EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0217

Komisijos Deleguotasis Reglamentas (ES) 2020/217 2019 m. spalio 4 d. kuriuo, derinant prie technikos ir mokslo pažangos, iš dalies keičiamas ir ištaisomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (Tekstas svarbus EEE)

C/2019/7227

OJ L 44, 18.2.2020, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/217/oj

18.2.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 44/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/217

2019 m. spalio 4 d.

kuriuo, derinant prie technikos ir mokslo pažangos, iš dalies keičiamas ir ištaisomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (1), ypač į jo 37 straipsnio 5 dalį ir 53 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalies 3 lentelėje pateiktas pavojingųjų cheminių medžiagų suderinto klasifikavimo ir ženklinimo sąrašas, sudarytas remiantis to reglamento I priedo 2–5 dalyse nustatytais kriterijais;

(2)

pasiūlymai įvesti naują suderintą tam tikrų cheminių medžiagų klasifikavimą ir ženklinimą ir atnaujinti arba panaikinti senąjį Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau – Agentūra) teikiami pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 37 straipsnį. Remiantis Agentūros Rizikos vertinimo komiteto (RAC) pateiktomis nuomonėmis dėl tų pasiūlymų ir iš suinteresuotųjų šalių gautais komentarais, tikslinga įvesti naują suderintą tam tikrų cheminių medžiagų klasifikavimą ir ženklinimą arba atnaujinti ar panaikinti senąjį; RAC nuomonės (2):

2017 m. birželio 9 d. nuomonė dėl 4,4’-sulfonilbisfenolio, amonio chlorido (NH4Cl), pentachlorfosforano ir fenolio polimero;

2017 m. rugsėjo 22 d. nuomonė dėl dinatrio 4-amino-6-((4-((4-(2,4-diaminofenil)azo)fenilsulfamoil)fenil)azo)-5-hidroksi-3-((4-nitrofenil)azo)naftalen-2,7-disulfonato;

2017 m. birželio 9 d. nuomonė dėl fenil bis(2,4,6-trimetilbenzoil)-fosfino oksido;

2017 m. rugsėjo 22 d. nuomonė dėl kobalto;

2017 m. rugsėjo 22 d. nuomonė dėl nikelio disulfamidato ir nikelio sulfamato;

2017 m. rugsėjo 22 d. nuomonė dėl etilenoksido ir oksirano;

2017 m. rugsėjo 22 d. nuomonė dėl 2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoksaciklooktano ir metaldehido;

2017 m. kovo 15 d. nuomonė dėl 2-benzil-2-dimetilamino-4′-morfolinobutirofenono;

2017 m. gruodžio 5 d. nuomonė dėl piridato (ISO) ir O-(6-chlor-3-fenilpiridazin-4-il)S-oktiltiokarbonato;

2017 m. rugsėjo 22 d. nuomonė dėl dodecilmetakrilato;

Opinion of 2017 m. gruodžio 5 d. nuomonė dėl 2-fenilheksannitrilo; concerning 2-phenylhexanenitrile;

2017 m. kovo 15 d. nuomonė dėl tiabendazolo (ISO) ir 2-(tiazol-4-il)benzimidazolo;

2017 m. birželio 9 d. nuomonė dėl N, N-dietil-m-toluamido ir DEET;

2017 m. rugsėjo 14 d. nuomonė dėl titano dioksido;

2017 m. kovo 15 d. nuomonė dėl metilgyvsidabrio chlorido;

2017 m. birželio 9 d. nuomonė dėl benzo[rst]pentafeno;

2017 m. birželio 9 d. nuomonė dėl dibenzo[b,def]chrizeno ir dibenzo[a,h]pireno;

2017 m. rugsėjo 22 d. nuomonė dėl etanolio, 2,2’-iminobis-, N-(C13–15 šakotųjų ir linijinių alkil) darinių;

2017 m. gruodžio 5 d. nuomonė dėl ciflumetofeno (ISO) ir 2-metoksietil (RS)-2-(4-tret-butilfenil)-2-ciano-3-okso-3-(α,α,α-trifluor-o-tolil)propionato;

