iš anksto neįspėjama, ji atliktų priemonių taikymo laikotarpiu.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. balandžio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 346, 2013 12 20, p. 12.

(3)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(4)  2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1238, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui (OL L 206, 2016 7 30, p. 15).

(5)  2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1240, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui taikymo taisyklės (OL L 206, 2016 7 30, p. 71).


Top