EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0171

Komisijos Reglamentas (ES) 2020/171 2020 m. vasario 6 d. kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas (Tekstas svarbus EEE)

C/2020/235

OJ L 35, 7.2.2020, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/171/oj

7.2.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 35/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/171

2020 m. vasario 6 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 58 ir 131 straipsnius,

kadangi:

(1)

cheminės medžiagos 1,2-benzendikarboksirūgšties diheksilesteris, šakotasis ir linijinis, ir diheksilftalatas ir cheminių medžiagų grupė 1,2-benzendikarboksirūgšties di-C6–10-alkilesteriai, 1,2-benzendikarboksirūgšties mišrieji decil-, heksil- ir oktildiesteriai, kuriuose yra ≥ 0,3 % diheksilftalato, atitinka priskyrimo 1B kategorijos toksiškoms reprodukcijai cheminėms medžiagoms kriterijus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (2), todėl jos atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio c punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(2)

cheminė medžiaga triksililfosfatas atitinka priskyrimo 1B kategorijos toksiškoms reprodukcijai cheminėms medžiagoms kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, todėl ji atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio c punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(3)

cheminės medžiagos natrio perboratas, peroksoborato rūgštis, natrio druska ir natrio peroksometaboratas atitinka priskyrimo 1B kategorijos toksiškoms reprodukcijai cheminėms medžiagoms kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, todėl jos atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio c punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(4)

cheminės medžiagos 5-sek-butil-2-(2,4-dimetilcikloheks-3-en-1-il)-5-metil-1,3-dioksanas [1], 5-sek-butil-2-(4,6-dimetilcikloheks-3-en-1-il)-5-metil-1,3-dioksanas [2] (apimantys bet kurį iš pavienių stereoizomerų [1] ir [2] arba bet kurią jų kombinaciją) pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priede nustatytus kriterijus yra labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos, todėl jos atitinka to reglamento 57 straipsnio e punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(5)

cheminės medžiagos 2-(2H-benztriazol-2-il)-4,6-ditretpentilfenolis (UV-328), 2,4-di-tret-butil-6-(5-chlorbenztriazol-2-il)fenolis (UV-327), 2-(2H-benztriazol-2-il)-4-(tret-butil)-6-(sek-butil)fenolis (UV-350) ir 2-benztriazol-2-il-4,6-di-tret-butifenolis (UV-320) pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priede nustatytus kriterijus yra patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos ir (arba) labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos, todėl jos atitinka to reglamento 57 straipsnio d ir (arba) e punktuose nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(6)

visos pirmiau nurodytos cheminės medžiagos yra nustatytos ir įtrauktos į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį. Be to, 2016 m. lapkričio 10 d. (3) ir 2018 m. vasario 5 d. (4) Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau – Agentūra) rekomendacijose, pateiktose vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsnio 3 ir 4 dalimis, nurodyta, kad jos į to reglamento XIV priedą turi būti įtraukiamos pirmumo tvarka. Komisija taip pat gavo suinteresuotųjų šalių prašymus pateikti informacijos apie cheminių medžiagų, pasiūlytų Agentūros rekomendacijų projektuose, įtraukimo į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priedą galimą ekonominį ir socialinį poveikį, poveikį sveikatai ir aplinkai (sąnaudos ir nauda);

(7)

dėl kiekvienos šiuo reglamentu į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priedą įtrauktos cheminės medžiagos data, nuo kurios cheminę medžiagą draudžiama pateikti rinkai ir naudoti, nebent dėl jos suteikta autorizacija, turėtų būti nustatyta taip, kaip reikalaujama Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktyje, atsižvelgiant į Agentūros gebėjimą nagrinėti autorizacijos paraiškas. Nėra priežasčių, dėl kurių Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktyje minima data, skirta visoms cheminėms medžiagoms, turėtų būti 18 mėnesių ankstesnė už datą, nurodytą to reglamento 58 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktyje;

(8)