2017 m. birželio 9 d. nuomonė dėl pentakalio 2,2’,2“,2“’,2“"-(etan-1,2-diilnitrilo)pentaacetato;

2017 m. birželio 9 d. nuomonė dėl N-karboksimetiliminobis(etilennitrilo)tetra(acto rūgšties);

2017 m. birželio 9 d. nuomonė dėl pentanatrio (karboksilatometil)iminobis(etilennitrilo)tetraacetato;

2017 m. birželio 9 d. nuomonė dėl diizoheksilftalato;

2017 m. birželio 9 d. nuomonė dėl fludioksonilo (ISO) ir 4-(2,2-difluor-1,3 benzodioksol-4-il)-1H-pirol-3-karbonitrilo;

2017 m. rugsėjo 22 d. nuomonė dėl halosulfuronmetilo (ISO) ir metil 3-chlor-5-{[(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)carbamoil]sulfamoil}-1-metil-1H-pirazol-4-karboksilato;

2017 m. gruodžio 5 d. nuomonė dėl 2-metilimidazolo;

2017 m. kovo 15 d. nuomonė dėl (RS)-2-metoksi-N-metil-2-[α-(2,5-ksililoksi)-o-tolil]acetamido ir mandestrobino;

2017 m. gruodžio 5 d. nuomonė dėl karboksino (ISO); 2-metil-N-fenil-5,6-dihidro-1,4-oksatiin-3-karboksamido ir 5,6-dihidro-2-metil-1,4-oksaatiin-3-karboksanilido;

2017 m. gruodžio 5 d. nuomonė dėl metaflumizono (ISO) ir (EZ)-2’-[2-(4-cianofenil)-1-(α,α,α-trifluor-m-tolil)etiliden]-[4-(trifluormetoksi)fenil]karbanilohidrazido [E-izomero ≥ 90 %, Z-izomero ≤ 10 % santykinio kiekio] [1] (E)-2’-[2-(4-cianofenil)-1-(α,α,α-trifluor-m-tolil)etiliden]-[4-(trifluormetoksi)fenil]karbanilohidrazido [2];

2017 m. gruodžio 5 d. nuomonė dėl dibutilbis(pentan-2,4-dionato-O,O’)alavo.

(3)

ūmaus toksiškumo įverčiai (ATE) daugiausia naudojami siekiant nustatyti, ar mišiniai, kuriuose yra ūmaus toksiškumo kategorijai priskirtų medžiagų, turi būti klasifikuojami kaip ūmiai toksiški žmonių sveikatai. Suderintas ATE vertes įtraukus į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo sąrašo įrašus, lengviau suderinti mišinių klasifikavimą, tai taip pat padeda vykdymo užtikrinimo institucijoms. Atlikus papildomus kai kurių cheminių medžiagų vertinimus, greta rizikos vertinimo komiteto nuomonėse siūlomų ATE, dar nustatyti ir šių cheminių medžiagų ATE: metilgyvsidabrio chlorido, pentakalio 2,2’,2“,2“’,2“"-(etan-1,2-diilnitrilo)pentaacetato, N-karboksimetiliminobis(etilennitrilo)tetra(acto rūgšties), pentanatrio (karboksilatometil)iminobis(etilennitrilo)tetraacetato (DTPA), etilenoksido, oksirano ir metaldehido (ISO) ir 2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoksaciklooktano. Tos ATE vertės turėtų būti įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalies 3 lentelės priešpaskutinę skiltį;

(4)

2017 m. rugsėjo 22 d. mokslinėje nuomonėje dėl kobalto RAC pasiūlė šią cheminę medžiagą priskirti prie 1B kategorijos kancerogeninių medžiagų ir nustatyti konkrečią ≥ 0,01 % ribinę koncentraciją. Tačiau konkrečiai ribinei koncentracijai nustatyti taikomą metodiką reikėjo įvertinti išsamiau, visų pirma, ar ji taikytina metalų junginiams. Todėl kol kas Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalies 3 lentelėje tikslinga nenustatyti jokios konkrečios ribinės kobalto koncentracijos vertės, kad pagal to reglamento I priedo 3.6.2. lentelę būtų taikoma bendra ribinė ≥ 0,1 % koncentracija;

