EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0568

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/568 2020 m. balandžio 23 d. kuriuo tam tikrus gaminius leidžiama eksportuoti tik pagal eksporto leidimą

C/2020/2684

OJ L 129, 24.4.2020, p. 7–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/568/oj

24.4.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 129/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/568

2020 m. balandžio 23 d.

kuriuo tam tikrus gaminius leidžiama eksportuoti tik pagal eksporto leidimą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/479 dėl bendrų importo taisyklių (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

2020 m. kovo 15 d. Komisija paskelbė Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/402 (2), kuriuo tam tikrus gaminius leidžiama eksportuoti tik pagal eksporto leidimą, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2015/479 5 straipsnyje. Tas reglamentas buvo iš dalies pakeistas 2020 m. kovo 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/426 (3);

(2)

Reglamentas (ES) 2020/402 su pakeitimais taikomas ribotą šešių savaičių laikotarpį;

(3)

kadangi COVID-19 ligos sukelta epidemiologinė krizė tęsiasi, asmeninių apsaugos priemonių (AAP), prie kurių priskiriamos apsauginės (ir chirurginės) kaukės, pirštinės, apsauginiai akiniai, veido skydeliai ir kombinezonai, paklausa Sąjungoje išlieka labai didelė ir net nuolat didėja. Dėl tam tikrų rūšių AAP paklausos jų ypač trūksta vidaus rinkoje. Dėl savo pobūdžio ir vyraujančių aplinkybių tokio tipo priemonės priskiriamos prie pagrindinių produktų, kadangi jų reikia tolesnio ligos plitimo prevencijai ir užkrėstus pacientus gydančių medicinos darbuotojų sveikatos apsaugai;

(4)

dedamos nuolatinės pastangos padėti užtikrinti skubų ir tinkamą apsaugos priemonių tiekimą visoje ES. Padidinti asmeninių apsaugos priemonių gamybos pajėgumai. Komisija užbaigė bendrą asmeninių apsaugos priemonių pirkimą, kuriame dalyvavo 25 valstybės narės. Šios iniciatyvos duoda rezultatų ir planuojama, kad priemonės bus pateiktos praėjus dviem savaitėms po to, kai valstybės narės pasirašys sutartis su konkurso laimėtojais;

(5)

remdamasi Sąjungos civilinės saugos mechanizmu (UCPM) Europos Komisija nusprendė kaupti medicinos priemonių, kaip antai dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų ir apsaugos kaukių, strategines „rescEU“ atsargas, kad padėtų ES šalims COVID-19 pandemijos aplinkybėmis. Visos šios atsargos finansuojamos Komisijos tiesioginėmis dotacijomis ir bus laikomos vienoje ar keliose valstybėse narėse;

(6)

Komisija taip įsteigė koordinavimo mechanizmą, taip pat skirtą AAP, kurio tikslas – koordinuoti pastangas suderinti pasiūlą ir paklausą ES ir lengvinti tinkamą vidaus rinkos veikimą;

(7)

nepaisant šių veiksmų ir atsižvelgiant į padidėjusius AAP poreikius Sąjungoje, pasiūla ir paklausa ES vis dar nesutampa ir visų pirma trūksta tam tikrų rūšių AAP, gyvybiškai svarbių ligos plitimo prevencijai;

(8)

atsižvelgiant į šias pastangas įveikti kritinę padėtį, susijusią su tam tikrų rūšių AAP trūkumu Sąjungoje, reikia imtis papildomų priemonių siekiant padėti panaikinti AAP trūkumą ir užkirsti jam kelią ateityje;

(9)

šios priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti sveikatą ir daryti poveikį prekybai, turėtų būti tikslinės, proporcingos, skaidrios ir laikinos;

(10)

kovo 26 d. Europos Vadovų Tarybos nariai bendrame pareiškime pabrėžė, kad priėmus sprendimą dėl AAP eksporto leidimo turėtų būti visiškai ir faktiškai panaikinti visų formų vidaus draudimai ar apribojimai;

