EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020O0978

Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2020/978 2020 m. birželio 25 d. dėl nacionalinių kompetentingų institucijų naudojimosi teise veikti savo nuožiūra pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 2 dalies d punktą mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu dėl pradelstų kreditinių įsipareigojimų reikšmingumo įvertinimo ribinės vertės (ECB/2020/32)

OJ L 217, 8.7.2020, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2020/978/oj

8.7.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 217/5


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2020/978

2020 m. birželio 25 d.

dėl nacionalinių kompetentingų institucijų naudojimosi teise veikti savo nuožiūra pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 2 dalies d punktą mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu dėl pradelstų kreditinių įsipareigojimų reikšmingumo įvertinimo ribinės vertės (ECB/2020/32)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį ir 6 straipsnio 5 dalies a ir c punktus,

kadangi:

(1)

Europos Centrinis Bankas (ECB) yra atsakingas už tai, kad bendras priežiūros mechanizmas (BPM) veiktų veiksmingai ir nuosekliai. Jis prižiūri sistemos veikimą tam, kad užtikrintų aukštų priežiūros standartų nuoseklų taikymą bei priežiūros rezultatų dalyvaujančiose valstybėse narėse suderinamumą. ECB gali priimti nacionalinėms kompetentingoms institucijoms (NKI) skirtas gaires, pagal kurias turėtų būti vykdomi priežiūros uždaviniai bei pagal kurias NKI turėtų priimti priežiūros sprendimus;

(2)

ECB turi užtikrinti nuoseklų prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms taikymą dalyvaujančiose valstybėse narėse, kaip nurodyta pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013 ir Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (2);

(3)

ECB yra kompetentinga institucija, vykdanti svarbių kredito įstaigų priežiūrą pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, ir, naudodamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (3) 178 straipsnio 2 dalies d punktą suteikta teise veikti savo nuožiūra, priėmė Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) 2018/1845 (ECB/2018/26) (4), kuriuo nustatė pradelstų kreditinių įsipareigojimų reikšmingumo įvertinimo ribinę vertę;

(4)

nors NKI pirmiausia atsako už naudojimąsi atitinkamomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu, ECB visaapimantis priežiūros BPM vaidmuo leidžia jam skatinti nuoseklų naudojimąsi pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra, kai tinkama, svarbių ir mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu. Taip užtikrinama, kad: a) visų kredito įstaigų prudencinė priežiūra dalyvaujančiose valstybėse narėse įgyvendinama nuosekliai ir veiksmingai; b) bendras finansinių paslaugų taisyklių sąvadas taikomas nuosekliai visoms kredito įstaigoms dalyvaujančiose valstybėse narėse ir c) vykdoma pati kokybiškiausia visų kredito įstaigų priežiūra;

(5)

siekdamas surasti pusiausvyrą tarp, viena vertus, nuoseklaus priežiūros standartų taikymo svarbių ir mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu, ir, kita vertus, proporcingumo principo taikymo, ECB mano, kad NKI, vykdančios mažiau svarbių įstaigų priežiūrą, turėtų naudotis teise veikti savo nuožiūra pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 2 dalies d punktą ir Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2018/171 (5) tokiu pat būdu, kaip ECB šia teise naudojasi pagal Reglamentą (ES) 2018/1845 (ECB/2018/26),

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiose gairėse nurodoma, kaip NKI naudojasi pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 2 dalies d punktą kompetentingoms institucijoms suteikta teise veikti savo nuožiūra mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu dėl pradelstų kreditinių įsipareigojimų reikšmingumo įvertinimo ribinės vertės, nepriklausomai nuo to, kokį metodą jos taiko pagal riziką įvertintų pozicijų sumoms apskaičiuoti. Tai, kaip NKI naudojasi teise veikti savo nuožiūra mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu, yra visiškai suderinta su tuo, kaip ECB naudojasi atitinkama teise veikti savo nuožiūra pagal Reglamentą (ES) 2018/1845 (ECB/2018/26).

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiose gairėse taikomos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalyje, Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 2 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2 straipsnyje pateiktos apibrėžtys.

3 straipsnis

Pradelstų kreditinių įsipareigojimų reikšmingumo įvertinimo ribinė vertė

1.   Taikydamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 2 dalies d punktą, NKI reikalauja, kad mažiau svarbios kredito įstaigos įvertintų pradelsto kreditinio įsipareigojimo reikšmingumą pagal šią ribinę vertę, kurią sudaro dvi dalys:

a)

visų sumų, kurias įsipareigojantysis asmuo skolingas kredito įstaigai, tos kredito įstaigos patronuojamajai įmonei ar bet kuriai iš jos patronuojamųjų įmonių (toliau – pradelstas kreditinis įsipareigojimas) sumos riba, lygi:

i)

mažmeninių pozicijų atveju –100 EUR;

ii)

kitų pozicijų, išskyrus mažmenines pozicijas, atveju –500 EUR; ir

b)

pradelsto kreditinio įsipareigojimo sumos ir bendros visų kredito įstaigos, patronuojančiosios įmonės ar bet kurios iš jos patronuojamųjų įmonių balansinių pozicijų to įsipareigojančiojo asmens atžvilgiu, išskyrus nuosavybės vertybinių popierių pozicijas, sumos santykio riba, lygi 1 %.

2.   NKI reikalauja, kad mažiau svarbios kredito įstaigos, taikančios Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a ir b punktuose nustatytą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį individualios kredito priemonės lygiu, taikytų 1 dalyje įtvirtintą ribinę vertę individualios kredito priemonės, kurią įsipareigojančiajam asmeniui suteikė kredito įstaiga, patronuojamoji įmonė ar bet kuri iš jos patronuojamųjų įmonių, lygiu.

3.   Laikoma, kad įsipareigojimai neįvykdomi, jei abi 1 dalies a ir b punktuose numatytos ribos viršijamos daugiau nei 90 dienų iš eilės.

4 straipsnis

Reikšmingumo ribinės vertės taikymo data

NKI užtikrina, kad mažiau svarbios įstaigos praneštų joms tikslią datą, kurią jos pradės taikyti pradelstų kreditinių įsipareigojimų reikšmingumo įvertinimo ribinę vertę, ir kad mažiau svarbios įstaigos tokią ribą taikytų ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.

5 straipsnis

Įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.   Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama dalyvaujančių valstybių narių NKI.

2.   NKI šias gaires vykdo ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.

6 straipsnis

Adresatai

Šios gairės skirtos dalyvaujančių valstybių narių NKI.

Priimta Frankfurte prie Maino 2020 m. birželio 25 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkė

Christine LAGARDE


(1)  OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

(2)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (OL L 141, 2014 5 14, p. 1).

(3)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(4)  2018 m. lapkričio 21 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2018/1845 dėl naudojimosi teise veikti savo nuožiūra pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 2 dalies d punktą dėl pradelstų kreditinių įsipareigojimų reikšmingumo įvertinimo ribinės vertės (ECB/2018/26) (OL L 299, 2018 11 26, p. 55).

(5)  2017 m. spalio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/171, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas pradelstų kreditinių įsipareigojimų reikšmingumo ribinės vertės techniniais reguliavimo standartais (OL L 32, 2018 2 6, p. 1).


Top