EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0474

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/474 2020 m. sausio 20 d. dėl Europos laivų korpusų duomenų bazės

C/2020/255

OJ L 100, 1.4.2020, p. 12–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/474/oj

1.4.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 100/12


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/474

2020 m. sausio 20 d.

dėl Europos laivų korpusų duomenų bazės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/1629, kuria nustatomi vidaus vandenų laivams taikomi techniniai reikalavimai, iš dalies keičiama Direktyva 2009/100/EB ir panaikinama Direktyva 2006/87/EB (1), ypač į jos 19 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti sklandų Direktyvos (ES) 2016/1629 taikymą, valstybių narių, peržiūrėtos Konvencijos dėl laivybos Reino upe susitariančiųjų šalių ir trečiųjų valstybių, kurioms pavestos užduotys, susijusios su Direktyvos (ES) 2016/1629 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/44/EB (2) taikymu, kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikta visateisė prieiga;

(2)

visateisė prieiga suteikia valstybėms narėms galimybę bendradarbiauti tarpusavyje bei su trečiosiomis valstybėmis ir koordinuoti į EHDB įrašomų plaukiojančiųjų priemonių duomenų tvarkymo darbą;

(3)

kitoms institucijoms turėtų būti suteikta tik skaitymo prieiga prie EHDB, kad jos galėtų taikyti administracines priemones, kurių tikslas – užtikrinti vandens kelių eismo ir infrastruktūros valdymą, laivybos saugą ar jos reikalavimų vykdymą ir rinkti statistinius duomenis;

(4)

kad būtų užtikrintas sklandus EHDB veikimas ir palengvintas prašymų suteikti prieigą prie EHDB tikrinimo procesas, valstybės narės, peržiūrėtos Konvencijos dėl laivybos Reino upe susitariančiosios šalys ir atitinkamos trečiosios valstybės turėtų paskirti bendrus kontaktinius punktus;

(5)

siekiant užtikrinti duomenų saugumą ir sklandų EHDB veikimą, tikslinga nustatyti veiksmus, kuriuos turėtų atlikti valstybės narės suteikdamos tik skaitymo prieigą prie EHDB;

(6)

kad būtų lengviau patikrinti esamus ir ankstesnius plaukiojančiosios priemonės duomenis ir informaciją, susijusią su išduotais sertifikatais ir naujomis paraiškomis išduoti sertifikatus, duomenys apie vidaus vandenų plaukiojančiąsias priemones turi būti aukštos kokybės, palyginami, naujausi, patikimi ir suderinti. Todėl turėtų būti nustatytas išsamus su plaukiojančiąja priemone susijusių duomenų sąrašas;

(7)

specifikacijos turėtų atitikti technologinio neutralumo ir atvirumo novatoriškoms technologijoms principus ir turėtų būti taikomi vienkartinio duomenų pateikimo ir numatytojo sąveikumo principai. Turėtų būti deramai atsižvelgiama į 2016–2020 m. ES e. valdžios veiksmų plane (3) ir Europos sąveikumo sistemoje (4) išdėstytus principus ir rekomendacijas;

(8)

tais atvejais, kai šiame reglamente numatytos priemonės apima asmens duomenų tvarkymą, jis turėtų būti vykdomas laikantis Sąjungos teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 (5) (jei asmens duomenis tvarko Europos Komisija) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (6) (jei asmens duomenis tvarko valstybių narių kompetentingos institucijos);

(9)

remiantis Reglamento (ES) 2018/1725 42 straipsniu buvo pasikonsultuota su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomos duomenų, saugomų Direktyvos (ES) 2016/1629 19 straipsnyje nurodytoje Europos laivų korpusų duomenų bazėje (EHDB), rinkimo, tvarkymo ir prieigos prie jų taisyklės bei leidžiami prieigos būdai ir pateikiami nurodymai dėl duomenų bazės naudojimo ir veikimo.

2 straipsnis

Duomenų rinkimas

Valstybės narės įveda į EHDB šio reglamento 1 priede nurodytus plaukiojančiosios priemonės identifikavimo duomenis.

3 straipsnis

Visateisė prieiga prie EHDB saugomų duomenų ir jų tvarkymas

1.   Valstybių narių, peržiūrėtos Konvencijos dėl laivybos Reino upe susitariančiųjų šalių ir trečiųjų valstybių, kurioms pavestos užduotys, susijusios su Direktyvų (ES) 2016/1629 ir 2005/44/EB taikymu, kompetentingos institucijos naudojasi prieiga prie duomenų ir juos tvarko, kad būtų lengviau įgyvendinti administracines saugios ir nesudėtingos laivybos užtikrinimo priemones ir kad būtų užtikrintas Direktyvos (ES) 2016/1629 taikymas.

2.   Kiekviena valstybė narė, peržiūrėtos Konvencijos dėl laivybos Reino upe susitariančioji šalis ir 1 dalyje nurodyta trečioji valstybė pateikia Komisijai 1 dalyje nurodytų kompetentingų institucijų pavadinimus ir adresus.