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsnio 1 dalies e punkte kartu su to straipsnio 2 dalimi nustatyta, kad naudojimo būdų arba naudojimo būdų kategorijų atžvilgiu reikalavimas gauti autorizaciją gali būti netaikomas, jei rizika yra tinkamai kontroliuojama konkrečiais Sąjungos teisės aktais, kuriais nustatomi minimalūs reikalavimai, susiję su žmonių sveikatos ir aplinkos apsauga. Remiantis turima informacija, nėra tikslinga nustatyti tomis nuostatomis pagrįstų išimčių;

(9)

nėra informacijos, pagrindžiančios išimtį dėl produkto ir technologinių tyrimų ir plėtros, todėl nėra tikslinga svarstyti tokią išimtį;

(10)

turima mažai informacijos apie siūlomų cheminių medžiagų naudojimą, todėl nėra tikslinga šiuo etapu nustatyti peržiūros laikotarpius vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsnio 1 dalies d punktu;

(11)

cheminės medžiagos tetrašvino trioksido sulfatas, pentašvino tetraoksido sulfatas, oranžinis švino surikas (švino tetroksidas) ir švino monoksidas (švino oksidas) atitinka priskyrimo 1B kategorijos toksiškoms reprodukcijai cheminėms medžiagoms kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, todėl jos atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio c punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus. Jos taip pat buvo nustatytos ir įtrauktos į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį ir 2016 m. lapkričio 10 d. Agentūros rekomendacijoje, pateiktoje vadovaujantis to reglamento 58 straipsnio 3 ir 4 dalimis, nurodyta, kad jos į to reglamento XIV priedą turi būti įtrauktos pirmumo tvarka. Švino ir jo junginių naudojimas reglamentuojamas Tarybos direktyva 98/24/EB (5) ir tam tikru mastu Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES ir jos įgyvendinimo priemonėmis, kuriomis nustatytos geriausių prieinamų gamybos būtų (GPGB) išvados. Be to, bus peržiūrėta šiuo metu galiojanti Sąjungos privaloma švino junginių profesinės ekspozicijos ribinė vertė ir biologinė ribinė vertė pagal Direktyvą 98/24/EB. Dėl šios priežasties ir atsižvelgiant į galimą griežtesnių priemonių darbo vietoje priėmimą tikslinga atidėti sprendimą dėl tų cheminių medžiagų įtraukimo į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priedą. Be to, įgyvendinant Direktyvą 2010/75/ES (6) ir ankstesnius teisės aktus, švino ir jo junginių išmetimas į aplinką sumažėjo ir toliau mažėja, kaip rodo Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro (E-IPTR) ataskaitos, ir tikimasi, kad išmetamas kiekis dar mažės priėmus naujas GPGB išvadas ir atnaujinus leidimus pagal tas išvadas;

(12)

visi 1-metil-2-pirolidono (NMP) naudojimo būdai yra ribojami pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedą. NMP būdingos savybės yra panašios į N,N-dimetilacetamido (DMAC) ir N,N-dimetilformamido (DMF) būdingas savybes, šių trijų cheminių medžiagų naudojimo būdai pramonėje yra panašūs ir jos gali būti laikomos pakeičiamomis tarpusavyje, bent jau tam tikrais naudojimo būdais, nors apskritai jos ir negali būti laikomos viena kitos alternatyvomis. Atsižvelgiant į šių trijų cheminių medžiagų panašumus ir siekiant užtikrinti nuoseklų reglamentavimo metodą (7), sprendimas dėl NMP įtraukimo į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priedą turėtų būti atidėtas, kaip buvo padaryta dėl DMAC ir DMF, kai Komisija svarstė atitinkamai Agentūros 2013 m. sausio 17 d. (8) ir 2014 m. vasario 6 d. (9) rekomendacijas;

