EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L2020

Tarybos direktyva (ES) 2020/2020 2020 m. gruodžio 7 d. kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB, kiek tai susiję su laikinosiomis priemonėmis dėl pridėtinės vertės mokesčio, taikytino vakcinoms nuo COVID-19 ir COVID-19 in vitro diagnostikos medicinos priemonėms reaguojant į COVID-19 pandemiją

OJ L 419, 11.12.2020, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2020/oj

2020 12 11   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 419/1


TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2020/2020

2020 m. gruodžio 7 d.

kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB, kiek tai susiję su laikinosiomis priemonėmis dėl pridėtinės vertės mokesčio, taikytino vakcinoms nuo COVID-19 ir COVID-19 in vitro diagnostikos medicinos priemonėms reaguojant į COVID-19 pandemiją

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 113 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

2020 m. sausio 30 d. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) COVID-19 protrūkį paskelbė tarptautinio masto ekstremaliąja visuomenės sveikatos situacija, o 2020 m. kovo 11 d. tą protrūkį apibūdino kaip pandemiją;

(2)

Sąjunga drauge su PSO ir pasaulinio masto subjektų grupe kovoje su pandemija ėmėsi precedento neturinčių pasaulinio solidarumo pastangų. Tomis pastangomis siekiama remti in vitro diagnostikos medicinos priemonių, gydymo ir vakcinų, reikalingų COVID-19 kontroliuoti ir su juo kovoti, kūrimą ir sąžiningą paskirstymą;

(3)

atsižvelgdama į tai, kad valstybėse narėse grėsmingai auga užsikrėtimo COVID-19 atvejų skaičius, Komisija savo 2020 m. birželio 17 d. komunikate pasiūlė ES vakcinų nuo COVID-19 strategiją. Ta strategija siekiama paspartinti vakcinų nuo viruso kūrimą, gamybą ir naudojimą, kad būtų padedama apsaugoti žmones Sąjungoje. Nors visam laikui įveikti pandemiją veikiausiai padėtų veiksminga ir saugi vakcina nuo COVID-19, siekiant suvaldyti pandemiją turi būti atliekami testai;

(4)

pridėtinės vertės mokesčio (PVM) srityje Komisija ėmėsi išskirtinių priemonių siekdama padėti nuo pandemijos nukentėjusiems asmenims. 2020 m. balandžio 3 d. Komisija priėmė Sprendimą (ES) 2020/491 (3), kuriuo valstybėms narėms suteikiama galimybė PVM ir importo muitais laikinai neapmokestinti gyvybiškai svarbių prekių, reikalingų kovai su COVID-19 pandemijos padariniais, taip pat ir COVID-19 in vitro diagnostikos medicinos priemonių. Tačiau tas sprendimas taikomas tik importui, bet ne prekių tiekimui Bendrijos ar šalies viduje;

(5)

Tarybos direktyvoje 2006/112/EB (4) yra numatyta priemonių, kuriomis valstybės narės gali pasinaudoti siekdamos iš dalies sumažinti skiepijimo nuo COVID-19 ir COVID-19 testavimo kainą, visų pirma, ligoninių ir medicininės priežiūros veiklos neapmokestinti PVM nesuteikiant teisės atskaityti anksčiau sumokėto PVM ir vakcinoms taikyti lengvatinį PVM tarifą. Vis dėlto toje direktyvoje nėra numatyta galimybės valstybėms narėms lengvatinį PVM tarifą taikyti COVID-19 in vitro diagnostikos medicinos priemonių tiekimui ar su tokiomis priemonėmis glaudžiai susijusių paslaugų teikimui. Joje taip pat nėra numatyta galimybės valstybėms narėms neapmokestinti PVM vakcinų nuo COVID-19 ir COVID-19 in vitro diagnostikos medicinos priemonių tiekimo ar su tokiomis vakcinomis ir priemonėmis glaudžiai susijusių paslaugų teikimo, suteikiant teisę atskaityti anksčiau sumokėtą PVM;

(6)

2018 m. Komisija pateikė pasiūlymą, kuriuo siekiama iš dalies keisti Direktyvos 2006/112/EB nuostatas dėl PVM tarifų (toliau – 2018 m. pasiūlymas). Jei jį priimtų Taryba, valstybėms narėms būtų suteikta galimybė tam tikromis sąlygomis taikyti, be kita ko, lengvatinį PVM tarifą COVID-19 in vitro diagnostikos medicinos priemonių tiekimui ir su tokiomis priemonėmis glaudžiai susijusių paslaugų teikimui. Be to, 2018 m. pasiūlymu valstybėms narėms būtų suteikta galimybė tam tikromis sąlygomis neapmokestinti PVM vakcinų nuo COVID-19 ir COVID-19 in vitro diagnostikos medicinos priemonių tiekimo, taip pat su tokiomis vakcinomis ir priemonėmis glaudžiai susijusių paslaugų teikimo, suteikiant teisę atskaityti anksčiau sumokėtą PVM. 2018 m. pasiūlymu valstybėms narėms būtų suteikta galimybė taikyti tokius PVM tarifus, jei iš tokio tiekimo naudą gautų tik galutinis vartotojas ir būtų siekiama bendrojo intereso tikslo;

(7)

vis dėlto, kadangi 2018 m. pasiūlymas vis dar nagrinėjamas Taryboje, reikia nedelsiant imtis veiksmų, siekiant Direktyvą 2006/112/EB pritaikyti prie išskirtinių aplinkybių, susidariusių dėl COVID-19 pandemijos. Tokiu veiksmu siekiama užtikrinti, kad vakcinų nuo COVID-19 ir COVID-19 in vitro diagnostikos medicinos priemonių tiekimas bei su tokiomis vakcinomis ir priemonėmis glaudžiai susijusių paslaugų teikimas Sąjungoje kiek galima greičiau taptų įperkamesnis;

