EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0592

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/592 2020 m. balandžio 30 d. dėl laikinų išskirtinių priemonių, kuriomis nukrypstama nuo Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 siekiant išspręsti dėl COVID-19 pandemijos ir su ja susijusių priemonių kilusio vaisių ir daržovių ir vyno sektorių rinkų sutrikdymo problemą

C/2020/2886

OJ L 140, 4.5.2020, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/10/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/592/oj

4.5.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 140/6


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/592

2020 m. balandžio 30 d.

dėl laikinų išskirtinių priemonių, kuriomis nukrypstama nuo Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 siekiant išspręsti dėl COVID-19 pandemijos ir su ja susijusių priemonių kilusio vaisių ir daržovių ir vyno sektorių rinkų sutrikdymo problemą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 219 straipsnio 1 dalį kartu su 228 straipsniu,

kadangi:

(1)

dabartinė COVID-19 pandemija stipriai sutrikdė vaisių ir daržovių ir vyno sektorių rinkas visoje Sąjungoje. Dėl priemonių, kurių ėmėsi valstybės narės, siekdamos spręsti COVID-19 pandemijos sukeltas problemas, visų pirma dėl didelių judėjimo apribojimų ir socialinių kontaktų ribojimo, sutriko tiekimo grandinės, laikinai uždarytos svarbios vaisių ir daržovių bei vyno sektorių produktų pardavimo vietos atitinkamai didmeniniu ir mažmeniniu lygmenimis ir maitinimo įstaigų sektoriuje (uždaryti restoranai, valgyklos, barai ir viešbučiai). Su COVID-19 susijusios priemonės taip pat sukėlė logistikos problemų, kurios turi ypač didelį poveikį greitai gendantiems vaisių ir daržovių produktams ir vyno sektoriui. Be to, dėl su COVID-19 susijusių priemonių kilo vaisių ir daržovių derliaus nuėmimo ir visų su vyno gamyba susijusių darbų atlikimo sunkumų, nes trūksta darbo jėgos ir sunku pasiekti klientus – sutriko tiekimo grandinės, logistika ir laikinai uždarytos svarbios pardavimo vietos. Dėl šių aplinkybių stipriai sutrikdytos vaisių ir daržovių ir vyno rinkos Sąjungoje. Šių sektorių ūkininkai turi finansinių sunkumų ir su pinigų srautais susijusių problemų;

(2)

atsižvelgiant į valstybių narių nustatytus apribojimus siekiant spręsti COVID-19 sukeltas problemas ir tikėtiną jų pratęsimą, ilgalaikį logistikos ir tiekimo grandinių sutrikdymą, taip pat į labai didelį poveikį pagrindinėms vaisių ir daržovių sektoriaus ir vyno sektoriaus produktų pardavimo vietoms atitinkamai didmeniniu ir mažmeniniu lygmenimis ir maitinimo įstaigų sektoriuje, stiprus abiejų rinkų sutrikdymas ir jo poveikis greičiausiai tęsis ir gali netgi stiprėti;

(3)

atsižvelgiant į rinkos sutrikdymą ir beprecedentes aplinkybes, ūkininkams visose valstybėse narėse kilo išskirtinių sunkumų planuojant, įgyvendinant ir vykdant pagalbos sistemas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 32–38 straipsniuose vaisių ir daržovių sektoriui ir to reglamento 39–54 straipsniuose – vyno sektoriui. Todėl būtina sumažinti šiuos sunkumus nukrypstant nuo tam tikrų šių nuostatų;

(4)

pripažintos vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijos ir gamintojų organizacijų asociacijos (pagal savo patvirtintas veiklos programas) gali įgyvendinti vaisių ir daržovių sektoriaus krizių ir prevencijos priemones, kuriomis siekiama padidinti jų atsparumą rinkos sutrikdymui. Tačiau remiantis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa, šios krizių prevencijos ir valdymo priemonės neturi sudaryti daugiau kaip trečdalio pagal veiklos programą patiriamų išlaidų. Siekiant šioms gamintojų organizacijoms suteikti daugiau lankstumo ir galimybių sutelkti išteklius pagal veiklos programas dėl su COVID-19 pandemija susijusių priemonių kilusiai rinkos sutrikdymo problemai spręsti, 2020 m. ta taisyklė neturėtų būti taikoma;