(11)

Sąjunga neketina riboti eksporto daugiau nei tikrai būtina, be to, šios pasaulinės pandemijos aplinkybėmis ji nori laikytis tarptautinio solidarumo principo. Todėl Sąjungos priemonės turėtų būti proporcingos ir jomis turėtų būti užtikrinta, kad eksportuoti ir toliau būtų leidžiama, iš anksto gavus leidimą. Tuo tikslu valstybės narės turėtų suteikti eksporto leidimus esant konkrečioms aplinkybėms, kai atitinkama siunta nekelia grėsmės faktiniam AAP poreikiui Sąjungoje ir ja patenkinamas teisėtas poreikis naudoti jas oficialioms arba profesinėms medicininėms reikmėms trečiojoje šalyje. Atitinkamai valstybės narės neturėtų suteikti leidimo eksportui, kuris sukeltų spekuliacinių iškraipymų ir kuriuo ypač svarbias priemones galėtų kaupti subjektai, kuriems objektyviai nelabai jų reikia arba iš viso nereikia;

(12)

eksporto leidimų sistema turėtų būti ištaisomas ypač svarbių produktų trūkumas Sąjungos viduje, arba tokiai padėčiai užkertamas kelias. Pagrindinis šios sistemos tikslas – apsaugoti Sąjungos visuomenės sveikatą;

(13)

dėl leidimų administracinių sąlygų galiojant šiai laikinajai sistemai turėtų spręsti pačios valstybės narės;

(14)

laikydamosi tarptautinio solidarumo principo valstybės narės turėtų leisti eksportą, kad būtų galima tiekti būtiniausias priemones, kai teikiama humanitarinė pagalba;

(15)

valstybės narės turėtų teigiamai vertinti galimybes suteikti leidimus, kai eksportas skirtas valstybės, viešosioms įstaigoms ir kitoms viešosios teisės reglamentuojamoms įstaigoms, atsakingoms už AAP skirstymą ar teikimą asmenims, nukentėjusiems arba galintiems nukentėti nuo COVID-19 arba dalyvaujantiems kovojant su COVID-19 protrūkiu;

(16)

leidimai turėtų būti suteikiami tik su sąlyga, kad eksporto apimtis nėra tokia, kad dėl jos kiltų pavojus AAP prieinamumui atitinkamos valstybės narės rinkoje arba kitose Sąjungos teritorijos vietose, siekiant šio reglamento tikslo. Šiuo tikslu prieš suteikdamos tokį leidimą valstybės narės turėtų kreiptis į Komisijos įsteigtą koordinavimo mechanizmą. Valstybės narės neprivalo kreiptis į koordinavimo mechanizmą, jei prašoma leidimo tiekti būtiniausias priemones, kai teikiama humanitarinė pagalba;

(17)

spręsdamos, ar suteikti eksporto leidimą, valstybės narės taip pat turėtų atsižvelgti į tiekimo įsipareigojimus pagal bendrus Sąjungos ir valstybių narių viešuosius pirkimus ar „rescEU“, paramą Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) veiklai, paramą ES lygmeniu koordinuojamiems atsakomiesiems veiksmams dėl krizinių situacijų ar trečiųjų šalių ar tarptautinių organizacijų pagalbos prašymus;

(18)

taip pat reikėtų atsižvelgti į atitinkamų produktų rinkos sąsajas (Sąjungos muitų teritorijos dalių ir kitų šalių ar teritorijų), susiformavusias dėl susitarimų, kuriais nustatoma laisvosios prekybos erdvė, ar dėl kitų priežasčių, pvz., geografinio artumo ar istorinių ryšių. Atitinkamai būtų nenaudinga sutrikdyti pagal tokius susitarimus ar pan. sukurtas glaudžiai susietas vertės grandines ir platinimo tinklus, ypač su kaimyninėmis šalimis ir ekonomikomis;