(5)

2017 m. rugsėjo 14 d. mokslinėje nuomonėje dėl titano dioksido RAC pasiūlė pagal šios cheminės medžiagos poveikį įkvėpus ją priskirti prie 2 kategorijos kancerogenų. Titano dioksido kancerogeninis poveikis plaučiams siejamas su įkvepiamomis titano dioksido dalelėmis, jų sulaikymu plaučiuose ir mažu tirpumu, todėl titano dioksido įraše tikslinga apibūdinti įkvepiamas titano dioksido daleles. Laikoma, kad toksinį poveikį plaučiams, dėl kurio atsiranda auglių, daro būtent nusėdusios titano dioksido dalelės, o ne jo tirpiniai. Siekiant išvengti nepagrįsto nepavojingų šios cheminės medžiagos formų suklasifikavimo, reikėtų pateikti konkrečias pastabas dėl jos ir mišinių, kurių sudėtyje jos yra, klasifikavimo ir ženklinimo. Be to, kadangi naudojant mišinius, kurių sudėtyje yra titano dioksido, gali susidaryti pavojingų dulkių arba lašelių, būtina informuoti naudotojus apie atsargumo priemones, kurių būtina imtis siekiant sumažinti pavojų žmonių sveikatai;

(6)

cheminės medžiagos pentakalio 2,2’,2“,2“’,2“"-(etan-1,2-diilnitrilo)pentaacetatas, N-karboksimetiliminobis(etilennitrilo)tetra(acto rūgštis) ir pentanatrio (karboksilatometil)iminobis(etilennitrilo)tetraacetatas (DTPA) turėtų būti įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedą kaip 4 kategorijos ūmiu toksiškumu pasižyminčios cheminės medžiagos ir kaip 2 kategorijos specifiniu toksiškumu konkrečiam organui (dėl kartotinio poveikio) pasižyminčios cheminės medžiagos, kaip rekomenduota 2017 m. birželio 9 d. RAC nuomonėse, nes turima pakankamai mokslinių įrodymų tokiai naujai šių cheminių medžiagų klasifikacijai pagrįsti. Cheminės medžiagos pentakalio 2,2’,2“,2“’,2“"-(etan-1,2-diilnitrilo)pentaacetatas ir N-karboksimetiliminobis(etilennitrilo)tetra(acto rūgštis) turėtų būti įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedą kaip 2 kategorijos akis dirginančios cheminės medžiagos, kaip rekomenduota 2017 m. birželio 9 d. RVK nuomonėse, nes turima pakankamai mokslinių įrodymų tokiai naujai šių cheminių medžiagų klasifikacijai pagrįsti. Tačiau pentakalio 2,2’,2“,2“’,2“"-(etan-1,2-diilnitrilo)pentaacetato, N-karboksimetiliminobis(etilennitrilo)tetra(acto rūgšties) ir pentanatrio (karboksilatometil)iminobis(etilennitrilo)tetraacetato (DTPA) kol kas nereikėtų priskirti prie 1B kategorijos toksiškų reprodukcijai medžiagų, nes RAC dar turi tai išsamiau įvertinti atsižvelgdamas į naujus mokslinius tų medžiagų toksinio poveikio reprodukcijai duomenis, kuriuos po to, kai RAC nuomonės buvo perduotos Komisijai, dar pateikė pramonės subjektai;