3.   Valstybės narės užtikrina Direktyvos (ES) 2016/1629 17 straipsnyje nurodytuose registruose saugomų duomenų ir EHDB pateiktų duomenų nuoseklumą.

4.   Visateisė prieiga prie EHDB suteikiama vadovaujantis šio reglamento 3 priedu.

4 straipsnis

Tik skaitymo prieiga prie EHDB

1.   Siekiant taikyti administracines priemones, kurių tikslas – užtikrinti vandens kelių eismo ir infrastruktūros valdymą, laivybos saugą ar jos reikalavimų vykdymą ir rinkti statistinius duomenis, valstybių narių, peržiūrėtos Konvencijos dėl laivybos Reino upe susitariančiųjų šalių ir šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų trečiųjų valstybių institucijoms, kurios nėra 3 straipsnyje nurodytos institucijos, gali būti suteikta tik skaitymo prieiga prie EHDB.

2.   Kiekviena valstybė narė, peržiūrėtos Konvencijos dėl laivybos Reino upe susitariančioji šalis ir trečioji valstybė pateikia Komisijai 1 dalyje nurodytų įstaigų pavadinimus ir adresus ir nurodo kiekvienos jų naudotojo profilį pagal šio reglamento 2 priedą.

3.   Tik skaitymo prieiga prie EHDB suteikiama vadovaujantis šio reglamento 4 priedu.

5 straipsnis

Už EHDB atsakingas bendras kontaktinis punktas

1.   Kiekviena valstybė narė, peržiūrėtos Konvencijos dėl laivybos Reino upe susitariančioji šalis ir 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta trečioji valstybė paskiria ryšiams su Komisija ir kitomis valstybėmis narėmis palaikyti skirtą bendrą kontaktinį punktą, kad būtų lengviau keistis informacija apie prieigos patvirtinimą pagal 3 ir 4 straipsnius. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija pateikiama įrašant ją į EHDB.

2.   Bendras kontaktinis punktas atrenkamas iš šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų kompetentingų institucijų.

3.   Kiekviena valstybė narė, peržiūrėtos Konvencijos dėl laivybos Reino upe susitariančioji šalis ir šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta trečioji valstybė pateikia Komisijai už EHDB atsakingo bendro kontaktinio punkto pavadinimą ir jo kontaktinius duomenis.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. sausio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 252, 2016 9 16, p. 118.

(2)  2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/44/EB dėl suderintų upių informacijos paslaugų (UIP) Bendrijos vidaus vandens keliuose (OL L 255, 2005 9 30, p. 152).

(3)  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2016–2020 m. ES e. valdžios veiksmų planas. Valdžios skaitmeninių permainų spartinimas“ (COM(2016) 179 final).

(4)  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos sąveikumo sistema. Įgyvendinimo strategija“ (COM(2017) 134).

(5)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

(6)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).


1 PRIEDAS

Plaukiojančiosios priemonės identifikavimo duomenys

Laivo identifikavimo duomenys, kurių sąrašas pateiktas taikomo Europos standarto, kuriuo nustatomi vidaus vandenų laivams skirti techniniai reikalavimai, 2 priede, yra Direktyvos (ES) 2016/1629 II priede nurodyti duomenys.


2 PRIEDAS

Naudotojų profiliai ir prieigos teisės

1.1.   

Komisija atskiriems naudotojams suteikia 1 lentelėje nurodytus naudotojų profilius atitinkančias prieigos teises.

1.2.   

Pagal Direktyvos (ES) 2016/1629 19 straipsnio 5 dalį Komisija prieigą prie EHDB gali suteikti ir tarptautinėms organizacijoms bei trečiųjų valstybių institucijoms, jei tenkinami Reglamento (ES) 2018/1725 46 straipsnyje nustatyti reikalavimai. Remiantis fizinių asmenų asmens duomenų apsaugos lygio vertinimo rezultatais, naudotojų profiliams ar su jais susietoms prieigos teisėms gali būti taikomi apribojimai.

Naudotojų profiliai

Apibrėžtis

Prieigos teisės

Techninio sertifikavimo institucija

Už Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatų išdavimą pagal Direktyvos (ES) 2016/1629 6 straipsnį atsakinga kompetentinga institucija ar tikrinimo įstaiga

ARBA

Už sertifikatų išdavimą pagal peržiūrėtos Konvencijos dėl laivybos Reino upe 22 straipsnį atsakinga tikrinimo įstaiga

ARBA

Panaši trečiųjų valstybių kompetentinga institucija, kuriai pavestos užduotys, susijusios su Direktyvos (ES) 2016/1629 taikymu

ARBA

Už unikalaus Europos laivo identifikavimo numerio suteikimą pagal Direktyvos (ES) 2016/1629 18 straipsnį atsakinga kompetentinga institucija