(5)

apskaičiuota, kad viešbučių, barų ir restoranų uždarymas daro tiesioginį poveikį 30 % Sąjungoje suvartojamo vyno kiekio, o tai atitinka 50 % vertės. Matyti, kad namuose suvartoto vyno kiekis nekompensuoja vartojimo ne namuose sumažėjimo. Be to, nebeorganizuojamos šventės ir susibūrimai, pavyzdžiui, gimtadieniai ar nacionalinės šventės, kuriuose vartojamas vynas. Be to, kyla rizika, kad nebus vasaros sezono turizmo ir nevyks vyno turizmo veikla. Todėl rinkoje didėja vyno perteklius. Be to, dėl pandemijos atsiradęs darbo jėgos trūkumas ir logistikos problemos kelia problemų vynuogių augintojams ir visam vyno sektoriui. Vynuogių augintojams kyla vis didesnių problemų, susijusių su būsimu derliumi: kainos yra mažos, vartojimas sumažėjęs, kyla transporto ir pardavimo sunkumų;

(6)

be to, 2019 m. Sąjungos vyno rinka patyrė sunkumų ir vyno atsargos yra didžiausios nuo 2009 m. Šiuos pokyčius visų pirma lėmė rekordinis 2018 m. derlius ir bendrai mažėjantis vyno vartojimas Sąjungoje. Be to, Jungtinės Amerikos Valstijos (pagrindinė Sąjungos vyno eksporto rinka) nustatė papildomus importo tarifus Sąjungos vynams ir tai daro poveikį eksportui. COVID-19 pandemija yra dar vienas smūgis trapiam sektoriui, kuris nebegali efektyviai parduoti arba paskirstyti savo produktų iš esmės dėl to, kad uždarytos svarbiausios eksporto rinkos, ir dėl priemonių, kurių imtasi tinkamam izoliavimuisi užtikrinti, visų pirma nutraukiant visą maitinimo įstaigų veiklą, ir praradus galimybes tiekti produktus įprastiniams klientams. Be to, kilus sunkumams, susijusiems su pagrindinių prekių, pavyzdžiui, butelių ir kamščių, reikalingų gaminant vyną, tiekimu, apribota vyno sektoriaus veiklos vykdytojų veikla, nes jie negali į rinką tiekti pardavimui paruošto vyno;

(7)

tam tikro vyno kiekio, kuris neparduodamas ir negali būti sandėliuojamas, pašalinimas iš Sąjungos rinkos turėtų padėti spręsti didelio vyno sektoriaus rinkos sutrikdymo problemą. Todėl siekiant padėti gerinti vyno gamintojų ekonominės veiklos rezultatus, vyno distiliavimas dėl priežasčių, susijusių su COVID-19 pandemijos sukelta krize, turėtų būti laikinai laikomas pagal vyno sektoriaus paramos programas remtina priemone. Siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo, gautas alkoholis neturėtų būti naudojamas maisto ir gėrimų pramonėje ir turėtų būti naudojamas tik pramonės tikslais, įskaitant dezinfekcinių produktų ir vaistinių preparatų gamybą, ir energijos tikslais;

(8)

parama vyno sandėliavimui krizės atveju yra dar viena priemonė, kuria būtų laikinai pašalintas iš rinkos tam tikras vyno kiekis ir padedama palaipsniui atkurti ekonomiškai perspektyvesnę rinkos padėtį. Todėl paramą vyno sandėliavimui krizės atveju turėtų būti laikinai galima skirti pagal vyno sektoriaus paramos programas. Kad parama už tą patį iš rinkos pašalinto vyno kiekį nebūtų teikiama du kartus, paramos vyno sandėliavimui krizės atveju gavėjai neturėtų gauti nei paramos vyno distiliavimui krizės atveju pagal vyno sektoriaus paramos programas, nei nacionalinių išmokų už vyno distiliavimą krizės atveju;