(19)

šis reglamentas turėtų būti taikomas tam tikrų rūšių AAP. Siekiant užtikrinti nuoseklumą, tų rūšių AAP, kurioms turi būti taikoma šiuo reglamentu nustatoma leidimų sistema, aprašymas turėtų būti suderintas su atitinkamomis priemonių, perkamų pagal bendrą pirkimą, kurį atliekant nustatyti konkretūs Sąjungos poreikiai, specifikacijomis. KN kodai turėtų būti nurodyti tik informacijai;

(20)

koordinavimo mechanizmo tikslas – užtikrinti tinkamą tiekimą, kad būtų patenkinta visų rūšių AAP paklausa Sąjungos rinkoje. Tuo remiantis gali prireikti peržiūrėti I priedo taikymo sritį ir gaminius, kuriems taikomas šis reglamentas. Taikymo srities peržiūra turėtų būti grindžiama nuolatiniu ypač svarbių priemonių, susijusių su kova su COVID-19, poreikių ir jų galimo trūkumo vertinimu. Reikėtų skirti ypač daug dėmesio gaminiams, kuriems taikomas bendras pirkimas, ir kurių prašoma pagal Sąjungos civilinės saugos mechanizmą, kaip antai kitų rūšių AAP, dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatams ir laboratoriniams gaminiams (tyrimų rinkiniams);

(21)

medicininių ir asmeninių apsaugos priemonių bendroji rinka yra labai susieta su teritorijomis už Sąjungos ribų, kaip ir jos gamybos vertės grandinės ir platinimo tinklai. Tai ypač aktualu Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėms narėms ir Vakarų Balkanams, visapusiškai besiintegruojantiems su Sąjunga. Dėl glaudžių gamybos vertės grandinių ir platinimo tinklų sąsajų būtų nenaudinga taikyti eksporto leidimų sistemos reikalavimo tam tikrų asmeninių apsaugos priemonių eksportui į šias šalis, kai šios priemonės yra būtinos tolesnio ligos plitimo prevencijai ir užkrėstus pacientus gydančių medicinos darbuotojų sveikatos apsaugai. Todėl tikslinga šio reglamento netaikyti šioms šalims;

(22)

taip pat tikslinga netaikyti eksporto leidimų reikalavimo Sutarties II priede išvardytoms užjūrio šalims ir teritorijoms, Farerų Saloms, Andorai, San Marinui, Vatikanui ir Gibraltarui, kadangi jie ypač priklauso atitinkamai nuo valstybių narių, su kuriomis yra susiję, miestų tiekimo grandinių arba kaimyninių valstybių narių tiekimo grandinių;

(23)

šis reglamentas turėtų būti taikomas Sąjungos prekių eksportui iš Sąjungos muitų teritorijos. Todėl tai muitų teritorijai priklausančioms šalims nėra poreikio nustatyti išimties, kad jos galėtų gauti neribotas siuntas iš Sąjungos. Tai visų pirma pasakytina apie Monako Kunigaikštystę (4). Be to, valstybių narių teritorijoms, nepriklausančioms Sąjungos muitų teritorijai, eksporto leidimų reikalavimas neturėtų būti taikomas ir joms atitinkamai neturėtų būti taikomas šis reglamentas. Tai taikoma Biuzingeno, Helgolando, Livinjo, Seutos ir Meliljos teritorijoms. Taip pat šis reglamentas neturėtų būti taikomas eksportui į valstybės narės kontinentinį šelfą arba išskirtinę ekonominę zoną, valstybės narės deklaruotą pagal UNCLOS;

(24)

šiame reglamente numatytos priemonės neturėtų būti taikomas ES valstybių narių tarpusavio prekybai. Remiantis Susitarimo dėl išstojimo 127 straipsnio 3 dalimi, pereinamuoju laikotarpiu Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė turi būti laikoma valstybe nare, ne trečiąja šalimi;