Visateisė prieiga

UIP institucija

Už UIP teikimą ir tarptautinį keitimąsi duomenimis pagal Direktyvos 2005/44/EB 8 straipsnį atsakinga kompetentinga institucija

ARBA

Organizacija, kuri yra paskirta arba kuriai pagal sutartį pavesta atlikti UIP sistemos operatoriaus ir UIP teikėjo funkcijas, kaip apibrėžta Direktyvoje 2005/44/EB

Visateisė prieiga (susijusi tik su Direktyvos 2005/44/EB taikymu)

Statistikos tarnyba

Už statistinių duomenų rinkimą atsakingos nacionalinės arba tarptautinės tarnybos

Tik skaitymo prieiga, dėl kurios sprendžiama atsižvelgiant į fizinių asmenų asmens duomenų apsaugos lygio vertinimo rezultatus

Tarptautinės organizacijos

Tarptautinių organizacijų įgaliotieji naudotojai

Tik skaitymo prieiga, dėl kurios sprendžiama atsižvelgiant į fizinių asmenų asmens duomenų apsaugos lygio vertinimo rezultatus

Kitos įstaigos

Kitos įstaigos, kurių paskirtis – užtikrinti vandens kelių eismo ir infrastruktūros valdymą, laivybos saugą ar jos reikalavimų vykdymą, pavyzdžiui:

už eismo valdymą atsakinga kompetentinga institucija

šliuzo arba tilto operatorius

gelbėjimo ir pagalbos tarnyba

teisėsaugos institucijos

avarijų tyrimo įstaiga

Tik skaitymo prieiga

Komisijos darbuotojai

Įgaliotieji naudotojai, atsakingi už:

a)

EHDB tvarkymą arba

b)

vidaus vandenų laivybos politiką

Su visomis funkcijomis susijusių techninių sprendimų teikėjas

Tik skaitymo prieiga


3 PRIEDAS

Visateisė prieiga ir EHDB saugomų duomenų tvarkymas

1.   

Visateisės prieigos ir teisės tvarkyti EHDB saugomus duomenis patvirtinimas atliekamas taip:

a)

EHDB pateikiamas prašymas sukurti paskyrą, suteikiančią visateisę prieigą ir teisę tvarkyti duomenis;

b)

už EHDB atsakingas bendras kontaktinis punktas atlieka patvirtinimą;

c)

paskyra aktyvinama.

2.   

Komisija gali pasyvinti paskyrą, jei naudotojas neatitinka šio reglamento reikalavimų.


4 PRIEDAS

Tik skaitymo prieiga prie EHDB

1.

Tik skaitymo prieigos prie EHDB patvirtinimas atliekamas taip:

a)

EHDB pateikiamas prašymas sukurti paskyrą, suteikiančią tik skaitymo prieigą prie duomenų bazės;

b)

už EHDB atsakingas bendras kontaktinis punktas atlieka patvirtinimą;

c)

paskyra aktyvinama.

2.

Komisija gali pasyvinti paskyrą, jei naudotojas neatitinka šio reglamento reikalavimų.

3.

Kompetentingos institucijos privalo vykdyti nuolatinę su prieiga, kurią jos suteikė 4 straipsnio 1 dalyje nurodytoms institucijoms, stebėseną ir patikrinimus.


5 PRIEDAS

Funkcijos

EHDB užtikrinama galimybė atlikti toliau nurodytas funkcijas.

1.

Unikalaus Europos laivo identifikavimo numerio (ENI) patikrinimas EHDB

EHDB užtikrinama galimybė kompetentingoms institucijoms pagal ENI arba plaukiojančiosios priemonės identifikavimo duomenis patikrinti, ar plaukiojančioji priemonė jau registruota sistemoje.

2.

Susipažinimas su plaukiojančiųjų priemonių sertifikatų duomenimis

EHDB suteikiama prieiga prie plaukiojančiųjų priemonių sertifikatų (išduotų pagal Direktyvą (ES) 2016/1629) duomenų ir plaukiojančiųjų priemonių identifikavimo duomenų, gautų iš nacionalinių registrų.

3.

Susipažinimas su atmestų arba nagrinėjamų paraiškų išduoti sertifikatus duomenimis

Pagal Direktyvą (ES) 2016/1629 EHDB suteikiama prieiga prie paraiškų išduoti sertifikatus būsenos („atmesta“ arba „nagrinėjama“) duomenų.

4.

Prieiga prie plaukiojančiųjų priemonių sertifikatų skaitmeninių kopijų

EHDB suteikiama prieiga prie visų pagal Direktyvą (ES) 2016/1629 kompetentingų institucijų išduotų sertifikatų skaitmeninių kopijų.

5.

Statistikos rengimas

EHDB užtikrinama galimybė teikti įgaliotiesiems naudotojams duomenis, reikalingus statistikos užklausoms atlikti.

6.

Naudotojų prieigos valdymas

Prie EHDB naudotojai jungiasi naudodamiesi Komisijos tapatumo nustatymo paslauga („ES Login“).


Top