(9)

siekiant padėti veiklos vykdytojams reaguoti į dabartines išskirtines aplinkybes ir ištaisyti šią nenuspėjamą ir nesaugią padėtį, tikslinga sudaryti lankstesnes tam tikrų Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 nustatytų priemonių įgyvendinimo sąlygas;

(10)

visų pirma siekiant sudaryti sąlygas valstybėms narėms remti stipriai krizės paveiktus gamintojus, būtina nukrypti nuo Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 44 straipsnio 2 dalies, kiek tai susiję su savitarpio pagalbos fondų priemone, nustatyta to reglamento 48 straipsnyje, kad išlaidos, patiriamos vykdant veiklą, kuri 2020 m. yra vykdoma ketvirtus metus, būtų tinkamos finansuoti netgi jei jos buvo patirtos prieš valstybei narei pateikus atitinkamos paramos programos projektą. Taigi, valstybės narės galėtų teikti papildomą paramą jau įsteigtų savitarpio pagalbos fondų administracinėms išlaidoms finansuoti kitus 2020 finansinių metų 12 mėnesių. Siekiant teikti ekonomiškai tinkamą paramą, nukrypstant nuo 48 straipsnio 2 dalies, skiriama parama neturėtų būti laipsniškai mažėjanti ir turėtų būti lygi trečiaisiais įgyvendinimo metais skirtam finansavimui siekti;

(11)

be to, būtina numatyti išskirtinę priemonę – leisti nukrypti nuo Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 46 straipsnio 6 dalies, 47 straipsnio 1 ir 3 dalių, 49 straipsnio 2 dalies ir 50 straipsnio 4 dalies ir laikinai padidinti didžiausią Sąjungos finansuojamą paramos vynuogynų restruktūrizavimo ir konversijos, neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimo, derliaus draudimo ir investicijų priemonėms dalį. Šios laikinosios priemonės yra būtinos, nes dėl priežasčių, susijusių su COVID-19 pandemija, veiklos vykdytojai patiria ir toliau praras daug pajamų ir patirs papildomų išlaidų, atsirandančių dėl rinkos ir jų gamybos sutrikimų. Padidinus Sąjungos finansuojamą paramos atitinkamoms priemonėms dalį ir atitinkamai sumažinus paramos gavėjo įnašą, paramos gavėjams būtų suteikta tam tikra finansinė pagalba;

(12)

lankstumas, atsiradęs padidinus Sąjungos finansuojamą dalį, yra tam tikra finansinė parama, tačiau jai teikti nereikia papildomo Sąjungos finansavimo, nes toliau taikomos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VI priede nustatytos vyno sektoriaus nacionalinių paramos programų biudžeto ribos. Todėl valstybės narės gali nuspręsti atitinkamoms priemonėms skirti didesnes sumas tik iš tame priede numatyto metinio biudžeto. Todėl padidintomis finansinėmis normomis siekiama teikti paramą nestabilioje rinkos padėtyje atsidūrusiam sektoriui, ir tam visų pirma nereikia sutelkti papildomų lėšų;

(13)

siekiant skatinti atsakingą požiūrį į krizines situacijas, prevencinė derliaus draudimo priemonė gali būti remiama pagal vyno sektoriaus paramos programas. Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 49 straipsnyje nustatyta, kad parama derliaus draudimui turi padėti apsaugoti augintojų pajamas tais atvejais, kai jie patiria nuostolių dėl gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių, ligų arba kenkėjų antplūdžių. Atsižvelgiant į didžiulį COVID-19 pandemijos poveikį vyno gamintojų pajamoms dėl kartais neįveikiamų sunkumų, kylančių visais vyno gamybos ir pardavimo etapais, tikslinga pradėti skirti Sąjungos paramą derliaus draudimui tais atvejais, kai nuostoliai patiriami dėl žmones paveikusios pandemijos. Be to, siekiant suteikti vyno augintojams tam tikrą finansinę pagalbą tokiais atvejais tikslinga laikinai padidinti Sąjungos paramos normą iki 60 %;