(25)

kai kurios iš minėtų šalių šiuo metu tebetaiko asmeninių apsaugos priemonių eksporto apribojimus;

(26)

kad nebūtų trukdoma siekti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/402 tikslo, šalių ir teritorijų, kurioms bus netaikoma eksporto leidimų sistema, valdžios institucijos turėtų suteikti tinkamų garantijų, kad jos kontroliuos susijusių produktų eksportą. Komisija turėtų atidžiai stebėti šį aspektą;

(27)

siekdamos neapsunkinti šio reglamento tikslo įgyvendinimo, šalių ir teritorijų, kurioms netaikoma sistema, valdžios institucijos turėtų sudaryti sąlygas tokiam eksportui į Sąjungą;

(28)

siekdamos reguliariai vertinti padėtį ir užtikrinti skaidrumą bei nuoseklumą, valstybės narės turėtų pranešti Komisijai apie savo teigiamus arba neigiamus sprendimus dėl eksporto leidimų. Komisija turėtų reguliariai viešai skelbti šią informaciją, tinkamai atsižvelgusi į jos konfidencialų pobūdį;

(29)

išankstinio leidimo reikalavimai yra išimtiniai, turėtų būti tiksliniai ir riboto galiojimo. Siekiant, kad priemonės nebūtų taikomos ilgiau nei būtina, jos turėtų būti taikomos 30 dienų. Remdamasi COVID-19 ligos plitimo ir pasiūlos bei paklausos atitikties raida, Komisija turėtų reguliariai peržiūrėti padėtį ir apsvarstyti poreikį prireikus sutrumpinti arba pratęsti priemonių galiojimą;

(30)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) 2015/479 3 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente:

1)

eksportas – eksporto procedūra, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 269 straipsnyje;

2)

Europos Sąjungos muitų teritorija – teritorija, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 4 straipsnyje.

2 straipsnis

Eksporto leidimas

1.   Norint eksportuoti I priede išvardytas tam tikrų rūšių AAP, nepriklausomai nuo to, ar jos yra Sąjungos kilmės, ar ne, reikalaujama eksporto leidimo, surašyto pagal II priede pateiktą formą. Šis leidimas taikomas tik Sąjungos prekėms (5) ir jo nereikalaujama dėl ne Sąjungos prekių. Jį suteikia valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs eksportuotojas, kompetentingos institucijos ir jis išduodamas raštu arba elektroninėmis priemonėmis.

2.   Eksporto leidimo reikalavimas taikomas visam eksportui ir šis leidimas pateikiamas, kai prekės deklaruojamos eksportui ir ne vėliau kaip jas išleidžiant.

3.   Be galiojančio eksporto leidimo šias prekes draudžiama eksportuoti.

4.   1 ir 2 dalyse nustatytos priemonės netaikomos eksportui į Albanijos Respubliką, Andorą, Bosniją ir Hercegoviną, Farerų Salas, Gibraltarą, Islandijos Respubliką, Kosovą (6), Lichtenšteino Kunigaikštystę, Juodkalniją, Norvegijos Karalystę, Šiaurės Makedonijos Respubliką, San Marino Respubliką, Serbiją, Šveicarijos Konfederaciją, Vatikano Miesto Valstybę ir Sutarties II priede išvardytas užjūrio šalis ir teritorijas. Tai taip pat taikoma eksportui į Biuzingeną, Helgolandą, Livinją, Seutą ir Melilją.

5.   1 ir 2 dalyse nustatytos priemonės netaikomos eksportui į objektus valstybės narės kontinentiniame šelfe arba išskirtinėje ekonominėje zonoje, valstybės narės deklaruotoje pagal UNCLOS.