(7)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 išdėstytos nuostatos dėl pikio (akmens anglių deguto, aukštatemperatūrio) suderintos klasifikacijos, ženklinimo ir pakavimo. Šios cheminės medžiagos suderinto klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo nuostatos nuo 2016 m. balandžio 1 d. pakeistos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 944/2013 (3). Komisijos reglamentu (ES) 2018/669 (4) Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dar kartą iš dalies pakeistas. Tačiau per administracinį neapsižiūrėjimą kai kurie Reglamentu (ES) Nr. 944/2013 padaryti pakeitimai, kurių galiojimui Bendrojo Teismo sprendimas byloje T-689/13 (5), patvirtintas Teisingumo Teismo sprendimu byloje C-691/15 P (6), įtakos neturėjo, nebuvo įtraukti į Reglamentą (ES) 2018/669. Tas reglamentas bus pradėtas taikyti 2019 m. gruodžio 1 d. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 turėtų būti pataisytas ir pataisymai turėtų įsigalioti minėtą dieną.

(9)

kad cheminių medžiagų ir mišinių tiekėjai turėtų laiko prisitaikyti prie naujų klasifikavimo ir ženklinimo nuostatų, šio reglamento taikymas turėtų būti atidėtas;

(10)

siekiant laikytis principo, kuriuo grindžiama Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 61 straipsnio 2 dalis, tiekėjams turėtų būti suteikta galimybė šiuo reglamentu nustatytas klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo nuostatas savanoriškai pradėti taikyti prieš šio reglamento taikymo pradžios datą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 daliniai pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 iš dalies keičiamas taip:

1)

II priedas iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento I priede;

2)

III priedas iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento II priede;

3)

VI priedas iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento III priede.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 ištaisymas

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedas iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento IV priede.

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. spalio 1 d.

Tačiau 2 straipsnis taikomas nuo 2019 m. gruodžio 1 d.

Cheminės medžiagos ir mišiniai gali būti klasifikuojami, ženklinami ir pakuojami pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, iki 2021 m. spalio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. spalio 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/lt/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/

(3)  2013 m. spalio 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 944/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį priderinti prie technikos ir mokslo pažangos (OL L 261, 2013 10 3, p. 5).

(4)  2018 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/669, kuriuo derinant prie technikos ir mokslo pažangos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL L 115, 2018 5 4, p. 1).

(5)  2015 m. spalio 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas Bilbaína de Alquitranes ir kiti/Komisija, T-689/13, EU:T:2015:767.

(6)  2017 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimas Komisija/Bilbaína de Alquitranes ir kiti, C-691/15 P, EU:C:2017:882.


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 II priedo 2 dalis iš dalies keičiama taip:

1)

įvadinė pastraipa iš dalies keičiama taip:

„2.1–2.10 ir 2.12 skirsniuose nurodytos frazės priskiriamos mišiniams pagal 25 straipsnio 6 dalį.“;

2)

įterpiamas šis 2.12 skirsnis:

„2.12.

Mišiniai, kuriuose yra titano dioksido

Skystųjų mišinių, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 1 % titano dioksido dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo ne didesnis kaip 10 μm, pakuotės etiketėje turi būti toks užrašas:

EUH211: „Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti aerozolio ar rūko.“

Kietųjų mišinių, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 1 % titano dioksido, pakuotės etiketėje turi būti toks užrašas:

EUH212: „Atsargiai! Naudojant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų dulkių. Neįkvėpti dulkių.“

Be to, ant skystųjų ir kietųjų mišinių, neskirtų plačiajai visuomenei, nepriskiriamų prie pavojingųjų ir ženklinamų kodu EUH211 arba EUH212, pakuotės turi būti EUH210 užrašas.“


II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 III priedo 3 dalyje įterpiamos šios EUH 211 ir EUH 212 skirtos eilutės:

„EUH211

Kalba

 

 

BG

Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла.

 

ES

¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol.

 

CS

Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

 

DA

Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

 

DE

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

 

ET

Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata.

 

EL

Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια.

 

EN

Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist.

 

FR

Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

 

GA

Aire! D’fhéadfaí braoiníní guaiseacha inanálaithe a chruthú nuair a spraeáiltear an táirge seo. Ná hanálaigh sprae ná ceo.

 

HR

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

 

IT

Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.