(14)

neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 47 straipsnyje, yra rinkos valdymo priemonė, taikoma tada, kai numatomas perteklinis vynuogių derlius. Tame straipsnyje nustatyta, jog tam, kad būtų galima gauti Sąjungos paramą, vynuogių kekės valdoje turi būti visiškai sunaikintos arba pašalintos. Dabartinėmis aplinkybėmis vynuogių augintojams kaip niekada sunku sutelkti darbo jėgą, reikalingą visai tokiai veiklai atlikti. Todėl tikslinga leisti nukrypti nuo šios pareigos ir leisti sunaikinti arba pašalinti nesubrendusias vynuogių kekes valdos dalyje su sąlyga, kad tai daroma visame sklype;

(15)

dėl neišvengiamų skubos priežasčių, visų pirma atsižvelgiant į tebesitęsiantį rinkos sutrikdymą, jo stiprų poveikį vaisių ir daržovių ir vyno sektoriams, jo tęstinumą ir tikėtiną didėjimą, būtina imtis neatidėliotinų veiksmų ir skubiai patvirtinti priemones jo neigiamam poveikiui sumažinti. Delsiant imtis neatidėliotinų veiksmų šiam rinkos sutrikdymui pašalinti, abiejų sektorių rinka gali dar labiau sutrikti ir būtų pakenkta abiejų sektorių gamybai ir rinkos sąlygoms. Atsižvelgiant į tai, šis reglamentas turėtų būti priimtas laikantis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 228 straipsnyje nustatytos skubos procedūros;

(16)

kadangi būtina imtis neatidėliotinų veiksmų, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

VAISIAI IR DARŽOVĖS

1 straipsnis

Laikina nuo Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 3 dalies nukrypti leidžianti nuostata

Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 3 dalies ketvirtos pastraipos, toje nuostatoje nurodyta trečdalio išlaidų riba, taikoma krizių prevencijos ir valdymo priemonėms pagal veiklos programą, 2020 m. netaikoma.

II SKYRIUS

VYNAS

1 SKIRSNIS

Paramos priemonės krizės atveju

2 straipsnis

Nuo Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 43 straipsnio nukrypti leidžiančios nuostatos

Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 43 straipsnio, 2020 finansiniais metais pagal vyno sektoriaus paramos programas gali būti finansuojamos šio reglamento 3 ir 4 straipsniuose nustatytos priemonės.

3 straipsnis

Vyno distiliavimas krizės atveju

1.   Parama gali būti skiriama už vyno distiliavimą laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų. Tokia parama turi būti proporcinga.

2.   Siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo, alkoholis, gautas atliekant 1 dalyje nurodytą distiliavimą, už kurį skiriama parama, naudojamas tik pramonės tikslais, įskaitant dezinfekcinių produktų ir vaistinių preparatų gamybą, arba energijos tikslais.

3.   1 dalyje nurodytos paramos gavėjai yra vyno įmonės, gaminančios ar parduodančios Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo II dalyje nurodytus produktus, taip pat vyno gamintojų organizacijos, dviejų ar daugiau gamintojų asociacijos, tarpšakinės organizacijos arba vynuogių produktų distiliavimo gamyklos.

4.   Parama gali būti skiriama tik vyno tiekimo distiliavimo gamykloms ir to vyno distiliavimo išlaidoms finansuoti.

5.   Valstybės narės gali nustatyti pirmenybės kriterijus nurodydamos juos paramos programoje. Tokie pirmenybės kriterijai grindžiami konkrečia paramos programoje nustatyta strategija ir tikslais, turi būti objektyvūs ir nediskriminaciniai.

6.   Valstybės narės nustato paraiškų gauti 1 dalyje nurodytą paramą teikimo procedūros taisykles, įskaitant taisykles dėl:

a)

paraiškas teikti galinčių fizinių ar juridinių asmenų;

b)

paraiškų teikimo ir atrankos, įskaitant bent paraiškų pateikimo, kiekvieno siūlomo veiksmo tinkamumo nagrinėjimo ir atrankos procedūros rezultatų pranešimo veiklos vykdytojams terminus;

c)

tikrinimo, ar laikomasi nuostatų dėl tinkamų finansuoti veiksmų ir išlaidų, nurodytų 4 dalyje, ir pirmenybės kriterijų, jei tokie kriterijai taikomi;

d)

paraiškų atrankos, įskaitant bent kiekvienam pirmenybės kriterijui priskiriamą svorinį koeficientą, jei tokie kriterijai taikomi;

e)

išankstinių išmokų mokėjimo ir užstatų teikimo tvarkos.