6.   Laikydamosi solidarumo principo valstybės narės leidžia eksportuoti prekes naudojimui trečiosiose šalyse, kad būtų galima tiekti būtiniausias priemones, kai teikiama humanitarinė pagalba. Valstybės narės išnagrinėja eksporto leidimų paraiškas skubos tvarka – kuo greičiau ir ne ilgiau nei per 2 darbo dienas nuo tos dienos, kurią kompetentingoms institucijoms buvo pateikta visa reikiama informacija.

7.   Valstybės narės turėtų teigiamai vertinti galimybes suteikti leidimus, kai eksportas skirtas valstybės, viešosioms įstaigoms ir kitoms viešosios teisės reglamentuojamoms įstaigoms, atsakingoms už AAP skirstymą ar teikimą asmenims, nukentėjusiems arba galintiems nukentėti nuo COVID-19 arba dalyvaujantiems kovojant su COVID-19 protrūkiu. Šie leidimai turėtų būti suteikiami tik su sąlyga, kad eksporto apimtis nėra tokia, kad dėl jos kiltų pavojus I priede išvardytų AAP prieinamumui atitinkamos valstybės narės rinkoje arba kitose Sąjungos teritorijos vietose. Šiuo tikslu valstybės narės apie tai praneša Komisijai prieš suteikdamos tokį leidimą e. pašto adresu SG-CCH@ec.europa.eu. Komisija pateikia nuomonę per 48 valandas po to, kai jai buvo pranešta.

3 straipsnis

Procedūriniai aspektai

1.   Jei I priede išvardytos AAP yra vienoje ar daugiau valstybių narių, išskyrus tą, kurioje pateikta paraiška eksporto leidimui gauti, šis faktas nurodomas paraiškoje. Valstybės narės, kuriai pateikta eksporto leidimo paraiška, kompetentingos institucijos nedelsdamos konsultuojasi su valstybės (-ių) narės (-ių), kurioje (-ose) yra prekė, kompetentingomis institucijomis ir pateikia susijusią informaciją. Valstybė (-s) narė (-s), į kurią (-as) kreiptasi konsultacijų, kuo greičiau ir ne vėliau kaip per penkias darbo dienas praneša apie bet kokius prieštaravimus dėl tokio leidimo suteikimo ir valstybė narė, kuriai pateikta paraiška, privalo jų paisyti.

2.   Valstybės narės išnagrinėja eksporto leidimų paraiškas kuo greičiau ir sprendimą paskelbia ne vėliau nei per penkias darbo dienas nuo tos dienos, kurią kompetentingoms institucijoms buvo pateikta visa reikiama informacija. Išimtinėmis aplinkybėmis ir dėl tinkamai pagrįstų priežasčių tas laikotarpis gali būti pratęstas dar 5 darbo dienomis.

3.   Spręsdamos, ar suteikti eksporto leidimą pagal šį reglamentą, valstybės narės atsižvelgia į visus svarbius aspektus, įskaitant, kai tinkama, ar eksportu, inter alia, padedama:

vykdyti tiekimo įsipareigojimus pagal bendro pirkimo procedūrą pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1082/2013/ES (7) 5 straipsnį,

remti medicininių atsako priemonių arba asmeninių apsaugos priemonių, skirtų kovai su didelėmis tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis sveikatai, kaip nurodyta Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2019/570 (8), kaupimą „rescEU“ atsargoms,

reaguoti į pagalbos prašymus, pateiktus UPCM (Sąjungos civilinės saugos mechanizmui) ir tvarkomus pagal šį mechanizmą, ir remti suderintus paramos veiksmus, koordinuojamus pasitelkiant integruotą politinio atsako į krizes mechanizmą (IPCR) arba Komisijos ar kitų Sąjungos institucijų,

remti užsienyje veikiančių paramos organizacijų, kurioms taikoma apsauga pagal Ženevos konvenciją, įstatymais nustatytą veiklą, jei ji netrukdo veikti kaip nacionalinei paramos organizacijai,

remti Pasaulio sveikatos organizacijos Pasaulinio įspėjimo apie ligų protrūkius ir reagavimo į juos tinklo (GOARN) veiklą,

aprūpinti ES valstybių narių užsienio operacijas, įskaitant karines operacijas, tarptautines policijos misijas ir (arba) civilines tarptautines taikos palaikymo misijas,

aprūpinti Sąjungos ir valstybių narių delegacijas užsienyje.