 

LV

Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot.

 

LT

Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

 

HU

Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

 

MT

Twissija! Jista’ jifforma qtar perikoluż li jinġibed man-nifs meta tisprejja minn dan. Tiġbidx l-isprej jew l-irxiex man-nifs.

 

NL

Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

 

PL

Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

 

PT

Atenção! Podem formar-se gotículas inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas.

 

RO

Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.

 

SK

Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

 

SL

Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic.

 

FI

Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

 

SV

Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.“

„EUH212

Kalba

 

 

BG

Внимание! При употреба може да се образува опасен респирабилен прах. Не вдишвайте праха.

 

ES

¡Atención! Al utilizarse, puede formarse polvo respirable peligroso. No respirar el polvo.

 

CS

Pozor! Při použití se může vytvářet nebezpečný respirabilní prach. Nevdechujte prach.

 

DA

Advarsel! Der kan danne sig farligt respirabelt støv ved anvendelsen. Undgå indånding af støv.

 

DE

Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

 

ET

Hoiatus! Kasutamisel võib tekkida ohtlik sissehingatav tolm. Tolmu mitte sisse hingata.

 

EL

Προσοχή! Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματιστεί επικίνδυνη εισπνεύσιμη σκόνη. Μην αναπνέετε τη σκόνη.

 

EN

Warning! Hazardous respirable dust may be formed when used. Do not breathe dust.

 

FR

Attention! Une poussière respirable dangereuse peut se former lors de l’utilisation. Ne pas respirer cette poussière.

 

GA

Aire! D’fhéadfaí deannach guaiseach inanálaithe a chruthú nuair a úsáidtear an táirge seo. Ná hanálaigh deannach.

 

HR

Upozorenje! Pri prskanju može nastati opasna respirabilna prašina. Ne udisati prašinu.

 

IT

Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri.

 

LV

Uzmanību! Izmantojot var veidoties bīstami ieelpojami putekļi. Putekļus neieelpot.

 

LT

Atsargiai! Naudojant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų dulkių. Neįkvėpti dulkių.

 

HU

Figyelem! Használatkor veszélyes, belélegezhető por képződhet. A port nem szabad belélegezni.

 

MT

Twissija! Meta jintuża dan, jista’ jifforma trab perikoluż li jinġibed man-nifs. Tiġbidx it-trab man-nifs.

 

NL

Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen.

 

PL

Uwaga! W przypadku stosowania może się tworzyć niebezpieczny pył respirabilny. Nie wdychać pyłu.

 

PT

Atenção! Podem formar-se poeiras inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar as poeiras.

 

RO

Avertizare! Se poate forma pulbere respirabilă periculoasă în timpul utilizării. Nu inspirați pulberea.

 

SK

Pozor! Pri použití sa môže vytvárať nebezpečný respirabilný prach. Nevdychujte prach.

 

SL

Pozor! Pri uporabi lahko nastane nevaren vdihljiv prah. Prahu ne vdihavajte.

 

FI

Varoitus! Vaarallista keuhkorakkuloihin kulkeutuvaa pölyä saattaa muodostua käytön yhteydessä. Älä hengitä pölyä.

 

SV

Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.“


III PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedas iš dalies iš dalies keičiamas taip:

1)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

1.1.3.1 punktas papildomas šiomis V ir W pastabomis:

„V pastaba:

Jei cheminė medžiaga rinkai teikiama kaip PSO pluošto kriterijus atitinkančios medžiagos plaušai (kurių skersmuo yra < 3 μm, ilgis > 5 μm, o proporcija ≥ 3:1) ar dalelės, kurių paviršius chemiškai modifikuotas, jų pavojingosios savybės turi būti įvertintos pagal šio reglamento II antraštinę dalį siekiant nustatyti, ar jas reikėtų priskirti aukštesnei kategorijai (Carc. 1B arba 1A) ir (arba) klasifikuoti pagal papildomus poveikio būdus (prarijus arba per odą).