7.   Valstybės narės, remdamosi objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais, nustato paramos gavėjams sumą.

8.   Nukrypdamos nuo Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 44 straipsnio 3 dalies, valstybės narės pagal Sąjungos valstybės pagalbos taisykles gali skirti nacionalines išmokas šiame straipsnyje nurodytai priemonei.

9.   Paramai vyno distiliavimui krizės atveju mutatis mutandis taikomi Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 (2) 1, 2, 43, 48–54 ir 56 straipsniai ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1150 (3) 1, 2, 3 19–23, 25–31 straipsniai, 32 straipsnio 1 dalies antra pastraipa ir 33–40 straipsniai.

4 straipsnis

Parama vyno sandėliavimui krizės atveju

1.   Parama vyno sandėliavimui krizės atveju gali būti skiriama laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

2.   Kad parama už tą patį iš rinkos pašalinto vyno kiekį nebūtų teikiama du kartus, paramos vyno sandėliavimui krizės atveju gavėjai negali už tą patį vyno kiekį gauti paramos vyno distiliavimui krizės atveju pagal šio reglamento 3 straipsnį ir nacionalinių išmokų už vyno distiliavimą krizės atveju pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 216 straipsnį.

3.   1 dalyje nurodytos paramos gavėjai yra vyno įmonės, gaminančios ar parduodančios Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo II dalyje nurodytus produktus, taip pat vyno gamintojų organizacijos, dviejų ar daugiau gamintojų asociacijos arba tarpšakinės organizacijos.

4.   Valstybės narės nustato 1 dalyje nurodytos paramos paraiškų teikimo procedūros taisykles, įskaitant taisykles dėl:

a)

paraiškas teikti galinčių fizinių ar juridinių asmenų;

b)

paraiškų teikimo ir atrankos, įskaitant bent paraiškų pateikimo, kiekvieno siūlomo veiksmo tinkamumo nagrinėjimo ir atrankos procedūros rezultatų pranešimo veiklos vykdytojams terminus;

c)

tikrinimo, ar laikomasi šiame straipsnyje nustatytų paramos sąlygų ir nuostatų dėl pirmenybės kriterijų, jei tokie kriterijai taikomi;

d)

paraiškų atrankos, įskaitant bent kiekvienam pirmenybės kriterijui priskiriamą svorinį koeficientą, jei tokie kriterijai taikomi;

e)

išankstinių išmokų mokėjimo ir užstatų teikimo tvarkos.

5.   Kad pirmenybę būtų galima teikti tam tikriems paramos gavėjams, valstybės narės gali nustatyti pirmenybės kriterijus nurodydamos juos paramos programoje. Tokie pirmenybės kriterijai grindžiami konkrečia paramos programoje nustatyta strategija ir tikslais ir yra objektyvūs ir nediskriminaciniai.

6.   Valstybės narės nagrinėja paraiškas atsižvelgdamos į išsamų pareiškėjo siūlomų veiksmų aprašymą ir siūlomus jų įgyvendinimo terminus.

7.   Nukrypdamos nuo Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 44 straipsnio 3 dalies, valstybės narės pagal Sąjungos valstybės pagalbos taisykles gali skirti nacionalines išmokas šiame straipsnyje nurodytai priemonei.

8.   Paramai vyno sandėliavimui krizės atveju mutatis mutandis taikomi Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 1, 2, 43, 48–54 ir 56 straipsniai ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1150 1, 2, 3, 19–23, 25–31 straipsniai, 32 straipsnio 1 dalies antra pastraipa ir 33–40 straipsniai.