4.   Valstybės narės gali atsižvelgti į kitus aspektus, kaip antai susijusių gaminių rinkos integracijos laipsnį, pasiektą pagal susitarimus, kuriais sukuriama laisvosios prekybos su šalimi, į kurią ketinama eksportuoti, erdvė, taip pat geografinį artumą.

5.   Spręsdamos, ar suteikti eksporto leidimą, valstybės narės užtikrina, kad Sąjungoje būtų tinkama ir paklausą patenkinanti I priede išvardytų AAP pasiūla. Todėl eksporto leidimai gali būti suteikiami tik su sąlyga, kad dėl siuntos nekyla pavojus šių prekių prieinamumui atitinkamos valstybės narės rinkoje arba kitose Sąjungos teritorijos vietose. Siekdamos kuo geriau įvertinti padėtį, valstybės narės informuoja Komisiją šiuo e. pašto adresu: SG-CCH@ec.europa.eu, visų pirma tais atvejais, kai dėl planuojamos eksporto apimties gali susiformuoti trūkumas.

6.   Komisija pateikia nuomonę per 48 valandas nuo prašymo gavimo.

7.   Valstybės narės gali nuspręsti eksporto leidimo paraiškų nagrinėjimui naudoti elektroninius dokumentus.

4 straipsnis

Pranešimai

1.   Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie išduotus leidimus ir atmestas paraiškas.

2.   Šiuose pranešimuose pateikiama ši informacija:

a)

kompetentingos institucijos pavadinimas ir kontaktiniai duomenys;

b)

eksportuotojo tapatybė;

c)

paskirties šalis;

d)

galutinis gavėjas;

e)

sutikimas išduoti eksporto leidimą arba ne;

f)

prekės kodas;

g)

kiekis;

h)

prekių matavimo vienetas ir aprašymas.

Pranešimas pateikiamas elektroniniu būdu šiuo adresu: TRADE-EXPORTAUTHORISATIONPPE@ec.europa.eu.

3.   Komisija viešai skelbia šią informaciją apie suteiktus leidimus ir atmestas paraiškas, tinkamai atsižvelgusi į pateiktų duomenų konfidencialumą.

5 straipsnis

Peržiūros nuostata

Komisija stebi padėtį ir, jei reikia, greitai peržiūri šio reglamento taikymo laikotarpį ir jo taikymo gaminiams aprėptį, atsižvelgdama į COVID-19 ligos sukeltos epidemiologinės krizės raidą ir pasiūlos bei paklausos Sąjungos rinkoje tinkamumą.

6 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

Šis reglamentas įsigalioja 2020 m. balandžio 26 d. Jis taikomas 30 dienų.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 83, 2015 3 27, p. 34.

(2)  2020 m. kovo 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/402, kuriuo tam tikrus gaminius leidžiama eksportuoti tik pagal eksporto leidimą (OL L 77 I, 2020 3 15, p. 1).

(3)  2020 m. kovo 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/426, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/402, kuriuo tam tikrus gaminius leidžiama eksportuoti tik pagal eksporto leidimą (OL L 84 I, 2020 3 20, p. 1).

(4)  Žr. 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1), 4 straipsnio 2 dalies a punktą.

(5)  Dėl sandorių, kuriems netaikomos nuostatos, žr. 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (su pakeitimais) (OL L 269, 2013 10 10, p. 1), 269 straipsnio 2 dalį.

(6)  Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

(7)  2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 2013 11 5, p. 1).