W pastaba:

Nustatyta, kad ši cheminė medžiaga kelia kancerogeninį pavojų, kai jos įkvepiamų dulkių įkvepiama tiek, kad dalelių šalinimo iš plaučių mechanizmai smarkiai sutrinka.

Šia pastaba siekiama apibūdinti konkretų cheminės medžiagos toksiškumą, tai nėra klasifikavimo pagal šį reglamentą kriterijus.“;

b)

1.1.3.2 punktas papildomas šia 10 pastaba:

„10 pastaba

Prie kancerogenų (įkvėpus) priskiriami tik miltelių pavidalo mišiniai, kuriuose yra ne mažiau kaip 1 % titano dioksido, kuris yra dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo yra ≤ 10 μm, formos arba tokių dalelių sudėtyje.“;

2)

3 dalyje 3 lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

eilutės su indekso numeriais 604–083–00-X ir 611–159–00–6 išbraukiamos;

b)

eilutės, atitinkančios indekso numerius 015–189–00–5, 027–001–00–9, 028–018–00–4, 603–023–00-X, 605–005–00–7, 606–047–00–9, 607–232–00–7, 607–247–00–9, 608–039–00–0, 613–054–00–0, 616–018–00–2 ir 648–055–00–5, pakeičiamos šiomis eilutėmis:

Indekso Nr.

Cheminis pavadinimas

EB Nr.

CAS Nr.

Klasifikacija

Ženklinimas

Konkrečios ribinės koncentracijos, m faktoriai ir ATE

Pastabos

Pavojingumo klasės ir kategorijos kodas (-ai)

Pavojingumo frazės kodas (-ai)

Piktogramos, signalinio žodžio kodas (-ai)

Pavojingumo frazės kodas (-ai)

Papildomas (-i) pavojingumo frazės kodas (-ai)

„015–189–00–5

fenil bis(2,4,6-trimetilbenzoil)-fosfino oksidas

423–340–5

162881–26–7

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 4

H317

H413

GHS07

Wng

H317

H413“

 

 

 

„027–001–00–9

kobaltas

231–158–0

7440–48–4

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H350

H341

H360F

H334

H317

H413

GHS08

Dgr

H350

H341

H360F

H334

H317

H413“

 

 

 

„028–018–00–4

nikelio disulfamidatas;

nikelio sulfamatas

237–396–1

13770–89–3

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H302

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H302

H372**

H334

H317

H410

 

prarijus: ATE = 853 mg/kg kūno masės (anhidratas)

prarijus: ATE = 1098 mg/kg kūno masės (tetrahidratas)

STOT RE 1;

H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2;

H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1;

H317: C ≥ 0,01 %

M = 1“

 

„603–023–00-X

etileno oksidas;

oksiranas

200–849–9

75–21–8

Flam. Gas 1

Press. Gas

Carc. 1B

Muta. 1B

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT SE 3

STOT SE 3

STOT RE 1

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

H220

H350

H340

H360Fd

H331

H301

H335

H336

H372 (nervų sistema)

H314

H318

GHS02

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H220

H350

H340

H360Fd

H331

H301

H335

H336

H372 (nervų sistema)

H314

 

įkvėpus: ATE = 700 ppm (dujos)

prarijus: ATE = 100 mg/kg kūno masės“

U

„605–005–00–7

metaldehidas (ISO);

2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoksaciklooktanas;

203–600–2

108–62–3

Flam. Sol. 2

Repr. 2

Acute Tox. 3

Aquatic Chronic 3

H228

H361f

H301

H412

GHS02

GHS08

GHS06

Dgr

H228

H361f

H301

H412

 

prarijus: ATE = 283 mg/kg kūno masės“

 

„606–047–00–9

2-benzil-2-dimetilamino-4′-morfolinobutirofenonas

404–360–3

119313–12–1

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H410“

 

 

 

„607–232–00–7

piridatas (ISO);

O-(6-chlor-3-fenilpiridazin-4-il)S-oktiltiokarbonatas

259–686–7

55512–33–9

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H315

H317

H410

 

prarijus: ATE = 500 mg/kg kūno masės

M = 1

M = 10“

 

