EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0560

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/560 2020 m. balandžio 23 d. kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 508/2014 ir (ES) Nr. 1379/2013, kiek tai susiję su konkrečiomis priemonėmis, skirtomis švelninti COVID-19 protrūkio poveikį žvejybos ir akvakultūros sektoriuje

PE/9/2020/REV/1

OJ L 130, 24.4.2020, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/560/oj

24.4.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 130/11


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2020/560

2020 m. balandžio 23 d.

kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 508/2014 ir (ES) Nr. 1379/2013, kiek tai susiję su konkrečiomis priemonėmis, skirtomis švelninti COVID-19 protrūkio poveikį žvejybos ir akvakultūros sektoriuje

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį ir 175 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

pasikonsultavę su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

žvejybos ir akvakultūros sektoriuje ypač stipriai juntamas rinkos sutrikimas, kurį lėmė dėl COVID-19 protrūkio smarkiai sumažėjusi paklausa. Užsidarius prekybos vietoms, rinkoms, prekybos taškams ir platinimo kanalams labai sumažėjo kainos ir prekybos apimtys. Dėl sumažėjusios paklausos ir kainų, taip pat dėl tiekimo grandinės pažeidžiamumo ir sudėtingumo žvejybos laivynų veikla ir iš jūros gaunamų produktų gamyba tapo nuostolingi. Todėl žvejai buvo priversti likti uoste, o žuvų augintojams artimiausiomis savaitėmis teks išmesti arba sunaikinti produktus;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 (2) įsteigto Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (toliau – EJRŽF) lėšomis turėtų būti galima iki 2020 m. gruodžio 31 d. remti konkrečias priemones, skirtas švelninti COVID-19 protrūkio poveikį žvejybos ir akvakultūros sektoriuje. Tos priemonės turėtų apimti paramą dėl laikino žvejybos veiklos, įskaitant žvejybą vidaus vandenyse ir žvejus, vykdančius žvejybą be laivo, nutraukimo ir dėl tam tikrų ekonominių nuostolių, kilusių akvakultūros produktų gamintojams ir perdirbimo įmonėms bei atokiausiuose regionuose, jei tai yra COVID-19 protrūkio pasekmė. Tos priemonės taip pat turėtų apimti apyvartinio kapitalo teikimą akvakultūros produktų gamintojams ir perdirbimo įmonėms bei paramą gamintojų organizacijoms ir gamintojų organizacijų asociacijoms, sandėliuojančioms žvejybos ir akvakultūros produktus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1379/2013 (3). Pagal tas priemones remiamų veiksmų išlaidos turėtų būti laikomos tinkamomis finansuoti nuo 2020 m. vasario 1 d.;

(3)

EJRŽF įsipareigojimams pagal pasidalijamojo valdymo principą skirti ištekliai turėtų būti suskirstyti tokiu būdu, kad būtų užtikrinta, jog būtų nustatytos fiksuotos sumos žuvininkystės kontrolei ir mokslinių duomenų rinkimui, leidžiant 10 % tų sumų panaudoti priemonėms, susijusioms su COVID-19 protrūkio švelninimu, bei papildomų išlaidų kompensacijai atokiausiuose regionuose. Kitus išteklius pagal pasidalijamojo valdymo principą valstybės narės turėtų paskirstyti pagal savo poreikius;

(4)

atsižvelgiant į rimtas socialines ir ekonomines COVID-19 protrūkio pasekmes ir ekonomikos likvidumo poreikį, turėtų būti galima skirti paramą dėl laikino žvejybos veiklos nutraukimo, kurį sukėlė COVID-19 protrūkio krizė, neviršijant didžiausios bendro finansavimo normos – 75 % tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų;

(5)

atsižvelgiant į poreikį lanksčiai perskirstyti finansinius išteklius kovojant su COVID-19 protrūkio pasekmėmis, paramos dėl laikino žvejybos veiklos nutraukimo, kurį sukėlė tas protrūkis, skyrimui neturėtų būti taikomos finansinės viršutinės ribos. Tai neturėtų daryti poveikio esamoms finansinės paramos viršutinėms riboms, taikomoms kitais laikino žvejybos veiklos nutraukimo atvejais. Toliau turėtų būti taikomas įpareigojimas paramą, suteiktą dėl laikino žvejybos veiklos nutraukimo, išskaičiuoti iš paramos, suteiktos tam pačiam laivui dėl žvejybos veiklos nutraukimo visam laikui. Dėl priemonių, susijusių su COVID-19 protrūkio švelninimu, reikėtų proporcingai sušvelninti laivų, registruotų trumpiau nei dvejus metus, savininkams ir žvejams, kurie pradėjo dirbti mažiau nei prieš dvejus metus iki paraiškos dėl paramos pateikimo, taikytiną 120 dienų veiklos reikalavimą;