(8)

tuo tikslu valstybėms narėms turėtų būti leidžiama lengvatinį PVM tarifą taikyti COVID-19 in vitro diagnostikos medicinos priemonių tiekimui ir su tokiomis priemonėmis glaudžiai susijusių paslaugų teikimui arba neapmokestinti PVM vakcinų nuo COVID-19 ir COVID-19 in vitro diagnostikos medicinos priemonių, kurių naudojimą patvirtina Komisija arba jos pačios, tiekimo bei su tokiomis vakcinomis ir priemonėmis glaudžiai susijusių paslaugų teikimo, suteikiant teisę atskaityti anksčiau sumokėtą PVM;

(9)

galimybė taikyti lengvatinį PVM COVID-19 in vitro diagnostikos medicinos priemonių tiekimui bei su tokiomis priemonėmis glaudžiai susijusių paslaugų teikimui arba neapmokestinti PVM vakcinų nuo COVID-19 ir COVID-19 in vitro diagnostikos medicinos priemonių tiekimo bei su tokiomis vakcinomis ir priemonėmis glaudžiai susijusių paslaugų teikimo, suteikiant teisę atskaityti anksčiau sumokėtą PVM, turėtų būti ribotos trukmės. Tokia galimybė turėtų būti suteikta tik išskirtinių aplinkybių, susidariusių dėl COVID-19 pandemijos, trukmės laikotarpiu. Dėl tų išskirtinių aplinkybių trukmės neapibrėžtumo galimybė tokiam tiekimui taikyti lengvatinį PVM tarifą arba jo neapmokestinti, suteikiant teisę atskaityti anksčiau sumokėtą PVM, turėtų būti numatyta iki 2022 m. gruodžio 31 d. Prieš baigiantis tam laikotarpiui lengvatinio tarifo taikymo arba neapmokestinimo galimybė turėtų būti peržiūrėta atsižvelgiant į pandemijos situaciją ir turėtų būti galima, jei reikia, tą laikotarpį pratęsti. Jei 2018 m. pasiūlymas būtų priimtas ir pradėtas taikyti iki to laikotarpio pabaigos, tos laikinos priemonės, kuriomis siekiama Direktyvą 2006/112/EB pritaikyti atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją, nebebūtų aktualios;

(10)

kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. užtikrinti, kad Sąjungoje vakcinų nuo COVID-19 ir COVID-19 in vitro diagnostikos medicinos priemonių tiekimas bei su tokiomis vakcinomis ir priemonėmis glaudžiai susijusių paslaugų teikimas kiek galima greičiau taptų įperkamesnis, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina tam tikslui pasiekti;

(11)

todėl Direktyva 2006/112/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(12)

atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją ir skubą spręsti susijusią visuomenės sveikatos krizę, tikslinga taikyti išimtį prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje nustatytam aštuonių savaičių laikotarpiui;

(13)

atsižvelgiant į tai, kad būtina skubiai reaguoti į padėtį, susidariusią dėl COVID-19 pandemijos, ši direktyva turėtų įsigalioti kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvoje 2006/112/EB įterpiamas šis straipsnis:

129a straipsnis

1.   Valstybės narės gali imtis vienos iš šių priemonių:

a)

taikyti lengvatinį tarifą COVID-19 in vitro diagnostikos medicinos priemonių tiekimui ir su tokiomis priemonėmis glaudžiai susijusių paslaugų teikimui;

b)

neapmokestinti PVM COVID-19 in vitro diagnostikos medicinos priemonių tiekimo ir su tokiomis priemonėmis glaudžiai susijusių paslaugų teikimo, suteikiant teisę atskaityti anksčiau sumokėtą PVM.

Pirmoje pastraipoje numatytos priemonės taikomos tik COVID-19 in vitro diagnostikos medicinos priemonėms, kurios atitinka taikytinus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/79/EB (*) arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/746 (**) ir kituose taikomuose Sąjungos teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

2.   Valstybės narės gali neapmokestinti PVM vakcinų nuo COVID-19 tiekimo ir su tomis vakcinomis glaudžiai susijusių paslaugų teikimo, suteikiant teisę atskaityti anksčiau sumokėtą PVM.

Pirmoje pastraipoje numatytas neapmokestinimas PVM taikomas tik Komisijos ar valstybių narių leidžiamoms naudoti vakcinoms nuo COVID-19.

3.   Šis straipsnis taikomas iki 2022 m. gruodžio 31 d.

2 straipsnis

1.   Jei valstybės narės nusprendžia taikyti lengvatinį tarifą ar neapmokestinti PVM, kaip nurodyta 1 straipsnyje, įstatymuose ir kituose teisės aktuose, kuriuos jos priima ir paskelbia ir kurie būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi, pateikiama nuoroda į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma juos oficialiai skelbiant. Tokios nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus per du mėnesius nuo jų priėmimo.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2020 m. gruodžio 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. ROTH


(1)  2020 m. lapkričio 26 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2020 m. gruodžio 2 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  2020 m. balandžio 3 d. Komisijos sprendimas (ES) 2020/491 dėl importuojamų prekių, reikalingų kovai su COVID-19 protrūkio padariniais, atleidimo nuo importo muitų ir nuo PVM 2020 m. (OL L 103 I, 2020 4 3, p. 1).

(4)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).


Top