„607–247–00–9

dodecilmetakrilatas

205–570–6

142–90–5

STOT SE 3

H335

GHS07

Wng

H335

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %“

 

„608–039–00–0

2-fenilheksannitrilas

423–460–8

3508–98–3

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

prarijus:

ATE = 500 mg/kg kūno masės“

 

„613–054–00–0

tiabendazolas (ISO);

2-(tiazol-4-il)benzimidazolas

205–725–8

148–79–8

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„616–018–00–2

dietiltoluamidas (ISO): N, N-dietil-m-toluamidas; [DEET]

205–149–7

134–62–3

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H302

H315

H319

GHS07

Wng

H302

H315

H319

 

prarijus:

ATE = 1892 mg/kg kūno masės“

 

c)

įterpiamos šios eilutės:

Indekso Nr.

Cheminis pavadinimas

EB Nr.

CAS Nr.

Klasifikacija

Ženklinimas

Konkrečios ribinės koncentracijos, m faktoriai ir ATE

Pastabos

Pavojingumo klasės ir kategorijos kodas (-ai)

Pavojingumo frazės kodas (-ai)

Piktogramos, signalinio žodžio kodas (-ai)

Pavojingumo frazės kodas (-ai)

Papildomas (-i) pavojingumo frazės kodas (-ai)

„022–006–002

titano dioksidas

[miltelių pavidalo, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 1 % dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo ≤ 10 μm]

236–675–5

13463–67–7

Carc. 2

H351 (įkvėpus)

GHS08

Wng

H351 (įkvėpus)

 

 

V, W, 10

080–012–00–0

metilgyvsidabrio chloridas

204–064–2

115–09–3

Carc. 2

Repr. 1A

Lact.

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360Df

H362

H330

H310

H300

H372 (nervų sistema, inkstai)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H351

H360Df

H362

H330

H310

H300

H372 (nervų sistema, inkstai)

H410

 

įkvėpus: ATE = 0,05 mg/l (dulkės arba rūkai)

per odą: ATE = 50 mg/kg kūno masės

prarijus: ATE = 5 mg/kg kūno masės

1

601–090–00-X

benzo[rst]pentafenas

205–877–5

189–55–9

Carc. 1B

Muta. 2

H350

H341

GHS08

Dgr

H350

H341

 

 

 

601–091–00–5

dibenzo[b,def]chrizenas;

dibenzo[a,h]pirenas

205–878–0

189–64–0

Carc. 1B

Muta. 2

H350

H341

GHS08

Dgr

H350

H341

 

 

 

603–236–00–8

etanolis, 2,2’-iminobis-, N-(C13–15 šakotieji ir linijiniai alkil) dariniai

308–208–6

97925–95–6

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D

 

 

 

607–733–00–0

ciflumetofenas (ISO);

2-metoksietil (RS)-2-(4-tret-butilfenil)-2-ciano-3-okso-3-(α,α,α-trifluor-o-tolil)propionatas

-

400882–07–7

Carc. 2

Skin Sens. 1A

H351

H317

GHS08

GHS07

Wng

H351

H317

 

 

 

607–734–00–6

pentakalio 2,2’,2’’,2’’’,2’’’’ (etan-1,2-diilnitril)pentaacetatas

404–290–3

7216–95–7

Acute Tox. 4 STOT RE 2

Eye Irrit. 2

H332

H373 (įkvėpus)

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H332

H373 (įkvėpus)

H319

 

įkvėpus:

ATE = 1,5 mg/l (dulkės ar rūkai)

 

607–735–00–1

N-karboksimetiliminobis(etilennitrilo)tetra(acto rūgštis)

200–652–8

67–43–6

Acute Tox. 4 STOT RE 2

Eye Irrit. 2

H332

H373 (įkvėpus)

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H332

H373 (įkvėpus)

H319

 

įkvėpus:

ATE = 1,5 mg/l (dulkės ar rūkai)