(6)

atsižvelgiant į reikalingos paramos skyrimo skubą, turėtų būti galima išplėsti supaprastintos procedūros taikymo sritį ir į ją įtraukti veiksmų programų dalinius pakeitimus, susijusius su konkrečiomis priemonėmis ir joms reikalingų finansinių išteklių perskirstymu, kuriais siekiama kovoti su COVID-19 protrūkio pasekmėmis. Ta supaprastinta procedūra turėtų apimti visus dalinius pakeitimus, būtinus tam, kad būtų galima visiškai įgyvendinti atitinkamas priemones, įskaitant jų įvedimą ir paramos apskaičiavimo metodų aprašymą;

(7)

atsižvelgiant į svarbų gamintojų organizacijų vaidmenį valdant krizę, paramos gamybos ir prekybos planams viršutinė riba turėtų būti padidinta iki 12 % vidutinės metinės rinkai pateiktos produkcijos vertės. Taip pat dėl tos paramos valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė gamintojų organizacijoms skirti iki 100 % finansinės paramos išankstinį mokėjimą;

(8)

dėl staigių žvejybos ir akvakultūros veiklos sutrikimų, kuriuos lėmė COVID-19 protrūkis, ir dėl atitinkamai kylančio pavojaus žvejybos ir akvakultūros produktų rinkoms tikslinga sukurti žmonėms vartoti skirtų žvejybos ir akvakultūros produktų sandėliavimo mechanizmą. Taip bus siekiama skatinti didesnį rinkos stabilumą, mažinti tokių produktų švaistymo ar nukreipimo ne žmonių maistui riziką ir padėti švelninti krizės poveikį produktus pakartotinai tiekiant rinkai. Tas mechanizmas žvejybos ir akvakultūros produktų gamintojams turėtų sudaryti sąlygas panašioms rūšims taikyti tuos pačius saugojimo ar išsaugojimo metodus siekiant užtikrinti, kad būtų išlaikyta sąžininga konkurencija tarp gamintojų;

(9)

atsižvelgiant į staigų ir didelį žvejybos ir akvakultūros produktų paklausos sumažėjimą dėl COVID-19 protrūkio, kiekį, už kurį gali būti skiriama parama sandėliavimui, turėtų būti galima padidinti iki 25 % atitinkamų produktų metinio kiekio, kurį atitinkama gamintojų organizacija pateikia prekybai;

(10)

tam, kad valstybės narės galėtų greitai reaguoti į staigų ir nenuspėjamą COVID-19 protrūkį, joms turėtų būti suteikta teisė savo gamintojų organizacijoms nustatyti orientacines kainas, nuo kurių pradedamas taikyti sandėliavimo mechanizmas. Tos orientacinės kainos turėtų būti nustatomos tokiu būdu, kad būtų išlaikyta sąžininga konkurencija tarp veiklos vykdytojų;

(11)

EJRŽF paramą taip pat turėtų būti galima skirti priemonėms, skirtoms kompensuoti žvejyba ir akvakultūros produktų žvejyba, auginimu, perdirbimu ir prekyba užsiimantiems atokiausių regionų veiklos vykdytojams dėl COVID-19 protrūkio kilusius ekonominius nuostolius, visų pirma tuos, kurie kyla dėl žuvies kainos kritimo ar išaugusių sandėliavimo išlaidų. Tokias valstybių narių pasiūlytas priemones Komisija turėtų patvirtinti nedelsdama;

(12)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. švelninti COVID-19 protrūkio socialinį ir ekonominį poveikį žvejybos ir akvakultūros sektoriuje, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(13)

atsižvelgiant į paramos skyrimo skubą, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(14)

atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį ir skubą šalinti jo socialinį ir ekonominį poveikį žvejybos ir akvakultūros sektoriuje, buvo nuspręsta, kad tikslinga taikyti išimtį prie ES sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje nurodytam aštuonių savaičių laikotarpiui;

(15)

todėl reglamentai (ES) Nr. 508/2014 ir (ES) Nr. 1379/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 508/2014 daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 508/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

13 straipsnis pakeičiamas taip:

13 straipsnis

Biudžeto ištekliai pagal pasidalijamojo valdymo principą

1.   2014–2020 m. EJRŽF įsipareigojimams pagal pasidalijamojo valdymo principą skiriami ištekliai – 5 749 331 600 EUR esamomis kainomis, atsižvelgiant į II priede nustatytą metinį paskirstymą.