(8)  2019 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/570, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1313/2013/ES įgyvendinimo taisyklės dėl „rescEU“ pajėgumų ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/762/ES (OL L 99, 2019 4 10, p. 41).


I PRIEDAS

Apsaugos priemonės

Šiame priede išvardytos priemonės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/425 (1) arba Tarybos direktyvos 93/42/EEB (2) nuostatas (I klasės medicinos priemonės).

Kategorija

Aprašymas

KN kodai

Apsauginiai akiniai ir skydeliai

Apsauga nuo potencialiai infekcinės medžiagos

Apgaubia akis ir veido dalį aplink akis

Suderinami su skirtingų modelių filtruojančio antveidžio (FFP) kaukėmis ir veido kaukėmis

Permatomas lęšis

Daugkartinio naudojimo (gali būti valomi ir dezinfekuojami) arba vienkartiniai

Gali sandariai priglusti prie veido odos

ex 9004 90 10

ex 9004 90 90

Burnos ir nosies apsaugos priemonės

Kaukės, skirtos apsaugoti dėvintį asmenį nuo potencialiai infekcinės medžiagos arba užkirsti kelią tokios medžiagos plitimui nuo ją dėvinčio asmens

Daugkartinio naudojimo (gali būti valomos ir dezinfekuojamos) arba vienkartinės

Gali būti su veido skydeliu

Su keičiamu filtru arba be jo

ex 6307 90 98

ex 9020 00 00

Apsauginiai drabužiai

Nesterilūs drabužiai (pvz., chalatai, kostiumai), skirti apsaugoti dėvintį asmenį nuo potencialiai infekcinės medžiagos arba užkirsti kelią tokios medžiagos plitimui nuo ją dėvinčio asmens

Daugkartinio naudojimo (gali būti valomi ir dezinfekuojami) arba vienkartiniai

ex 3926 20 00

ex 4015 90 00

ex 6113 00

ex  6114

ex 6210 10 10

6210 10 92

ex 6210 10 98

ex 6210 20 00

ex 6210 30 00

ex 6210 40 00

ex 6210 50 00

ex 6211 32 10

ex 6211 32 90

ex 6211 33 10

ex 6211 33 90

ex 6211 39 00

ex 6211 42 10

ex 6211 42 90

ex 6211 43 10

ex 6211 43 90

ex 6211 49 00

ex 9020 00 00


(1)  2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB (OL L 81, 2016 3 31, p. 51).

(2)  1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų (OL L 69, 1993 7 12, p. 1).


II PRIEDAS

2 straipsnyje nurodyta eksporto leidimo paraiška

Suteikdamos eksporto leidimus, valstybės narės stengsis užtikrinti, kad išduotoje formoje aiškiai matytųsi leidimo pobūdis. Šis eksporto leidimas galioja visose Europos Sąjungos valstybėse narėse iki jo galiojimo pabaigos dienos.

EUROPOS SĄJUNGA

Asmeninių apsaugos priemonių eksportas (Reglamentas (ES) 2020/568)

1.

Eksportuotojas

(EORI kodas, jei taikoma)

2.

Leidimo numeris

3.

Galioja iki

4.

Išduodančioji institucija

5.

Paskirties šalis

6.

Galutinis gavėjas

6a.

Ar eksportuojamomis prekėmis padedama siekti vieno iš 3 straipsnyje nurodytų tikslų arba siekiama sudaryti sąlygas tiekti būtiniausias priemones, kai teikiama humanitarinė pagalba, kaip nustatyta 2 straipsnio 6 dalyje?

7.

Prekės kodas

8.

Kiekis

9.

Vienetas

10.

Prekės aprašymas

11.

Vieta

7.

Prekės kodas

8.

Kiekis

9.

Vienetas

10.

Prekės aprašymas

11.

Vieta

7.

Prekės kodas

8.

Kiekis

9.