(13)

siekiant išvengti priešlaikinio gaminių arba sudėtinių gaminių, kurie nebegaminami po Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priede nurodytų saulėlydžio terminų, senėjimo, reikia, kad kai kurias į tą priedą įtrauktas chemines medžiagas būtų galima naudoti (atskirai arba mišinyje) tiems gaminiams arba sudėtiniams gaminiams remontuoti naudojamoms atsarginėms dalims gaminti, jei tie gaminiai arba sudėtiniai gaminiai negali veikti pagal paskirtį be šių atsarginių dalių, taip pat jei kai kurios į XIV priedą įtrauktos cheminės medžiagos yra reikalingos (atskirai arba mišinyje) tokiems gaminiams arba sudėtiniams gaminiams remontuoti. Siekiant palengvinti paraiškų autorizacijai tokiems naudojimo būdams gauti teikimą, dabartinis pereinamojo laikotarpio priemonių taikymas turėtų būti išplėstas, kad būtų priimtos įgyvendinimo priemonės dėl supaprastintų paraiškų autorizacijai tokiais atvejais gauti. Be to, atsižvelgiant į Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-106/14 (10), Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priedo lentelės pastabos turėtų būti patikslintos siekiant užtikrinti terminų, susijusių su gaminiais ir sudėtiniais gaminiais, nuoseklumą;

(14)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(15)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. vasario 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/7th_axiv_recommendation_november2016_en.pdf

(4)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/8th_axiv_recommendation_february2018_en.pdf

(5)  1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 131, 1998 5 5, p. 11).

(6)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL L 334, 2010 12 17, p. 17).

(7)  https://echa.europa.eu/rmoa/-/dislist/details/0b0236e181ffe81a

(8)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/4th_a_xiv_recommendation_17jan2013_en.pdf

(9)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/5th_a_xiv_recommendation_06feb2014_en.pdf/17ab7722-0164-4fe8-80b6-8b4ac76e8f0f

(10)  2015 m. rugsėjo 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD) ir Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB), C-106/14, ECLI:EU:C:2015:576.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priedo lentelė iš dalies keičiama taip:

1.

Įterpiami šie įrašai:

 

 

 

Pereinamojo laikotarpio priemonės

 

 

Įrašo

Nr.

Cheminė medžiaga

57 straipsnyje nurodyta (-os) cheminei medžiagai būdinga (-os) savybė (-ės)

Galutinis paraiškos pateikimo terminas (1)

Saulėlydžio terminas (2)

Naudojimo būdai arba jų kategorijos, kuriems netaikomi reikalavimai

Peržiūros laikotarpiai

„44.

1,2-benzendikarboksirūgšties diheksilesteris, šakotasis ir linijinis

EB Nr.: 271–093–5

CAS Nr.: 68515–50–4

toksiška reprodukcijai (1B kategorija)

2021 m. rugpjūčio 27 d. (*)

2023 m. vasario 27 d. (**)

45.

Diheksilftalatas

EB Nr.: 201–559–5

CAS Nr.: 84–75–3

toksiška reprodukcijai (1B kategorija)

2021 m. rugpjūčio 27 d. (*)

2023 m. vasario 27 d. (**)

46.

1,2-benzendikarboksirūgšties di-C6–10 alkilesteriai; 1,2-benzendikarboksirūgšties mišrieji decil-, heksil- ir oktildiesteriai, kuriuose yra ≥ 0,3 % diheksilftalato (EB Nr. 201–559–5)

EB Nr.: 271–094–0; 272–013–1

CAS Nr.: 68515–51–5; 68648–93–1

toksiška reprodukcijai (1B kategorija)

2021 m. rugpjūčio 27 d. (*)

2023 m. vasario 27 d. (**)

47.

Triksililfosfatas

EB Nr.: 246–677–8

CAS Nr.: 25155–23–1

toksiška reprodukcijai (1B kategorija)

2021 m. lapkričio 27 d. (*)

2023 m. gegužės 27 d. (**)

48.

Natrio perboratas; peroksoborato rūgštis, natrio druska

EB Nr.: 239–172–9; 234–390–0

CAS Nr.: –

toksiška reprodukcijai (1B kategorija)

2021 m. lapkričio 27 d. (*)

2023 m. gegužės 27 d. (**)

49.

Natrio peroksometaboratas

EB Nr.: 231–556–4

CAS Nr.: 7632–04–4

toksiška reprodukcijai (1B kategorija)

2021 m. lapkričio 27 d. (*)

2023 m. gegužės 27 d. (**)

50.