 

607–736–00–7

pentanatrio (karboksilatometil)iminobis(etilennitrilo) tetraacetatas

205–391–3

140–01–2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

H332

H373 (įkvėpus)

GHS08

GHS07

Dgr

H332

H373 (įkvėpus)

 

įkvėpus:

ATE = 1,5 mg/l (dulkės ar rūkai)

 

607–737–00–2

diizoheksilftalatas

276–090–2

71850–09–4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

 

608–069–00–4

fludioksonilas (ISO); 4-(2,2-difluor-1,3 benzodioksol-4-il)-1H-pirol-3-karbonitrilas

-

131341–86–1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 10

 

613–329–00–5

halosulfuronmetilas (ISO);

metil 3-chlor-5-{[(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)carbamoil]sulfamoil}-1-metil-1H-pirazol-4-karboksilatas

-

100784–20–1

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H410

 

M = 1000

M = 1000

 

613–330–00–0

2-metilimidazolas

211–765–7

693–98–1

Repr. 1B

H360Df

GHS08

Dgr

H360Df

 

 

 

616–225–00–8

(RS)-2-metoksi-N-metil-2-[α-(2,5-ksililoksi)-o-tolil]acetamidas; mandestrobinas

-

173662–97–0

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 10

 

616–226–00–3

karboksinas (ISO);

2-metil-N-fenil-5,6-dihidro-1,4-oksatiin-3-karboksamidas; 5,6-dihidro-2-metil-1,4-oksaatiin-3-karboksanilidas

226–031–1

5234–68–4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 (inkstai)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373 (inkstai)

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

616–227–00–9

metaflumizonas (ISO); (EZ)-2’-[2-(4-cianofenil)-1-(α,α,α-trifluor-m-tolil)etiliden]-[4-(trifluormetoksi)fenil]karbanilohidrazidas [E-izomeras ≥ 90 %, Z-izomeras ≤ 10 % santykinio kiekio]; [1]

(E)-2’-[2-(4-cianofenil)-1-(α,α,α-trifluor-m-tolil)etiliden]-[4-(trifluormetoksi)fenil]karbanilohidrazidas [2]

-

139968–49–3 [1]

852403–68–0 [2]

Repr. 2

Lact.

STOT RE 2

H361fd

H362

H373

GHS08

Wng

H361fd

H362

H373

 

 

 

650–056–00–0

dibutilbis(pentan-2,4-dionat-O,O’)alavas

245–152–0

22673–19–4

Repr. 1B

STOT RE 1

H360FD

H372 (imuninė sistema)

GHS08

Dgr

H360FD

H372 (imuninė sistema)“

 

 

 


IV PRIEDAS

Komisijos reglamento (EB) 1272/2008 VI priedo 3 lentelės eilutė, atitinkanti indekso numerį 648–055–00–5, pakeičiama taip:

Indekso Nr.

Cheminis pavadinimas

EB Nr.

CAS Nr.

Klasifikacija

Ženklinimas

Konkrečios ribinės koncentracijos, m faktoriai ir ATE

Pastabos

Pavojingumo klasės ir kategorijos kodas (-ai)

Pavojingumo frazės kodas (-ai)

Piktogramos, signalinio žodžio kodas (-ai)

Pavojingumo frazės kodas (-ai)

Papildomas (-i) pavojingumo frazės kodas (-ai)

„648–055–00–5

Pikis, akmens anglių deguto, aukštatemperatūris [aukštos virimo temperatūros akmens anglių deguto distiliacijos likutis. Juoda kieta medžiaga, kurios apytikslė minkštėjimo temperatūra yra 30–180 °C (86–356 F). Daugiausia sudarytas iš sudėtinio, 3 arba daugiau kondensuotus žiedus turinčių aromatinių angliavandenilių mišinio.]

266–028–2

65996–93–2

Carc. 1A

Muta. 1B

Repr. 1B

H350

H340

H360FD

GHS08

Dgr

H350

H340

H360FD“

 

 

 


Top