2 SKIRSNIS

Nuo konkrečių paramos priemonių nukrypti leidžiančios nuostatos

5 straipsnis

Nuo Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 44 straipsnio 2 dalies ir 48 straipsnio 2 dalies nukrypti leidžianti nuostata

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 44 straipsnio 2 dalies, 2020 finansiniais metais parama savitarpio pagalbos fondams steigti, nurodyta to reglamento 48 straipsnyje, gali būti skiriama išlaidoms, patirtoms prieš pateikiant atitinkamų paramos programų projektus, susijusius su veikla, kurios tretieji įgyvendinimo metai baigėsi 2019 m., finansuoti.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 48 straipsnio 2 dalies, parama savitarpio pagalbos fondams steigti, susijusi su veikla, kurios tretieji įgyvendinimo metai baigėsi 2019 m., gali būti skiriama kaip nemažėjanti parama fondų administracinėms išlaidoms padengti ir yra lygi trečiaisiais įgyvendinimo metais skirtam finansavimui.

6 straipsnis

Nuo Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 46 straipsnio 6 dalies nukrypti leidžianti nuostata

Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 46 straipsnio 6 dalies, Sąjungos finansuojama faktinių vynuogynų restruktūrizavimo ir konversijos išlaidų dalis neviršija 60 %. Mažiau išsivysčiusiuose regionuose Sąjungos finansuojama restruktūrizavimo ir konversijos išlaidų dalis neviršija 80 %.

7 straipsnis

Nuo Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 47 straipsnio 1 ir 3 dalių nukrypti leidžianti nuostata

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 47 straipsnio 1 dalies, 2020 m. neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimas – visiškas neprinokusių vynuogių kekių sunaikinimas arba pašalinimas visoje valdoje arba jos dalyje su sąlyga, kad neprinokusių vynuogių derlius nuimamas visame sklype.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 47 straipsnio 3 dalies antro sakinio, parama neprinokusių vynuogių derliui nuimti neviršija 60 % vynuogių kekių sunaikinimo arba pašalinimo tiesioginių išlaidų ir dėl tokio sunaikinimo arba pašalinimo prarastų pajamų sumos.

8 straipsnis

Nuo Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 49 straipsnio 2 dalies nukrypti leidžianti nuostata

Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 49 straipsnio 2 dalies b punkto, Sąjungos finansuojama paramos derliaus draudimui dalis neviršija 60 % draudimo įmokų, kurias augintojai moka už draudimą nuo:

a)

nuostolių, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 49 straipsnio 2 dalies a punkte, ir kitų nuostolių, kuriuos sukelia nepalankūs klimato reiškiniai;

(b)

gyvūnų, augalų ligų arba kenkėjų antplūdžių padarytų nuostolių;

(c)

žmones paveikusių pandemijų sukeltų nuostolių.

9 straipsnis

Nuo Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 50 straipsnio 4 dalies nukrypti leidžianti nuostata

Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 50 straipsnio 4 dalies, Sąjungos finansuojamai daliai taikomos šios su tinkamomis finansuoti investicijų išlaidomis susijusios didžiausios paramos normos:

a)

60 % – mažiau išsivysčiusiuose regionuose;

b)

50 % – kituose nei mažiau išsivystę regionai;

c)

80 % – Sutarties 349 straipsnyje nurodytuose atokiausiuose regionuose;

d)

75 % – mažosiose Egėjo jūros salose, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 229/2013 (4) 1 straipsnio 2 dalyje.

10 straipsnis

Laikinai padidintos Sąjungos finansuojamos dalies taikymas

6 straipsnis, 7 straipsnio 2 dalis, 8 ir 9 straipsniai taikomi valstybių narių kompetentingų institucijų atrinktai veiklai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir ne vėliau kaip 2020 m. spalio 15 d.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. balandžio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2016 m. balandžio 15 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1149, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl nacionalinių vyno sektoriaus paramos programų ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 555/2008 (OL L 190, 2016 7 15, p. 1).

(3)  2016 m. balandžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1150, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl nacionalinių vyno sektoriaus paramos programų taikymo taisyklės (OL L 190, 2016 7 15, p. 23).

(4)  2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 229/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1405/2006 (OL L 78, 2013 3 20, p. 41).


Top