2.   Iš 1 dalyje nurodytų biudžeto išteklių 580 000 000 EUR skiriama 76 straipsnyje nurodytoms kontrolės ir vykdymo užtikrinimo priemonėms.

3.   Iš 1 dalyje nurodytų biudžeto išteklių 520 000 000 EUR skiriama 77 straipsnyje nurodytoms duomenų rinkimo priemonėms.

4.   Iš 1 dalyje nurodytų biudžeto išteklių 192 500 000 EUR skiriama kompensacijai atokiausiems regionams pagal V antraštinės dalies V skyrių. Ta kompensacija per metus neturi viršyti:

a)

Azorų saloms ir Madeirai – 6 450 000 EUR;

b)

Kanarų saloms – 8 700 000 EUR;

c)

Prancūzijos atokiausiems regionams, nurodytiems SESV 349 straipsnyje, – 12 350 000 EUR.

5.   Valstybės narės turi galimybę naudoti pagal 2 ir 3 dalis turimus išteklius tarpusavyje perskirstant.

6.   10 % biudžeto išteklių, nurodytų 2 ir 3 dalyse, gali būti skirta priemonėms, susijusioms su COVID-19 protrūkio poveikio švelninimu.“;

2)

16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:

„1.   13 straipsnio 1 dalyje nurodyti ir II priedo lentelėje išdėstyti 2014–2020 m. laikotarpio valstybių narių įsipareigojimams įgyvendinti skiriami ištekliai nustatomi remiantis šiais objektyviais kriterijais:“;

3)

22 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis papildoma šiuo punktu:

„e)

veiksmų programų daliniai pakeitimai yra susiję su 33 straipsnio 1 dalies d punkte, 35 straipsnyje, 44 straipsnio 4a dalyje, 55 straipsnio 1 dalies b punkte, 57, 66 ir 67 straipsniuose bei 69 straipsnio 3 dalyje nurodyta parama, įskaitant jiems reikalingų finansinių išteklių perskirstymą kovojant su COVID‐19 protrūkio pasekmėmis.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   2 dalis netaikoma 33 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose, 34 straipsnyje ir 41 straipsnio 2 dalyje nurodytai paramai.“;

4)

25 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:

„3.   Nedarant poveikio šio straipsnio 5 daliai, bendras EJRŽF finansinis įnašas 33 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose ir 34 straipsnyje nurodytoms priemonėms ir pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimui arba modernizavimui, kaip nurodyta 41 straipsnyje, negali viršyti didesnės iš šių dviejų ribinių verčių:“;

5)

33 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   EJRŽF gali remti laikino žvejybos veiklos nutraukimo priemones šiais atvejais:

a)

kai įgyvendinamos atitinkamai Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 12 ir 13 straipsniuose nurodytos Komisijos priemonės arba valstybių narių neatidėliotinos priemonės arba to reglamento 7 straipsnyje nurodytos išsaugojimo priemonės, įskaitant biologinio atsinaujinimo laikotarpius;

b)

kai neatnaujinami tausios žuvininkystės partnerystės susitarimai arba jų protokolai;

c)

kai laikinas žvejybos veiklos nutraukimas yra numatytas valdymo plane, priimtame pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1967/2006 (*1), arba daugiamečiame plane, priimtame pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 9 ir 10 straipsnius, kai, remiantis mokslinėmis rekomendacijomis, reikia mažinti žvejybos pastangas siekiant tikslų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnio 2 dalyje ir 2 straipsnio 5 dalies a punkte;

d)

kai žvejybos veikla laikinai nutraukiama dėl COVID-19 protrūkio nuo 2020 m. vasario 1 d. iki gruodžio 31 d., įskaitant tuos atvejus, kai ją nutraukia laivai, vykdantys veiklą pagal tausios žvejybos partnerystės susitarimą.

Laikantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 65 straipsnio 9 dalies antros pastraipos ir nukrypstant nuo jos pirmos pastraipos, pagal šios dalies pirmos pastraipos d punktą remiamų veiksmų išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti nuo 2020 m. vasario 1 d.

2.   1 dalies pirmos pastraipos a, b ir c punktuose nurodyta parama gali būti skiriama vienam laivui ne ilgesnį kaip šešių mėnesių laikotarpį 2014–2020 m. Tas ilgiausias laikotarpis netaikomas tos pastraipos d punkte nurodytai paramai.

(*1)  2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio jūroje valdymo priemonių, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1626/94 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11).“;"

b)

įterpiama ši dalis:

„3a.   1 dalies d punkto tikslais taikomos šios nukrypti leidžiančios nuostatos:

a)

nukrypstant nuo 3 dalies a punkto, jeigu paraiškos paramai gauti pateikimo dieną žvejybos laivas yra registruotas Sąjungos žvejybos laivų registre mažiau nei dvejus metus, valstybės narės gali minimalų žvejybos veiklos dienų, reikalaujamų tam laivui, skaičių skaičiuoti kaip proporcingą dalį nuo 120 dienų per pastaruosius dvejus kalendorinius metus;

b)

nukrypstant nuo 3 dalies b punkto, jeigu paraiškos paramai gauti pateikimo dieną žvejys yra išdirbęs Sąjungos žvejybos laive mažiau nei dvejus metus, valstybės narės gali minimalų darbo dienų, reikalaujamų tam žvejui, skaičių skaičiuoti kaip proporcingą dalį nuo 120 dienų per pastaruosius dvejus kalendorinius metus;

c)

nukrypstant nuo 3 dalies, parama taip pat teikiama žvejams, vykdantiems žvejybą be laivo, kurie yra išdirbę bent 120 dienų per pastaruosius dvejus kalendorinius metus iki paraiškos paramai gauti pateikimo dienos. Jeigu paraiškos paramai gauti pateikimo dieną žvejys, vykdantis žvejybą be laivo, yra išdirbęs mažiau nei dvejus metus, valstybės narės gali minimalų darbo dienų, reikalaujamų tam žvejui, vykdančiam žvejybą be laivo, skaičių skaičiuoti kaip proporcingą dalį nuo 120 dienų per pastaruosius dvejus kalendorinius metus.“;

6)

44 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama ši dalis:

„4a.   EJRŽF 33 straipsnyje nustatytomis sąlygomis gali skirti paramą priemonėms dėl laikino žvejybos veiklos nutraukimo, kurį sukėlė COVID-19 protrūkis, kaip numatyta 33 straipsnio 1 dalies d punkte.“;

b)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Taikant 1 ir 4a dalis:

a)

30, 32, 33, 38, 39, 41 ir 42 straipsniuose pateiktos nuorodos į žvejybos laivus suprantamos kaip nuorodos į laivus, eksploatuojamus tik vidaus vandenyse;

b)

38 straipsnyje pateiktos nuorodos į jūrų aplinką suprantamos kaip nuorodos į aplinką, kurioje eksploatuojamas vidaus vandenų žvejybos laivas.“;

7)

55 straipsnis pakeičiamas taip:

„55 straipsnis

Visuomenės sveikatai skirtos priemonės

1.   EJRŽF gali remti šias kompensavimo sistemas:

a)

kompensacijas moliuskų augintojams už išaugintų moliuskų surinkimo sustabdymą, kai toks sustabdymas taikomas išskirtinai visuomenės sveikatos sumetimais;

b)

apyvartinio kapitalo ir kompensacijų akvakultūros augintojams teikimą.

Kompensacija, nurodyta pirmos pastraipos b punkte, dėl COVID-19 protrūkio nuo 2020 m. vasario 1 d. iki gruodžio 31 d. gali būti skiriama dėl laikino gamybos sustabdymo arba jos masto ir pardavimų sumažinimo arba dėl papildomų sandėliavimo išlaidų.

2.   Parama pagal 1 dalies a punktą gali būti teikiama tik tuo atveju, jeigu surinkimas dėl moliuskų užteršimo yra sustabdytas dėl toksinus išskiriančio planktono paplitimo arba biotoksinų turinčio planktono buvimo, su sąlyga, kad:

a)

užteršimas trunka ilgiau kaip keturis iš eilės einančius mėnesius; arba

b)

nuostoliai, kilę dėl surinkimo sustabdymo, viršija 25 % atitinkamos įmonės metinės apyvartos, apskaičiuotos remiantis vidutine tos įmonės apyvarta per trejus kalendorinius metus, einančius prieš metus, kai buvo sustabdytas surinkimas.