Vienetas

10.

Prekės aprašymas

11.

Vieta

7.

Prekės kodas

8.

Kiekis

9

Vienetas

10.

Prekės aprašymas

11.

Vieta

12.

Parašas, vieta ir data, antspaudas

Eksporto leidimo formos aiškinamosios pastabos

Jei nenurodyta kitaip, privaloma užpildyti visus langelius.

7–11 langeliai pakartoti 4 kartus, kad būtų galima prašyti leidimo 4 skirtingiems gaminiams.

1 langelis

Eksportuotojas

Eksportuotojo, kuriam išduodamas leidimas, visas pavadinimas/asmenvardis bei adresas ir, jei taikoma, EORI kodas.

2 langelis

Leidimo numeris

Eksporto leidimą išduodanti institucija įrašo leidimo numerį, sudarytą taip: XXyyyy999999. XX yra išduodančiosios valstybės narės dviraidis geonomenklatūros kodas (1), yyyy – 4 skaitmenų leidimo išdavimo metai, 999999 – XXyyyy kodo dalies atžvilgiu unikalus 6 skaitmenų kodas, priskirtas išduodančiosios institucijos.

3 langelis

Galioja iki

Išduodančioji institucija gali nustatyti leidimo galiojimo pabaigos datą. Ši data negali būti vėlesnė nei 30 dienų po šio reglamento įsigaliojimo.

Jei išduodančioji institucija nenustato galiojimo pabaigos datos, leidimas nustoja galioti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo.

4 langelis

Išduodančioji institucija

Eksporto leidimą išdavusios valstybės narės institucijos visas pavadinimas ir adresas.

5 langelis

Paskirties šalis

Prekių, dėl kurių išduodamas leidimas, paskirties šalies dviraidis geonomenklatūros kodas.

6 langelis

Galutinis gavėjas

Prekių galutinio gavėjo visas pavadinimas/asmenvardis, jei žinomas išduodant leidimą, ir, jei taikoma, EORI kodas. Jei išduodant leidimą galutinis gavėjas nežinomas, šis laukelis paliekamas tuščias.

6a langelis

Ar eksportuojamomis prekėmis padedama siekti vieno iš 3 straipsnyje nurodytų tikslų arba siekiama sudaryti sąlygas tiekti būtiniausias priemones, kai teikiama humanitarinė pagalba, kaip nustatyta 2 straipsnio 6 dalyje?

Jei eksportuojamomis prekėmis padedama siekti vieno iš 3 straipsnyje nurodytų tikslų arba siekiama sudaryti sąlygas tiekti būtiniausias priemones, kai teikiama humanitarinė pagalba, kaip nustatyta 2 straipsnio 6 dalyje, tai turėtų būti nurodyta.

7 langelis

Prekės kodas

Suderintos sistemos arba Kombinuotosios nomenklatūros (2) skaitinis kodas, pagal kurį išduodant leidimą klasifikuojamos eksportuojamos prekės.

8 langelis

Kiekis

Prekių kiekis, matuojamas 9 langelyje nurodytais vienetais.

9 langelis

Vienetas

Matavimo vienetas, kuriuo išreikštas 8 langelyje nurodytas kiekis. Prekėms, kurios skaičiuojamos vienetais (pvz., kaukėms), naudojamas vienetas „P/ST“.

10 langelis

Prekės aprašymas

Laisvos formos aprašymas, pakankamai tikslus, kad prekes būtų galima identifikuoti.

11 langelis

Vieta

Valstybės narės, kurioje yra prekės, geonomenklatūros kodas. Jei prekės yra išduodančiosios institucijos valstybėje narėje, šis langelis turi būti paliktas tuščias.

12 langelis

Parašas, antspaudas, vieta ir data

Išduodančiosios institucijos parašas ir antspaudas. Leidimo išdavimo vieta ir data.


(1)  2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7).

(2)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).


Top