5-sek-butil-2-(2,4-dimetilcikloheks-3-en-1-il)-5-metil-1,3-dioksanas [1], 5-sek-butil-2-(4,6-dimetilcikloheks-3-en-1-il)-5-metil-1,3-dioksanas [2] (apimantys bet kurį iš pavienių stereoizomerų [1] ir [2] arba bet kurią jų kombinaciją)

EB Nr.: –

CAS Nr.: –

vPvB

2022 m. vasario 27 d. (*)

2023 m. rugpjūčio 27 d. (**)

51.

2-(2H-benztriazol-2-il)-4,6-ditretpentilfenolis (UV-328)

EB Nr.: 247–384–8

CAS Nr.: 25973–55–1

PBT, vPvB

2022 m. gegužės 27 d. (*)

2023 m. lapkričio 27 d. (**)

52.

2,4-di-tret-butil-6-(5-chlorbenztriazol-2-il)fenolis (UV-327)

EB Nr.: 223–383–8

CAS Nr.: 3864–99–1

vPvB

2022 m. gegužės 27 d. (*)

2023 m. lapkričio 27 d. (**)

53.

2-(2H-benztriazol-2-il)-4-(tret-butil)-6-(sek-butil)fenolis (UV-350)

EB Nr.: 253–037–1

CAS Nr.: 36437–37–3

vPvB

2022 m. gegužės 27 d. (*)

2023 m. lapkričio 27 d. (**)

54.

2-benztriazol-2-il-4,6-di-tret-butilfenolis (UV-320)

EB Nr.: 223–346–6

CAS Nr.: 3846–71–7

PBT, vPvB

2022 m. gegužės 27 d. (*)

2023 m. lapkričio 27 d. (**)

2

Ženklas (*) įterptas šalia datos, nurodytos skiltyje „Galutinis paraiškos pateikimo terminas“ dėl medžiagų, kurių įrašų numeriai yra šie: 32–43.

3

Ženklas (**) įterptas šalia datos, nurodytos skiltyje „Saulėlydžio terminas“ dėl medžiagų, kurių įrašų numeriai yra šie: 32–43.

4.

Pastabos po lentele pakeičiamos taip:

„(*)

2021 m. rugsėjo 1 d. – cheminės medžiagos naudojimui gaminiams arba sudėtiniams gaminiams, kurių gamyba nutraukta ar bus nutraukta iki nurodyto tos cheminės medžiagos saulėlydžio termino, remontuoti naudojamoms atsarginėms dalims gaminti, jei ta cheminė medžiaga buvo panaudota tokių gaminių arba sudėtinių gaminių gamyboje ir jie negali veikti pagal paskirtį be šios atsarginės dalies ir ta atsarginė dalis negali būti pagaminta be tos cheminės medžiagos, taip pat cheminės medžiagos (atskirai arba mišinyje) naudojimui tokiems gaminiams arba sudėtiniams gaminiams remontuoti, jei ta cheminė medžiaga, atskirai arba mišinyje, buvo panaudota šių gaminių ar sudėtinių gaminių gamyboje ir jie gali būti suremontuoti tik naudojant šią cheminę medžiagą.

„(**)

2023 m. kovo 1 d. – cheminės medžiagos naudojimui gaminiams arba sudėtiniams gaminiams, kurių gamyba nutraukta ar bus nutraukta iki nurodyto tos cheminės medžiagos saulėlydžio termino, remontuoti naudojamoms atsarginėms dalims gaminti, jei ta cheminė medžiaga buvo panaudota tokių gaminių arba sudėtinių gaminių gamyboje ir jie negali veikti pagal paskirtį be šių atsarginių dalių ir tos atsarginės dalys negali būti pagamintos be tos cheminės medžiagos, taip pat cheminės medžiagos (atskirai arba mišinyje) naudojimui tokiems gaminiams arba sudėtiniams gaminiams remontuoti, jei ta cheminė medžiaga, atskirai arba mišinyje, buvo panaudota šių gaminių ar sudėtinių gaminių gamyboje ir jie gali būti suremontuoti tik naudojant šią cheminę medžiagą.

(***)

Jei sudėtyje yra < 0,005 % (m/m) benz(a)pireno (Einecs Nr. 200–028–5), neatitinka klasifikavimo kaip kancerogeninė medžiaga kriterijų.“


(1)  58 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktyje nurodyta data.

(2)  58 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktyje nurodyta data.


Top