Pirmos pastraipos b punkto tikslais, valstybės narės gali nustatyti specialias apskaičiavimo taisykles, taikomas trumpiau nei trejus metus veikiančioms įmonėms.

3.   Kompensacija pagal 1 dalies a punktą gali būti mokama ne ilgiau kaip 12 mėnesių per visą programavimo laikotarpį. Deramai pagrįstais atvejais tas laikotarpis gali būti pratęstas vieną kartą daugiausia 12 papildomų mėnesių ne daugiau kaip bendrai iki 24 mėnesių.

Laikantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 65 straipsnio 9 dalies antros pastraipos ir nukrypstant nuo jos pirmos pastraipos, pagal šio straipsnio 1 dalies b punktą remiamų veiksmų išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti nuo 2020 m. vasario 1 d.“;

8)

66 straipsnio 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

„3.   Per metus pagal šį straipsnį vienai gamintojų organizacijai suteikta parama neviršija 12 % tos gamintojų organizacijos per ankstesnius trejus kalendorinius metus rinkai pateiktos produkcijos vidutinės metinės vertės. Naujai pripažintai gamintojų organizacijai ta per metus suteikta parama neviršija 12 % tos organizacijos narių per ankstesnius trejus kalendorinius metus rinkai pateiktos produkcijos vidutinės metinės vertės.

4.   Atitinkama valstybė narė gali skirti nuo 50 iki 100 % finansinės paramos išankstinį mokėjimą patvirtinus gamybos ir prekybos planą pagal Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 28 straipsnio 3 dalį.“;

9)

67 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Kai to reikia reaguojant į COVID-19 protrūkį, EJRŽF gali remti kompensacijas pripažintoms gamintojų organizacijoms ir gamintojų organizacijų asociacijoms, kurios sandėliuoja Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 II priede išvardytus žvejybos ar akvakultūros produktus arba produktus, priskirtinus KN kodui 0302, kaip nurodyta to reglamento I priedo a punkte, jei tie produktai sandėliuojami laikantis to reglamento 30 ir 31 straipsnių ir šių sąlygų:

a)

paramos sandėliavimui suma neviršija veiksmų, reikalingų atitinkamų produktų stabilizavimui ir sandėliavimui, techninių ir finansinių išlaidų sumos;

b)

paramos sandėliavimui lėšomis tinkami finansuoti kiekiai neviršija 25 % atitinkamų produktų metinio kiekio, kurį gamintojų organizacija pateikia prekybai;

c)

finansinė parama per metus neviršija gamintojų organizacijos narių 2017–2019 m. laikotarpiu rinkai pateiktos produkcijos 20 % vidutinės metinės vertės.

Pirmos pastraipos c punkto tikslais, kai gamintojų organizacijos narys 2017–2019 m. laikotarpiu rinkai produkcijos nepateikė, atsižvelgiama į to nario pirmųjų trejų gamybos metų rinkai pateiktos produkcijos vidutinę metinę vertę.

2.   1 dalyje nurodyta parama baigiama teikti 2020 m. gruodžio 31 d.

Laikantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 65 straipsnio 9 dalies antros pastraipos ir nukrypstant nuo jos pirmos pastraipos, pagal šį straipsnį remiamų veiksmų išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti nuo 2020 m. vasario 1 d.“;

10)

69 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   EJRŽF gali remti apyvartinio kapitalo ir kompensacijos teikimą perdirbimo įmonėms tokiomis sąlygomis, kurios yra taikomos akvakultūros augintojams pagal 55 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą.“;

11)

70 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   EJRŽF gali remti papildomų išlaidų, kurias patiria tam tikrų žvejybos ir akvakultūros produktų žvejyba, auginimu, perdirbimu ir prekyba užsiimantys atokiausių regionų, nurodytų SESV 349 straipsnyje, veiklos vykdytojai, kompensaciją.

