EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L1756

Tarybos direktyva (ES) 2020/1756 2020 m. lapkričio 20 d. kuria dėl apmokestinamųjų asmenų registravimo Šiaurės Airijoje iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos

OL L 396, 2020 11 25, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/1756/oj

2020 11 25   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 396/1


TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2020/1756

2020 m. lapkričio 20 d.

kuria dėl apmokestinamųjų asmenų registravimo Šiaurės Airijoje iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 113 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

remdamasi Susitarimu dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (toliau – Susitarimas dėl išstojimo), 2020 m. sausio 31 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos. Susitarime dėl išstojimo nustatytas pereinamasis laikotarpis, kuris baigiasi 2020 m. gruodžio 31 d. Iki tos dienos Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje toliau taikomos Sąjungos pridėtinės vertės mokesčio (PVM) teisės nuostatos. Pasibaigus tam pereinamajam laikotarpiui Jungtinei Karalystei arba jos teritorijoje Sąjungos PVM teisės nuostatos nebebus taikomos;

(2)

tačiau pagal Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos (toliau – Protokolas), kuris yra neatskiriama Susitarimo dėl išstojimo dalis, 8 straipsnį pasibaigus pereinamajam laikotarpiui Sąjungos PVM teisės nuostatos dėl prekių, kaip išvardyta Protokolo 3 priede, ir toliau bus taikomos Šiaurės Airijoje (3), kad būtų išvengta realios sienos tarp Airijos ir Šiaurės Airijos;

(3)

todėl apmokestinamųjų asmenų ir tam tikrų neapmokestinamųjų juridinių asmenų prekių sandoriams Šiaurės Airijoje bus taikomos Sąjungos PVM teisės nuostatos, o visiems kitiems sandoriams Jungtinėje Karalystėje, įskaitant sandorius, susijusius su Šiaurės Airija, bus taikomi Jungtinės Karalystės PVM teisės nuostatos;

(4)

siekiant užtikrinti tinkamą Sąjungos PVM sistemos veikimą, labai svarbu, kad atskiras PVM mokėtojo kodas būtų suteiktas kiekvienam apmokestinamajam asmeniui, tiekiančiam prekes Šiaurės Airijoje, arba kiekvienam apmokestinamajam asmeniui ar neapmokestinamajam juridiniam asmeniui, kuris įsigyja prekes Bendrijos viduje, kaip nurodyta Tarybos direktyvos 2006/112/EB (4) 214 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose, arba apmokestinamajam asmeniui, siekiančiam pasinaudoti neprivalomomis specialiomis schemomis, skirtomis apmokestinamiesiems asmenims, vykdantiems nuotolinę prekybą prekėmis;

(5)

todėl siekiant atskirti apmokestinamuosius asmenis ir neapmokestinamuosius juridinius asmenis, kurių prekių sandoriams Šiaurės Airijoje taikomos Sąjungos PVM teisės nuostatos, ir asmenis, vykdančius kitus sandorius, dėl kurių jie yra registruoti PVM mokėtojais Jungtinėje Karalystėje, Šiaurės Airijoje turėtų būti įvesti atskiri PVM mokėtojo kodai su specialiu priešdėliu;

(6)

paprastai Sąjungos PVM mokėtojo kodų priešdėliai grindžiami šalių ISO 3166 dviraidžiu kodu – alpha 2, pagal kurį nustatoma kodą suteikusi valstybė narė. Šiaurės Airija toje sistemoje neturi specialaus kodo, tačiau teritorijose, neturinčiose specialaus kodo, ISO numato galimybę naudoti X kodus. Todėl tikslinga Šiaurės Airijai pasiūlyti naudoti kodą „XI“;

(7)

todėl Direktyva 2006/112/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2006/112/EB 215 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Šiaurės Airija naudoja priešdėlį „XI“.“

2 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2020 m. gruodžio 31 d. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2020 m. lapkričio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. ROTH


(1)  2020 m. lapkričio 11 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2020 m. spalio 29 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  Su sąlyga, kad bus gautas Protokolo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytas demokratinis pritarimas Šiaurės Airijoje dėl tolesnio 5–10 straipsnių taikymo.

(4)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).


Top