EJRŽF taip pat gali remti priemones, skirtas kompensuoti dėl COVID-19 protrūkio kylančius ekonominius nuostolius, visų pirma tuos, kurie kyla dėl žuvies kainos kritimo ar išaugusių sandėliavimo išlaidų.“;

12)

72 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Valstybės narės gali iš dalies keisti 1 dalyje nurodyto kompensavimo plano turinį. Valstybės narės pateikia tokius dalinius pakeitimus Komisijai. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustato savo sprendimą dėl tų dalinių pakeitimų patvirtinimo. Kai daliniai pakeitimai yra susiję su priemonėmis, skirtomis kompensuoti dėl COVID-19 protrūkio kylančius ekonominius nuostolius, pagal 70 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, Komisija priima tokius įgyvendinimo aktus per 15 dienų nuo dalinio pakeitimo pateikimo. Nepaisant šio straipsnio 4 dalies, įgyvendinimo aktuose, susijusiuose su priemonėmis, skirtomis kompensuoti dėl COVID-19 protrūkio kylančius ekonominius nuostolius, taip pat pateikiami papildomų išlaidų apskaičiavimo metodai ir valstybių narių įgyvendinimo metodai.“;

13)

79 straipsnio 2 dalis išbraukiama;

14)

94 straipsnio 3 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

50 % tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų, skirtų 33 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose, 34 straipsnyje ir 41 straipsnio 2 dalyje nurodytai paramai;“;

15)

95 straipsnio 2 dalies e punktas pakeičiamas taip:

„e)

veiksmas susijęs su parama pagal 33 ar 34 straipsnį arba su kompensacija pagal 54 straipsnį, 55 straipsnį ar 56 straipsnį arba 69 straipsnio 3 dalį;“.

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)

8 straipsnio 3 dalis papildoma šiuo punktu:

„f)

valdyti laikiną akvakultūros produktų sandėliavimą pagal šio reglamento 30 ir 31 straipsnius.“;

2)

30 straipsnis pakeičiamas taip:

30 straipsnis

Sandėliavimo mechanizmas

Žvejybos ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijos gali gauti finansinę paramą II priede nurodytų produktų arba produktų, priskirtinų KN kodui 0302, kaip nurodyta šio reglamento I priedo a punkte, sandėliavimui, jei:

a)

laikomasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 508/2014 (*2) nustatytų paramos sandėliavimui sąlygų;

b)

gamintojų organizacijos produktus pateikė rinkai, tačiau nerado pirkėjo, kuris juos pirktų už 31 straipsnyje nurodytą orientacinę kainą;

c)

kai taikytina, produktai atitinka pagal 33 straipsnį nustatytus bendruosius prekybos standartus ir yra tinkamos kokybės vartoti žmonių maistui;

d)

produktai yra stabilizuoti arba perdirbti ir sandėliuojami rezervuaruose ar narvuose, juos užšaldant laivuose arba sausumos įrenginiuose, sūdant, vytinant, marinuojant ar, kai aktualu, verdant ir pasterizuojant, nepriklausomai nuo to, ar atliekamos filė gamybos, supjaustymo ar, kai tinkama, galvos nupjovimo operacijos;

e)

akvakultūros produktai nėra sandėliuojami gyvi;

f)

produktai vėliau iš sandėliavimo vietos pakartotinai pateikiami rinkai vartoti žmonių maistui ir

g)

produktai sandėliuojami bent penkias dienas.

(*2)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1255/2011 (OL L 149, 2014 5 20, p. 1).“;"

3)

31 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Prieš kiekvienų metų pradžią kiekviena gamintojų organizacija gali atskirai pateikti II priede nurodytų produktų arba produktų, priskirtinų KN kodui 0302, kaip nurodyta šio reglamento I priedo a punkte, orientacinės kainos, nuo kurios pradedama taikyti 30 straipsnyje nurodytas sandėliavimo mechanizmas, pasiūlymą.“;

b)

straipsnis papildomas šia dalimi:

„5.   Jei valstybė narė pagal 4 dalį nebuvo nustačiusi orientacinių kainų iki COVID‐19 protrūkio, ta valstybė narė nedelsdama nustato atitinkamas orientacines kainas remdamasi 2 ir 3 dalyse nurodytais kriterijais. Kainos skelbiamos viešai.“

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. balandžio 23 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D.M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  2020 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2020 m. balandžio 22 d. Tarybos sprendimas.

(2)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1255/2011 (OL L 149, 2014 5 20, p. 1).

(3)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL L 354, 2013 12 28, p. 1).


Top